Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Jedinstveni,

nestranački kandidat opozi-

cijenapredsjedničkimizbo-

rima jedina je šansa zapo-

bjedunadkandidatom

Demokratskepartije socija-

lista, kazao jepredsjednik

Socijalističkenarodnepar-

tijeVladimir Joković.

Član Predsjedništva Socijal-

demokratske partije Ivan

Poslanik GP

URANeđeljko

Rudović, podržava

tu ideju jer je bio njen

inicijator još prije 15

dana, ali kaže da je

preveliko nepovjerenje

između opozicionih

čelnika i da se ono

teškomože sanirati

do početka

kampanje

PODGORICA

-Moderniza-

cija crnogorskevojskenije

samozadovoljavanjeNATO

standarda, većpredstavlja

nacionalnupotrebuzemlje

i uslovzanjenu sigurnost.

To jeu izjavi zaPobjeduka-

zaovojni analitičarAlek-

sandarRadić, komentarišu-

ći odlukuMinistarstva

odbranedakupi tri helikop-

tera i timeosnaži vojnepo-

tencijale zemlje.

Ministarstvo odbrane je otpo-

čelo proceduru nabavke heli-

koptera kroz mehanizamme-

đudržavnog sporazuma i do

kraja ovog mjeseca se očekuje

potpisivanjeugovorasakanad-

skom kompanijom o nabavci

tri srednjavišenamjenskaheli-

koptera. IstovremenoNjemač-

ka vojska je Crnoj Gori donira-

la šest lakooklopnihvozila,

Nacionalni resurs

- Kada je riječ o nabavkama

naoružanja i vojne opreme

standardi postoje i za zemlje

koje su članice NATO-a. Zato

se razvija mit da je takva po-

trebanastalausljedzadovolje-

njaNATOstandarda,alinijeto

u pitanju. Potreba Crne Gore

da kupi helikoptere i vojno se

modernizujeprije svega jena-

cionalnapotreba, jer su impo-

trebni za civilno stanovništvo,

za bezbjednost zemlje. To je

nacionalni resurs, aon jekom-

patibilansaonimštoseočeku-

je od zemlje u okviruNATO-a

- rekao jeRadićurazgovoruza

Pobjedu.

Kaže da će za Crnu Goru naj-

ozbiljniji finansijski trošak i

najvažnije od svih pitanja biti

organizovanjeefikasnezaštite

vazdušnog prostora.

- Potpuno je jasno da zemlja

veličine Crne Gore pa i deset

puta veće države ne mogu sa-

me da finansiraju održavanje

vazdušnog prostora, niti avio-

na. To je sada postalo presku-

po i zato ćeCrnaGora rješava-

ti taj problem kroz podršku

partnerskih zemalja - rekao je

Radić. Već je kaže izvjesno da

ćeItalija iGrčkapomoćiCrnoj

Gori ali napominjedanaša ze-

mlja mora da organizuje vaz-

duhoplovni centar koji će raz-

mjenjivati podatke sa NATO

integrisanimsistemom.

Dodaje i da jekupovina radara

koja je predviđena Vladinim

planom do 2020. posebno va-

žankorak zaCrnuGoru.

-Toćebitinajvećitrošakpoje-

dinačnoitojenajvažnijainve-

sticija za crnogorsku vojsku,

jer je to izuzetno važan korak

kakontroli vazdušnogprosto-

ra. Osim toga, veliki trošak za

CrnuGoru su vazduhoplovna

i mornarička sredstva. Najve-

ći trošak je u nabavci, ali u ek-

sploataciji, jer kada kupite

morate to i dakoristitea toko-

šta - kaže analitičar.

Kontrolaakvatorijuma

Od Crne Gore se, dodaje on,

očekuje i da ima efikasnukon-

trolu akvatorijuma.

- I naravno tu sad opet vidimo

primjerpreklapanjamogućno-

sti koje su interesantne za čla-

nicu NATO, ali sa druge strane

to je važno i za Evropsku uniju

koja želi da kontroliše granice i

prirodne nacionalne potrebe

Crne Gore da štiti svoj akvato-

rijum. Sve to nije potrebno sa-

mo zato što ste članica NATO-

a, nego govorimo o potrebi da

CrnaGora organuzuje i defini-

še svoj proctor - objasnio jePo-

bjedin sagovornik.

Kaže i da je kontrola akvatori-

juma Crne Gore interes same

zemlje, interesNATO-a i EU.

- Jer od zemalja koje žele da

budu članice Evopske unije

očekuje se da prime sve šen-

genske procedure i to što je

mogućeprije - zaključio jeRa-

dić.

J.ĐURIŠIĆ

Vojni analitičar Aleksandar Radić omodernizaciji crnogorske vojske po standardima NATO-a

Najveći izazov je

vazdušna sigurnost

Pojačati

svoju

odbranu

Radić smatradaCrnaGora,

kaosvakaodgovornadrža-

va radi na tome da pojača

svojuodbranu i sigurnost.

