Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanas nastavlja rado-

vezakvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijom u više opština.

Zbogtogapotrošačiupoje-

dinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Berane:

od 9 do 14:30 sati

Mašte, Beranselo i kratko-

trajna isključenja daleko-

voda „Budimlja“ i „Dolac“.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Potoci, Kaševari, Kostići,

Dubovo, Kaševari, Pašića

Polje, Femića Krš, Brzava,

Prijelozi, Zagrad i Ponikvi-

ce.

Budva:

od 9 do 14 sati Lap-

čići, Pobori, Gornji Pobori,

Duletići, Stanišići i Brajići.

Cetinje:

od9do15sati:Do-

nji Kraj, Lješev Stup, Pre-

diš, Pejovići, Proseni Do,

Lipa, Dugi Do, Ržani Do,

Grab, Zaljut, Bata, Jasen,

Musta Rupa, Izvori, Tiso-

vac i Kobilji Do; od 10 do 13

sati: Zagrablje, Romi, Ka-

somi, Konak, Očinići,

Ugnji, Vrela, Obzovica, Pa-

čarađe, Gluhi Do i Prekor-

nica;od10do12sati:Papra-

ti, Gornič, Bjeloši, Duge

Njive, Presjeka, Ivanova

Korita, Bostur, Dolovi i

Lovćen.

Gusinje:

od 8 do 14:30 sati

niskonaponskamreža„Gu-

sinje 1“ (ogranak prema

Damjanovićima).

Kolašin:

od 8:30 do 14:30

sati Skrbuša i Lugovi; od 9

do 14:30 sati: Bare i Petrova

Ravan.

Nikšić:

od10do15satiGra-

hovo, Spila, Zagora, Okoli-

šta, Grahovac, Zaslap, Nu-

do, Zakurljaj, Prisoje,

Podkraj,Katunjani,Tospu-

de, Trešnjevo, Osječenica,

Rojevići, Gornje Polje, Pi-

šteta,Balosavi,Tupan, Kle-

nak, Štrpca, Dolovi, Veli-

mlje, Prigradina, Milovići,

Renovac, Macavare, Milja-

nići, Čista Vlaka, Prijeka

Ljut, Dubočke, Cerovačka

Glavica, Krtine, Crni Kuk,

Zanuglina,SominaiBijelo-

vići; od9do 10sati: Zagrad,

Ozrinići i Prlo; od 10 do 13

sati - Broćanać.

Petnjica:

od 9 do 14:30 sati

Laze.

Rožaje:

od 10 do 14:30 sati

Jablanica i kratkotrajno

dalekovod „Biševo“.

Ulcinj:

od8do 14satiDonji

Kravari prema Čaprićima;

od 9 do 13:30 sati - Kodre

(područje iza „Građa –Ko-

merc“).

Žabljak:

od 10 do 16 sati

Njegovuđa, Suvodo, Okru-

glica,BareŽugića,Novako-

vići, Merulja, Krš, Stolac,

Palež, Brajkovača, Gradi-

na, Ponor, Vrela, Aluga, Po-

grežđe,Studenca,Rudanca

iMeždo.

I.T.

CEDIS: Dio

Žabljaka

bez struje

šest sati

HERCEGNOVI

–Nikonema

pravoda aktiviramjenice jer

jepotraživanje zaprojekat

led rasvjete sporno.Mjenice

koje je aktiviraladanska

kompanijaNovalume su

manjkave jernanjimanema

dvapotpisa–kazao jeod-

bornikDemokratskepartije

socijalistau lokalnomparla-

mentuAndrijaRadman, koji

jeuvrijemepotpisivanja

ugovora zaprojekat ledra-

svjetebiona funkciji pred-

sjednikaSkupštineHerceg

Novi.

Mjenica

On je gostujući u emisiji ,,Uži-

ži“ naNovi TVkazao da ako je

neko u posjedu mjenice ,,ne

značida imapravoda jeaktivi-

ra“.

