Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 27. januar 2017.

CrnomGorom

Pljevlja:

Predsjednik opštineMirko Đačić o učinku lokalne uprave u 2017. i planovima za ovu

Realizacija budžeta nikad

bolja, dug već godinama

,,zakucan“ na 19miliona

Potraživanja po

osnovu poreza

na nepokretnost

su nešto više od

šest miliona, a

koncesija 3,4.

Kapitalni projekti

za ovu godinu

su izgradnja

toplane,

rekonstrukcija

centralne

gradske zone,

završetak radova

na Domu kulture,

izgradnja

stanova za

penzionere, put

Crkvice - Vrulja

– kazao jeMirko

Đačić

PLJEVLJA

- Budžet zaproš-

lugodinurealizovan jeu

iznosuod 12.620.000eura,

što jenajvećeostvarenjeu

prethodnihdesetakgodina.

Rasli suprihodi izEgalizacio-

nog fonda, takođe i donacije.

Sopstveni prihodi su nešto

manji u odnosu na prethodne

godine, ali je bitno da smo

uspjelidabeznovihzaduženja

vratimo bankama 5.700.000

euraidakreditneobavezesve-

demo na 1.500.000 eura. To-

komovegodine trebada vrati-

mo 1.100.000 eura, tako da na

kraju 2018. možemo reći da će

pljevaljska opština biti skoro

potpuno razdužena – kazao je

predsjednik opštine Mirko

Đačić na konferenciji za novi-

nare predstavljajući učinak

lokalneupravezaprošlu i pro-

jekcije za ovu godinu.

Za 2018. godinubudžet jepla-

niran na 17.900.000 eura, te-

kući na 11.400.000eura i kapi-

talni na 6.500.000 eura.

- Bez obzira na to što imamo

dug prema EPCG, ukoliko za-

držimo ovaj nivo podrške koji

smo imali u2017. odEgalizaci-

onog fonda i ukoliko se uvedu

ekološke naknade, više sam

nego siguran da ćemo doći

moždaprvi putuprilikudare-

alizujemo budžet u iznosu do

sad neostvarljivih 15.000.000

eura. Ako opština obezbijedi

nivo prihoda sljedećih godina

od petnaestak miliona eura,

potpuno samsiguran da će vr-

lobrzobitiprevazićisvefinan-

sijske probleme i da će moći,

uz podršku države, kao i do

sada, da se realizuju svi kapi-

talniprojektiopštine–uvjeren

jeĐačić.

Rano je pričati o kandidaturi

za predsjednika opštine

Novinare je interesovalo da li će Đačić biti kandidat DPS za

predsjednika opštine na lokalnim izborima. On je kazao da je

to pitanje prerano postavljeno.

- Prvomorampodsjetiti da je Demokratska partija socijalista

najveća politička snaga u državi te da je presudno kreirala,

zajedno sa partnerima, državotvorni put Crne Gore i spolj-

nopolitičke prioritete. Teme, kao što su kandidature na

lokalnim izborima prije svega zavise od same partije. Što se

moje kandidature tiče, ako uopšte dođemu priliku da o tome

razmišljam, dao bih dvojak odgovor, uz napomenu da je

ovaj posao veoma težak i iscrpljujući. Nikad teži posao radio

nijesam. Postoji malo zamora, ali postoje i ti trenuci koji su

izazov. Vidjećemo, možda ste prerano postavili to pitanje –

kazao je Đačić.

Opština ima velika potraživa-

njapoosnovuporezananepo-

kretnosti. Fizička lica duguju

3.700.000 eura , pravna

2.600.000 eura, a i 3.500.000

eura iznose reprogramirane

obaveze kompanije ,,Vektra

Jakić“.

- Potraživanja po osnovu po-

rezananepokretnost sunešto

više od 6.000.000 eura i kon-

cesija 3.400.000 eura. Znači,

odsveganekolikopozicijaop-

štinapotražujeokodesetmili-

ona eura –kazao jeĐačić.

Porezi

Kada je riječ o obavezama op-

štine, on je kazao da su „zaku-

cane“ na 19miliona.

- Naše ključne dospjele oba-

veze su po osnovu poreza,

dva miliona eura, preduzeći-

ma čiji smo osnivač duguje-

mo gotovo milion i po eura.

Ukupne obaveze opštine su

oko 19 miliona eura i tu stoje

posljednje dvije, tri godine.

Strukturaobaveza takva jeda

se ta brojka praktično ,,zaku-

cala“natommjestu–kazaoje

Đačić.

Opština je ovogmjeseca dobi-

lapresudupremakojoj ćemo-

rati da vrati Elektroprivredi

2.500.000euranaplaćenihpo,

kako je presuđeno, nezakoni-

toj naplati ekološke naknade.

- Kad budemo sljedeći put iz-

vještavali o našim dospjelima

obavezama, brojka će po tom

osnovu biti veća za 2.500.000

eura. U momentu kada smo

preuzeli opštinu već je bila

prezadužena. Nastavlja se pe-

riod kada moramo biti veoma

pažljivi i veoma oprezni da bi

se finansijski sistem opštine

održaouzoni stabilnosti –ka-

zao jeĐačić.

