Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsuduustvrdioda je li-

derDemokratskog fronta

AndrijaMandić jedanod tvo-

raca idejeoakciji nasilnog

preuzimanjavlasti nadan

parlamentarnih izbora 16.

oktobra 2016. godine.

Mandić je, kako tvrdi svjedok

saradnik, u sve bio uključen od

početka akcije do trenutka ka-

da je izdao.

- Andrija Mandić je direktno

učestvovao u svemu, od ideje

da se ovo sve napravi i sprove-

de, padosame realizacije, kraja

i dok nije izdao. Dok nije gur-

nuopareudžep–kazao je svje-

dok saradnik i zatražio da se

Mandić i on podvrgnu „testira-

nju na poligrafu kako bi doka-

zao ove tvrdnje“.

O Mandićevom angažmanu

svjedok saradnik tvrdi da je sa-

znao odRusa.

SaznanjaodRusa

- Svemi je obrazloženood stra-

ne Rusa, da su direktno oni

umiješani u sve. Čitavo ruko-

vodstvo Demokratskog fronta.

Rečenomi je i da ne smijemda

pominjem Mandića. Već sam

rekao da nijesam htio da se sa-

stajem sa njima zbog informa-

cija koje sam imao o njima, a

koje ne smijem da iznosim ov-

dje. Sada vidim da su sve te in-

formacije bile tačne - kazao je

Sinđelić.

Na insistiranje Mandićevog

branioca, advokata Nikole Bu-

latovića da precizira od kojih

Rusajedobioovasaznanjasob-

zirom da ih ima 200 miliona,

Sinđelić je kazao da se radi o

prvooptuženom Eduardu Šiš-

makovu.

- Od Edija. Od prijatelja DF-a,

koji imjedaomilione eura i do-

lara. I daće još novca dok pove-

že kako stoje stvari - kazao je

Sinđelić.

Svjedok navodi da je na osnovu

javnih istupa DF-a poslije pro-

pale akcije shvatio da su oni iz-

dali,akasnijeidasuimalidogo-

vor sa partijomna vlasti.

- Imammnogo novih saznanja

direktno od rukovodstva De-

mokratskog fronta, prateći ih

šta radeu javnosti. Svemi jeap-

solutno jasno kada su počeli da

šireglasinedaćedauđuuvladu

sa nekim drugim iz opozicije.

Shvatio samda suoni odpočet-

ka imali dogovor sa DPS-om, a

samo je bilo pitanje vremena

kada će da uđu. Evo ih sada u

Sinđinoj Skupštini i primaju

Milovuplatu. Janijesamtamo i

ja to ne primam. Ali, sve to po-

tvrđujedasume izdali.Nikomi

to nije rekao. Shvatio sam to iz

njihovih postupaka. Ofirali su

se sa onih 100.000 eura i Čeče-

nijom. Njihovim neprijatelj-

skim postupcima prema ljudi-

ma upritvoru imeni –pojasnio

je Sinđelić.

On je podsjetio i da je više puta

na suđenju izjavio da je sa so-

bom imao 100.000 eura i da su

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Svjedok na pitanje odbrane pojasnio ulogu jednog od lidera DF-a

Sinđelić: Mandić je

tvorac ideje nasilnog

preuzimanja vlasti

za taj novacznali samoEdi i on.

Uloge

- A pogledajte ko je prvi pričao

omeni i o tomnovcunakonpo-

kušaja ubistva naAvali. Ja nije-

sam upoznat da se Medojević

bavi proročanstvima. Kako je

onda znao da sam imao taj no-

vac - kazao je Sinđelić.

Takođe, da je DF izdao i da su

,,demonstracije prodate“, kako

navodi svjedok saradnik, shva-

tio je kada u 20 sati 16. oktobra

prije godinu i po niko nije iza-

šao na trg ispred Skupštine Cr-

neGore.

Sinđelić je istakao da su u pro-

jektuplaniranomzaprethodne

parlamentarne izbore lideri

DF-a imali ravnopravan status

saRusima.

- Edi ih nije vrbovao, oni su

radili zajedno. Jedno je vr-

bovati nekoga, a drugo je

kada Mandić i ostali idu

poMoskvi i traže novac

godinama. Ja samvrbo-

vao ljude ispod sebe,

Edi je mene vrbovao,

ali ne i DF – kazao je

svjedok saradnik.

