Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Politika

Predsjednik DPS-aMilo Đukanović u Budimpešti sa ViktoromOrbanom

Samo ujedinjena

Evropamože biti

garant stabilnosti

BUDIMPEŠTA

- Samoujedi-

njenaEvropamožebiti ga-

rant bezbjednosti i stabilno-

sti, kao i ekonomskog

prosperiteta i konkurentno-

sti našegkontinenta, ocije-

njeno je tokomsusretapred-

sjednikaDemokratske

partije socijalistaCrneGo-

reMilaĐukanovića i pred-

sjednikavladajućepartije

Fides i premijeraMađar-

skeViktoraOrbanauBu-

dimpešti.

Đukanović je, kako je saopšte-

no iz DPS-a, tom prilikom za-

hvalioOrbanu i njegovoj Vladi

napodršciipomoćiCrnojGori

i regionu u integracionimpro-

cesima.

- On je podsjetio da je

naša zemlja, svoj naj-

veći uspjeh na me-

đunarodnom pla-

nu - članstva u

NATO, ostvarila

upravo u perio-

du kada je Ma-

đarska bila u

Alijansi kontakt

zemlja za Crnu

Goru, navodi se u

saopštenju.

Orban je odao pri-

znanje Đukanoviću za

njegovuulogu i doprinos u

stvaranju i razvoju moderne

Crne Gore na njenom putu u

EU i NATO, izrazivši spre-

mnost da i partijskom i držav-

nom linijom, zajedno sa par-

tnerima izVišegradske grupe i

kolegama iz drugih članica

EU, još odlučnije doprinosi

politici proširenja na zemlje

ZapadnogBalkana.

Obojica su zadovoljni razvo-

jem bilateralnih odnosa prija-

MiloĐukanović i ViktorOrban

PODGORICA

- LideriDe-

mokratskog frontaAndrija

Mandić, NebojšaMedojević

iMilanKneževićpotpisaće

danas ,,Deklaracijuopomi-

renjuuCrnoj Gori“. To jeu

izjavi zaPobjedu saopštio

predsjednikDNP-aMilan

Kneževićnavodeći da taj do-

kument tretira sve ideološke

podjeleuCrnoj Gori ane sa-

mopodjelena četnike i par-

tizane.

- Činjenica da na Savindan

potpisujemoDeklaracijuopo-

mirenju u Crnoj Gori pred-

stavlja najbolju poruku, ne sa-

modanijesmoodustali, većda

sunasnapadidežurnihrežim-

skih janičara dodatno motivi-

sali da deklaracija dobije op-

štenarodni karakter. Uvjeren

sam da će kroz demokratske

promjene, dobiti i ustavni

okvir kako bi njen sadržaj bio

obavezujući za sve - kazao je

Knežević u izjavi zaPobjedu.

Premanjegovimriječima,iako

suzlonamjerni pamfletisti de-

klaraciju pokušali svesti na

nivo partizana i četnika, ona u

sebisadržiistorijskonacional-

ni kontekst koji ne tretira sa-

mo ovudruštvenupodjelu.

- Zbog toga sam ponosan na

moje kolege AndrijuMandića

i NebojšuMedojevića što daju

nemjerljiv doprinos elimini-

sanjupodjela i decenijskihsti-

gmatizacija koje su unazadile

Crnu Goru - zaključio je Kne-

žević.

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede, lideri DF-a su

prvobitnu namjenu o izradi

,,Deklaracije o pomirenju po-

tomaka četnika i partizana“,

zbog loših reakcija dijela jav-

nosti, transformisali u doku-

ment o sveopštem pomirenju

čimebi ,,bilastavljena tačkana

sve podjele uCrnoj Gori.“

-Deklaracija se odnosi i na ze-

lenaše i bjelaše, Srbe i Crno-

gorcekao inasveostalepodje-

le - zaključio je izvor Pobjede.

N.Z.

teljskih zemalja, a Orban je

naglasio potrebu još tješnje

saradnje dvije vlade.

