Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Politika

PODGORICA

– Inicijativa

kojućeDPSunarednompe-

rioduuputiti Vladi, da seura-

di zakonkoji bi sankcionisao

objavljivanje lažnihvijesti u

medijima, opravdana je i

predstavlja apel vlasnicima

portala imedijskihkućada

obratepažnju štaobjavljuju

–kaže zaPobjeduHalilDu-

ković, članPredsjedništva

DPS-a i predsjednikOdbora

za ljudskaprava i slobode.

Predsjedništvo Demokratske

partije socijalista je, na sjedni-

ci u srijedu, odlučilo da inicira

Vladi izradu zakonske regula-

tive kojom će se, kako je saop-

šteno, sankcionisati širenje

lažnih vijesti putem medija.

Kako se navodi u saopštenju,

zakonska regulativa biće u

skladu sa najboljom praksom

razvijenihevropskihzemalja i

članicaNATO-a.

Duković je, na pitanje šta je po-

vodza ovakvu inicijativu, rekao

da ga „ne treba dodatno objaš-

njavati, jer je svima poznat“.

- Portali objavljuju svašta i

vrijeđaju. Da bismo zaštitili

svakoga od neistina i provo-

kacija, jer svako može da se

nađe u toj situaciji, pokrenu-

ćemo inicijativu da Vlada sa-

gleda, prije svega, da li je mo-

guće uraditi zakon koji će

sankcionisati objavljivanje

lažnih vijesti. Ako jeste, traži-

ćemo da pokrene inicijativu

za donošenje tog zakona – re-

kao jeDuković.

Prema njegovim riječima, ne-

davni slučaj smrtidjevojčiceu

Podgorici nije konkretan po-

vod za podnošenje inicijative,

nego, kako je kazao, u pitanju

su „mnogi drugi slučajevi“.

Duković je, na pitanje da li bi

se usvajanje takvog zakona

moglodoživjeti kaoograniča-

vanje slobode medija, rekao

da to ne bi bilo ugrožavanje

medijske slobode.

-Smatramoda sumnogi sadr-

žaji koji se objavljuju na por-

talima nešto što odudara od

savremenog evropskog po-

gledakojigajiCrnaGora–do-

dao jeDuković.

Premanjegovimriječima, ini-

cijativa će biti upućena usko-

ro, nakon čega Vlada treba da

formira radnu grupu koja će

sagledati iskustva iz okruže-

nja, pa tek onda da uradi pri-

jedlog i procesuira ga Skup-

štini.

I.K.

PODGORICA

–Demokrat-

skapartija socijalista saop-

štila je jučekako supred-

stavnici vladajućekoalicijeu

Beranama gruboprekršili

zakon i još jednompokazali

kakonepoštujudržavuCr-

nuGoru i njene institucije.

Iz DPS-a tvrde kako je beran-

ska vlast prekršila ugovor

sklopljen sa VladomCrneGo-

re i protivzakonito, u opštin-

skim preduzećima, bez sagla-

snosti Ministarstva finansija,

zapošljavala svoje rođake, ku-

move i partijske poslušnike.

- Čelnici opštine su se ugovo-

rom potpisanim sa Vladom

obavezali da neće vršiti zapo-

šljavanja novih lica bez po-

trebne dozvole, ali su za četiri

godine uhljebili preko 300

svojihpartijaca, aodMinistar-

stva finansijadobili saglasnost

za svega četrdesetak radnika

–navode izDPS-a.

Iz te partije su nadležne insti-

tucijepozvalidaispitajukakoi

zaštosuDF i SNP, strankekoje

čine tu, kako navode, „trulu

koaliciju“, četiri godine svje-

sno kršili zakon i pogazili ono

što su potpisali i na šta su se

obavezali.

-Ovimčinomodlazeća beran-

ska vlast pokazala je da za njih

važe isključivo partijski zako-

ni, a ne oni koji se primjenjuju

udržaviCrnojGori –smatraju

uDPS-u.

