Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Crna Gora je

među pet zemalja sa najvećim

brojempredstavki po glavi

stanovnika podnesenih protiv

države za kršenje ljudskih

prava i sloboda Evropskom

sudu u Strazburu.

- Iz Crne Gore u 2017. godini

Evropskom sudu upućeno je

138 predstavki, što je 16 odsto

manje u odnosu na 2016. kada

je podneseno 165 - saopšteno

je iz kancelarije Savjeta Evro-

pe, prenijeli su portali. Pored

Crne Gore, države sa najvećim

brojempredstavki, ne uključu-

jući San Marino i Lihtejnštajn,

su Rumunija, Turska, Bosna i

Hercegovina i Moldavija.

Sud je 154 predstavke iz

Crne Gore u 2017. proglasio

neprihvatljivim, 13 je dostav-

ljeno Vladi i o njima se čekaju

informacije, a doneseno je 16

presuda. To je četiri puta više u

odnosu na 2016.

R.D.

PODGORICA

– Novi predsjed-

nik Savjeta za građansku kon-

trolu policije je advokat Zoran

Čelebić, koji je na prijedlog

Advokatske komore jednogla-

sno izabran.

Čelebić je bio šef kabineta neka-

dašnjeg predsjednika Republi-

ke Crne Gore Momira Bulato-

vića i nacionalni koordinator

za odnose sa Posmatračkom

misijomEU u Crnoj Gori. Od

maja 2012. samostalno obavlja

advokatsku djelatnost. Čelebić

preuzima predsjedavanje od

kausta

storije

a Jevreje

zajednica pogrešno oda-

brala termin „oslobađanje“

Aušvica za 27. januar, jer

„Aušvic nije nikada oslobo-

đen“.

- Četiri dana prije nego je

Crvena armija stigla na

kapije, Aušvic je već bio

prazan – objasnio je Alfan-

dari.

Prema njegovim riječima,

Jevreji su narod koji opra-

šta, ali imaju obavezu da ne

zaborave.

- Zatvaranje očiju na loša

djela pomoć je onima koji

ih čine. Holokaust se ne bi

desio da ljudi nijesu ćutali –

poručio je Alfandari i nagla-

sio da je za vrijeme Drugog

svjetskog rata oko šest

miliona Jevreja stradalo

„samo zbog toga što su bili

drugačiji od svojih komšija“.

J. B.

Upravni sud poništio odluku Agencije za sprečavanje korupcije

To što je Vukčević režirao film

ne znači da je prekršio zakon

NikolaVukčević

Poslanici u Skupštini donijeli su odluku, a nijesu sačekali Upravni sud. Sada njihova odluka

počiva na nečemu što nije bilo zakonito - rekao je Vukčevićev advokat Filip Jovović

PODGORICA

–Upravni sud

poništio je jučeodlukukoju

jeAgencija za sprečavanje

korupcijedonijelauokto-

bruprošle godine, kojomje

zaključenoda je tadašnji

članSavjetaJavog servisa

režiserNikolaVukčeviću

sukobu interesa, zbog čega

ga jeSkupština i razriješila s

ove funkcije.

-Tužbaseusvaja. Poništavase

odluka Agencije za sprečava-

nje korupcije, a Agencija se

obavezuje da Vukčeviću na-

doknadi troškove spora u

iznosu od 400 eura, u roku od

15 dana od dana prijema pre-

sude - navodi se u dokumentu

objavljenom na sajtu sudovi.

me.

Odluka

Agencija za sprečavanje ko-

rupcije ocijenila je da je Vuk-

čević u sukobu interesa jer je

za vrijeme članstva u Savjetu

Javnogservisadobionovacod

Galileo produkcije za režira-

nje filma o obrazovanim Ro-

mima pod nazivom „Romi -

neke strane priče“. Vukčević

je u odbrani predAdministra-

tivnim odborom rekao kako

taj filmnikadnijeemitovanna

Javnom servisu, niti je od tog

dokumentarnog filma dobio

bilo kakav materijalni ili ne-

materijalni interes na teret

Javnogservisa.Upravni sud je

Šćepanović: Vjetar u leđa onima

koji prave pritisak na Odbor

Članica Administrativnog odbora iz redova Demokratske parti-

je socijalista, Marta Šćepanović, kazala je za CdM da u potpuno-

sti stoji iza odluke o razrješenju Vukčevića.