Đukanović, navode u DPS-u,

boravi u Budimpešti na poziv

direktora Instituta za među-

narodne poslove i trgovi-

nu Martona Šoblera, gdje je

članovima diplomatskog kora,

mađarskim diplomatama,

predstavnicima naučne zajed-

niceiNVOsektoraodržaopre-

davanje o evroatlantskoj inte-

graciji ZapadnogBalkana.

On je istakao da nije lako biti

promoter evropske politike

naBalkanu, doksurecidivi na-

cionalističke prošlosti i dalje

veoma jaki.

-Osimtoga, svjesni svih speci-

ficnosti vremena ukojemživi-

mo, mi razumijemo da dina-

mika proširenja zavisi i od

apsorpcione moći Evropske

unije, kazao je tom prilikom

Đukanović, naglasivši da ne

stoji dilema konsolidacija EU

ili ujedinjenje, jer nema bolje

konsolidacije Evrope od nje-

nog ujedinjenja na cijelom

kontinentu.

Uosvrtu na iskustva Crne Go-

re,afirmišući rezultatenaeko-

nomskom planu u sprovođe-

nju reformi, Đukanović je

istakao da je vizija strateškog

opredjeljenja i razvoja bila fo-

kusirananademokratske,eko-

nomske i bezbjednosne stan-

darde, koji se podudaraju sa

zapadnimsistemomvrijedno-

sti.

To jeCrnoj Gori, naveo je lider

DPS-a, omogućilo da izbjegne

sukobe tokom90-ih, dau skla-

du sa najvećimdemokratskim

standardima obnovi nezavi-

snost i bude primjer regional-

ne saradnje, te da postane čla-

nica NATO i lider u procesu

evropske integracije.

Đukanović je imao i odvojen

susretsaŠoblerom,sakojimje,

između ostalog, razgovarao i o

mogućnostikorišćenjamađar-

skog iskustva za eventualno

formiranje sličnog instituta u

Crnoj Gori.

R.P.

Lideri Demokratskog fronta danas potpisuju

,,Deklaraciju o pomirenju u Crnoj Gori“

Knežević: Mirimo

sve građane, ne samo

četnike i partizane

Slično Deklaraciji iz 2012. o

pomirenju Srba i Crnogoraca

Iako će tekst Deklaracije biti tek danas poznat zbog završnih

dorada prema nezvaničnim informacijama Pobjede, Dekla-

racija podsjeća na dokument iz 2012. godine i na „Deklaraciju

o pomirenju Srba i Crnogoraca“, dokumenta u čijoj izradi su

osimMandića, aktivno učestvovali i vlasnici Vijesti Miodrag

Perović i Željko Ivanović, kao i sadašnji lider Demosa Miodrag

Lekić.

- Polazeći od ravnopravnosti građana i naroda, uzimajući u

obzir da Srbi u Crnoj Gori čine više od 15 odsto populacije,

dopuniti član 79 Ustava tako da se otkloni mogućnost da Srbi

u Crnoj Gori budu prepoznati i tretirani kao nacionalna manji-

na, pisalo je u toj deklaraciji, koja osim kratkotrajnogmedij-

skog nije proizvela neki društveni efekat u Crnoj Gori.

PODGORICA

–Agencija za

sprečavanjekorupcije for-

mirala jeRadnugrupuza

praćenjepredsjedničkih iz-

bora, ukojoj je angažovano

14 službenikaOdsjeka za

kontrolu finansiranjapoli-

tičkih subjekata.

Kako su saopštili, donošenjem

odluke o raspisivanju pred-

sjedničkih izbora stekli su se

zakonski uslovi za početak

sprovođenja mjera kontrole

finansiranja političkih subje-

kata i nadzora nad poštova-

njem obaveza i zabrana iz Za-

kona o finansiranju političkih

subjekataiizbornihkampanja.

Agencijaćedoponedjeljkado-

nijeti Plan kontrole finansira-

nja izborne kampanje kandi-

data za predsjednika naše

države i nadzora nad primje-

nomzakona ukampanji.