- Takav postupak povlači kon-

sekvence za bespravno aktivi-

ranje sredstva obezbjeđenja,

jer su je aktivirali suprotno

ugovoru. Takođe, odlukom u

lokalnoj samoupravi karton

deponovanihpotpisauopštini

Herceg Novi imale su četiri

osobe. Svako sredstvo plaća-

nja moralo je imati dva potpi-

sa,nikonijeimaopravodapot-

piše sam. Znači, mjenica je

samapo sebimanjkava jer nije

imala dva potpisa i kao takva

se nemože naplatiti – kazao je

Radman.

Ponjegovimriječima, ni jedan

euronije plaćenHesalajtu i ne

treba da bude plaćen, jer po-

sao nije završen. Lokalnoj ad-

ministraciji postavio jepitanje

zašto od juna nije pokrenuta

procedura jednostranog ra-

skidaugovora, što je, kaže, bilo

u skladu sa ugovorom.

– U tom slučaju druga strana

bi morala da pokrene parnicu

radi zaštite svojih interesa i

danas ne bismo imali ovu situ-

aciju–ocijenio jeRadman.

Kako je objasnio, krajemmaja

prošle godine isteklo je dodat-

nihšestmjesecikojejeizvođač

tražio za produženje posla.

-Izvođačjetražiošestmjeseci,

lokalna uprava je htjela da bu-

de korektna i da ide u pravcu

mirnogrješavanjaspora,izbog

toga prethodna vlast, kako je

rekao, nije pokrenula raskid

ugovora –kazao jeRadman.

On jeponudio svupomoć op-

štini i, kako je rekao, svu do-

kumentaciju o tomposlu ko-

jomraspolaže.

Izvršenje

Aktuelni predsjednik Skup-

štine opštine Miloš Bigović

ponoviojejučedanemajupo-

tvrdu da je Novalume pravni

nasljednikHesalajta, firmesa

kojomjeopština2015. sklopi-

la ugovor, a koja je u među-

vremenu otišla u stečaj. Kako

jerekao, predstavnici tefirme

su bili na razgovoru i upitani

su da li su sposobni da završe

posao.

– Rekli da nijesu umogućno-

sti da sve sprovedu. Među-

tim, tražili su da potpišemo

aneks kako bi se promijenili

neki članovi osnovnog ugo-

vora. Mi ćemo sigurno ići u

proces raskidaugovora, ali da

bismo ga raskinuli moramo

dasačekamoodlukuPrivred-

nog suda. Čvrsto smo ubije-

đeni da će Privredni sud

usvojiti naš prigovor – kazao

jeBigović.

Firma Novalume iz Danske,

kojatvrdidajepravninasljed-

nik Hesalajta, aktivirala je

dvijemjenice na iznos od oko

polamiliona eura, a rješenjeo

izvršenju je donijela javna iz-

vršiteljka JasminkaBajović.

Po Bigovićevim mišljenju,

javnaizvršiteljkanijeprofesi-

onalno odradila posao.

– Mogla je da se uvjeri da tu

ne funkcioniše svekako treba

i da tunisu čista posla– kazao

jeBigović.

Ž.K.

Bivši predsjednik SOHerceg Novi Andrija Radman o projektu led rasvjete

Mjenicamanjkava,

trebalo je da nova

vlast raskine ugovor

Ni jedan euro nije plaćen Hesalajtu i ne treba da bude,

jer posao nije završen. Krajemmaja prošle godine

isteklo je dodatnih šest mjeseci koje je izvođač tražio

za produženje posla – kaže Andrija Radman

ULCINJ

–Kružni toknaBu-

levaruSkenderbeg je zavr-

šen. Kako je saopšteno iz lo-

kalalneuprave, posao

vrijedan290.000eura finan-

siran je izopštinskogbudže-

ta. Riječ jeoprvoj fazi pro-

jektakojimjeplanirano

povezanjeSkenderbeg i Bu-

levaraMajkaTereza.