On je naveo i da sma-

tra da se u sudskom

procesu DF-u gleda

kroz prste jer se op-

tužnicom terete da

su bili hijerarhijski

niže pozicionirani

uodnosunaŠišma-

kova i Popova.

- A Rusi su sve ra-

dili po dogovoru i

odobrenju DF-a –

naveo je on.

Upitan da li se za

realizaciju operacije

pripremao iz stručne

literature i knjige, Sinđelić je

rekao da nije imao vremena za

to.

-Nijesamjaimaoulogudaizvr-

šimdržavni udar, to je bila ulo-

ga za Demokratski

front i za Ruse,

koji su imali

potencija-

la za to -

kazao je

Sinđe-

lić.

Pono-

v i o j e

da je za

učešće u

akciji lju-

di iz DF-a

saznaoodEdija

jer mu je ovaj nudio

susret sanjima, alineuMoskvi,

već na teritoriji Crne Gore ili

Srbije.

- Ja to nijesamhtio, a Rusu sam

rekao da ću da to uradim samo

zbogsrpskihinteresa–kazaoje

on.

AdvokatBulatovićjepitaosvje-

doka saradnika da pojasni nje-

govu izjavu kod tužioca marta

prošle godine u kojoj je rekao

da jedini neprijatelji koje ima

suRusi,tedakaženakojejeRu-

se tu mislio i da li među njima

jeste i Edi.

- Postojala je mogućnost da su

iz Demokratskog fronta i Rusi-

ma lažilari da sam ja nešto iz-

dao i

namje-

stio. Ti lju-

di, u nedostatku informacija,

mogu da postupe loše prema

meni. Kada se sve ovo objavilo,

kada je došlo do toga da mogu

da dam javno izjavu, kada su

oni mogli da povežu šta i kako,

onda ja više nemam nikakvu

brigu. To se odnosilo na svu

ekipuRusakoja je sarađivala sa

Demokratskim frontom.

ZbogtogaDFsadaima

obezbjeđenje, a ja

nemam - kazao je

Sinđelić.

Svjedok sarad-

nik nije znao da

kaže da li je Šiš-

makov ranije

organizovao

slične akcije

kao i da ga o

tome nikada

ništa nije pi-

tao. Ipak, za-

ključio je da

„Ed i ne b i

uložio milio-

ne u akciju

k o j a n e ć e

proći“.

Oadvokatu

Svjedok sarad-

nik juče je otkrio i

da branilac bivšeg ko-

mandanta srpske žan-

darmerije Bratislava Di-

kića, advokat Goran

Petronijević imaveze sa

prvooptuženim Eduar-

domŠišmakovim.

Istakao je da mu je na-

kon hapšenja ljudi u

Podgorici, Edi na Kale-

megdanu naredio da ad-

vokat Goran Petronijević

brani Dikića, što svjedok

saradniknije učinio.

-Htio samda angažujem

drugog branioca. Došao

samovdjeievo,glesluča-

ja, sada Petronijević bra-

ni Dikića. Edi je i vjero-

vatno Petronijeviću dao

onukartukojami jepoka-

zana na suđenju. Odakle

mutakvasaznanja?Toznačida

su oni u direktnom kontaktu –

pojasnio je Sinđelić.

Suprotno Edijevom stavu,

svjedok saradnik je u Crnu

Goru htio da pošalje „totalno

nebitnog advokata, kao izvid-

nicu, preko koga bi se konsul-

tovao saDikićem“.

- Tog branioca ne bi mogli da

povežu sa cijelom situacijom

jer nije bio umiješan. Među-

tim, Edi je insistiraoda tobude

Goran Petronijević – kazao je

Sinđelić.

OdgovarajućinapitanjeDikića

ko je inicirao da se za njega an-

gažujuadvokati, Sinđelić jeka-

zao da je to u prvom trenutku

bila njegova ideja.

-Imao sam ideju da pronađem

advokata i to samhtio da pred-

ložimRusu, ali on nije htio ne-

kogbezveznjakovića.,,Boljeda

pošaljemoGoranaPetronijevi-

ća, on je naš čovjek“- kazaomi

jeEdi –navodi Sinđelić.

IstakaojedamujeEdipojasnio

i da je prioritet da se iz crno-

gorskog pritvora prvo „izvuče

Dikić jer se radi o čovjeku koji

jegeneral,neukaljanaličnost,a

i dosta je znao“.

-SmatraosamdajetoEdiradio

iz dobre namjere prema Diki-

ću.

