Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–MašanČo-

gurićosuđen je jučeuVišem

suduna 13 i pogodina zatvo-

ra zbogubistvabraćeDani-

jela iDavorinaĆulafića. Pre-

sudu je izrekla sutkinja

Višeg sudaVesnaMoštrokol.

Čogurić je, prema stavu suda,

ubio braćuĆulafić uprekorače-

nju granica nužne odbrane u

sticaju sa krivičnim djelom ne-

dozvoljenodržanje oružja.

Ovo je druga presuda u ovom

slučaju.

Čogurić je prvostepenom pre-

sudom Vladimira Novovića

osuđen na trinaest i po godina

zatvora. Apelacioni sud ukinuo

jepresudu, naložioponovnosu-

đenje uz obrazloženje da činje-

nično stanje nije potpuno utvr-

đeno.

Prema navodima optužnice,

Čogurić se tereti da jebraćuĆu-

lafić usmrtio sa tri hica ispalje-

nim iz revolvera u kafe-baru

„Moskva“ u podgoričkomnase-

lju Stari aerodrom, 15. februara

2014. oko 14 časova. Sa dva hica

u glavu i grudni koš ubio je Da-

nijela, dok je jedan hitac ispalio

u grudi Davorina.

B.R.

PODGORICA

–Policija tra-

ga zaosobamakoje su, kako

seosnovano sumnja, pomo-

gleBerancuNikoli Bojičiću

(30) da 21. decembraubije

sugrađaninaDanijelaMan-

dića (36) – saopštili suna ju-

čerašnjoj konferenciji pred-

stavnici policije i tužilaštva.

-Radimonautvrđivanjunjiho-

ve uloge, prikupljanju dokaza i

njihovom hapšenju. Imamo

saznanja i o motivu, ali to ne

možemo da saopštimo u ovoj

faziistrage-kazaojerukovodi-

lac Odsjeka za suzbijanje op-

šteg kriminaliteta Saša Rako-

čević.

Motivpoznat

On jeobjasnioda je „golf 2“ ko-

ji je pronađen zapaljen u noći

ubistva 21. decembra u Budi-

mlju prethodno ukraden u Be-

ranama, dasunanjemurađene

popravke i stavljene ukradene

registarske tablice.

PodacikojejesaopštioRakoče-

vić potvrđuju da su ubice pla-

nirale zločin o čijem motivu

predstavnici policije i tužilaš-

tva nijesuhtjeli da govore kako

ne bi remetili istragu.

Rakočević je naveo da su došli

sudo podataka koji ukazujuna

motiv.

On je kazao da su do osumnjiče-

nog došli na osnovu podataka,

vještačenja predmeta i tragova,

analiza telekomunikacionog sa-

obraćaja, izuzetih video nadzo-

ra, prikupljenihobavještenja.

Viši državni tužilac Rifat Ha-

drović kazao je da su zajedno s

policijomobavili brojne istraž-

ne radnje i poslijemjesec došli

do rezultata.

- Veliku pomoć nam je pružio

Forenzički centar svojimnala-

zima – istakao jeHadrović, do-

dajući da se i dalje intenzivno

radi na rasvjetljavanju ovog

ubistva. Takođe, radi se i na ra-

svjetljavanju drugih krivičnih

djela počinjenih na području

Berana i očekujemda ćemo vr-

lo brzo doći do rezultata i sve

osumnjičene izvesti predprav-

du– rekao jeHadrović.

Saznanja

RukovodilacGrupe za suzbija-

njekrvnihiseksualnihdelikata

uOdsjeku za suzbijanje opšteg

kriminaliteta Aleksandar Boš-

kovićpodsjetio jeda jeuprote-

klom periodu bilo više krivič-

nih djela iz oblasti krvnih

delikata, požara i eksplozija.

Kako je rekao, u tim krivičnim

djelima učestvovalo je više be-

zbjednosnointeresantnihosoba.

- Radom na ovom predmetu

smodošli i dopodatakavezano

zateslučajeve.Imamopodatke

o počiniocima tih krivičnih

djela –kazao jeBoškovič.

Onjepozvaograđanedaimpo-

mognu u rasvjetljavanju sluča-

ja.

-Više licakoja suučestvovalau

pripremi ubistva su preduzeli

niz specifičnih aktivnosti u

gradu i na periferiji. Prije ubi-

stva smo prepoznali određene

bezbjednosno interesantne

osobe. Pretpostavljamo i da su

građani to primijetili i poziva-

mo ihda namkažu sve što zna-

ju, a njihov identitet će biti za-

štićen - rekao jeBošković.

