Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

-DelegacijaUdru-

ženjaboraca i antifašistakao i

delegacijaMZLubnica, polo-

žilesuvijence i cvijećenaspo-

menikpoginulimborcima

Gornjomoračkog iRovačkog

bataljona.Natajnačinsuobi-

lježenadogađanjaodprije77

godina, kadasuitalijanski

okupatori i četnici strijeljali

42partizana.

PredsjednikUdruženjaboracai

antifašista Kolašina Gojko Vla-

hović je pozdravljajući pri-

sutne, kazao da Lubnice i ono

što se dogodilo na ovoj podb-

jelasičkoj adresi imajuposebno

mjesto u odvijanju NOR-a na

sjeveruCrneGore.

- Probrani i odvažni članovi

Gornjomoračkog i Rovačkog

bataljona su pregazili snijeg

Bjelasiceiizdržalinezapamćene

mrazeve i minuse kako bi se

pridružilii partizanima u Be-

ranskomkraju. Nakon sati i sati,

kilometara i kilometara marša,

sačekali su ih brojčano višestru-

ko jači pripadnici italijanskih

okupatora i četničkih formacija

kojima je komandovao Pavle

Đurišić. Velikimraz je učinio da

zamrznu i obarači na parti-

zanskimpuškama - podsjetio je

Vlahović.

Prema njegovim riječima, taj

događaj ima posebnu istorijsku

težinu,jersedesilodaKolašinci

pucaju u Kolašince. Tada su se

pred cijevima italijanskih ok-

upatora i domaćih izdajnika,

našli kumovi, komšije, prijatel-

ji...

-Mi smo prije dvije godine ob-

novili spomenik sa imenima

stradalih Kolašinaca. Na taj

način smo htjeli da se ne zabo-

ravi jedno vrijeme, ali i da se

nikada ne ponovi - poručio je

GojkoVlahović.

Uznak obilježavanja tog istori-

jskog događaja, stazu kojom su

prošli borci Gornjomoračkog i

Rovačkog odreda, od Jezerina,

preko Vranjaka, Raskrsnice,

Jelovice i Lubnica, juče su na

skijama, sa crnogorskom zas-

tavom, prošli Milosav Bula-

tović, Đoko Đinović i Janko

Šćepanović.

Dr.D.

KOLAŠIN:

Sjećanje na heroje i slobodare

,,Dvije sedmice“ i Lubnice

PoredspomenikauLubnicama

PLJEVLJA

-Na javnipozivza

preostaleradovenasanaciji

spomenikapalimborcimana

Stražici, koji jeotvoren22. ja-

nuara, nijebilozainteresova-

nihponuđača.Upravaza jav-

nenabavkedonijela jeodluku

oobustavljanjupostupka.

Javni poziv za završne radove

na spomenikuna Stražici raspi-

san je 12. decembra prošle godi-

ne. Ukupna predračunska vri-

jednost preostalih radova je

38.000eura.

Opština je u oktobru raskinula

ugovor sa četvoročlanim kon-

zorcijumomkojiod2015.godine

radi rekonstrukciju spomenika.

Vodeći partner konzorcijuma,

na poslu ukupne vrijednosti

176.000 eura, je pljevaljsko gra-

đevinskopreduzećeObnova.

Spomenik na Stražici podignut

je 1961. godine, a posljednja sa-

nacija rađena je osamdesetih

godinaprošlogvijeka.

A.S.

Nema zainteresovanih

za sanaciju spomenika

SpomeniknaStražici

PLJEVLJA

CETINJE

–Kompletna so-

larna javna rasvjetanaBule-

varucrnogorskih junakapo-

novo funkcioniše. Direktor

preduzeća „Firma46“ koje

jeobavilo te radove, Duško

Žugić, kažeda suposao

okončali prijenekolikodana.

– Sve intervencije završene su

prije kišnih dana. Dva dana su

bilakišna, ali jerasvjeta radila i

pod tim uslovima. To je bilo

važno jer je rasvjeta radila na

struji visokog napona, što je

znak da je sve urađeno dobro

–kazao jeŽugić.

Solarna javnarasvjetanaBule-

varucrnogorskihjunakabilaje

od decembra u kvaru pa je taj

dio Cetinja bio u mraku. Svje-

tiljke sudonacijaKine, a insta-

lirane supočetkom2016. godi-

ne.

J.Đ.

Popravljena

kompletna

rasvjeta

,,Firma 46“ završila posao na Cetinju

BULEVARVIŠENIJEU

MRAKU:

Detalj saBulevara

KOTOR

–Kruzeri, njihova

buka, propeleri, vodenema-

sekoje se čestomijenjaju i

podižu talog sadnamora,

utičuna stanje živog svijeta

unašemzalivu - kaže šef la-

boratorije za ihtiologiju i ri-

barstvoukotorskomInsti-

tutuzabiologijumoradr

Aleksandar Joksimović.

S obzirom na to, dodaje on,

kruzeri suturistički i ekonom-

ski opravdani, ali ekološki ni-

jesu.

