Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Korisnici elek-

trodistributivnog sistema su u

decembru prošle godine preuzeli

ukupno 265,75 miliona kilovat-

sati električne energije, što je 21

odsto više u odnosu na novem-

bar i dva odstomanje u odnosu

na isti mjesec 2016.

Najviše električne energije, 41

odsto, distribuirano je korisnici-

ma na području Podgorice, Dani-

lovgrada i Cetinja. Ekipe Sektora

za održavanje su u decembru

1.804 puta intervenisale na

terenu. Vrijednost radova na odr-

žavanju elektro-energetskih obje-

kata iznosila je 454.000 eura, a

investorano je 594.000 eura.

S.P.

PODGORICA

–Elektropri-

vreda jenanedavnoj skup-

štini akcionara donijelapot-

punozakonituodlukuda

pokrije gubitakna teret

osnovnogkapitala, koju je

zatoKomisija zahartijeod

vrijednosti odobrila, kazao

jepredsjednikKHOVdrZo-

ranĐikanović.

Podsjetimo, KHOV je dala sa-

glasnost EPCG da svoj kapital

može smanjiti za 148,37milio-

na eura, kako bi pokrila aku-

mulirane gubitke, čime je

omogućeno uspostavljanje 50

miliona eura profita. KHOV je

odobravanje te odluke napla-

tila 148.000, prema cjenovni-

ku, a nominalna vrijednost

akcijeEPCGsmanjena jesa7,6

na 6,5 eura.

Đikanović je za Pobjedu obja-

snio da je skupština akcionara

prije višeodgodinubiladonije-

la nezakonite odluke povodom

iste stvari, odnosno pokrića gu-

bitaka iz nezakonitih izvora,

zbogčegaihKHOVnijeodobri-

la, za razlikuod sadašnje.

- Posljednja skupština akcio-

nara koja je donijela odluku u

skladu sa zakonom sazvana je

zakonito, transparentno, sve

odluke su bile dostupne svim

akcionarima. Potrebna većina

jeglasala i svi povjerioci i akci-

onari unaprijed su znali za ta-

kvu odluku. Za razliku od po-

sljednje odluke skupština

akcionara, EPCG je prije više

odgodinubiladonijelaodluke

ukojima jenačin i izvor pokri-

ća gubitka biopotpunodruga-

čiji i nije bio zakonit, niti u

skladu sa međunarodnim

standardima, i zato KHOV ta

rješenja nije odobrila. Nakon

toga, u saglasnosti sa revizo-

rom, odbor direktora i skup-

štinaakcionaraEPCGsuponi-

štili ranije donesene odluke i

donijeli ove koje su potpuno

zakonite - kazao jeĐikanović.

Komentarišući naknadu od

148.000 eura, koju je naplatila

KHOV, Đikanović je kazao da

je to u skladu sa cjenovnikom

- 0,1 odsto visine kapitala.

-Kapital je ogroman, pa je na-

knada velika - dodao je pred-

sjednikKHOV.

M.P.M.

PODGORICA

-Crnoj Gori

prijeti ekonomski kolaps,

ukolikoVladaovihdanane

raskineugovor i ne isplati ita-

lijanskukompanijuA2Au

Elektroprivredi, poručio je

manjinski akcionarEPCG

VasilijeMiličković, koji jena-

veoda jepodniokrivičnupri-

javuprotivpremijeraDuška

Markovića iministarke eko-

nomijeDragiceSekulić.

On je pojasnio da Vlada hitno

moradasesa200milionaeura

zaduži kodnekebankarske in-

stitucije u Crnoj Gori ili u ino-

stranstvu i isplati italijanskog

partnera i postane vlasnik 99

odsto akcija EPCG. U tom bi

slučaju, smatra, sa računa

EPCG od 250 miliona eura

mogladapovuče200miliona i

vrati

kredit.Na

taj način, tvrdi,

isplatilabiItalijanesanjihovih

100milionaeura, agrađanene

bi uopšte opteretila.

S.P.

Prijedlogmanjinskog akcionara

EPCGVasilijaMiličkovića

Isplatiti Italijane

njihovimparama

VasilijeMiličković

i do 2020.

žet

na

u prosjeku 2,8 odsto godišnje.

U dokumentu se navodi da je

Crnoj Gori potreban realni

rast odčetiri odstogodišnjeda

bi brže dostiglaEU.

- Mjere se odnose na fiskalnu

politiku i unapređenje konku-

rentnosti ekonomije. Shodno

tome, osnovne projekcije su

da će realni rast od ove do

2020. uprosjekubiti 2,8odsto,

odnosno tri odsto u ovoj, 2,7

odsto u narednoj i 2,6 odsto u

2020 - saopštila jeVujošević.

M.P.M.

Novi bord

Željezničke

infrastrukture

Vlada je juče predložila

skupštini akcionara Želje-

zničke infrastrukture da

zbog ostavke člana izabere

novi odbor direktora u kom

su dr Safet Kalač, Predrag

Lutovac, Milutin Žurić i

Goran Ćupić.

