Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-KompanijaTe-

lenor dobila jenetraženo inte-

resovanje zanjenekompaijeu

Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj

Gori i Srbiji.

- Telenor se bavi procesom pro-

cjeneprimljenih interesa i očeku-

je da će taj posao završiti u prvom

tromjesečju ove godine. Procjena

neće uticati na operacije Teleno-

ra, kupce ili zaposlene - navodi se

u saopštenjukompanije.

Iz Telenora su kazali da njihove

kompanije u centralnoj i istočnoj

Evropi imaju jake tržišnepozicije

i solidne finansijske rezultate.

Onesu, kakojesaopšteno, lanido-

prinijele sa devet odsto u uku-

pnimprihodima na nivou grupe i

osamodsto u EBITDA prije osta-

lih stavki.

- Telenor neće saopštavati nika-

kve dalje izjave ili komentare po-

vodom toga, dok se navedeno ne

razmotri - zaključuje se u saop-

štenju.

Bugarski mediji saopštili su proš-

le sedmice da kompanija Telenor

namjeravadaproda svojekompa-

nije u Crnoj Gori, Srbiji i Bugar-

skoj zadvijemilijardeeura, ada je

najizvjesnijikupacameričkiinve-

sticioni fondKKR.

Oni su naveli da su bruto prihodi

Telenora u regionu, uključujući i

njihovu mađarsku kompaniju, u

trećem kvartalu 2017. godine

iznosili323milionaeura.Potenci-

jalnikupacTelenoraKKRuCrnoj

Gori je većprisutankrozposlova-

nje kompanije Telemah, koja je

dionjegoveUnitedgrupe.Tozna-

či da će, u slučaju kupovine Tele-

nora, KKR imati dvije povezane

firme u Crnoj Gori i činiti moćnu

grupaciju koja obuhvatamobilnu

telefoniju, kablovske usluge i in-

ternet. Te usluge nude ostala dva

učesnika na domaćem telekomu-

nikacionom tržištu, jedino je Te-

lenor ostao samo na mobilnoj te-

lefoniji.

S.P.

PODGORICA

–Ministar-

stvo finansija ćenastaviti

razgovore sa predstavnici-

maDojčebanke, Erste, Sosi-

jete ženerale, OTP iUnicre-

dit bankomozaduženjuza

finansiranjebudžetauovoj

godini, koji suzapočeti na

konferenciji Juromani pret-

hodne sedmiceuBeču. Cilj

jeda sekreditni aranžman

postignedokrajamartaove

godine i dogovore štobolji

uslovi, saopštili suPobjedi iz

Ministarstva finansija.

- Većina banaka pokazala je

interesovanje za kreditiraje

budžeta Crne Gore za 2018.

koje bi bilo podržano garanci-

jomSvjetskebankeod80mili-

ona eura – kazali su nam iz

Ministarstva, uz podsjećanje

da je cilj obezbjeđenje dijela

sredstava za refinansiranje

obaveza po što povoljnijim

uslovima.

NaosnovuovegarancijeuVla-

di očekuju da se zaduže izme-

đu200 i 240miliona eura.

Podsjetimo da je crnogorsku

delegaciju na konferenciji u

Beču, koja je održana 16. i 17.

januara ove godine i koja tra-

dicionalno okuplja preko

1.100 investitora, emitenata i

finansijskihposrednika, pred-

vodioministarfinansijaDarko

Radunović.

Iz ovog Vladinog resora kažu

da će pokušati da obezbijede

zajampo štopovoljnijimuslo-

vima.

-Predviđeno jedasepomenu-

tiaranžmanizaključujunape-

riod sadužimdospijećem, od-

nosnonaotplatuod10godina.

Obezbjeđivanje kreditnog

aranžmana,podržanoggaran-

cijom Svjetske banke, trebalo

bi da bude okončano do kraja

marta ove godine. U nared-

nomperiodupredstojeprego-

vori sa bankama prilikom ko-

jih će se definisati i konačni

uslovi aranžmana - objašnja-

vaju izMinistarstva.

Učesnici konferencije u Beču

su, podsjetimo, imali priliku

dase informišuotržištusindi-

ciranih zajmova u centralnoj i

istočnojEvropi, čiji jecilj upo-

znavanje i saradnja sa korpo-

racijskimkreditorima i profe-

sionalcima iz privatnog

kapitala iz cijelog regiona, što

ćeotvoritimogućnostizanove

ponude i zaduženja u ovoj go-

dini - navodi se u saopštenju.

