Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 52 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Hronika Podgorice

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

MAKADO III – Manifestacija

kamernih dramskih ostvarenja

Mirjana Bogavac: Jami distrikt

Režija: Kokan Mladenović

Velika sala u 20 časova

CRNOGORSKONARODNO

POZORIŠTE

Aleksandar Radunović: Istraga

Režija i adaptacija: Stefan Sablić

Velika scena u 20 sati

Popust od 50% za kupovinu

ulaznice za sve dramske

programe

JUMUZEJI I GALERIJE

MODERNAGALERIJA

Izložba „Život kao slika“

akademskog slikara Ervina

Ćatovića

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

GALERIJA „CENTAR“

Izložba skulptura Saše Stanišića

DVORAC

PETROVIĆA

Izložba vajara Zorana

Kuzmanovića „Autoportreti“

Danas u gradu

važniji telefoni

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412-412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446-666

Total TV

(020)446-666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19-821,069-349-000

Komunalna policija

080081222 ; 237-861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656-166

Automoto savez

19807 i 020/ 234-999

Autobuska stanica

620-430

Željeznička stanica

441-211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664-433 i 664-411

AerodromPodgorica, informacije

020/444-244

Carinska otvorena linija

080-081-333

Centar za zaštitu potrošača

244-170

Sigurna ženska kuća

020/ 234-253

Centar za djevojke „Ksenija“

256-865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611-847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611-534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646-090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve trafikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481-911

izabrani doktor za djecu

481-912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481-925

Centar zamentalno zdravlje

481-928

laboratorija

481-933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201-955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201-956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481-940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481-961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481-955

ATD 481-958 i ultrazvuk

481-954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230-410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230-418

Iinterna medicina

428-922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648-823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648-836

fizikalna medicina

481-991

Konik

607-120

Golubovci

603-310

Tuzi

603-940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230-529 i 230-921

Sanitarna

608-015

Ekološka

618-395

Veterinarska

234-106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281-055

Inspekcija rada

230-374

Turistička inspekcija

647-562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621-111

Metrološka

601-360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08-24h)

080-081-081

Vodovod

440-388

Agencija za stanovanje

623-493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625-349

Elektrodistribucija

633-979

Pogrebno

662-480

APOTEKE

Kruševac

241-441 (NON-STOP)

Podgorica

230-798

Ribnica

627-739

Sahat kula

620-273

Galenika Crna Gora

245-019

Sanatea

248-677

- Izgradnja jugozapadneobi-

laznicepredstavlja izuzetno

značajanprojekat –ne samo

za glavni grad, već i zadrža-

vu. Ono štomudajepredznak

,,kapitalni“ jeupravonjegova

razvojnakomponenta. Njime

dobijamoplatformuzabrži

urbani razvoj i kvalitetniji,

održivi saobraćaj. Prevazila-

ženjemproblemauskoggrla

uPodgorici, riješićemo jedan

odgorućih izazova regional-

nog saobraćaja - poručio je

gradonačelnikPodgoriceSla-

voljubStijepovićnaStrateš-

koj radionici koja jeuorgani-

zaciji Glavnoggrada i

finansijskekorporacije IFC

jučeodržanauSkupštini

glavnoggrada.

Finansiranje izgradnje jugoza-

padne obilaznice predstavlja

treću fazu uspješne saradnje

Glavnog grada i Međunarodne

finansijske korporacije (IFC).

- Počela je izgradnja druge fa-

zeobilazniceokoGolubovaca,

ukupnevrijednostioko6,3mi-

liona eura. Paralelno, u toku je

izbor konsultanta i nadzora za

projekatizgradnjepostrojenja

za prečišćavanje otpadnih vo-

da sa spalionicom otpadnog

mulja i proširenjem kanaliza-

cione mreže, čija je vrijednost

procijenjenana50milionaeu-

ra - podsjetio jegradonačelnik

Stijepović.

