Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 52 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Kultura

PODGORICA

-Ugledni fran-

cuski likovni kritičarKristi-

janNoorbergenodržao jene-

davnouMuzeju lijepih

umjetnosti uLionukonfe-

rencijupodnazivom ,,Veliki

savremeni skulptori“. Noor-

bergen jeposjetioceproveo

kroz stvaralaštvodvadeset

skulptorakoji stvarajuu

Francuskoj, ameđuautorima

čiji rad jebiopredmet njego-

vog interesovanjanašao se i

crnogorski vajarZlatkoGla-

močak.

Noorbergen je naglasio da je

Glamočak individualac vjeran

figurativnom izrazu, koji kroz

svojeumijećeotvaraprostor za

obnovu humanističkih vrijed-

nosti u skulpturi, te da njegov

rad ogoljuje već ogoljeno tjelo i

mrvi sve naše iluzije.

- Moram da priznam da ovu

konferenciju doživljavam kao

duboko priznanje i kao rehabi-

litaciju figurativne skulpture,

tim prije što u Francuskoj, na

polju skulpture, dijeluje više

desetina hiljada skulptora - ka-

zao je za Pobjedu Zlatko Gla-

močak.

Konferencijajeodržanauokvi-

ruserijepredavanjaoumjetno-

sti pod nazivom „Pogled kriti-

čara“ koja se održavaju u

lionskomMuzeju lijepih um-

jetnosti. Noorbergen je seriju

svojih predavanja u Lionu po-

čeo konferencijomposvećenoj

Fredu Duu (Deux) čiju je ne-

davnozavršenuizložbuuovom

prestižnom muzeju vidjelo

70.000 posjetilaca. Uslijedile

su konferencije posvećene sli-

karu Emilu Noldeu i pjesniku,

esejisti i crtačuAnrijuMišou.

Muzej lijepihumjetnosti, u ko-

me su održana predavanja,

osnovan je 1881. godine, svega

osam godina poslije Luvra. Je-

dan je od najznačajnijih i naj-

bogatijihuEvropi.

Noorbergenu ovo nije prvi put

da se bavi djelom našeg vajara.

Glamočakove skulpture ovaj

kritičar predstavio je i prije ne-

koliko godina u okviru preda-

vanja „Umjetnost, tijelo i trans-

gresija“ koje je održao na

Francuskoj akademiji nauka i

umjetnosti.

A.Đ.

Kristijan Noorbergen o našemskulptoru

Glamočakmeđu velikim

savremenimvajarima

PODGORICA

- Izvođenjem

dokumentarno-pozorišne

predstave „Jami distrikt“ re-

diteljaKokanaMladenovića,

uKIC-u„BudoTomović“ ve-

čeras počinje treće izdanje

manifestacijekamernihpozo-

rišnihostvarenja „Makado“.

- Podgoričani će vidjeti četiri

kamerna dramska ostvarenja

izCrneGore i jednu gostujuću

predstavu. Predstave će se

izvoditinasceniDodestkoja je

inspirativan ambijent za izvo-

đenjekamernihteatarskihfor-

mi. Nakon predstave Kokana

Mladenovića koja je na pro-

gramu večeras, sjutra u dnev-

nom terminu će biti predstav-

ljen autorski projekat Davora

Dragojevića„Vrijeme jezama-

giju“ koji je namijenjen djeci

starijoj od tri godine. Večernji

termin od 20 sati rezervisan je

za autorski projekat Harisa

Burine „Tako je govorio Lepi“

sarajevske „Heft“ produkcije.

Potom slijedi gostovanje Kul-

turnog centra „Nikola Đurko-

vić“ iz Kotora. Njihova pred-

stava „Gospodin Foka“ na

programu je unedjelju.Maka-

do će zatvoriti predstava „Kri-

vica“ kolašinskog „Korifej tea-

tra“, uponedjeljak.

Prvenstvenozbogizborapred-

stava, uvjeren sam da će naša

manifestacija privući pažnju

javnosti - kaže urednik dram-

skog progama KIC-a Zoran

Šoškić.

POBJEDA:

U više navrata

govorili ste da je jedan od

presudnih momenata za na-

stanakmenifestacije „Maka-

do“ pokušaj očuvanja duha

Dodesta.Kolikoutomuspije-

vate?