- Kandidati koji planiraju da

podnesu liste za učešće na iz-

borima za predsjednika imaju

zakonsku obavezu da otvore

poseban žiro račun za finansi-

ranjeizbornekampanje.Imaju

i obavezu da dostave Agenciji

petnaestodnevni izvještaj o

prilozima pravnih i fizičkih li-

ca,kaoiprivremenihizvještaja

otroškovimakampanje i izvje-

štaje o prikupljenim i utroše-

nimsredstvimau tokukampa-

nje u roku od 30 dana od dana

održavanjaizborasapratećom

dokumentacijom- pojasnili su

izAgencije.

Podsjetili suMinistarstvorada

i socijalnog staranja i opštineu

obavezi su da petnaestodnev-

no obavljuju podatake o broju,

vrsti, iznosu i raspodjeli soci-

jalne pomoći, kao i obavezu

Ministarstva finansija da dva

puta mjesečno objavljuvju sve

izdate putne naloge za uprav-

ljanje službenim vozilima i da

dostavljaju Agenciji sve odlu-

keozapošljavanjusapratećom

dokumentacijom.

Iz ASK naglašavaju da do po-

nedjeljka treba da se predaju

sedmodnevni izvještaji dok je

rok za petnaestodnevne 5. fe-

bruar. Mediji su takođe dužni

da do ponedjeljka dostave cje-

novnik izbornog oglašavanja.

K.J.

PODGORICA

- Profesor

Đorđije Blažić najavio je juče

da će učestvovati na pred-

sjedničkim izborima u Crnoj

Gori.

- Ovo je moja profesionalna

odgovornost i obaveza, prije

svega, prema velikombroju

građana koji su se zalagali za

moju kandidaturu, ali i prema

mladim i generacijama koje

dolaze - izjavio je Blažić na

konferenciji za novinare.

Naveo je i da će se, kao pred-

sjednik, boriti za povratak

suvereniteta građanina i

depolitizaciju državnih insti-

tucija i javnih službi na svim

nivoima.

Učešće na predsjedničkim

izborima, osimBlažića, naja-

vili su naučnik Dragan Haj-

duković i privrednik Vasilije

Miličković.

Kandidatura za predsjednika

Crne Gore mora biti podrža-

na sa najmanje 7.993 potpisa,

a birač može podržati samo

jednog kandidata.

Predsjednički izbori, sedmi

po redu od uvođenja više-

stranačja u Crnoj Gori, biće

održani 15. aprila.

Đ. Ć.

PODGORICA

–Centar za

monitoring i istraživanje

nadgledaće lokalne izbore4.

februarauUlcinju i imaće

svojeposmatračena svim

biračkimmjestima, saopšte-

no je iz teorganizacije.

PredstavniciCEMI-jasuseju-

čeuUlcinju sastali sa ambasa-

dorkom Velike Britanije Ali-

son Kemp i tom prilikom je

informisali o dosadašnjim re-

zultatima projekta „Izborni

integritet u Crnoj Gori – pra-

ćenje lokalnih izbora u Ulci-

nju, 2018“, kao i planovima za

izborni dan.

- Svrha projekta je povećanje

stepena javnog povjerenja u

izborni proces kroz doprinos

stvaranja demokratskih uslo-

va za transparentne, slobodne

i fer lokalne izbore u Ulcinju,

kao i sprečavanje izbornih

nepravilnosti tokom izbornog

procesa – navedeno je u saop-

štenjuCEMI-ja.

Iz te organizacije su najavili i

da će redovno informisati gra-

đane o izlaznosti i eventual-

nimnepravilnostimanabirač-

kimmjestima.

- Nakon zatvaranja biračkih

mjesta,CEMIćeobavještavati

javnost o rezultatima glasanja

- dodaje se u saopštenju.

Đ.Ć.

Aktivnost Agencije za sprečavanje korupcije

Formirana radna grupa za

praćenje predsjedničkih izbora

Blažić najavio

kandidaturu

CEMI će nadgledati

izbore u Ulcinju

MilanKnežević