Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–KompanijaAzmontInvestments

potpisala jeugovor sa firmomD-Marinda odove

godinepreuzemeupravljanjemarinomPortono-

vi. MarinaPortonovi ima 238 vezova imoći će da

prihvati jahte dužine do 120 metara, a služiće i

kao granični prelaz.

-D-MarinpreuzimaposlovanjemarinePortono-

vi, vodeći semisijomda postavlja nove standarde

i strategije upravljanja – naveli su iz Azmonta.

D-Marin posluje u okviru Dogus grupe, koja

upravlja sa deset marina u Turskoj, Grčkoj i Hr-

vatskoj, kao i dva remontna brodogradilišta za

mega jahte uŠpaniji i Francuskoj.

N.K.

PODGORICA

-Nacionalna turistička

organizacijaorganizovaće 3. i 4. febru-

ara zabavni programpovodomzimske

sezoneu ski-centrimaSavinkuk i Ja-

vorovačanaŽabljaku.

- Biće organizovan besplatan autobuski

prevoz za sve zainteresovane. Mjesta se

mogu rezervisati najkasnije do četvrtka,

besplatnim pozivom na broj kol centra 0

8000 1300 od sedamdo 15 sati - navodi se

u saopštenju. Iz NTO su kazali da će po-

sebna pogodnost biti promotivne cijene

pića na Savinom kuku i Javorovači, kao i

besplatno noćno skijanje na Javorovači.

Dvodnevni zabavni programNTO orga-

nizujeu saradnji sa lokalnomturističkom

organizacijomi privredomŽabljaka.

-NaSavinomkukućeobadanaod12do16

sati posjetioce zabavljati DJ Jools i DJ

Shar. Na ski stazi Javorovača 3. februara

će u 15 sati nastupiti ansambl Toć, dok je

za oba dana predviđen programanimaci-

jezanajmlađe,zakojićebitizaduženŽar-

koŽabac - navodi se u saopštenju.

N.K.

PODGORICA

- Svjetski eko-

nomski forumuDavosubio

jeodličnaprilikadaCrnaGo-

rapredstavi svoje ekonom-

ske i razvojnepotencijale,

ocijenio jepremijerDuško

Marković i podsjetioda je

odgovornapolitikaCrneGo-

re rezultirala snažnomme-

đunarodnomreputacijom.

- Kao nova članica NATO-a

dobili smopozivdaučestvuje-

mo na najvećem globalnom

ekonomskom i političkom fo-

rumu u Davosu. To je bila od-

lična prilika da Crna Gora

predstavi svoje ekonomske i

razvojne potencijale. Ostvario

sambrojne kontakte sa ozbilj-

nim vlasnicima kapitala koji

ulažu ili su spremni da ulažuu

Crnu Goru - kazao je Marko-

vić.

ForumuDavosu, kako jenave-

denousaopštenjuizVlade,bio

je prilika da premijer ostvari

kontakte sa premijerima i po-

litičkim liderima brojnih ze-

malja koje podržavaju Crnu

Goru i cijene njen sveukupni

napredak.

- Na Forumu smo imali sasta-

nak lidera zemalja Zapadnog

Balkana sa predsjedavajućom

Bugarskom i komesaromHa-

nom. Sastali smo se i sa pred-

stavnicima brojnih evropskih

kompanijakojeimajuzaciljda

obezbijedeboljubudućnostza

region i da ostvare preduslove

za njegov novi ekonomski za-

mah- rekao jeMarković.

Lideri država Zapadnog Bal-

kana saglasili su se na konfe-

rencijiodržanojuokviruforu-

ma, da ova godina bude jedna

od ključnih za evropsku per-

spektivu regiona.

- Preduslov za napredak Za-

padnog Balkana je i veći nivo

međusobnog razumijevanja –

ocijenjeno je na sastanku.

Nazatvorenoj konferenciji, na

kojoj suporedpremijeraMar-

kovića učestvovali predsjed-

nici Srbije i Kosova Aleksan-

dar Vučić i Hašim Tači,

premijeri Albanije i Makedo-

nije Edi Rama i Zoran Za-

ev i predsjedavajući Vijeća

ministara BiHDenis Zvizdić,

konstatovano jeda će strategi-

ja EU za Zapadni Balkan, čije

se objavljivanje očekuje po-

četkomfebruara, predstavljati

čvrstu potvrdu evropske per-

spektive regiona.

U radu konferencije učestvo-

vali su i član UO i predsjednik

SEF-a bivši ministar vanjskih

poslovaNorveškeBorgeBren-

de, komesar za proširenje

EU Johanes Han, premijer

BugarskeBojkoBorisov i pod-

sekretar UN za politička pita-

njaDžefri Feltman.

M.P.M.

PODGORICA

–DRI jedala

uslovnomišljenjena finan-

sijski izvještaj i negativnona

revizijupravilnostiNVO

Udruženje građana „Izbor“

HercegNovi za 2016.

Podsjetimo da je Izbor politič-

kisubjektivitetsteklaučešćem

na lokalnim izborima 2014.

pod nazivom ,,Izbor – Dušan

RadovićKrušo“.

U izvještaju koji su sačinili se-

natori Nikola N. Kovačević dr

BranislavRadulovićkaže seda

su rezervu izrazili naprihode i

rashode iz ranijeg perioda.

