Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ustavni sud

jeodlučioda rijaliti program

možeda se emituje isključi-

vonakon23 sata, jer je tou

opšteminteresu.

- Ustavni sud nije prihvatio

inicijativutelevizijePinkMza

pokretanje postupka za ocje-

nu ustavnosti i zakonitosti

Pravilnika o programskim

standardima u elektronskim

medijima - saopštila je Agen-

cija za elektronskemedije.

Ovim rješenjem je utvrđeno

da obaveza da se rijaliti pro-

grami označavajuoznakom18

i emituju isključivo u periodu

od 23 do šest sati ne predstav-

lja cenzuru i da je proporcio-

nalna legitimnomcilju.

Agencijaje2016.godine,nave-

li suoni, usvojila tunormu, ra-

di zaštitemaloljetnika od pro-

gramskih sadržaja koji mogu

ugroziti zdravstveni, moralni,

intelektualni, emotivni i soci-

jalni razvoj djeteta.

K.J.

PODGORICA

-Dosadašnji zamjenikkomandantaMornari-

ceVojskeCrneGorekapetan fregateVeskoTomanovićpre-

uzeo jedužnost odkapetanabojnogbrodaDarkaVukovića,

saopšteno je izMinistarstvaodbrane.

Vršilac dužnosti načelnika Generalštaba, brigadni general Ilija

Daković, zahvalio je dosadašnjem komandantu Mornarice na

maksimalnoposvećenomi profesionalnompristupuobavljanju

dužnosti i obavezao budućeg komandanta da posao obavlja u

skladu saUstavomi zakonom.

General Daković je istakao da su pred Mornaricom izuzetno

značajni zadaci, ali da njeni pripadnici imaju sposobnosti i zna-

nja da odgovore ovimizazovima.

R.D.

Odluka Ustavnog suda

Rijaliti programne

može prije 23 sata

Vesko Tomanović

novi komandant

Mornarice VCG

Fakultet političkih nauka raspisao javni oglas

Traže dva asistenta

PODGORICA

–Fakultet po-

litičkihnauka raspisao je

javni oglas za izbordva sa-

radnikaunastavi - jedanbi

bioangažovanzapredmete

TVnovinarstvo, psihologija

komuniciranja, politička

kultura, adrugi bi predavao

evropske integracije, spolj-

nupolitiku, političkuekono-

miju i javnomnjenje.

Kako je precizirano u konkursu

koji je objavljen na sajtu Fakul-

teta, saradnici će biti honorarno

angažovani na određeno vrije

-

me, šest mjeseci. Za saradnika u

nastavi koji će predavati TV no

-

vinarstvo predviđeno je da ima

dva fonda časova, dok je po je

-

dan fond časova planiran za psi

-

hologiju komuniciranja i politič

-

ku kulturu. Po jedan fond,

takođe, propisan je za evropske

integracije, spoljnu politiku i

javno mnjenje, a dva su predvi-

đena za političku ekonomiju.

- Uslovi su da je student master

studija (društveno-humanistič

-

kih nauka) koji je završio osnov

-

ne ili specijalističke studije

(društveno-humanističke nau

-

ke) sa najmanjom prosječnom

ocjenom B (8,50); student dok

-

torskih studija (društveno-hu

-

manističkih nauka), odnosno

doktorant koji je završio master

studije (društveno-humanističke

nauke) sa najmanjom prosječ

-

nom ocjenom B (8,50); osoba

koja je steklanaučnozvanjedok

-

tor nauka (iz oblasti društveno-

humanističkih nauka) – napisa

-

no je u javnomoglasu.

Rokzaprijavljivanjekandidata je

osamdanaoddanaoglašavanja, a

prijave i dokumentacija se do-

stavljaju na adresu: Univerzitet

Crne Gore - Fakultet političkih

nauka, Podgorica, Ulica 13. jula

br. 2 (tel. 020/481-157).

N.Đ.

ZgradaFakulteta

Jevrejska zajednica obilježilaMeđunarodni dan sjećanja na žrtve hol

Alfandari: Revizija

nije prijetnja samo

PODGORICA

– Progoni

Jevreja nijesu prestali okon-

čanjemDrugog svjetskog

rata, niti holokaust. Sada se

pojavljuju u drugomobliku

koji je mnogo perfidniji,

lukaviji, manje se primje-

ćuje, ali je mnogo opasniji.

Taj oblik naziva se revizija

istorije - upozorio je pred-

sjednik Jevrejske zajednice

Crne Gore Jaša Alfandari.

Balkan, kako je rekao, nije

mirno područje, niti će

ikada biti.

- Najžalosnije je da se u

Hrvatskoj i Srbiji istorija

ponovo piše, jedino se stil

razlikuje, ali je suština ista.

Gora stvar od toga je da

novo pisanje istorije ne čine

istoričari ili ljudi iz struke,

nego kler, odnosno Kato-

lička crkva u Hrvatskoj i

Srpska pravoslavna crkva

u Srbiji. Na svu sreću spomen

park Jasenovac sagrađen je

prije mnogo godina i sada

ne mogu da ga sruše – kazao

je Alfandari na obilježavanju

Međunarodnog dana sjećanja

na žrtve holokausta, 27. janua-

ra, juče u Podgorici.