Načelnik beranske policije Ve-

limir Furtula pojasnio je da su

pretresom osumnjičenog pro-

našli vatreno oružje, municiju,

mobilne telefone i radio stani-

ce. U vozilu koje koristi osum-

njičeni nađen je pištolj kalibra

7.65milimetara.

Bojičić je uhapšen prekjuče u

popodnevnim časovima, na

radnommjestu, umesari uBe-

ranama. Njega je saslušala tu-

žiteljkaVišnjaMedojević,pred

kojomjenegiraokrivicuiodre-

dila mu je zadržavanje do 72

sata.

Podsjećamo, Danijel Mandić

Manda ubijen je 21. decembra

prošle godine u Ulici Miloša

Mališića u Beranama. On je li-

kvidiran sa nekoliko hitaca u

glavu dok se sa drugomH.R. iz

Berana pješke vraćao iz grada.

Mandić je policiji bio poznat

kao bezbjednosno interesan-

tna osoba, a njegovo ime dovo-

dilo se u vezu sa međunarod-

nim švercom droge (heroina i

paracetamola) i oružja.

On je prije pet godina u akciji

„Medvjed“ uhapšen sa dese-

točlanom grupom iz Bara, Be-

rana i Rožaja, jer su švercovali

heroinkoji sunabavljali naKo-

sovu.Mandić se tada teretio za

krivično djelo stvaranje krimi-

nalne organizacije i nedozvo-

ljena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

A.G.

PODGORICA

- MilanKne-

žević, jedanod lideraDF,

pravosnažno jeosuđenna

četirimjeseca zatvora jer je

17. oktobra 2015. godine,

ispredparlamenta, fizički

nasrnuonapolicajcaMilja-

naMarkovića.

Viši sud je preinačio presudu

Osnovnog suda kojom je Kne-

žević bio osuđen na sedam

mjeseci. U saopštenju Višeg

suda navodi se da je razmatra-

na žalba odbrane.

Prvostepenu presudu 18. okto-

braizrekaojesudijaGoranĐu-

ković. On je tada u obrazlože-

nuju naveo da je Kneževiću

otežavajuća okolnost to što je

poslanik, a olakšavajuća da ra-

nije nije osuđivan.

Knežević se jučeoglasio saop-

štenjem u kom je naveo da je

osuđen, jer je „pružao pasivni

otpor policajcu koji je uče-

stvovao u protivzakonitom

razbijanjumirnih demonstra-

cija“.

C.H.

PODGORICA

– Aleksandar

Šaković (48) izPodgorice osu-

đen je na tri mjeseca kućnog

pritvora jer je krajem oktobra

prošle godine u dvorištu

Osnovne škole „Branko Božo-

vić“ zlostavljao učenika – po-

tvrđeno je Pobjedi u Osnov-

nom sudu. On je sporazumno

priznao krivicu i prihvatio da

osim tri mjeseca kućnog pri-

tvora uplati 6.000 eura Insti-

tutu za bolest djece.

Šaković se tereti da je na poli-

gonu škole za vrijeme šestog

časa,prišaodječaku,kojijena-

vodno, maltretirao njegovog

sina, uhvatiozavrat ipočupao.

Upolicijskoj evidencije, Šako-

vić se vodi kao bezbjednosno

interesantna osoba.

M.L.

KOLAŠIN

- Protiv dvije osobe

- B. M. (29) iz Podgorice i M. Đ.

(29) iz Kolašina koje su zateče-

ne u krivolovu podnijete su pri-

jave i od njih je oduzeto oružje

i municija.

Kolašinska policija, u saradnji

sa lovočuvarskimdruštvom

„Lovac“ iz Kolašina, prije dva

dana zatekla je dvije osobe u

nezakonitom lovu.

PretresomB. M. pronađena je

lovačka puška sa 29 patrona u

ilegalnomposjedu, dok je od M.

Đ. oduzeta lovačka puška i 14

patrona u ilegalnomposjedu.

Protiv B. M. i M. Đ. će biti pod-

nijeta i prekršajna prijava zbog

počinjenog prekršaja iz Zakona

o divljači i lovstvu.

C.H.

CETINJE

– Protiv B. N. (53) sa Cetinja podnijeta je krivična prija-

va zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo prevara.

Osumnjičeni je, kako se navodi u saopštenju policije, u februaru

2016. godine prodao stan od 39metara kvadratnih koji nije u nje-

govom vlasništvu. On je stan prodao V. Lj. za iznos od 39.000

eura, i uzeo 4.000 eura kapare. V. Lj. je, po saznanju da stan nije

u vlasništvu B. N., tražio od njega povraćaj novca u iznosu od

4.000 eura.

- B. N. je, 18. oktobra 2016. godine, po prethodnomdogovoru vra-

tio 1.406 eura u vrijednosti bijele tehnike, dok je dio novca ostao

dužan – navodi se u saopštenju policije.

