Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Privrednako-

moraCrneGore, poslovna

asocijacijanajduže tradicije,

većdevet decenijaokuplja cje-

lokupnuprivredunaše ze-

mlje. Centralna svečanost

proslaveovog značajnog jubi-

lejabićeupriličenanadanKo-

more, 21. aprila 2018. godine.

Tada će49. put biti uručene

nagradenajuspješnijimkom-

panijama i pojedincimakoji

ličnim, organizacionimi

upravljačkimkvalitetima ja-

čajunacionalnuekonomiju.

To jeprilika i zadodjelu jubi-

larnihnagrada za izuzetando-

prinos pojedinaca ili kompa-

nijaukupnomekonomskom

razvoju, koji sudavali podršku

raduPrivrednekomore.

Raspisan je konkurs za dodjelu

NagradaPrivrednekomoreCr-

ne Gore za 2017. godinu. Člani-

ceKomore, njeni organi, odbo-

ri udruženja i drugi oblici

organizovanja, privredne aso-

cijacije, institucije i pojedinci

pozvanisudadajupisanepred-

logezaovoprestižnopriznanje

u kategorijama: uspješno po-

slovanje,inovativnost,društve-

na odgovornost i unapređenje

menadžmenta, do 9. marta

2018. godine.

Ovo priznanje ustanovljeno je

18. marta 1969. godine pod na-

zivomPrvomajskanagradaido

1973. je dodjeljivano samo or-

ganizacijama udruženog rada

za najbolje ostvarene poslovne

rezultateivrhunskiproizvod,a

nakon toga i pojedincima za

stvaralački rad u privredi i ži-

votno djelo. Kako se Komora

prilagođavala aktuelnim eko-

nomskimkretanjimaipotreba-

ma članica, tako se mijenjala i

njena Nagrada, sve vrijeme

predstavljajućivalorizacijupo-

slovnog uspjeha laureata, čiji

primjer treba slijediti.

Nagradu je dobilo više od 150

kompanija i 110 pojedinaca,

nosilaca razvoja crnogorske

privrede. Laureati ističu pose-

banznačaj ovogpriznanja, na-

vodeći da ga gotovo pet dece-

nija dodjeljuje respektabilna

institucija časne tradicije i je-

dinstvenosti, koja je i u teškim

vremenima pomagala eko-

nomskiprogreszemljeidavala

podsticaj intenzivnomzalaga-

njuzaštoboljeposlovnerezul-

tate.

Ostvareni prihod, rezultati po-

slovanja, izvozna orijentacija,

zaposlenost, uvođenje novih

tehnologija i inovacija, sistem

kvaliteta robe i usluga i odnos

prema društvenoj zajednici

kriterijumi su za Nagradu Ko-

more u kategoriji uspješno po-

slovanje.

Cilj Nagrade za inovativnost je

isticanje kompanija ili pojedi-

naca koji novim, drugačije

osmišljenim pristupom poslo-

vanju, transformišu znanje u

dodatnu vrijednost, rast i nove

projekte i na taj načindoprino-

se razvoju, kreirajući nova rad-

na mjesta. Biće vrednovane

inovacije čiji je rezultat stvara-

nje novih proizvoda, tehnolo-

gija i usluga, kao i značajno

unapređenjepostojećih,uskla-

du sa potrebama tržišta. U fo-

kusu su i inovacije procesa, or-

ganizacije, te umarketingu.

Odnos prema životnoj sredini,

zaposlenima, te briga za druš-

tvenu zajednicu u kojoj poslu-

je, za kompaniju predstavlja

kompleksan izazov kojem nije

jednostavno odgovoriti, kako

zbog složenihstandardakoji se

moraju poštovati u tim sfera-

ma, tako imaterijalnihsredsta-

va koja to iziskuju. Privredna

komoraprepoznajeinagrađuje

kompanije koje zadovoljavaju

ove kriterijume, ističući značaj

društveno odgovornog poslo-

vanja kodnas.

Privredna komora dodjeljuje

Nagradu za unapređenje me-

nadžmenta pojedincima sa vi-

zijom, senzibilitetom da se

prilagode okolnostima i spre-

mnošćuda rizikuju.

Osnovni kriterijumi su da su

ličnim doprinosom postigli

izuzetne rezultate na planu

upravljanjairukovođenja,kaoi

unapređenju sistema menad-

žmenta.

Opširnije informacije o kon-

kursu za Nagradu su na sajtu

Privredne komore www.pri-

vrednakomora.me

.

R.E.

PODGORICA

–Vlada je juče

usvojilaAgrobudžet zaovu

godinu koji iznosi

39.955.800eura. Usvojen je i

prijedlogprograma eko-

nomskihreformi odovedo

2020, koji do31. januara tre-

badabudedostavljen

Evropskoj komisiji naocje-

nu i davanjepreporuka.

Agrobudžet nije objavljen na-

konsjedniceVlade, ali jesaop-

šteno da je veći od prošlogo-

dišnjeg i obuhvatniji po

kriterijumima i uslovima za

dodjelupodrške.

