Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ:

UOsnovnoj školi „Ratko Žarić“ obilježenMeđunarodni dan borbe protiv holokausta

Ne zaboraviti

ono što se desilo

NIKŠIĆ

– Učenicimadeve-

tog razredaOŠ „RatkoŽa-

rić“profesorica istorije

SnježanaBošković juče je

održalapredavanjeoholo-

kaustu i antisemitizmu. Na

taj načinobilježili suMeđu-

narodni danborbeprotiv

holokausta.

– Izreka kaže: ,,Zaboraviti

ubijenebi bilokaoda ihubija-

mo drugi put“. Mislim da je

istorija divan predmet koji

vam daje opštu kulturu. He-

rodot je rekao: ‘Ono što se de-

silo ne smije se zaboraviti’, pa

smo i mi ovaj dan posvetili

sjećanju na žrtve holokausta.

Moj savjet vam je da, dok uči-

te istoriju, razvijete osjećaj za

svežrtve, paćebiti lakše iuče-

nje. Mi, nažalost, imamo bo-

gatu istoriju, jer smoovu isto-

riju naše države pisali krvlju.

Zašto se drže ovakvi časovi?

Pa vi stenekoko sjutranaslje-

đuje sve nas, generacija koja

sve to treba da njeguje, da zna

šta se dešavalo i da ne dozvoli

da se takvi zločini ponove. Pa-

metni narodi uče na svojim

greškama, da se ne bi ponovi-

HERCEGNOVI

-Tačnou 12

satimali admiral Bokeljske

mornariceLukaKovačević

sa lođeKatedraleSvetogTri-

puna izgovoriće danas lode–

pohvale svecu, zaštitniku

gradaKotora, čime će i zva-

ničnopočeti Tripundanske

svečanosti.

Nakon loda biće obavljen i tra-

dicionalniobredprimopredaje

dužnosti malog admirala, a

njegovom prethodniku, Anto-

niju Grandisu, biće uručena

odluka o prestanku, a Luki o

početku vršenja službe.

Osmogodišnji Luka Kovačević

iz Herceg Novog izabran je za

malog admirala 13. januara na

sjedniciAdmiralataiUpravnog

odboraBokeljskemornarice.

Nematremu

Za svoju prvu dužnost i prvo

predstavljanje Luka je, kaže,

potpunospreman,aurazgovo-

ru za Pobjedu neposredno na-

kon generalne probe, koja je

održana na lođi Katedrale Sve-

togTripuna, kaže da nema tre-

muidajelodenaučiobrzo,sam

i bez pomoćimajke.

Sa svega osam godina, veoma

ozbiljno i odgovorno jeprihva-

tio novu obavezu. Kaže da je

srećan i ponosan što je izabran

zamalog admirala.

- Nijesam znao da ću biti iza-

bran, i veoma sam srećan što

samjamaliadmiralovegodine.

Moj prađed je bio član Bokelj-

skemornarice i kadami jemaj-

ka to rekla i ja sam poželio da

PONOSANNATITULU:

Mali admiral LukaKovačević

ODTREĆEGODINETRENIRAPLIVANJE:

SaPVK ,,Jadran“ osvojiobrojnemedalje

budem. Jedva čekam da izgo-

varam lode i da mi završe noš-

nju koju ću da nosim - kazao

namje sa uzbuđenjemLuka.

SvogprethodnikaAntonija,ka-

že, upoznaće na primopredaji

dužnosti.

- Mali admirali se naizmjenič-

nobirajuizKotora,TivtaiHer-

cegNovog. Prošlegodine jebio

iz Tivta, ove godine sam ja, a

sljedeći će biti izKotora. Posli-

je lodaćemoseupoznati upro-

storijama Bokeljske mornari-

ce. Pripremljena je i torta sa

slikomBoke.Najednojstranije

Kotor, a na drugoj Tivat i Her-

ceg Novi, pa ćemo bivši mali

admiral i ja sjeći tortu, on dio

gdje je slika njegovo grada, a ja

mog. Kotor ostaje jer uovedvi-

je godine mali admiral nije bio

iz toggrada- simpatičnoobjaš-

njavaLuka i ovu simboliku.