Naglasio jeda je riječoprojek-

tu izgradnje jugozapadne obi-

laznice i rekonstrukcije do-

njogoričkog bulevara. Duž

obje ove saobraćajnice biće

izgrađena mreža radi povezi-

vanja objekata iz gravitiraju-

ćeg područja.

- Ovolika vrijednost infra-

strukturnog ulaganja značaj-

na je i za mnogo veće gradove

negoštojePodgorica. Sveuku-

pnogledano, iukombinacijisa

ostalim investicionim projek-

tima, sa ponosom moguda

istaknem da naš grad, naša

Podgorica, danas predstavlja

jedno veliko gradilište - za-

ključio je Stijepović.

ZoranMartinovski, predstav-

nikMeđunarodne finansijske

korporacije(IFC)zaCrnuGo-

ru kazao je da je cilj ove radio-

nice upravo unapređenje sa-

radnje između grada i te

korporacije, ali i kreiranje

strategije daljeg razvoja Pod-

gorice.

- U tom cilju na ovaj skup po-

zvali smo predstavnike IFC-a

koji vodeplatformuza grado-

ve, kako bi sa našim strateš-

kimpartnerima i prijateljima

podijelili najbolju praksu ka-

da je u pitanju implementaci-

ja standarda u domenu eko-

loških i socijalnih pitanja,

održavanja puteva, razvoja

javno-privatnog partnerstva i

sličnih projeketa, a sve radi

daljeg razvoja glavnog grada

Crne Gore. Ovakve projekte

radimo globalno i Podgorica

je u krugu naših strateških

patnera sa kojima želimo da

nastavimo ovu uspješnu sa-

radnju - poručio jeMartinov-

ski.

P.H.

Radnici Agencije za stano-

vanjepočeli su jučekopanje

rupa i betonažu stubova ivi-

comNjegoševogparkapre-

maulici kojavodi kaMo-

skovskommostu.

Riječ jeopripremnimradovi-

ma za podizanje ograde ko-

jom će biti spriječeno parki-

ranje vozila na zelenim

površinama u okviru Njego-

ševog parka, koje je bilo uče-

staloposljednjihmjeseci.

Kako je najavljeno izGlavnog

grada, na dijelu buduće ogra-

de biće postavljena i gvozde-

na kapija. Podsjećaju da je na

toj strani parka i ranije posto-

jala ograda, ali je više puta

oštećena, odnosno, da su ele-

menti uklanjani kako bi bio

omogućen prolaz automobi-

lima zbog parkiranja u parku.

Valjda će nova, čvršća ograda

biti u stanju da odoli iskuše-

njima i uspjeti da zaštiti jedan

od najstarijih zelenih kutaka

ugraduodneodgovornihvla-

snika automobila.

H.P.

Strateška radionica Glavnog grada i Međunarodne finansijske korporacije

jugozapadna obilaznica je

projekat razvojnog karaktera

STRATEŠKIPROJEKAT:

Sa skupauSkupštini Podgorice

agencija za stanovanje juče radila u njegoševomparku

M.BABOVIĆ

Radnici Agencijeza stanovanjeuNjegoševomparku

tragomnaše priče

Pobjeda je u utorak objavila tekst o nepropisnomparkiranju

u Njegoševomparku. Naša novinarka zatekla je oko stotinu

vozila, probijene puteva koji vode do košarkaškog igrališta,

blato, lokve i razrovano zemljište…Sagovornici Pobjede bili

su šokirani pretvaranjemparka u divlji parking, timprije što

je obližnji, zvanični, kod nekadašnje kasarne ,,Morača” često

poluprazan. Da je naša priča imala odjek – uvjerili smo se već

juče kada je Agencija za stanovanje počela pripreme za podi-

zanje ograde kojom će biti spriječeno parkiranje na zelenim

površinama u Njegoševomparku.

ogradomprotiv

parkiranja

ispod borova