Podsjetimoda jeSvjetskaban-

ka Crnoj Gori odobrila garan-

ciju od 80miliona eura 21. de-

cembra prošle godine, kao

podršku državnom budžetu.

Iz Vlade su tada saopštili da

postoji mogućnost da se sred-

stva Svjetske banke iskoriste

za refinansiranjedijelaobave-

za po osnovu euroobveznica,

koje dospijevaju u periodu

2019-2021.

Tada je šef kancelarije Svjet-

ske banke za CrnuGoruEma-

nuel Salinas pozdravio posve-

ćenost i aktivnosti Vlade kako

bi se Crna Gora vratila na odr-

živumakro-fiskalnuputanju.

-SiguransamdaćeCrnaGora,

uz podršku Svjetske banke i

drugih razvojnih partnera

prevazići sadašnje izazove i

postići snažan postojan i in-

kluzivni rastnaosnovuprivat-

nih investicija i zaposlenosti

tokomvremena - kazao je on.

M.P.M.

PODGORICA

–Generalni

sekretarUdruženjabana-

kamrBratislavPejaković

kažeda razlikaod skoro

deset puta izmeđuprosječ-

ne efektivnekamatena

krediteod6,9odsto i šted-

nje0,72odstonijeprofit

banke, jer se iznje izmiruju

troškovi poslovanja.

Pobjeda jeprijedvadanaobja-

vila stavove aktuelnog i bivšeg

predsjednika skupštinskog

odbora za ekonomiju dr Pre-

draga Sekulića i Aleksandra

Damjanovića, kao i bankar-

skog ombudsmana dr Halila

Kalača da je neprihvatljiva to-

lika razlika i da nema nijedne

graneubiznisuukojojjetolika

marža, odnosno raskorak iz-

među imputa i autputa, kao u

bankama.

Dobit

Pejakovićtvrdidamnogestva-

ri u oblasti kamata zamagljuju

pravu sliku, među kojima je i

darazlikaizmeđuizmeđu0,72

i 6,9 odsto čini dobit banke.

- Ova razlika i kada se naplati,

nije dobit banke, već se iz nje

pokrivaju operativni troškovi

poslovanja, plate, regulatorni

troškovi, porezi. U formiranju

kamatne stope mora se ukal-

kulisati rizik plasmana, gdje

imamo i NPL-ove koji uma-

njuju dobit, jer sadrže i kama-

tu i glavnicu koju ne možete

naplatiti. Štopreostane jeneto

dobit - kaže on i dodaje da ima

godišnjih kamata na štednju

od 2,3 odsto i klijenata kojima

se dajukrediti po četiri odsto.

- Sliku u prikazu niske pro-

sječne kamate na štednju za-

magljuje ogroman udio depo-

zita po viđenju, koji skoro ne

nose prinos. Od ukupnih de-

pozitastanovništvaod1,7mili-

jardi eura, 55odsto supoviđe-

nju, a kod pravnih lica i više.

Banke i po procedurama eva-

luacije prepoznaju i određuju

kamatne stope, pa dužnici sa

lošomreputacijomopterećuju

i uvećavaju prosjek kamata –

kažePejaković.

Komentarišući upoređivanje

marže banaka i drugih oblasti

privrede, on kaže da se većina

kredita plasira na tri do 25 go-

dina, što povećava rizik i neiz-

vjesnost. U drugim privred-

nim djelatnostima obrt je,

dodaje, najduže do godinu.

Pozivajućisenastatistiku,oci-

jenio je da su naše kamate na

nivou regiona.

- Marketinški pristupi pojedi-

nih banaka u okruženju stva-

raju pogrešnu sliku. Najniže

kamate definisane su samo za

najbolje i nijesu dostupne ši-

rem sloju klijenata, jer nemo-

gu ispuniti uslove. Zemlje EU

opet možemo podijeliti na

PODGORICA

-Uprava cari-

na jeu prošloj godini napla-

tilapreko703miliona eura,

što jepovećanje 17,77odsto,

ili 106milionavišenegou

prethodnoj godini.

