Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Društvo

i godine

usvojeno,

ranitelji

Većina ima roditelje

Direktor Doma „Mladost“ Vladimir Delić istakao je da je u

ovu ustanovu smješteno do 90 djece, a da čak 90 odsto

njih ima roditelje.

- Djeca su tu zbog nemogućnosti roditelja da ih

odgajaju, zbog bolesti ili nemaštine, ili starosti…

Pružamo im svu potrebnu njegu i zaštitu. Poku-

šavamo da im zamijenimo biološku porodicu

– istakao je on.

Kada dijete napuni 18 godina, u skladu sa zako-

nom, prekida se njegov smještaj u domu, nakon

čega ga ,,preuzimaju“ centri za socijalni rad.

- To podrazumijeva da mu centri, po njegovoj želji,

obezbjeđuju smještaj na određeni period. Znatan

dio opština ima stanove koji pripadaju centrima ili

lokalnimupravama koji se dodjeljuju djeci koja

izlaze iz domova. Centar, osim toga, ima obavezu i da zaposli

naše štićenike - istakao je on.

Da bi novi standard mogao da

se primjenjuje uspostavljen je i

model ,,dežurne“ hraniteljske

porodice. One su u svakom tre-

nutku spremne da preuzmu

dijete.

-Naprimjer,akojebebaizKoto-

ra, i ako u tom gradu nema ta-

kvih porodica ima ih u Nikšiću

ili Pljevljima i neka od njih će je

preuzeti. Obično su to nesrod-

ničke porodice – rekla je ona.

Svijest

Našasagovornicajezadovoljna

nakojinačinjerazvijenohrani-

teljstvouCrnojGori, ali smatra

da još treba raditi kako bi pove-

ćali broj nesrodničkih porodi-

ca. U srodničkim porodicama,

prema posljednjim podacima

Ministartsva, smješteno je 316

djece, dok je u nesrodničkim

njih59.

- Hraniteljstvo je privremeni

oblik zaštite, a trajni je usvoje-

nje. Potpuno smo zadovoljni

kakoprotičeusvojenje– istakla

je ona.Usvojitelji, prema nje-

nim riječima, uglavnom traže

djecu uzrasta do tri godine, a

sada ih je ,,na listi čekanja“ de-

setak iz Crne Gore, a iz ino-

stranstva od 30do40.

U odnosu na ranije godine, ka-

da je godišnje u domu u Bijeloj

bilo smještano i do 20 djece,

uzrasta do tri godine, lani ih je,

prema podacimaMinistarstva,

bilo ostavljeno petoro. Sovilj

smatra da je razlog promjena

svijesti.

- Dosta toga smo promijenili u

radu i danas se manje napušta-

ju djeca. Mijenja se svijest

društva, jer su, recimo, ranije

vanbračna djeca bila sramota.

Vjerovatno je to razlog što je

manje djece za usvojenje u od-

nosuna ranije – vjeruje ona.

Kategorična je da zloupotreba

usistemuhraniteljstvaiusvaja-

njadjecenema.Stručnjaci,pre-

ma njenim riječima, prate na

koji način se odgaja dijete u

ovimporodicama i do sada, ka-

ko je istakla, nijesu naišli na

probleme.

Bilo je slučajeva izmještanja

djece iz određenih familija, ali

samo zbog objektivnih razloga

- poput bolesti roditelja - usvo-

jitelja.Potpunogukidanjainsti-

tucionalnog smješaja za djecu

neće biti.

- Tako nešto nije učinila nijed-

na država. Uvijek postojemali-

šani kojima će u određenom

trenutkutaustanovabitinajbo-

lji oblik zaštite – zaključila je

Sovilj.

N.ĐURĐEVAC

VladimirDelić

Usvojitelji uglavnom

traže djecuuzrastado

tri godine, a sada ih je

,,na listi čekanja“dese-

tak iz CrneGore, a iz ino-

stranstvaod 30do40

Medenica: Potrebno

jačati javnu svijest

Direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Nikola

Medenica rekao je da su u Agenciji kadrovski spremni za spro-

vođenje svih zakonskih rješenja iz oblasti upravljanja otpadom

i da su otvoreni za intenzivnu komunikaciju sa svima.

- Potrebno jačati i javnu svijest i posvećenost, posebno eduka-

ciju djece i mladih - ocijenio je Medenica.

Direktoricazapravneikoorpo-

rativne poslove za Crnu Goru i

Srbiju, konzorcijuma Molson

Coors, čiji je dio i Pivara

,,Trebjesa“, Tanja Dušanić ka-

zala je da je ta kompanija spre-

mna da se uključi u rješavanje

ovog izazova.

Igor Jovanović iz Direktorata

za upravljanje otpadom u Mi-

nistarstvu održivog razvoja i

turizma saopštio je da oko 80

odsto ambalažnog otpada na-

stajeudomaćinstvima, štozna-

či da on postaje komunalni ot-

pad.