- Po pričama ribara, ribe je sve

manje u Bokokotorskom zali-

vu.Nemaviše jatariba, avode-

ne mase koje se podižu prola-

skom kruzera, grdosija, utiču

na stanje biodiverziteta, mož-

danajvišeuKotorskomzalivu,

jerjetunajmanjadubina.Kru-

zeriturademanevreipodignu

kompletan mulj sa dna, uz

ogromnu buku, a zvuk se pro-

stire vrlo brzo, mnogo brže

kroz vodu nego vazduhom -

objašnjava Joksimović.

U Institutu za biologiju mora

su, kaže on, voljni da urade

studiju uticaja kruzera na sta-

nje živog svijeta umoru, zašto

su potrebna finansijska sred-

stva.

- Stručna studija bi pomogla

da se zna koliko kruzeri štete

biodiverzitetu mora. Onda bi

se procijenilo i znalo da se,

zbog razvoja turizma i razvoja

grada, žrtvuje ekološka kom-

ponenta, ali će zato svaki kru-

zerdaplatiekološkutaksu.Taj

novacbiseondaupotrijebioza

razvoj grada, ali i zaunapređe-

njeribarstva.Ovakviproblemi

ne postoje samo kod nas. Do-

gađajuseucijelomsvijetu, ko-

ji je na pravi način organizo-

vao prihode od aktivnosti

kojima kruzeri doprinose. To

treba i mi da uradimo - kazao

je Joksimović.

S.M.

EKONOMSKAISPLATIVOSTNEUPITNA:

Kruzer ispredkotorskog staroggrada

Ispitati koliko

kruzeri utiču

na živi svijet

u Zalivu

KOTOR:

Aleksandar Joksimović

iz Institutu za biologijumora

DANILOVGRAD

–Rekon-

strukcija glavnoggradskog

mostana rijeci Zeti počeće

uskoro. Posaovrijedan

1.100.000eurapovjeren je

preduzeću Inter-most iz

Podgorice, apredviđeno je

da ga završi za sedammje-

seci. Zavrijeme radovapre-

komosta ćeprolaziti samo

pješaci i putnički automobi-

li, dokće se ,,teretnjaci“

kretati alternativnimpute-

vimapremaGlavi Zete i

Spužu.

Predstavljajući novinarima

projekat, predsjednikopštine

Branislav Đuranović podsje-

tio je da je u međuvremenu

sprovedena odgovarajuća

procedura koja pored ostalog

podrazumijeva i raspisivanje

tendera za izvođača radova.

On je dodao da se ,,radi o još

jednomgrandioznompoduh-

vatu na tom području koji će

lokalna uprava realizovati u

saradnji sa Vladom i Direkci-

jomza javne radove“.

- Kada radovi budu okončani,

saobraćaj na toj frekventnoj

dionici koja povezuje ma-

nastir Ždrebaonik i Ostrog

biće bolja. Mirkovmost, kako

je svojevremeno nosio naziv

taj važni infrastrukturni ob-

jekat,izgrađenje1867.godine.

Vremenom, sa porastombro-

jastanovnikaiučesnikausao-

braćajupostao je ,,uskogrlo“ i

zato je neophodno obaviti

određenegrađevinske radove

zanjegovoproširenje,stimda

se sačuva prvobitni izgled tog

divnogarhitektonskogzdanja

- rekao jeĐuranović.

On je zahvalio državnim sub-

jektima na ogromnoj podršci,

kao i profesoru Mladenu

Ulićevićunastručnimsavjeti-

ma kod izrade projekta.

Predstavljajući projekat, di-

rektor Direkcije za javne ra-

dove Almer Kalač kazao je da

će kolovozna traka na mostu

sa 7,46 biti proširena na 11,3

metra i imaće ivičnjake i

pješačku stazu sa obje strane

sa 1,5metara širine. Predviđe-

no je i ojačavanje temelja i

betonskih prstenova kao i

postavljanjerasvjete-rekaoje

Kalač.

Žitelji Dušan Šćepanovič,

Miko Simonović, Miajlo

Stanišić i Dušan Ćupić istakli

su značaj ovog projekta ne sa-

moza sigurnijeodvijanje sao-

braćaja već i za razvoj vjersk-

og turizma, industrije i

poljoprivrede u Bjelopavlici-

ma.

B.KADIĆ

VIŠESTRUKOZNAČAJANPROJEKAT:

Jučekodmosta

BIĆELJEPŠIIBEZBJEDNIJI:

Budući izgledmosta

DANILOVGRAD:

Najavljen projekat vrijedanmilion eura

Uskorouređenje

Mirkovogmosta

Objekat izgrađen 1867. godine postao je ,,usko grlo“ i zato je neophodno

obaviti neke građevinske radove, s timda se sačuva prvobitni izgled tog

divnog arhitektonskog zdanja - rekao je Branislav Đuranović

Zavrijeme izvođenja

radovaprekomostaće

prolaziti samopješaci i

putnički automobili,

dokćese ,,teretnjaci“

kretati alternativnim

putevimapremaGlavi

Zete i Spužu