Očigledno je, istakla je ona, da je presuda Upravnog suda koja

je donijeta 15. decembra prošle godine, po tužbi Nikole Vukče-

vića, poslužila kao vjetar u leđa onima koji svakodnevno prave

pritisak na rad institucija.

- I koji pogrešno dovode u vezu odluku Skupštine o razrješenju

Nikole Vukčevića sa presudomUpravnog suda, a koja ne stoji

ni u kakvoj vezi sa odlukom Skupštine o njegovom razrješenju

sa mjesta člana Savjeta RTCG - objašnjava Šćepanović.

Presuda neće uticati na odluku Skupštine

Odluka Upravnog suda po žalbi Nikole Vuk-

čevića ne može imati nikakve pravne poslje-

dice koje bi iziskivale reagovanje Skupštine

Crne Gore u ovom slučaju, saopšteno je iz

zakonodavnog tijela.

Naglasili su da je Administrativni odbor Skup-

štine sproveo postupak razrješenja člana

Savjeta RTCG Nikole Vukčevića, shodno

članu 42 i 43 Zakona o nacionalnom javnom

emiteru Radio i Televizija Crne Gore, zbog

povrede člana 26.

- S obziromna to da je ovaj odbor nadležan

za provođenje postupka imenovanja i razrje-

šenja članova Savjeta RTCG, u skladu sa Zako-

nomo nacionalnom javnom emiteru Radio

i Televizija Crne Gore, u konkretnom slučaju

provedeni postupak saglasan je s navedenim

članovima Zakona, tako da formalno pravno

poništenje Odluke Agencije za sprečavanje

korupcije (ASK) nema pravne posljedice na

Odluku Skupštine Crne Gore - poručuju iz

Skupštine.

Kako su dodali, ovaj postupak je nezavistan u

odnosu na onaj koji je vođen pred ASK, pa ni

odluka Upravnog suda po žalbi Nikole Vukče-

vića ne može imati nikakve pravne posljedice

koje bi iziskivale reagovanje Skupštine Crne

Gore u ovom slučaju.

uobrazloženjupresudenaveo

da Vukčević nije prekršio Za-

kon o sprečavanju korupcije,

kako je to ocijenilaAgencija.

- To što je Vukčević režirao

film i po tom osnovu ostvario

materijalnu korist nije propi-

sanokaopovredazakona i po-

stupanje suprotno članu 26

Zakona. Da ta okolnost ne

predstavlja zabranu u smislu

Zakona o sprečavanju korup-

cije, upućuje i odredbačlana9

stav 1 Zakona o sprečavanju

korupcije, kojom je određeno

da javni funkcioner može da

se bavi, između ostalog,

umjetničkomdjelatnošću i da

po tom osnovu stiče prihode

od autorskih i sličnih prava -

navodi se u presudi predsjed-

nika vijećaDraganaĐuretića.

Kakododaju,Agencija„nijed-

nom riječju ne objašnjava ka-

ko dozvoljena radnja iz člana

9 Zakona o sprečavanju ko-

rupcije može uticati na pri-

strasnost Vukčevića prilikom

vršenjanjegovefunkciječlana

Savjeta čija je nadležnost za-

konomutvrđena“.

- Agencija ne navodi koja od

tih nadležnosti bi mogla biti

dovedena u pitanje njegovim

postupanjem iz razloga što je

ostvario novčani prihod kod

Gllileo produkcije – piše u

presudi.

Razmatrićepresudu

IzAgencijezasprečavanjeko-

rupcije juče su saopštili da će

razmotriti presuduUpravnog

suda kojom je poništena nji-

hova odluka.

- Donijećemo novu odluku sa

dopunjenim obrazloženjem,

u skladu sa preporukama iz

presude Upravnog suda - na-

vedenojeunjihovomodgovo-

rukoji sudostavili Pobjedi.

Vukčevićev advokat Filip Jo-

vović juče je za naš list kazao

da čekajuodlukuAgencije.

Kako je kazao, prema ocjeni

Upravnog suda, njegov bra-

njenik nije u sukobu interesa,

ali nije želio da komentariše

da li će se ovimponištiti odlu-

ka Skupštine kojom su ga ra-

zriješili iz SavjetaRTCG.

- Poslanici su u Skupštini do-

nijeli odluku, a nijesu sačekali

Upravni sud. Sadanjihovaod-

lukapočivananečemuštonije

bilozakonito–bilojesveštoje

rekaona ovu temuJovović.