Za savjetnika potpredsjed-

nika Vlade za regionalni

razvoj imenovan je Mirsad

Azemović, v.d. generalnog

direktora u Ministarstvu

turizma Ardijan Mavrik,

dok je mr Maja Vuković

v.d. sekretar Sekretarijata

za razvojne projekte razri-

ješena na lični zahtjev. Za

novog člana borda Novog

prvoborca predložen Stefan

Šaponjić.

odsto realni rast ekonomije ne-

ophodanda bi CrnaGora brže

dostigla standardEU

4

Predsjednik KHOV dr Zoran Đikanović o odluci skupštine akcionara Elektroprivrede

EPCG na popravnom

donijela zakonitu odluku

ZoranĐikanović

Podaci CEDIS-a za

decembar 2017.

Potrošeno

265,7miliona

kilovat-sati

DAVOS/PODGORICA

-

KompanijaDAMACove go-

dine ćepotpisati ugovor ko-

jimće investirati u jednuod

atraktivnih turističkih lo-

kacijanaCrnogorskompri-

morju, saopštio jenjen

predsjednikHusainSajvani

na sastanku sapremijerom

CrneGoreDuškomMarko-

vićem.

Marković je, kako je saopšte-

no iz Vlade, na sastanku sa

SajvanijemuDavosunaSvjet-

skom ekonomskom forumu

(SEF) kazaoda suVlada i nje-

gov kabinet potpuno spremni

da izađu u susret interesova-

njima renomiranih investiro-

ra.

Sajvani je, kako se navodi, re-

kaoMarkovićudajeputovaoi

radio širom svijeta, ali da Cr-

nu Goru smatra jednom od

najljepših zemalja. Istakao je

značaj kvalitetne aviodostu-

pnosti CrneGore.

KompanijaDAMACod2002.

godine drži poziciju vodećeg

graditelja luksuznih nekret-

nina na tržištima srednjeg

Istoka, s najznačajnijim pro-

jektima u UjedinjenimArap-

skim Emiratima, Saudijskoj

Arabiji, Kataru, Jordanu, Li-

banu i Omanu.

MarkovićsesaSajvanijemsa-

stao23.avgustaprošlegodine,

kada jeoniskazaonamjeruda

investira uCrnuGoru.

Čelni ljudi Damaca, najvećeg

graditelja luksuznih nekret-

nina u Dubaiju, posjetili su

Podgoricu kako bi razmotrili

potencijale za investiranje u

našoj državi. Njihovu posjetu

organizovao je Colliers Crna

Premijer se u Davosu sreo sa investitoromHusainomSajvanijem

DAMAC ove godine

dolazi na primorje

EU ključni mehanizamza razvoj Evrope

EU ostaje ključni mehanizam za dalji razvoj

Evrope, uz jačanje njene pozicije na globalnoj

sceni, ocijenio je ministar evropskih poslova

AleksandarAndrijaPejovićnaSEF-u.

PejovićjenamarginamaskupauDavosurazgo-

varao sa članicom Izvršnog komiteta i še icom

odjeljenjazaEvropu i EvroazijuSEF-aMartinom

Larkin, kao i sministricom inansija Latvije Da-

nomReznece-Ozola.Sastaoseisministricomza

bugarsko predsjedavanje Savjetom EU 2018.

godine LilijanomPavlovom, kao i saministrima

vanjskihposlovaMakedonijeiAlbanijeNikolom

Dimitrovim i DitmiromBušatijem, te sa Aman-

domElis iz Istočno-zapadnogcentra.

HusainSajvani i DuškoMarković

Gora,apredstavnicikompani-

je tada su se, osim sa premije-

rom Duškom Markovićem,

sastali i sa njegovim prethod-

nikom i predsjednikomDPS-

aMilomĐukanovićem.

Tokom prvog dana boravka u

Davosu premijer Marković se

sastao i sa holandskim bizni-

smenom Komerom Dame-

nom, predsjednikomDamen

grupe, koja je u konzorcijumu

sa Porto Montenegrom pri

kraju pregovora o preuzima-

nju dijela brodogradilišta u

Bijeloj. Usaglašavanje konce-

sionogugovorajeprikraju,što

otvara prostor za transforma-

ciju brodogradilišta u servis

luksuznih jahti. Početkom ra-

daprvogservisaDamengrupe

na Mediteranu otvoriće se

radnamjesta i značajnodopu-

nitinautičkaponudaCrneGo-

re, zaključeno je na sastanku.

PremijerMarković sastao se i

sa Mohamedom al Šajbani-

jem, predsjednikom Inves-

tment Corporation of Dubai,

koja je novi vlasnik Porto

Montenegra. Gospodin Šaj-

bani je upoznao predsjednika

Vlade sadaljimplanovima ra-

zvoja Porto Montenegra kao

vodećeg nautičkog rizorta na

Jadranu.

R.E.