Revizija istorije, kako je rekao,

nije isključivo loša za Jevreje,

nego i za sve ostale ljude.

- Prekrajanje istorije dovodi do

nečega što je gore od zločina,

a to je pretvaranje dželata u

žrtve, dok prave žrtve nestaju

– istakao je Alfandari.

On je podsjetio da je u holoka-

ustu tokomDrugog svjetskog

rata stradalo šest miliona

Jevreja i 15 miliona nejevrej-

skog naroda.

- Bila je to najveća klanica

modernog doba – rekao je

Alfandari.

Dodao je da je međunarodna

SVISULJUDIJEDNAKI:

JašaAlfandari

Otvoren naučni forumu Trstu, razmatraju dvije opcije regionalnog projekta

Damjanović: Program

za konkurentnost Evropi

PODGORICA

–Naučni fo-

rum, nakojemse razmatra-

juprvi finalni rezultati rje-

šenja zadvijeopcije

međunarodnog instituta za

održive tehnologijenapro-

storu jugoistočneEvrope,

inicijativekoju jepokrenula

našavlada, počeo je jučeu

Trstu, saopšteno je izMini-

starstvanauke.

Višeodstotinuzvanica, izme-

đu ostalog visoki zvaničnici

Evropskekomisije i predstav-

nici najeminentnijih naučnih

institucija, ali i evropske po-

slovne zajednice, razmatraće

da li će međunarodni institut

bitisjedištezačetvrtugenera-

ciju sinhrotronskog izvora

zračenja ilihadronskukancer

terapiju i istraživanja u bio-

medicini pomoću protona i

težih jona.

Opcije

- Ovo je poseban događaj i

kulminacija ogromnog truda

koji smo uložili u prethodnoj

godini na političkoj i naučnoj

sceni. Pokrenuli smo veliki

naučno-tehnološki projekat

koji bi donio benefit regionu i

učinio da konačno postane

UJEDINJENIOKOISTEIDEJE:

Sanaučnog foruma

Prvi benefiti u realizaciji regionalnog projekta biće edukacija i obukamladog

naučnog i tehničkog kadra - rekla jeministarka nauke Sanja Damjanović

Projekat s Bliskog istoka primjer

Sličan programmeđunarodnom institutu je projekat SESAME,

koji je otvoren umaju prošle godine u Jordanu i okuplja devet

država Bliskog istoka.

Kako je kazao administrativni direktor ovog instituta Jaser

Kalil, SESAME projekat uspio je da napravi most između kul-

tura i spriječi odliv talenata, što je jedna odmisija koju i naš

regionalni institut ima.

- Internacionalna kooperacija značajna je upravo u kontekstu

zemalja sa malomnaučnom zajednicom, koje imaju limitirane

budžete – istakao je on.

konkurentan ostatku Evrope

– kazala je Damjanović novi-

narima uTrstu.

Prema njenim riječima, cilj je

da se oba projekta realizuju,

što bi, smatra ona, uticalo na

kompletnu transformaciju

regiona.

- Od Evropske komisije oče-

kujemo smjernice, kojim pu-

tem ići i kako aplicirati za do-

nacije–istaklajeDamjanović.

Prvi benefiti urealizaciji regi-

onalnog projekta, kako je re-

kla, biće edukacija i obuka

mladog naučnog i tehničkog

kadra.

Podrška

DirektorDirektoratazaEvro-

pu u Međunarodnoj agenciji

za atomsku energiju (IAEA)

Martin Krause poručio je da

ova ustanova želi da napravi

most između zemalja koje

imaju tehnologiju i eksperti-

zu i onih koje to žele da posti-

gnu.

Generalni direktor Direkto-

rata za istraživanje i inovacije

Robert Jan Smits kazao je da

Evropska komisijaprepozna-

je šta nauka može da učini za

jugoistočnu Evropu, a da je, s

drugestrane,jasnoidazemlje

regiona žele da ulažu u eko-

nomiju znanja.

Generalni sekretar Evrop-

skog društva fizičara Dejvid

Li istakao je da samo nauka

može biti pokretač razvoja i

društvenog progresa, a pred-

sjednik Svjetske akademije

nauka i umjetnosti Ivo Šlaus

naglasio je da je „znanje naj-

demokratičnija aktivnost ko-

ju imamo, ali da su, ma koliko

bilavažnanaučnaotkrića, po-

litička dimenzija i politička

voljada ihpospješeod izuzet-

ne važnosti“.

Naše Ministarstvo nauke po-

krenulo je inicijativu za osni-

vanje međunarodnog institu-

ta za održive tehnologije na

prostoru jugoistočne Evrope

prošlegodineumaju,auokto-

bru jeDeklaraciju o namjeri u

CERN-upotpisaloosamdrža-

va regiona. Prema studijama

izvodljivosti, opcija koja bude

odabrana mogla bi biti izgra-

đenazaminimumšestgodina,

a za to vrijeme će se stvarati

kadar koji će biti nosilac pro-

jektnih aktivnosti.

J.B.

Ustavni sud