Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ispitivanje

javnogmnjenjaopovjerenju

građanaupravosudni sistem

pokazalo jeda47,8odsto ispi-

tanika imapovjerenjeuovu

granuvlasti, 37,1odstonema,

dok15,1odstograđananezna

odgovornaovopitanje.

Tojenajučerašnjojkonferenci-

ji,kakoprenosiPRcentar,kaza-

la koordinatorka istraživanja u

Odjeljenju za istraživanja jav-

nogmnjenjaCentrazamonito-

ringiistraživanje(CeMI)Mile-

na Nikolić i precizirala da su u

istraživanju učestvovala 1.032

punoljetnagrađanina.

Stanovnici sjevera, prema nje-

nimriječima, u većemstepenu

pokazuju povjerenje prema

pravosudnom sistemu, odno-

sno 54 odsto ispitanika, dok

građani sa juga naše zemlje

imaju nešto manje povjerenje

–46,3odsto.

- Iz centralne regije povjerenje

u pravosudni sistem ima 44,6

odsto ispitanika – navela jeNi-

kolić.

Kaonajveći problemuradusu-

dova, kako je istakla, ispitanici

izdvajaju uticaj politike – čak

41,2odsto.

-Dok19,7odsto ispitanikasma-

trada je trajanjepostupkaglav-

niproblemuradusudova,a16,5

odsto ispitanikazanajveći pro-

blem izdvaja korupciju – rekla

jeNikolić.

Istraživanje je pokazalo i da

46,5 odsto ispitanika ocjenjuje

da tužilaštvoneodlučujeneza-

visno o tome koga će krivično

goniti.

- Pozitivan stav prema ovome

ima 33,3 odsto ispitanika, dok

17,3odstoispitanikanemožeda

odluči –kazala jeNikolić.

Mediji sudobili najnižuocjenu

povjerenja građana – samo 33

odstoispitanikaimapovjerenje

u njih, dok se najviše vjeruje

vojsci, sa55odsto.

- Upoliciju vjeruje 48 odsto is-

pitanika, Ministarstvo pravde

41 odsto, ombudsmanu vjeruje

39 odsto ispitanika, u sudstvo i

tužilaštvo povjerenja ima 38

odsto ispitanika, dok 36 odsto

navodi da vjeruje advokatima

–naglasila jeNikolić.

Ispitanici su ocijenili da je ko-

rupcija najviše zastupljena u

policiji –41,3 odsto, a najmanje

uMinistarstvu pravde – 35 od-

sto.

- Da je korupcija zastupljena u

sudstvusmatra41,3odsto, utu-

žilaštvu 39,7, a u Skupštini 37,6

odsto anketiranih – kazala je

Nikolić.

J.B.

PODGORICA

-UCrnoj Gori

oko70odstožena smatrada

imjepsihološkapomoćpo-

trebnauborbi protivmali-

gnihbolesti, auzdravstveni

sistempotrebno jeuvesti psi-

hoonkologijukaoposebnu

disciplinu - pokazalo je istra-

živanjenevladineorganiza-

cijeAnima.

Ova NVO istraživanje o potre-

bama pacijentkinja sprovela je

za pilot-projekat „Nisi sama -

psihološka podrška ženama

bolesnim od malignih bolesti

reproduktivnih organa“, a ono

je juče predatoministarstvima

zdravlja i rada i socijalnog sta-

ranja, Odboru za zdravstvo

Skupštine i Fondu za zdrav-

stveno osiguranje.

Govoreći o rezultatima, psiho-

loškinja Ivana Mihović kazala

je da je većina žena izjavila da

im je porodica glavna podrška,

adajesamotriodstodobilopo-

dršku od prijatelja i medicin-

skog osoblja.

Pomoć

Prema njenimriječima, oko 70

odsto žena smatra da im je psi-

hološka pomoć potrebna u

borbi protivmalignihbolesti, a

otprilike isti taj broj smatra da

im je bio potreban razgovor sa

ženamakoje suvećprošlekroz

to.