- Izbor je u iskazao troškove

električne energije i vode u

iznosuod4.472eurakojiseod-

nose na 2015. Revizijom je

utvrđenoda suoni nastali ure-

storanu ,,Belvedere“ koji je

NVO Udruženje građana ,,Iz-

bor“uzelouzakuppougovoru

iz2013.iizdaogaupodzakupu

januaru 2014. na pet godina. U

ugovoru piše da se izdaje u

podzakupbeznadoknade, ada

poreske obaveze snosi podza-

kupac, kao i troškove električ-

neenergije,vodeitelekomuni-

kacionih usluga. Podzakupac

nije poštovao ugovorene oba-

veze, pa je Izbor platio troško-

ve, ali nijesu pokrenuli spor

protivpodzakupcazbognepo-

štovanja obaveza utvrđenih

ugovorom. Zato jeDRI prepo-

ručila Izboru da iskoristi za-

konsko pravo u cilju refunda-

cije sredstava od podzakupca

-navodiseuizvještajudržavne

revizije.

Revizijomjeutvrđenoda jeIz-

borsačinjavaoIOPPDobrasce,

ali ih nije u predviđenom roku

dostavljaoPoreskoj upravi.

- Izbor je isplationaknadu licu

angažovanom za obavljanje

poslovaPRmenadžerapougo-

voru o djelu za tri mjeseca u

iznosu od 1.800 eura. Utvrđe-

no je da je ugovor zaključen

retroaktivno-nakonistekape-

rioda angažovanja izvršioca,

kao i daunjemunijenaznačen

pravni osnov idanesadrži broj

djelovodnog protokola – kaže

se u izvještaju. Uz to Izbor je

prekršio mnoge zakone o fi-

nansiranju političkih subjeka-

ta i izbornih kampanja, o obli-

gacionimodnosima, i nekolika

pravilnika. Revizijom je usta-

novljeno da nijesu ispoštovali

nisvepreporukedateprilikom

revizije iz2015–nijeobezbije-

dio evidencijupotraživanja od

opština, dostavljanje obrazaca

Poreskoj upravi…

M.P.M.

Svis osiguranje

Za štete

isplatili

1,7miliona

PODGORICA

–Svis osigura-

nje jeprošlugodinuzavršilo

saprofitomod59.304eura,

što jepet hiljada eurabolje

negogodinuranije.

U izvještaju objavljenom na

KHOVsenavodi da suprihodi

od premija osiguranja i saosi-

guranja bili 3,65 miliona eura

što je više nego godinu ranije

kada su bili 2,8 miliona. Uku-

pnirashodisubili2,09miliona

a od toga za naknadu štete 1,7

miliona eura.

M.P.M.

Odluka Azmont investmenta

D Marin upravlja

marinomPortonovi

Zabavni programna Žabljaku 3. i 4. februara

Besplatan prevoz do

Savinog kuka i Javorovače

hiljadu posto

ekonomski naprednije i novo-

primljene, gdjeodnivoarizika

zavise i kamatne stope. Ako se

uporedimosaHrvatskom, kao

članicomEU, kamatenastam-

bene kredite su nam na istom

nivou - kaže generalni sekre-

tarUBCG.

Najbolji

Komentarišući ocjene opozici-

je da je Centralna banka dije-

lom kriva za ovakvu situaciju,

Pejaković kaže da je bankarski

sistem najuređeniji sektor pri-

vrede.

-Mehanizammonetarno-kre-

ditne transmisije je složen, a

CBCG ima poziciju od poseb-

ne važnosti uz apostrofiranje

supervizije banaka, nedepo-

zitnih finansijskihorganizaci-

ja iutvrđivanje finansijskesta-

bilnosti. Opredijelili smo se za

tržišni koncept, tako da nije u

reduda seočekujeadministri-

ranje i limiti mimo standarda.

CBCG ne smije da favorizuje

nijednu banku, što mi se čini

da prilježno sprovodi, tako da

mi je novost stav da je CBCG

„krivac“, ali je moguć i nespo-

razum uslijed nepoznavanja

standarda struke i funkcioni-

sanja institucije - kažePejako-

vić i podsjeća da sa smanje-

njem rizika, dolaze i niže

kamate.

- Harmonizacijom propisa sa

EU i približavanjem datuma

pristupaEU i ovaj aspekt će se

unaprijediti - ističePejaković.

M.P.M.

Premijer DuškoMarković na Svjetskomekonomskom forumu u Davosu

Ova godina ključna

za Zapadni Balkan

Prijateljski odnosi

Crne Gore i SAD

Marković se namarginama Svjetskog

ekonomskogforumauDavosusreosa

američkimdržavnimsekretaromRek-

somTilersonom.

- Konstatovani su dobri prijateljski od-

nosi CrneGore i SjedinjenihAmeričkih

Država - saopšteno je izVlade.

Markovićsesastaoisapredsjednikom

irske vlade LeomVardakarom, koji je,

kakojesaopšteno,poručiodaželiCrnu

Gorudaštoprijevidi uEU.

Prvog dana boravka uDavosuMarko-

vić je razgovarao i sa bivšimpremije-

romUjedinjenog Kraljevstva Tonijem

Blerom.

Strategija EU za Zapadni Balkan, čije se objavljivanje očekuje početkom februara,

predstavljaće čvrstu potvrdu evropske perspektive regiona, saopšteno iz Vlade

DRI dala negativnomišljenje na pravilnost poslovanja NVO ,,Izbor“ Herceg Novi za 2016.

Preporučili da tuže

podzakupca ,,Belvedera“

USD

1.24360

JPY 135.95000

GBP 0.87335

CHF

1.16320

AUD

1.53800

CAD

1.53250

Kursna lista

ReksTilerson i DuškoMarković

dmire i

lovanja

Iz razlike između

prosječne efektivne kamate

na štednju od 0,72 i na kredite

od 6,9 odsto pokrivaju se

operativni troškovi poslovanja,

plate zaposlenih, regulatorni

troškovi, porezi, amora se

ukalkulisati i rizik plasmana

- kaže Bratislav

Pejaković