Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Potpredsjed-

nikSocijaldemokratskepar-

tijeRaškoKonjevićdeman-

tovao je jučeu izjavi pred

Specijalnimdržavnimtuži-

laštvomnavodepredsjedni-

kaPokreta zapomjeneNe-

bojšeMedojevićada jeMilo

Đukanović 24. oktobra 2015.

godine tražioda sepucana

demonstranteDemokrat-

skodg fronta tokomnasilnih

protestaove političke gru-

pacije.

Konjević, koji je u vrijeme

protesta DF-a bio ministar

unutrašnjih poslova, je dao

izjavu vezanu za navode po-

slanika Nebojše Medojevića

izrečene tokom emisije ,,Na-

čisto“ na TV Vijesti 15. juna

2017.godinedaje,,MiloĐuka-

nović više puta tražio da se

puca na građane 24. oktobra, i

da je u toj prostoriji gdje je

Đukanović to rekao bio i Ko-

njević, sadašnji premijerDuš-

koMarković i šef Agencije za

nacionalnubezbjednost“.

- Tačno je da sam se 24. okto-

bra 2015. godine nalazio u

Agenciji za nacionalnu be-

zbjednost i tačno jeda je, osim

mene, u prostorijama ANB-a

shodno dogovoru prisustvo-

vao direktor Agencije, tadaš-

nji i sadašnji direktor Uprave

policije, potpredsjednik Vla-

degospodinMarković i tadaš-

nji predsjednik Vlade gospo-

din Đukanović. U Agenciji

smo seokupili negdjeoko 19h

i zadržali negdje do kraja pres

konferencije koju smo imali

direktor policije i ja, a koja se

održala u prostorijamaMini-

starstva unutrašnjih poslova.

Navodi koje ste mi pročitali

koje je iznio gospodin Neboj-

šaMedojević naprosto nijesu

tačni,navodiseuizjaviKonje-

vića predSDT-om.

Konjević je pojasnio da su svi

nabrojani gotovo sve vrijeme

boravili u istoj prostoriji, osim

minimalnihizuzetakazbogte-

lefonskih razgovora.

-Uprostoriji ukojoj suboravi-

li po službenoj dužnosti, po

službenoj potrebi i po pozivu

dolazili su i ovlašćeni službe-

nici uz odobrenje direktora

Agencije,dodajeseuizjaviKo-

njevića.

Medojević je svoje tvrdnje po-

novio i 12. janura ove godine

nakonštojesaslušanpredSpe-

cijalnim policijskim timom.

On je i tada kazao da je Đuka-

nović ,,naredio da se puca na

narod“.

- On je u Operativnom centru

ANB-a naredio da se puca u

narod. Postoje kamere i svje-

doci, to je lako utvrditi. Tu su

jošbiliRankoKrivokapić,Raš-

ko Konjević i DuškoMarković

- rekao je tadaMedojević.

N.Z.

Potpredsjednik SDP-a u Specijalnom tužilaštvu

demantovao navode lidera PZP-a NebojšeMedojevića

Konjević: Neistina

je da jeĐukanović

tražio da se puca na

demonstranteDF-a

RaškoKonjević

NebojšaMedojević

Konjević je

pojasnio da su

svi nabrojani

gotovo sve

vrijeme

boravili

u zgradi

ANB-a, osim

minimalnih

izuzetaka

zbog

telefonskih

razgovora