- Obavili smo 90 intervjua sa

ženama naOnkološkoj klinici i

većina njih izjavila je da im je

razgovor olakšao boravak na

klinici. Dio žena odbio je raz-

govor uz obrazloženje da već

imaju podršku – kazala je Mi-

hović.

Ona je istakla da je potrebno

uskladiti zakonsku regulativu

sa evropskimdirektivamau toj

oblasti, sprovesti monitoring

svihpredviđenihaktivnostijer,

kako je ukazala, postoji Nacio-

nalniprogramzakontroluraka

iz 2011. godine gdje su sve ak-

tivnosti zakonom propisane,

ali semali broj njih sprovodi.

Registar

- Potrebno je u zdravstveni si-

stemCrneGoreuvestipsiholo-

ga i psihoterapiju kao ravno-

pravnu disciplinu sa ostalim,

razdvojiti psihoonkologijukao

posebnu disciplinu i adekvat-

no voditi registar oboljelih od

raka - rekla jeMihović.

Kada je riječ o zaštiti ljudskih

prava, Mihović je kazala da je

neophodno promijeniti proce-

duru u procesu liječenja ljudi,

obezbijediti sve neophodne

ljekove i Zakon o socijalnoj za-

štiti prilagoditi potrebama

oboljelihodkarcinoma.

- Kao što dijabetičari imaju

svojekarticedabimanje čekali

i brže završavali procedure, ta-

kvebi kartice trebaloda imaju i

oboljeli od malignih bolesti -

navela jeMihović.

Sl.R.

PODGORICA

-Članovi Ad-

ministrativnogodboraodlu-

čićedanas koji ćeoddvapri-

javljenakandidatabiti

izabranza članaSavjetaRa-

dio-TelevizijeCrneGore.

Kandidati za tu funkciju su re-

dovni profesor Medicinskog

fakultetaBogdanAšaninipro-

fesor na Univerzitetu Donja

Gorica IvanJovetić.

Jedan od njih dvojice zamije-

niće u Savjetu Javnog servisa

Nikolu Vukčevića, koji je ne-

davno razriješen zbog sukoba

interesa.

Predsjednik Administrativ-

nog odboraLuiđŠkrelja rekao

je na prethodnoj sjednici da

Ašanin i Jovetić zadovoljavaju

uslove da budu u Savjetu

RTCG. Obavijestio je članove

Odbora da je od Agencije za

sprečavanje korupcije zatra-

žioizjašnjenje idobioodgovor

danemanikakvihograničenja

da se ova dva kandidata prija-

ve za ovu funkciju.

- Jovetić je magistar ekonom-

skihnauka, saradniknaFakul-

tetu za međunarodnu ekono-

miju, finansije i biznis i

Fakultetu za sportski menad-

žment na UDG čiji je i kandi-

dat, a Ašanin, koji je kandidat

UCG, radi kao redovni profe-

sor naMedicinskomfakultetu

i predaje predmet Hirurgija -

naveo je tada Škrelja.

Kakojekazao,ukolikobiJove-

tić bio izabran za člana Savje-

ta, onbi urokuod30danamo-

rao da da ostavku na funkciju

izvršnog direktora u NVO

Centar za obrazovanje.

Škrelja je tada upozorio i da je

Odbor podvelikimpritiscima,

zbog toga što treba da se izja-

sne i o ostalim članovima Sa-

vjeta RTCG koji su prekršili

Zakon o sprečavanju korupci-

je jernijesunavrijemeprijavi-

li imovinu.

K.J.

PODGORICA

–Pet osnov-

nih školaove godinebićeu

potpunosti rekonstruisano

jer suuprogramuenerget-

ske efikasnosti i unjihćebiti

uloženookočetirimiliona

eura.

Rekonstrukcija će biti rađena

kroz projekat sa Njemačkom

razvojnom bankom (KfW) i u

saradnji sa Ministarstvom

ekonomije.

- Ukoliko tenderske procedu-

re budu išle planiranim to-

kom, škole koje će biti rekon-

struisane su: Gimnazija u

Podgorici „Slobodan Škero-

vić“, Resursni centar „Podgo-

rica“, Resursni centar „1. jun“ i

dvije mojkovačke škole –

„Aleksa Đilas Bećo“ i Srednja

mješovita škola „Vuksan Đu-

kić“ – saopštio je sekretarMi-

nistarstva prosvjete Omer

Mehmedović.