ŠOŠKIĆ:

Ako znamo što je

Dodest značio i što još uvijek

znači kaovažan signal ukolek-

tivnojmemoriji, nezahvalno je

to komentarisati. Ipak, treba

reći da u nečemu uspijevamo.

Recimo da na konkretannačin

doprinosimo afirmaciji pozo-

rišnog izraza u Podgorici, da

publicinudimokvalitetnepro-

grame, da je Makado smotra

recentnih kamernih pozoriš-

nihostvarenja koja otvaramo-

gućnost da konstatujemo do-

mete tog teatarskog oblika u

našoj sredini.Tonijesudometi

koje treba zanemariti.

POBJEDA:

Saradnja dram-

skog i filmskog programa

KIC-a „BudoTomović“ pret-

hodnih godina je rezultirala

ciklusima „Pozorište na fil-

mu“. Što da očekujemo u na-

stavku tepriče?

ŠOŠKIĆ:

Februar će biti u

znaku istraživanja odnosa po-

zorišta i

sedmeumjetnosti.Na

početku ciklusa o toj intere-

santnoj temi govoriće dva re-

levantna gosta uz učešće me-

dijatora. Biće prikazana tri

poznata filmska ostvarenja u

kojima je pozorište mjesto na

kom se odigrava radnja i u ko-

jima se preispituju kreativne i

životnedilemejunaka–dram-

skih pisaca i glumaca. U okvi-

rudiskusijeofilmovimatema-

tizovaćemo meduzavisne

odnose i estetska preplitanja

dva medija umjetničkog izra-

žanja.

POBJEDA:

Planirate li pro-

gramsko unapređenje mani-

festacijeDaniDodesta?

ŠOŠKIĆ:

Da. Nastavićemo da

afirmišemopozorišnuradioni-

cu Dodesta čiji rad svake godi-

ne rezultirapremijernimscen-

skimprojektom.Ovegodinena

Danima Dodesta prikazaćemo

projekte nastale u ranijem pe-

riodu. To je način da publiku

podsjetimo na značaj djelova-

nja scene Dodest kao žive po-

zorišne laboratorije u kojoj su

iskustvasticalegeneracijezna-

čajnih pozorišnih stvaralaca.

Planirana su i gostovanja

umjetnika koji su karijeru za-

počeli u Dodestu, tematske

izložbe i panel diskusija.

V.SIMUNOVIĆ

PODGORICA

- Predstava

„Istraga“, Aleksandra Raduno-

vića u režiji i adaptaciji Stefana

Sablića, biće izvedena večeras u

20 sati na velikoj sceni Crnogor-

skog narodnog pozorišta.

U predstavi igraju: Dušan Kova-

čević, Srđan Grahovac, Danilo

Čelebić, Nikola Perišić, Stevan

Radusinović, Aleksandar Gavra-

nić, Ana Vučković, Marko Todo-

rović, Gojko Burzanović, Omar

Bajramspahić i Vule Marković.

Trupu čine: Vukan Pejović, Mili-

ca Šćepanović, Vanja Jovićević,

Anđela Radović, Marija Đurić,

Marija Labudović, Jelena Đukić i

Pavle Popović, a djeca su: Lena

Bošković i Petra Đurišić.

Prema riječima autora drame,

„pitanje prirode i porijekla zla

u čovjeku je bilo inicijalna ideja

za početak rada na ovom

dramskom tekstu, koji se

tokom čitavog procesa pisanja

divlje batrgao pokušavajaći

da se oslobodi uticaja pisca i

počne da živi život na koji on,

kao autor, ne bi mogao da

utiče, baremne u mjeri u kojoj

je želio.

- To se desilo i sa junacima

ovog dramskog komada: oni

su se odmetnuli od zbunjenog

tvorca, vođeni silama koje su

neuhvatljive i nerazumljive za

obje strane – zabilježio je Radu-

nović.

R.K.

„Istraga“ na

sceni CNP-a

RAzgOVOR:

Zoran Šoškić, urednik dramskog progama KIC-a „Budo Tomović“

Doprinosimo afirmaciji

pozorišta uPodgorici

Publici nudimo kvalitetne programe. Makado je smotra

recentnih kamernih pozorišnih ostvarenja koja otvara

mogućnost da konstatujemo domete tog teatarskog

oblika u našoj sredini. To ne treba zanemariti

ZoranŠoškić

ZlatkoGlamočak