- Zbog toga je, pored obaveze

proizvođača i uvoznika, važna i

uloga lokalnih samouprava -

naveo je Jovanović.

On je zaključioda bi, kada bi ri-

ješili samo pitanje ambalažnog

otpada,biliblizuostvarenjana-

cionalnogciljaod50odstoreci-

kliranog otpada uCrnoj Gori.

Direktor Ozona Aleksandar

Perović zaključio je da je ovo

početni korak ka uspostavlja-

njupravilnog sistemaupravlja-

njaotpadomza što jemeđusek-

torska saradnja izuzetno

značajna.

N.K.

Agencija za sprečavanje korupcije opet razmatrala slučaj bivšeg člana Savjeta RTCG

Odluka ista kao ranija,

jer je Vukčevićmogao

doći u konflikt interesa

U slučaju

Vukčevića njegova

umjetnička

djelatnost

kao javnog

funkcionera

mogla je uticati

na nepristrasno

obavljanje

funkcije člana

Savjeta RTCG

prilikomusvajanja

programskih

dokumenata i

plana rada RTCG,

jer jemogao svoje

autorsko djelo

plasirati kroz

programsku šemu

ove kuće

Sa jučerašnjekonferencijezanovinare

PODGORICA

–Agencija za

sprečavanjekorupcijeostala

jepri stavuda jebivši članSa-

vjetaJavnog servisaNikola

Vukčeviću sukobu interesa

zbog čega je i razriješen sa

funkcije, odgovor jeoveusta-

novenapresuduUpravnog

sudakoji jeponištio takvura-

nijuodluku.

Nakonferenciji zanovinareko-

ja je juče održana u prostorija-

maAgencije,načelnicaOdsjeka

za sprečavanje sukoba interesa

MajaKaras-Boškovićbila jeka-

tegoričnada jeuslučajuVukče-

vića „nesumnjivo utvrđeno da

je zaključio ugovor sa Glalileo

produkcijomkoja proizvodi te-

levizijski, radio i filmski pro-

gram, a zakon ga ograničava da

ima bilo kakav interes od prav-

nih lica koja se bave ovom dje-

latnošću“. Tim angažmanom,

kako je naglasila, prekršio je

Zakono sprečavanjukorupcije.

Sukob

Karas-Bošković je pojasnila da

su postupili po presudi Uprav-

nog suda i donijeli novu odluku

u kojoj su konkretizovali sukob

interesakakoimjetoinaloženo

presudom.

- Vukčević je prekršio Zakon na

način što je ispunjavajući ugo-

vorenu obavezu iz ugovora za-

ključenogsaGalileoproduction

režirao film„Romi i neke strane

priče“, na koji način je mogao

doći u sukob interesa da kao

Đukanović, Nurković i

Hrapović nijesu kršili zakon

Pomoćnik direktora Agencije

Savo Milašinović odgovara-

jući na pitanja novinara zašto

nijesu pokrenuli postupak

protiv bivšeg premijera Mila

Đukanovića zbog toga što,

kako je objavljeno umedi-

jima, nije blagovremeno

dostavio imovinski karton,

kazao je da je Đukanović to

učinio u zakonskom roku.

- Kad se prime svi imovinski

kartoni, oni moraju da prođu

određenu provjeru. To nije

jedini karton koji je došao u

tomperiodu, od 15. decem-

bra dobili smo ih preko 100

po raznimosnovama, a bili

su i praznici. Kada se obavi

administrativna provjera,

karton će biti objavljen na

sajtu Agencije kao i svaki

drugi - precizirao je Milaši-

nović.

Zakon, kako je rečeno, nije

prekršio ni bivši direktor

Fonda zdravstva Kenan

Hrapović (aktuelni ministar

zdravlja) koji je, kako su pisa-

li mediji, za vrijeme mandata

sklopio ugovor sa svojom

suprugom, kao ni Osman

Nurković koji je istovremeno

bio predsjednik Bošnjačkog

savjeta dok je obavljao funk-

cije direktora Monteputa i

ministra saobraćaja.

Vukčeviću odluka Agencije smiješna

Nikola Vukčević je rekao da

se nasmijao kada je čuo novu

odluku Agencije i poručio im

da se „okrenu oko sebe i vide

što se radi u našoj državi, a

mogao bi biti njihov posao“.

- Ovo treba pročitati, nasmi-

jati se i zapitati ko o nama

odlučuje. Kažu: Mogao je biti

u sukobi interesa. Mogao je

biti. Mogao je, ali nije gospo-

do. Upravo je poenta u tome

da nije. Navedeni ilmnije

emitovan na RTCG, a TVCG

nema nikakve veze sa tim

projektom – istakao je on.

Vukčević naglašava da, iako

je mogao, nije pogazio član

zakona 26 (pristrasnost člana

Savjeta), jer njegov projekat

nije uvršten u program Jav-

nog servisa.