Sada smatramda, ako je prvo-

optuženiangažovaoPetronije-

vića da vadi nižerangiranog

Dikića, normalno je da će

Petronijević da brani interese

prvooptuženog –kazao je on.

Sinđelić je dodao da Edi nije

imao namjeru da izvlači iz pri-

tvoraMirkaVelimirovića jer je

imao informaciju da je on iz-

dao, aDikić nije.

Tokomjučerašnjegsuđenja,na

zahtjev advokata Radosavlje-

vića, preslušani su i telefonski

razgovori koje je Sinđelić vo-

dio sa suprugomnakon preda-

je srpskoj tajnoj agenciji.

Moglo se čuti kakoSinđelić su-

pruzi pojašnjava da će možda

zbog nekih radnji morati da se

prebace u drugi stan i da taj re-

noviraju. Takođe, u oba razgo-

vora naglasio je da ako je nešto

nekopitazanjega,dakažedaje

otišao da radi na građevini ili

da štampamajice.

Advokat Radosavljević je uka-

zao sudu da se iz preslušanih

razgovora može zaključiti da,

suprotno Sinđelićevoj izjavi,

njegova supruga je ipak bila

upućena u problemu kojemse

našao njen suprug, a samim

tim vjerovatno i u planiranu

akciju.

Svjedoku saradniku su u sud-

nici pokazane kopije pasoša

EduardaŠišmakova i Širokova,

nakon čega je Sinđelić potvr-

dioda je riječ o istoj osobi.

Suđenje se nastavlja danas

pred vijećem sutkinje Suzane

Mugoše.

B.ROBOVIĆ

Svjedok rekao

Petronijeviću

da je udbaš

Sinđelić je juče kazao da

mu je poznata druga izjava

Mirka Velimirovića, kojom

je pobio inicijalni iskaz dat

pred crnogorskim istraž-

nimorganima, ali da iza

toga stoji odbrana jednog

od okrivljenih za pokušaj

terorizma.

- Ali, to je namješteno. To je

zakuvala ta ološ udbaška.

Znam sa kakvom ekipom

imamposla. Znamda je

Petronijević udbaš. Imam

posla protiv starih djelova

službe. Ne libe se bilo

čega, pogotovo kada

je novac u pitanju

– kazao je svjedok

saradnik.

Čađenović udaljen iz sudnice

Optuženi Mihailo Čađenović

juče je udaljen iz sudnice

Višeg suda u Podgorici zbog

nedoličnog ponašanja, kako

je navela sutkinja Suzana

Mugoša.

Prethodno je Čađenović

kazao da mu je glavni specijal-

ni tužilac Milivoje Katnić bez

upotrebe riječi, već gestikula-

cijomprijetio.

- Ako je naučio specijalni tuži-

lac da prijeti od Dubrovnika

do predsjednice Vrhovnog

suda, Apelacionog suda, kada

mu je bilo ugroženo radno

mjesto, to ne znači da može

da prijeti ovdje nama. Može-

mo i mi tako da prijetimo -

kazao je Čađenović.

Advokat Miroje Jovanović

potvrdio je Čađenovićeve rije-

či, ali je kazao da ga je sramota

da pokaže šta je glavni speci-

jalni tužilac gestikulirao i da će

to zajedno sa sudskim vijećem

potražiti na video snimku.

Za riječ se javio i glavni spe-

cijalni tužilac Katnić, koji je

pojasnio da je njegova reak-

cija uslijedila pošto je čuo da

je svjedoku rečeno da mu je

,,pregorio osigurač“.

- A znamo šta to žargonski

znači i to nije lijepo. Ja sam

mu garantovao bezbjednost

i pravni i fer postupak, a to

morate poštovati i vi - kazao

je Katnić.

Nijesam ja imao

ulogu da izvršim

državni udar, to

je bila uloga za

Demokratski front

i za Ruse, koji su

imali potencijala

za to - kazao je

svjedok

Svjedok

saradnikotkrio je i

dabranilac Bratislava

Dikića, advokat Goran

Petronijević ima veze

saprvooptuženim

Eduardom

Šišmakovim

Sinđelić

je naveo i da smatra

da se u sudskomprocesu

DF-ugleda kroz prste jer

se optužnicomtereteda

subili hijerarhijski niže

pozicionirani u

odnosuna Šišmakova

i Popova

Aleksandar

Sinđelić

Andrija

Mandić