Urađeno

Govoreći o projektima reali-

zovanim u prošloj godini

sredstvima opštine i države,

on je kazao da se radilo na po-

strojenju za prečišćavanje ot-

padnihvoda, čija je realizacija

u završnoj fazi, na infrastruk-

turi grada, gradskim saobra-

ćajnicama i niz manjih proje-

kata.

- U ruralni razvoj uložena su

velika sredstva. Ulaganjauas-

faltiranje i sanaciju lokalnih

puteva, subvencije upoljopri-

vredi, seoske vodvode, ulaga-

nja u IPARD lajk projekte,

iznose ukupno 2.500.000 eu-

ra –naveo jeĐačić.

Uprethodnojgodininakultur-

nu i prirodnu baštinu uloženo

je371.000eura,uobjektedruš-

tvenog standarda 4.500.000

eura, u promociju grada, sport

i NVO uloženo je 940.000 eu-

ra.

Đačić je istakao da je država u

2017. godini uložila 5.600.000

ukapitalneprojekteuPljevlji-

ma.

Planovi

Kao najvažnije kapitalne pro-

jekte u ovoj godini predsjed-

nik opštine Pljevlja je naveo

izgradnju toplane, radove na

rekonstrukciji centralne

gradske zone, završetak rado-

va na Domu kulture, izgrad-

nju stanova za penzionere,

rekonstrukcijugradskihulica,

izgradnju i rekonstrukciju

trotoara, hidrotehničkuinfra-

strukturu u gradu, sanaciju

fasada, asfaltiranje lokalnih

puteva, izgradnju seoskih vo-

dovoda, put Crkvice – Vrulja,

na šta će bi t i ut rošeno

7.800.000 eura.

A.SADOVIĆ

OPŠTINAJEBILAPREZADUŽENAKAD

SMOJEPREUZELI:

MirkoĐačić

PODGORICA/ANDRIJEVICA

–Osnovna škola ,,MilićKe-

ljanović“ustupićeMZĐulići 200kvadrata zemljištakoje će

iskoristiti za izgradnjugradskekapele. Vlada je saglasnost

na taj prijedlogdalaučetvrtak.

Kako je navedeno u obrazloženju, Savjet MZ Đulići obratio se

februaraprošlegodineupravi školeunaseljuKonjuhesazahtje-

vomda imustupi zemljište koje predstavlja dio školskog dvori-

šta, a nalazi se uneposrednoj blizini seoskog groblja.

PrethodnojesaglasnostdobijenaodŠkolskogodboraiMinistar-

stva prosvjete.

I.T.

andRijevica:

Usvojen zahtjevMZ Đulići

Škola ustupa zemlju

za izgradnju kapele

OŠ ,,MilićKeljanović“

Upozorenje Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove proizvođačima citrusa

Hitno sprovesti mjere za

suzbijanje leptiraste vaši

PODGORICA

-Uprava za

bezbjednost hrane, veteri-

nu i fitosanitarne poslove

pozvala je proizvođače ci-

trusana Crnogorskompri-

morju da hitno sprovedu fi-

tosanitarnemjere za

uništavanje i sprečavanje ši-

renja leptirastevaši.

Kakonavodeu saopšenjupro-

slijeđenom medijima, na ci-

trusima na kojima se uoči pri-

sustvo tog štetnog organizma

potrebno je hitno orezati na-

padnute djelove i izvršiti spa-

ljivanje na mjestu nalaza štet-

nog organizma, sprovesti

hitno hemijsko tretiranje pre-

paratima na bazi mineralnih

ulja i redovnopregledati zasa-

dekakobiseštoranijeutvrdilo

prisustvo.

- Preporučuje se odsijecanje i

spaljivanje grančice ili, po po-

trebi, grane na čijimse listovi-

ma uočava velika brojnost po-

pulacije, kao i suve, polusuve i

ispucale grane i grančice, koje

mogu biti posljedica ranijih

napada, akojesudjelimičnoili

u potpunosti ostale bez lisne

mase. Takođe, posebno je važ-

no pobrati i uništititi sve neo-

brane ili zaostale plodove. Ve-

će rane nastale orezivanjem

treba premazati kalemarskim

voskom – preporučuju struč-

njaci.

Nakonorezivanja, potrebno je

dodatno izvršiti i hemijsko

tretiranje orezane biljke uz

primjenu drugih agrotehnič-

kihmjera radi bržeg oporavka

(đubrenje i slično).

- Hemijsko tretiranje prepo-

ručuje se kako u zasadima ci-

trusa (limun, grejpfrut, pomo-

randže, mandarine) tako i na

drugimbiljkamadomaćinima:

ruža, bršljan, vatreni trn

(Pyracantha coccinea), djevo-

jačka loza (Partenocissus qui-

naquefolia), vinova loza, nar,

lovor, glicinija, japanska muš-

mula – saopštavaju iz Uprave

za bezbjednost hrane.

Do sada je prisustvo leptiraste

vaši (Aleurocanthus spinife-

rus)utvrđenonapodručjuBo-

kokotorskog zaliva (prvo u

Đenovićima, zatim Herceg

Novom,Kumboru,Baošićima,

Perastu i Tivtu), Budve

(Lastva Grbaljska, Komoševi-

na) i Bara (Šušanj).

C.G.

LEPTIRASTAVAŠNACITRUSIMA:

Simptomi napadananaličju lista i čađavicanaplodu