Tradicija

Preci njegove majke rođene

Kotoranke, bili su članovi tog

najstarijeg pomorskog druš-

tva. Od nje je Luka upijao sve

podatke o Bokeljskoj mornari-

ci, njenoj tradiciji, SvetomTri-

punu, tenamjediosvogznanja

i prenio, ističući da osnivanje

Bokeljskemornarice vezujuza

donošenje relikvija Svetoga

Tripuna u Kotor, 13. januara

809. godine.

-Jedanmletačkibrodjepreno-

sio relikvijeizCarigradazaVe-

neciju, ali ga je jako nevrijeme

prislilo da se skloni u Boku.

Ugledni Kotoranin je od mle-

tačkih trgovaca otkupio tijelo

sveca, aodredpomoracakoji je

pratio relikivije je postao jez-

gro bratovštine koja se danas

naziva Bokeljskamornarica. U

Kotoru je svecu bila podignuta

crkva u kojoj su bile smještene

relikvije, kasnije je na istom

mjestu sagrađena katedrala, a

svetiTripun jepostaozaštitnik

grada i biskupije Kotor – zna-

lački nam je Luka prenio ove

istorijske podatke.

Mali admiral obožava Boku i

more pa će, kaže, kao i njegovi

preci biti pomorski kapetan.

Ovaj svestrani dječak, učenik

trećeg razreda OŠ „Dašo Pavi-

čić“ ima i brojna druga intere-

sovanja. Od treće godine treni-

ra plivanje, član je PVK

,,Jadran“ i osvajač brojnihme-

dalja, koje nam s ponosompo-

kazuje. Ove godine će biti i dio

juniorskog Jadranovog vater-

polo tima, aomiljeni vaterpoli-

stamu jeĐuroRadović.

Gitara

Pohađa prvi razred Škole za

osnovnomuzičko obrazovanje

i svira gitaru. Luka kaže da mu

nijeteškoidasvepostiže,anaj-

više voli časove gitare.

- Ja sam sa profesorom prošle

godine naučio kompozicije za

prvi razred, sada sviram za

drugi. U školi sedmično mije-

njam smjene, pa tako usklađu-

jem i obaveze u muzičkoj i u

sportu. Obožavami školu i jed-

va sam čekao da počne drugo

polugodište, mada mi je i na

raspustubilolijepo-govoriLu-

ka o svojimobavezama.

A nove, koje ga čekaju kaoma-

log admirala, s nestrpljenjem

očekuje.

-U subotu, kada prvi put bude

zvonilo 12 puta, ja izlazim na

baladur, podiže se zastava Sve-

tog Tripuna, ponovo zvoni, a

kada završim lode pozdrav-

ljam se sa starim admiralom:

nakon toga se zastava tri puta

spušta i podiže - objašnjava

namLukakojeobavezeimada-

nas kaomali admiral.

Kolo Bokeljske mornarice, ka-

že, još nije naučio, ali će, uvje-

ren je, i to brzoda savlada.

ŽeljkaKONTIĆ

lo, a i sačuvalo od zaborava –

između ostalog - istakla je

Bošković.

Predavanjejeodržanouorga-

nizaciji UBNOR-a i antifaši-

sta Nikšića. Predsjednik te

organizacije Slobodana Mir-

jačića kazao je da se osvjetlja-

vanjem i obilježavanjem tuž-

n i h d o g a đ a j a p o p u t

holokausta, stvara svijest kod

djece i omladinedanedozvo-

le uzdizanje fašizma koji se,

kako je kazao, javlja u raznim

oblicima.

- Mi smo u Crnoj Gori 13. jula

1941. godine rekli da fašizam

neće proći, pa neće ni danas.

Nadam da ćete svi vi biti bu-

dući antifašisti – zaključio je

Mirjačić.

M.R.

MLADIDANJEGUJUANTIFAŠIZAM:

SapredavanjauNikšiću

Spreman samda

izađemna baladur

ObožavamBoku i more pa ću kao i moji preci biti pomorski kapetan. Srećan sam i ponosan što

sam izabran zamalog admirala. Jedva čekamda sat zazvoni 12 puta, ja ću izaći, pozdraviti se sa

starimadmiralom i izgovoriti lode – kaže osmogodišnji Novljanin Luka Kovačević

RAZGOVORS POVODOM:

Mali admiral Bokeljskemornarice Luka Kovačević

Ponosan na prađeda Antonija

Sa odredomBokeljske mornarice mali admiral prisustvovaće

obilježavanju 100 godina od pobune mornara u Boki. I taj

događaj dio je istorije njegove porodice.