– Očekujemo da će ovim traj-

nodaseriješi problemsaobra-

ćajne gužve u tom djelu gra-

da. Osim toga, time je rješen i

odvod atmosferskih voda koje

su godinama bile glavni pro-

blem, posebno za vrijeme pa-

davina – navedeno je u saop-

štenju.

Iz lokalne uprave najvili su da

ćeturaskrsnicuuskorourediti

hortikulturno.

Radove je izvodila firma ,,Pu-

tevi Bar“.

I.T.

SMANJIĆEGUŽVE:

Poglednabulevar

ULCINJ:

Završen projekat vrijedan 290.000 eura

Završen kružni tok na

Bulevaru Skenderbeg

TIVAT

–RoditeljiučenikaI-3

odjeljenjaOsnovneškole

„DragoMilović“preksinoćsu,

uzpomoćprijatelja, organizo-

valihumanitarnovečekakobi

pomogli liječenjedvogodiš-

njegLukeMarića, koji boluje

odcerebralneparalize iVest

sindroma.Prikupljeno je1.635

eura.

U prepunoj sali Radničkog do-

ma „Gracija Petković“ za Luku

su pjevali i igrali: Klapa „Ja-

dran“, Bojan Delić, Dora Štam-

pić, Tara Petrović, članice ple-

snih klubova „Modest“ i

„Enigma“ i najmlađi folkloraši

KUD-a „Boka“.

Uz zahvalnost svima koji su po-

mogli organizaciju večeri, a po-

sebnoCentruzakulturu,rodite-

ljiđakaI-3odjeljenjasusaopštili

da je za liječenje Luke Marića

prikupljeno od prodaje karata

810 eura, humanitarni prilog na

blagajni CZK iznosio je 111,45

eura, a prilog iz kutije postavlje-

neuholu iznosi 713,95eura.

- Hvala svima koji su pomogli i

izdvojili svoje vrijeme i novac,

izvinjavamo se ako smo nekoga

preskočili. Ovo nije kraj, mi će-

moseidaljetruditidapomogne-

moporodiciMarićimalomLuki

- poručili su roditelji đaka, pozi-

vajući sve ljude dobre volje da

pomognu porodici Marić upla-

ćujući novčana sredstva na broj

žiro-računa 5102-3049-8023-

9019-93 (TanjaMarić).

S.K.

IGRALIZALUKU:

NastupKUD„Boka“

TIVAT:

Humanitarna akcija u OŠ „DragoMilović“

Za Luku sakupili 1.635 eura

Zadržati

svjetiljke bez

daljinskog

upravljanja

Privredni sud je prije tri

dana odgodio izvršenje

naplate dok sudsko vijeće

ne razmotri prigovor koji

je opština blagovremeno

uputila. Kada Vijeće donese

odluku o prigovoru, cijeli

slučaj trebalo bi da uđe u

parnični postupak.

– Osnovnimugovorom

svaka strana u slučaju raski-

da uzima ono što je unijela

u taj posao. U ovom slučaju

opština Herceg Novi trpi

štetu jer oni nijesu depono-

vali na ugovoromde inisan

način stare svjetiljke. Nove

svjetiljke nijesu vlasništvo

opštine već ponuđača do

tehničkog prijema. Da bi

se pravilno pokazala situ-

acija treba prikazati štetu

koju je pretrpjela opština

nesavjesnim lagerovanjem

starih svjetiljki, jer su one

uništene i nisu funkcional-

ne. Očekujemda zadržimo

led svjetiljke bez daljinskog

upravljanja i da na taj način

bude namirena šteta opštini

– kazao je Andrija Radman.

MilošBigović

AndrijaRadman

ČEKAJUODLUKU

PRIVREDNOGSUDA:

ZgradaopštineHercegNovi