- Kroz ovu odluku, koja je

pravno nepismena, ponovo

se pokazuje da je odluka

nezakonita i smiješna, naža-

lost - kazao je Vukčević.

član Savjeta RTCG čija je nad-

ležnost da usvaja programska

dokumenta, plan rada i izvještaj

o radu RTCG-a, odluči da se

predmetni film emituje na pro-

gramimaTVCG, nakoji načinbi

ostvario privatni, materijalni ili

nematerijalniinteres,uviduau-

torskog honorara za iskorišća-

vanjesvogautorskogdjela -piše

unovoj odluci Agencije.

Karas-Bošković je rekla da je

Upravni sud naveo da se optu-

žujućiVukčevićanijesupozvali

na član 9 Zakona o sprečavanju

korupcije, kojim je dozvoljeno

da javni funkcioneri obavljaju i

druge poslove, te da su u novoj

odluci toučinili.

- Nesporno je da je tim članom

javnom funkcioneru omoguće-

no da se bavi umjetničkomdje-

latnošću i da po tomosnovu sti-

če prihode od autorskih prava.

Međutim, u situaciji kada

umjetnička djelatnost javnog

funkcioneramožeuticatinane-

pristrasno obavljanje osnovne

djelatnosti javnog funkcionera,

uovomslučajunjegovunadlež-

nost da kao član Savjeta RTCG

usvaja programska dokumenta

i plan rada RTCG, svoje autor-

sko djelo može plasirati kroz

programsku šemu televizijske

kuće čiji je član Savjeta - poja-

snili suuodluci.

Odgovornost?

Na pitanje da li osjećaju odgo-

vornostštojeUpravnisudponi-

štio njihovu odluku ona je rekla

da seovakoneštoprvi put deša-

va, ali da ne vidi o kakvoj se od-

govornosti radi.

- Ovaj posao radim 11 godina i

prvi put se donosi ovakva pre-

sudakada jeupitanjuograniče-

nje u vršenju javne funkcije i

sukobinteresa,takodaneznam

kako će se stvari odvijati. Ovo je

naše redovno postupanje, u

skladu sa odredbama Zakona.

Upravni sud ima ingerencije da

razmatra našu odluku - rekla je

Karas-Bošković.

Novinare je zanimalo i da li

Agencija radi u interesuDemo-

kratske partije socijalista, pa su

upitali da li ta partija preko

Agencije sklanja nepodobne

ljude iz Savjeta RTCG. Karas-

Bošković je reklada su ti navodi

upotpunosti neosnovani.

-Udosadašnjemradupostupali

smo po svim prijavama, bilo da

se radi o fizičkimi pravnimlici-

ma ili o anonimnim prijavama.

Predmet za ovog člana Savjeta

je pokrenut na osnovu zahtjeva

NN lica, u kome se nije opisiva-

lo kršenje samo za njega, nego i

drugih. Agencija je uodnosuna

sve te javne funkcionere spro-

vela postupak i donijela na za-

konu zasnovanu odluku - ista-

kla jeKaras-Bošković.

Sa njom je bio saglasan pomoć-

nikdirektoraAgencijeSavoMi-

lašinović koji je naveo da su baš

zbog ovakvih optužbi samoini-

cijativno provjerili i ostale

članove SavjetaRTCG.

K.J.

PODGORICA

–Venecijanskakomisija

će se aktivnouključiti urješavanjepi-

tanjamogućeblokadeprocedure izbo-

ranovogSudskog savjetaCrneGore

kojemističemandat u julu, saopšteno

je izVrhovnog sudaCrneGore.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Me-

denica o toj temi razgovarala je juče sa

generalnimsekretaromVenecijanskeko-

misijeTomasomMarkertomuStrazburu.

Iskazana je, kako je saopšteno, spremnost

da predstavnici Komisije posjete Crnu

Goru, razgovaraju sa opozicionim stran-

kama i ponude rješenje za prevazilaženje

nemogućnostipostupkaizboraikonstitu-

isanja novog sastava Sudskog savjeta.

- Povod sastanka je izvjesna blokada pro-

cedure izbora novog Sudskog savjeta Cr-

ne Gore nakon isteka mandata postoje-

ćem sastavu Savjeta 2. jula 2018. godine

zbog bojkota opozicije Skupštine Crne

Gore.UrazgovorusapredsjednicomMe-

denicom, Markert je istakao da u takvoj

nadolezećoj situaciji Venecijanska komi-

sija ima želju da da puni doprinos za pre-

vazilaženje problema i da se aktivno

uključi u njegovo rješavanje – saopšteno

je izVrhovnog suda.

Sudski savjet se bira dvotrećinskomveći-

nomposlanika.

N.Đ.

Pokušaće da spriječemoguću blokadu

izbora članova Sudskog savjeta

Poruka predstavnika Venecijanske komisije