- Dominira PDV pri uvozu od

koga je naplaćeno 440.063.667

euraštoje15,88odstovišenego

u 2016. Od akciza je prihod bio

235.041.118 eura ili 44.528.124

eura više nego u prethodnoj

godini što je povećanje ili 23,37

odsto.Naplaćenaakcizanami-

neralna ulja i goriva iznosila je

157.276.219eura,ipotomosno-

vu ostvaren je rast prihoda od

28,23 odsto ili 34.628.347 eura

više u odnosu na prethodnu

godinu. Odakcizanaduvanske

proizvode prihod je bio

57.303.598 eura, čime je ostva-

ren rast od 15,39 odsto ili

7.641.568euravišeuodnosuna

2016.

Akciza na alkohol i alkoholna

pića je naplaćena u iznosu od

15.678.256 eura - 9,41 odsto ili

1.348.812 eura više. Od akciza

na gaziranu vodu naplaćeno je

4.219.926eura, i po tomosnovu

je ostvaren rast prihoda od

348.277 eura. Po osnovu razli-

ke akcize u trgovačkoj djelat-

nosti naplaćeno je 563.117 eura

- pokazujupodaciUpravecari-

na.

Izoveinstitucijekojajeusasta-

vu Ministarstva finansija, su

saopštili da nastavljaju značaj-

nodadoprinoseuvećanjuuku-

pnihbudžetskihprihoda.

- Uz primjenu snažnih mjera

Vladinefiskalnepolitikebilježi

se kontinuirani rast u naplati

prihoda koji se nalaze u nad-

ležnosti Uprave carina - pojaš-

njavajuu saopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

-Akcionari

Elektroprivrede razmatraće

u srijedunavanrednoj skup-

štini odlukuoodobravanju

ugovoraoprodaji uglja iz-

međuRudnikauglja i EPCG.

Ugovor bi trebalodavaži od

1. aprilaove godinedokraja

2022. godine, a cijena je 24

eurapo toni. Uugovoru se

navodi i da će senajkasnije

do 15. novembra tekuće go-

dine izvršiti analizavisine

cijene električne energijena

HUPXberzi odpočetka go-

dinedokrajaoktobra tekuće

godine i svaka eventualna

promjenaodplus iliminus

deset odstouodnosuna cije-

nubandenergijeod45 eura

pomegavatsatu, koliko izno-

si referentna cijena, pred-

stavljaćeosnovzaponovno

pregovaranje cijeneuglja za

svakunarednugodinu.

Ova je tačka trebalo da bude

razmatrana na nedavno odr-

žanoj skupštini akcionara

Rudnikauglja, ali jepovučena.

Akcionari rudarske kompani-

je ovlastili su odbor direktora

da sačinimišljenjeouslovima,

vrsti i visini naknade prema

kojima bi EPCGmogladapre-

uzme većinski paket akcija

pljevaljskog preduzeća. Iz

EPCGsuranijekazalidasuza-

interesovani za otkup većin-

skog paketa akcija Rudnika

uglja, koji je u vlasništvu itali-

janske kompanijeA2A i bizni-

smena Aca Đukanovića. Oni

su tražili 6,5 eura po akciji, ali

EPCG još nije donijela konač-

nu odluku o cijeni koja je za

njihprihvatljiva.

A2AuRudnikuugljaima39,49

odsto akcija, država 31,11, a

Aco Đukanović 11,84 odsto.

Država ima 57 odsto akcija u

EPCG, aA2A41,7 odsto.

S.P.

Telenor potvrdio da pregovara o prodaji četiri svoje firme

Procjenjuju isplati li imse da odu iz regiona

PODGORICA

- Projekat ,,Zajedno jači –Ra-

zvoj proizvoda i internacionalizacija–

STRONGER“ omogući ćepovezivanjekori-

snikaprojekta saproizvođačima izHrvatske i

BiHuciljuzajedničkogplasmanaproizvodau

zemljeEvropskeunije.

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore organi-

zovala je konferenciju u cilju najave početka

realizacije tog projekta, koji finansira EU u

okviru Interreg IPA programa prekogranične

saradnjezaHrvatsku,BiHiCrnuGoruod2014.

do 2020. godine.

S.P.

Zajednički plasman

u Evropsku uniju

Asocijacija poslovnih žena

Ministarstvo finansija nastavlja razgovore započete

na konferenciji u Beču sa stranimbankama

U srijedu vanredna skupština akcionara EPCG

Razmatraju ugovor

o kupovini uglja

Uprava carina lani povećala prihode 18 odsto

Naplatili 703miliona eura

Generalni sekretar Udruženja banaka omarži o

BratislavPejaković

Do krajamarta

dogovor o

novomkreditu

Morajuda p

troškovepo