Optužbe na račun aktuelne

vlasti u Beranama stigle su ju-

če i od odborničkog kandidata

liste„Beranepobjeđuje–DPS,

SD i BS“MurataRedžepagića,

koji tvrdi da u tom gradu nije

vođeno računa o zapošljava-

njupripadnikamanjinskihna-

cionalnihzajednica.

- Od više od 300 oglasa i kon-

kursa koje je raspisala koalici-

ja „ZdravoBerane“ za vrijeme

od četiri godine mandata za

opštinskeslužbeipreduzećau

kojima je opština osnivač, go-

tovo da i nema zapošljeno niti

jedno lice koje je pripadnik

bošnjačko-muslimanskog na-

roda - kazao jeRedžepagić.

On je dodao i kako dosadašnja

vlast nije uradila ništa za po-

boljšanjesocijalnog i ekonom-

skog statusa za tupopulaciju.

Đ.Ć.

PODGORICA

-Crnogorsko

članstvouNATOdoprinije-

ćeprodubljivanju i intenzi-

viranjuodlične saradnjeCr-

neGore iNjemačke,

ocijenjeno jeurazgovoru

generalnogdirektoraDirek-

torata zapolitikuodbrane,

Ivice Ivanovića, i izaslanika

odbraneSRNjemačke, To-

masaBekera.

Ivanović se, kako je saopšteno

iz Ministarstva odbrane, za-

hvalio na kontinuiranoj po-

dršciNjemačkeuostvarivanju

strateških spoljnopolitičkih

ciljevaCrneGore.

-On je apostrofirao značaj od-

brambene bilateralne sarad-

nje koja će u ovoj godini biti

realizovana u oblasti verifika-

cije, ljudskih resursa, odnosa

sa javnošću, obuke pilota heli-

koptera i informacionih teh-

nologija, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ivanović po-

sebno ukazao na značaj dona-

cije šest lakooklopnih vozila

Njemačke Vojsci Crne Gore,

imajući u vidu da je moderni-

zacija i opremanje deklarisa-

nih jedinicaVCGjedanodpri-

oriteta Ministarstva odbrane

upredstojećemperiodu.

Beker je, kako jesaopšteno, re-

kao da je zadovoljan ostvare-

nimnivoomsaradnje uoblasti

odbrane.

On je naglasio značaj zajed-

ničkog učešća u ISAF i misija-

ma „Odlučna podrška“ u Av-

ganistanu.

Beker je kazaoda jeNjemačka

spremnadapodrži CrnuGoru

naunapređenjuodbrambenih

kapaciteta, ističući njenu važ-

nu ulogu u regionalnoj stabil-

nosti.

R.P.

PODGORICA

- Savjet za gra-

đanskukontroluradapolici-

je, na jučerašnjoj sjednici,

analizirajući postupanjepo-

licijskih službenikaOBCeti-

nje, povodomincidenatana

izborni dan, 26. novembra

prošle godineuprijestonici,

ocijenio jeda suoni ,,postu-

pali blagovremeno i profesi-

onalno“.

-Nakonpribavljenih informa-

cija i izjašnjenja, provedenog

postupka i obavljene rasprave,

Savjet je ocijenio da su policij-

ski službenici OB Cetinje, po

prijemu svih obavještenja od

lokalne izborne administraci-

je, poslanika Skupštine Crne

Gore, aktivista političkih par-

tija i građana, postupali blago-

vremenoiprofesionalnoi tako

doprinijeli da se izborni pro-

ces na Cetinju odvija i završi

nesmetano i bezbjedno. Gra-

đanska kontrola policije izda-

je pohvalnu ocjenu prema na-

čelniku i svim službenicima

OB Cetinje, saopšteno je na-

kon sjednice Savjeta.

Uprava policije je detaljno in-

formisala o svim postupanji-

maslužbenikaOBCetinje.De-

talji su dostupni na sajtu

kontrolapolicije.me,

u rubrici

„Ocjene i preporuke“.

- Na osnovu dostupne doku-

mentacije, Savjet konstatuje

da su policijski službenici OB

Cetinje blagovremeno, po

svim predmetima, komunici-

rali sa Osnovnim državnim

tužilaštvomnaCetinjuiprofe-

sionalno i blagovremeno po-

stupali po nalozima ODT, na-

vodi se u saopštenju.