- Dokument sadrži prikaz

konkretnihmjera agrarne po-

litike za pružanje podrške

gazdinstvima, udruženjima

poljoprivrednih proizvođača,

kooperativama s ciljemosigu-

ranja dohotka poljoprivred-

nih gazdinstava, jačanja kon-

kurentnosti poljoprivrede,

stvaranja boljih uslova života

u ruralnim područjima, jača-

nja kapaciteta institucija, do-

stizanja EU standarda be-

zbjednosti hrane i jačanja

sektora ribarstva – ocijenjeno

je na sjednici Vlade.

Programekonomskih reformi

do 2020. sadrži, kako je saop-

šteno, makroekonomski okvir

za srednjoročni period, kao i

fiskalni okvir koji uključuje

pratećemjerefiskalnepolitike

i agendu strukturnih reformi

za devet oblasti, sa 20 priori-

tetnih mjera, važnih za sma-

njenje ili eliminisanje prepre-

ka privrednom rastu i jačanju

konkurentnosti.

- BDP po stanovniku u Crnoj

Gori,mjerenparitetomkupov-

ne moći, u prošloj godini izno-

sio je6.770eura i nanivou je45

odsto evropskog prosjeka, ka-

zala je nakon sjednice Vlade

NinaVujošević, koordinatorka

radnog tima za izradu progra-

ma ekonomskih reformi.

Ovaj dokument, koji treba da

doprinese smanjenju razvoj-

nog jaza između Crne Gore i

EU, treba do 31. januara da bu-

dedostavljenEvropskojkomi-

siji na ocjenu i dobijanje pre-

poruka.

- Program sadrži svemjere fi-

skalne konsolidacije, ali ne

uvodi nove, uključuje očuva-

nje postojećih zarada u jav-

nom sektoru, rast socijalne

podrškezanajosjetljivijekate-

gorije građana, usklađivanje

penzija i druge mjere koje će

doprinijeti povećanju stan-

dardaikonkurentnostiprivre-

de-objasnila jeona idodalada

je predviđeno povećanje BDP

PODGORICA

-Ukupna

spoljnotrgovinska robna

razmjenauprošloj godini,

premapreliminarnimpoda-

cimaMonstata, iznosila je

2,67milijardi eura, što je 12

odstovišeuodnosuna 2016.

Iz Monstata je saopšteno da je

izvezenarobavrijedna371,1mi-

lion eura, što je rast od 13,9, dok

je uvoz porastao 11,7 odsto na

2,3 milijarde eura. Pokrivenost

uvoza izvozom je 16,1 odsto i

neznatno je veća nego 2016, ka-

da je iznosila 15,8 odsto.

U strukturi izvoza najviše je

zastupljen aluminijum - 71,9

miliona eura i gvožđe i čelik

17,9 miliona eura. U strukturi

uvoza, 552 miliona su data za

uvoz mašina i transportnih

uređaja, od čega 162,7 miliona

eura za drumska vozila.

Najveći spoljnotgovinski par-

tneri u izvozu bili su Srbija sa

66milionaeura, BiH47,2mili-

ona i HongKong sa 31,7milio-

na. U uvozu, opet Srbija sa

495,5 miliona, Kina sa 221,4

miliona i Njemačka sa 196mi-

liona eura.

S.P.

Preliminarni podaci Monstata za prošlu godinu

Spoljnotrgovinska

razmjena 2,7milijardi

USD 1.24070

JPY 135.12000

GBP 0.87038

CHF

1.16800

AUD

1.53580

CAD

1.52890

Kursna lista

Privredna komora u aprilu slavi 90. rođendan

Dodjeljuju jubilarne i nagrade

najuspješnijima u 2017. godini

Na dan Komore 21. aprila 2018. godine će po 49. put biti uručene

nagrade najuspješnijimkompanijama i pojedincima. Biće to prilika i

za dodjelu jubilarnih nagrada za izuzetan doprinos ukupnom razvoju

Vlada usvojila prijedlog programa ekonomskih refor

Agrobu

40mili

Strategija razvoja šumarstva na doradi

Vlada je usvojila program

gazdovanja šumama za 2018,

za koji je budžetomopre-

dijeljeno 4,9miliona eura i

zadužila Ministarstvo poljo-

privrede da reviduje strate-

giju razvoja šumarstva radi

usaglašavanja sa konceptom

reorganizacije koncesionog

sistema korišćenja šuma.

U izvještaju o realizaciji akci-

onog plana za sprovođenje

strategije od 2014. do 2016.

se navodi da je od 75 aktivno-

sti realizovano 25 ili 33 odsto,

djelimično šest ili osam

odsto, nije realizovana 41

aktivnost ili 55 odsto, a za tri

nema povratnih informacija.

- Iz toga se vidi da su strate-

gija i akcioni plan planirani

preambiciozno, Ključni

problem su slabosti sistema

koncesija, koji za posljedicu

ima nede inisan srednjoroč-

ni koncept razvoja drvne

industrije. Vlada je usvojila

koncept reorganizacije

koncesionog sistema kori-

šćenja šuma i odlučeno je da

Ministarstvo poljoprivrede

sprovede pilot projekte i

nakon toga predloži model

reorganizacije sistema gaz-

dovanja šumama - navodi se

u dokumentu.

BDP po stanovniku u Crnoj Gori,

mjeren paritetomkupovnemoći,

lani je bio 6.770 eura, odnosno

45 odsto evropskog prosjeka

Sa sjedniceVlade