-Itojepitanjezasvečlanice

NATO-a, ne postoji tu ba-

lans između ulaganja. Sa

jedne strane NATO ima 29

članica, ali vidite da tu ima

zemalja koje imaju ozbiljna

izdvajanja za vojsku i od-

branu, a sa druge strane

imaionihzemaljakojebida

uštedenaodbrani.Tojeveć

pitanje koje NATO pokuša-

va da reguliše kroz dva od-

sto izdvajanja za odbranu -

naveo jeRadić.

Objašnjava da kao članica

NATO-a, Crna Gora ima

obavezuda ostvari ono što

navodi kao svoju sposob-

nost.

-CrnaGorajeprijepristupa-

nja NATO-u mogla recimo

da prikaže neke sposobno-

sti umedijimaali daustvar-

nosti nema kapacitete za

to. Ipak sada kao članica

ako kaže da recimo ima če-

tuosposobljenuiopremlje-

nu po NATO standardima

onda to podliježe provjeri, i

morate imati svu opremu

kojutačetapredviđa -obja-

snio jeRadić.

Potreba Crne Gore da kupi helikoptere i vojno semodernizuje prije svega je nacionalna

potreba, jer su impotrebni za civilno stanovništvo, za bezbjednost zemlje. To je nacionalni

resurs, a on je kompatibilan sa onim što se očekuje od zemlje u okviru NATO-a - kaže Radić

SNP i URA načelno podržale prijedlog SDP-a

Vjeruju da je nestranački

kandidat šansa opozicije

Čeka se Bečićeva

odluka

IzvorPobjedeizgrađanskeopozicijekazaoje

da bi ideja o nestranačkomkandidatu gra-

đanskeopozicijemoglauspjetijedino

pod uslovomda je podrži predsjed-

niknajjače strankeu tomneformal-

nomsavezu -AleksaBečić.

- Od Bečićevog stava zavisiće

uspjehteinicijative,jerbiURAko-

ja pregovara o koaliciji sa Beči-

ćem imala obavezu da podrži

predsjedničkog kandidata De-

mokrata. Sa druge strane prijedlog

Demokrataimaćeposebnutežinu-za-

ključio je izvor.

Vujovićkazao je jučeda jenaj-

bolja formula za uspjeh na iz-

borima nestranački predsjed-

nički kandidat građanske

opozicije,kojićenespornobiti

privržen Ustavnim odredje-

njima Crne Gore, ličnost gra-

đanskog i demokratskog for-

matasaznanjemiautoritetom

neophodnim da predstavlja

državu na najvišemnivou, sa-

opšteno je iz SDP.

Komentarišući prijedlog Vu-

jovića, Jokovićkažedapotpu-

nopodržava prijedlog SDP.

- Naše mišljenje je da je

najbolje da to bude je-

dinstveni kandidat

opozicije i da je to oz-

biljna šansa da se po-

bijedi DPS. Imamno-

g o ne s t r ana č k i h

kandidata, anijeteško

naći boljeg kandidata

od DPS-a tako da je sa-

mo potrebno jedinstvo

opozicije i mislim da je

onda rezultat siguran - re-

kao je Joković u izjavi za Po-

bjedu.

Nada se, dodaje, da ćeopozici-

ja smognuti snage da se okupi

oko jednog kandidata.

- Imislimdabi bilonajboljeda

bude nestranačka ličnost ko-

jeg bismo svi u potpunosti po-

držali - istakao je Joković.

IURAjejučenačelnoinicijati-

vu koju je juče iznio Vujović.

Poslanik te partije Neđeljko

Rudović kaže da ako ima volje

među opozicijom, još nije ka-

sno da „opozicioni subjekti

partijske interes podrede ci-

lju“ i kako je dodao, „ulože

maksimalne napore da poku-

šaju da dođu do modela koji

opoziciji daje velike šanse za

pobjedu na predsjedničkim

izborima“.

- Taj model može da znači do-

govor o zajedničkom nestra-

načkomkandidatualiijošneke

opcije koje osiguravaju podrš-

ku svih subjekata kandidatu

koji uđe u drugi krug - rekao je

RudovićPobjedi. Rudović je sa

idejomo nestranačkomkandi-

datu izašao još prije 15 dana.

Ističedanestranački kandidat

koji je prihvatljiv za sve rele-

vantne opozicione subjekte u

ovom trenutku, „jedini može

da obezbijedi sigurnu podrš-

ku opoziciono nastrojenih

građana“.

- Razlog tome jeprevelikone-

povjerenje između opozicio-

nihčelnikakoje se teškomože

sanirati do početka kampanje

- zaključio jeRudović.

J.ĐURIŠIĆ

Vladimir Joković

NeđeljkoRudović

AleksandarRadić