U zaključcima Savjeta za gra-

đansku kontrolu policije ista-

knuto je i da su službenici OB

CetinjeponaloguODTuputili

dopis tadašnjem gradonačel-

niku Aleksandru Bogdanovi-

ću, da se izjasni ko je u toku

izbornogdanainoćivršioobe-

zbjeđenje zgrade Prijestonice

i ko su lica koja se na snimku

kreću iza reporterke TVCG

(šestlica).PitalisuBogdanovi-

ća da li su se u zgradi Prijesto-

nice u toku izbornog dana i

noći nalazila naoružana lica, i

ako jesu, da dostavi imena i

prezimena tih lica.

Direktor Uprave policije oba-

vijestio jeSavjet da ćedodobi-

janja odgovora na ova pitanja,

službenici OB Cetinje predu-

zimati i druge mjere i radnje

za otkrivanje identiteta lica

koja su primijećena iza novi-

narkeRašović.

Savjetjeiznenađendaadmini-

stracija Prijestonice nije bla-

govremenosarađivalaspolici-

jom.

Savjet za građansku kontrolu

rada policije je naveo da ih je

direktor Uprave policije oba-

vijestio, uvezi saupućivanjem

i konkretnim aktivnostima

službenika SAJ-a, u izbornoj

noći, „da su se isti nalazili u

gradskom području opštine

Cetinje, ali nijesupreduzimali

mjere i radnje prema bilo ko-

me“.

- Savjet je direktoru Uprave

policije uputio protest zbog

neprihvatljivog odgovora koji

narušavapovjerenje i partner-

stvo policijske organizacije i

građanskekontrolepolicije, te

ponovo zatražio dostavu de-

taljne informacije, navodi se u

zaključcima sa Savjeta za gra-

đanskukontrolu rada policije.

Z.D.

Član Predsjedništva DPS-a ocijenio opravdanompartijsku

inicijativu da se sankcioniše širenje lažnih vijesti

Duković: Mediji da

paze što objavljuju

Da bismo zaštitili svakoga od neistina i provokacija, jer svakomože da se nađe

u toj situaciji, pokrenućemo inicijativu da Vlada sagleda, prije svega, da li je

moguće uraditi zakon koji će sankcionisati objavljivanje lažnih vijesti. Ako jeste,

tražićemo da pokrene inicijativu za donošenje tog zakona – rekao je Duković

I EU i Makron se bavili temom lažnih vijesti

Objavljivanje lažnih vijesti i kako se „boriti“ pro-

tivnjihtemajekojomsebaviiEvropskaunija.EU

jeformiralasredinomjanuaragrupustručnjaka,

saciljemdapomogneuotkrivanju lažnihvijesti

i da predlaže načine otklanjanja problema. Tim

od 39 stručnjaka treba da utvrdi koliko je veliki

problem, ko bi trebalo da se bori protiv lažnih

vijesti i nakoji način - prenijela jenedavnoagen-

cijaAP.

Evropska komesarka zadužena za digitalno

društvoMarija Gabrijel rekla je da „lažne vijesti

širesenazabrinjavajućemnivouiprijetereputa-

cijimedija i dobrobiti našihdemokratija“.

FrancuskipredsjednikEmanuelMakronpredlo-

žio je nedavno donošenje zakona kojim bi se

spriječilo širenje lažnih informacija u vrijeme iz-

bornihkampanja. Utimustručnjakasunovinari

i akademici, koji će svoje preporuke predati

Evropskoj komisiji prije kraja aprila - navela je

američkaagencija.

BERANE:

DPS optužila SNP DF koaliciju za

nezakonito zapošljavanje u opštini

Za četiri godine

uhljebili više

od 300 partijaca

Savjet za građansku kontrolu rada policije analizirao događanja u toku izbornog dana na Cetinju

Policajci postupali profesionalno

Sastanak delegacijaministarstava odbrane

Crne Gore i Njemačke

Berlin donira VCG šest

lakooklopnih vozila

Savjet zagrađanskukontrolu radapolicije

Halil Duković