C.H.

PODGORICA

–Crnogorska

policija, unastavkuakcijeu

borbi protivorganizovanih

kriminalnihgrupa i bezbjed-

nosno interesantnihosoba

pretresla jedevet lokacija

međukojima i stanvođe „ka-

vačkog“ klanaRadojaZvicera

iN. C. izKotorakodkojeg je

pronađenooružje imunicija.

Kako se navodi u saopštenju

policije, u okviru akcije „Boka

9“ pretreseno je devet lokacija

koje koriste bezbjednosno in-

teresantne osobe.

Pronađena su tri pištolja, star-

tni pištolj, startna replika auto-

matskog pištolja „hekler-koh“,

sedamlovačkihpušaka,optički

nišani, uređaj za punjenje mu-

nicije, više stalaka koji se kori-

ste za upucavanje oružja, puš-

ka samostrijel, dvije vazdušne

puške, oko 1.630 komada mu-

nicije različitog kalibra.

Oduzeta su i dva vozila, devet

mobilnih telefona i veći broj

simkartica, više laptop i tablet

računara, radio veza, 23 noža,

vaga i dokumentacija o različi-

timvrstama novčanih transak-

cija u iznosu od oko 140.000

eura, dužničko- povjerilačkih

odnosa u iznosu od preko

160.000 eura i dokumentacija

kojaseodnosi narazličitevrste

ugovora.

Pretres su obavili službenici

kriminalističke policije, Cen-

tra bezbjednosti HercegNovi i

Odjeljenja bezbjednosti Tivat,

nakon čega je privedeno devet

osoba.

UstanuKotoraninaN.C. zapli-

jenjene su četiri lovačke puške

i pištolj, samostrijel, oko 1.060

komadamunicijerazličitogka-

libra, 23noža, vaga i višekoma-

da opreme za vatreno oružje

(optički nišani, uređaj za pu-

njenje municije, više stalaka

koji se koriste za upucavanje

oružja).

Kako je saopšteno iz policije,

osumnjičeni N. C. je protekle

nedjelje uhapšen u Beogradu,

kada je kod njega pronađen

alat za oružje, 17 komada mu-

nicije kalibra 8.57 mm (vojni

snajper), dva prigušivača za

pušku, kao i stalak za oružje.

C.H.

Presuda optuženomza ubistvo braće Danijela i Davorina Ćulafića

Čogurić osuđen

na trinaest i po

godina zatvora

SaprivođenjaČogurića

Istražitelji saopštili detalje o ubistvu DanijelaMandića u Beranama

U zločinuučestvovalo više

osoba, policiji poznatmotiv

Ranija

krivična djela

povezana

sa ubistvom

Mandića

Na pitanje novinara da li su

prethodna krivična djela

počinjena u Beranama

povezana sa ubistvomMan-

dića, Aleksandar Bošković

je naveo da jesu. On nije

želio da govori o detaljima,

već je saopštio da se radi o

bezbjednosno interesan-

tnimosobama, koja imaju

kontakte sa organizovanim

kriminalnimgrupama.

Prema nezvaničnim sazna-

njima Pobjede, istražitelji

provjeravaju prethodna

krivična djela za koja tvrde

da su povezana sa ubistvom

Mandića. Osimučesnika ubi-

stva, istražitelji ispituju da li

je osumnjičeni Nikola Bojičić

povezan sa nekim ranijim

krivičnmdjelompočinjenim

u Beranama.

Kolašin: Dvije osobe

uhvaćene u krivolovu

Osumnjičen da je

prodao tuđi stan

Krivična prijava protiv Cetinjanina zbog prevare

U akciji „Boka“ policija privela devet osoba

U stanu Radoja Zvicera

pronađenamunicija

Preinačena presuda

jednomod lidera DF-a

Kneževiću

četiri mjeseca

Šaković

u kućnom

pritvoru

Podgoričanin priznao da

jemaltretirao dječaka

oružjepronađenouakciji

Sa jučerašnjekonferencije

Porodična tragedija u

danilovgradskommjestu

Otac slučajno

vozilom

usmrtio sina

DANILOVGRAD

- U dani-

lovgradskommjestu Orja

Luka dogodila se porodična

tragedija kada je I. G. slučaj-

no automobilomusmrtio

svog četvorogodišnjeg sina.

Do nesreće je došlo kada je

I. G. automobilom vozio u

rikverc i ne primijetivši sina

udario ga zadnjimdijelom

vozila. Dječak je prevezen u

Urgentni centar sa teškom

povredomglave ali su ljekari

mogli samo da konstatuju

smrt.

C.H.