- Moj prađed Antonio Đurović bio je telegra ista i prvi je javio

da je počela pobuna. On je i posljednji umro od učesnika tog

događaja - sa ponosomnamgovori Luka Kovačević, koga u

ovoj godini čekaju brojni događaji u kojima će pratiti Bokelj-

skumornaricu.

Tripundan

Proslava Svetog Tripuna

počinje 27. januara, što se

poklapa sa proslavom Sve-

tog Save. Toga dana, pravo-

slavni i rimokatolički vjernici,

nakon prigodnog obreda i

Uniforma

Mali admiral nosi pravu

mornarsku uniformu: kapa

„ćeverica“, bijela košulja,

leptir mašna, ječerma, koret,

svileni pas, ćemer, tobolac,

gaće, crne čarape. Luka

Kovačević objašnjava da se

na boršici koju on nosi nala-

zi grb Herceg Novog.

besjede pred crkvom Svetog

Nikole, zajedno prelaze na

trg pred Katedralom Svetog

Tripuna, gdje tačno u podne

mali admiral Bokeljske mor-

narice sa lođe katedrale izgo-

vara lode SvetomTripunu.

Luka je učenik trećeg

razredaOŠ „DašoPa-

vičić“. Treniraplivanje,

član jePVK Jadran i

osvajač brojnihmeda-

lja. Ove godinebićedio

juniorskog Jadrano-

vog vaterpolo tima

Otkupiće

83.000

kvadrata

zemlje

Potrebna

pomoć za

opremanje

prostorija

PLJEVLJA

– Vlada je dala

saglasnost Ministarstvu sao-

braćaja i pomorstva - Direkcija

za saobraćaj da izvrši ekspro-

prijaciju skoro 83.000 kvadrat-

nihmetara zemljišta u opštini

Pljevlja za izgradnju puta Vru-

lja - Mijakovići.

U Vladinom saopštenju navodi

se da će se obaviti ekspropri-

jacija oko 30.000 kvadrata u

mjestu Maoče i oko 53.000

kvadrata u Potkrajcima.

Magistralni put Mijakovići

– Vrulja – Pavino Polje – Slije-

pač most, sa raskrsnicomna

Slijepač mostu, predstavlja

najkraću vezu Pljevalja sa pet-

ljomCrnca na autoputu Bar –

Boljare, odnosno vezu između

Pljevalja i Bijelog Polja. Postoji

glavni projekat dionice Slijepač

most – Pavino Polje.

I.T.

Pljevlja: Izgradnja puta

Vrulja - Mijakovići

Udruženje Roditelji

u Nikšiću

NIKŠIĆ

– Udruženje Rodi-

telji pozvalo je kompanije i

pojedince da impomognu u

opremanju i adaptaciji pro-

storija u Osnovnoj školi „Luka

Simonović“. Kako su naveli

u saopštenju proslijeđenom

medijima, u prostorijama te

škole koje su imustupljene na

korišćenje planiraju da otvore

razvojni centar i igračkoteke za

najmlađe.

- Da bi centar počeo da radi,

neophodna je adaptacija

prostorija a ona podrazu-

mijeva građevinske, izola-

cione, stolarske, električne i

vodoinstalerske radove kao i

opremanje namještajem i uči-

lima. Za završetak adaptacije

neophodna nam je podrška

kompanija i pojedinaca. Svi

koji mogu da doprinesu na bilo

koji način i pomognumogu

nas kontaktirati putemmejla

[email protected]

ili pozi-

vomna brojeve 069 379 764

i 068 653 344 – navedeno je

u saopštenju koje je potpisala

Dragana Đurović.

Razvojni centar i igračkoteka

otvoreni su u Podgorici. Iz

udruženja podsjećaju da je taj

projekat realizovan zahvaljuju-

ći podršci glavnog grada, kom-

panija i ljudi dobre volje.

S.D.

,,

Obožavam

školu, jedva sam

čekao da počne dru-

go polugodište, mada

mi je i na raspustu

bilo lijepo“