On je rekao da će u rekon-

strukcijupodgoričkegimnazi-

je biti uloženo oko 1.140.000

eura,uResursnicentar„1.jun“

1.230.000, u Resursni centar

„Podgorica“oko750.000eura,

audvijemojkovačkeškoleoko

940.000 eura.

- Ukupan iznos je oko četiri

miliona eura, a ovo je samo je-

danunizukorakakapoboljša-

nju uslova u kojima borave

najmlađi. Potpuno je jasno da

naš obrazovni sistem zahtije-

va stalna ulaganja, aMinistar-

stvo je to očiglednoprepozna-

lo kao prioritet - rekao je

Mehmedović.

Do sada je kroz projekat sa

KfWbankom, samo uperiodu

od 2013. do 2017. godine, re-

konstruisano 28 škola na teri-

toriji CrneGore.

N.Đ.

PODGORICA

-Usklađiva-

njeobrazovanja i tržišta ra-

da zajednički je izazovza

Zapadni Balkan - ocijenio je

ministar prosvjeteDamir

Šehovićnaministarskomsa-

stankuuLondonu.

Sastanak, koji je okupio mini-

stre obrazovanja iz zemalja

Zapadnog Balkana, organizo-

vanje,kakojesaopštenoizMi-

nistarstva prosvjete, u susret

samitu u Londonu, koji će u

julu biti održan u okviru Ber-

linskog procesa.

- Šehović jena sastankupotvr-

dio punu posvećenost Crne

GoreBerlinskomprocesu, ini-

cijativi koja treba da pomogne

i dodatno osnaži punu inte-

graciju zemalja Zapadnog

BalkanauEvropskuuniju - pi-

še u saopštenju.

Ministar prosvjete je, kako se

dodaje, upoznao učesnike sa

dostignućima Crne Gore u

oblasti obrazovanja ,,i istakao

dabi zajednički izazovi, poput

digitalne pismenosti, povezi-

vanja obrazovanja sa potreba-

ma tržišta rada preko dualnog

obrazovanja, kao i obavezna

praktična nastava u ustanova-

ma visokog obrazovanja koju

je naša zemlja već uvela, mo-

gle da budu neke od važnih

tema na predstojećem sami-

tu“.

Sl.R.

Istraživanje CEMI-ja pokazalo da raste povjerenje u sudstvo

Politika najveći problem

Sakonferencije

Televizijski

prenosi

pomogli

Predsjednik Upravnog

odbora CEMI-ja Zlatko

Vujović istakao je, između

ostalog, da dolazi do bla-

gog oporavka povjerenja u

pravosudni sistemu odno-

su na posljednje istraživa-

nje iz decembra prethodne

godine.

- Moguće da su različiti

faktori uticali na to, ali ono

što je jedan od razloga za

oporavak jeste početak

direktnog prenošenja sud-

skih postupaka – smatra

Vujović.

Upozoravajuće istraživanje o potrebama žena oboljelih od kancera

Bolnice da uvedu

psihološkupodršku

POTREBNOJENAPRAVITIREGISTAROBOLJELIH:

Sakonferencije

Potrebno je u

zdravstveni

sistemuvesti

psihologa i

psihoterapiju

kao ravnopravnu

disciplinu sa

ostalim, razdvojiti

psihoonkologiju

kao posebnu

disciplinu i

adekvatno voditi

registar oboljelih

od raka - rekla

je psihološkinja

IvanaMihović

Ove godine u rekonstrukcije objekata biće uloženo oko četiri miliona eura

Pet škola uprogramu energetske efikasnosti

OmerMehmedović

Sjednica Administrativnog odbora

Sa jedneod ranijihsjednicaOdbora

BirajuAšanina ili Jovetića

za člana SavjetaRTCG

Ministar prosvjete na sastanku u Londonu

Usklađivanje obrazovanja

i tržišta rada je izazov

Damir Šehović