K.J.

Sjednica Administrativnog odbora

Jovetić predložen za člana Savjeta RTCG

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor jednoglasno je

jučeodlučiodapredloži

Skupštini da za članaSavje-

taRadioTelevizijeCrneGo-

re imenuje IvanaJovetića,

kandidataUniverzitetaDo-

njaGorica.

UniverzitetCrneGorezasvog

kandidatapredložiojeBogda-

na Ašanina, ali on nije dobio

podrškuOdbora.

- Jovetić je magistar ekonom-

skih nauka, saradnik na Fa-

kultetuzameđunarodnueko-

nomiju, finansije i biznis i

Fakultetu za sportski menad-

žment na UDG čiji je kandi-

dat, a Ašanin koji je kandidat

UCG radi kao redovni profe-

sornaMedicinskomfakultetu

i predaje hirurgiju - rekao je

predsjednik Administrativ-

nog odboraLuiđŠkrelja.

Poslanica DPS-a Marta Šće-

panović rekla je da poštuju

Sa jučerašnje sjednice

oba kandidata jer imaju refe-

rence da budu na visokim

funkcijama, ali je ona pred-

nost dala Jovetiću.

- Prednost bih ipak dala mla-

đem kandidatu. Smatram da

će posao člana Savjeta RTCG

obavljati stručno, objektivno,

nepristrasno i u javnom inte-

resu i da će na pravi način is-

puniti ovu važnu ulogu - ista-

kla je Šćepanović.

Sa njom je bio saglasan posla-

nikHrvatske građanske inici-

jatice Adrijan Vuksanović,

koji jedodaoda se radi oreno-

miranimiostvarenimprofesi-

onalcima.

- Siguransamdakogagod iza-

beremo nećemo pogriješiti,

ali bih prednost dao Jovetiću,

jer vidim da se bavi društve-

nim naukama pa smatram da

jezanijansupreporučljiviji za

ovajposao-naveojeVuksano-

vić.

Jovetić će, ukoliko Skupština

to prihvati, na tu funkciju za-

mijeniti Nikolu Vukčevića za

kojeg jeAgencija za sprečava-

nje korupcije utvrdila da je u

konfliktu interesa, zbog čega

je razriješen iz SavjetaRTCG.

Novoizabranom kandidatu

mandat će trajati do 19. juna

2019. godine.

Odbor je juče odlučio daMar-

ta Šćepanović, Ana Nikolić i

AdrijanVuksanović budu čla-

novi radne grupe koji će pre-

gledati dokumentaciju koju

pošalju nevladine organizaci-

je po javnimpozivima za ime-

novanje člana SavjetaAgenci-

je za elektronske medije i još

jednog člana Savjeta Javnog

servisa.

K.J.

Podaci Evropskog suda u Strazburu

Naša zemljameđu pet

čiji stanovnici podnose

tužbe protiv države

Savjet za građansku kontrolu policije

Ministar prosvjete u Londonu

Zoran Čelebić novi predsjednik

Prioritet modernizacija

obrazovnog sistema

člana Savjeta prof. dr Dražena

Cerovića, redovnog profesora

Pravnog fakulteta u Podgorici.

N.Đ.

PODGORICA

- Prioritet razvoja crnogorskog obrazovanja je

modernizacija obrazovnog sistema i to ne samo u tehnološkom

dijelu, već i u načinu na koji se znanje usvaja i primjenjuje, kazao je

ministar prosvjete Damir Šehović na Svjetskomobrazovnom foru-

mu u Londonu. Kako je saopšteno iz Ministarstva, Šehović je prisu-

stvovao Svjetskomobrazovnom forumu (EWF) gdje se razgovaralo,

između ostalog, o razvoju sistema edukacije u dobu tehnologije.

Ministar Šehović govorio je o našemprojektu ,,Škole za 21. vijek“.

- Britanski savjet je pokrenuo ovaj trogodišnji projekat, koji uključu-

je obuku nastavnika i podršku, posebno u dijelu digitalnih vještina,

korišćenja mikrobit računara, ali i kritičkog razmišljanja i rješavanja

problema - rekao je Šehović.

Kako je naveo, fokus obuke je na nastavnicima koji predaju infor-

matiku i prirodne nauke, a škole koje su dio projekta, njih 10, dobiće

po 30mikrobit računara.

N.Đ.

ZoranČelebić