Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Društvo

stanovanje.

- Urgentnu pomoć u prvom

krugu dobija nekih desetak

kuća koje su najviše oštećene

i u kojima vlasnici zaista ne

mogu bezbjedno živjeti –

precizirao jeMarjanović.

Zahtjevi i dalje stižu, a veliki

snijeg otežava pristup seo-

skim kućama, zbog čega, ka-

kokaže, neznajukadaćepro-

cjena u Andrijevici biti

završena.

-Obradili smo oko 300kuća i

donijeli rješenja da se ljudi-

ma koji žive u njima dodijeli

novac za sanaciju štete. Rje-

šenjem smo ih obavezali za

nabavkugrađevinskogmate-

rijala, kako bismomogli kon-

trolisati da su novac zaista i

potrošili za popravku kuće –

naglasio jeMarjanović.

Vladina urgentna pomoć za

Andrijevicu iznosi 40.000

eura.

Jak zemljotres jačine 5,1 Rih-

terove skale pogodio je sje-

vernu regiju naše države 4.

januarasaepicentromnapla-

nini Visitor kodPlava.

J.B.

PODGORICA

DekanFa-

kultetapolitičkihnauka

podnio jeostavkuna tu

funkciju, kako je saopšteno,

iz ličnihrazloga, zbog čega je

jučeUpravni odborUniver-

zitetaCrneGore imenovao

profesoraMilanaMarkovi-

ća završiocadužnosti deka-

na.

Upravni odbor je, takođe, do-

nio odluku o pokretanju po-

stupka za izbor čelnika ove

ustanove.

Kako je ispričao Pobjedin

izvor, ostavkaKneževića je bi-

la iznenađenje. Na dnevni red

je uvrštena u sklopu dopune,

ali članovi ovog tijela oko toga

nijesupolemisali.

- U ostavci je Knežević napi-

sao da je podnosi zbog ličnih

razloga. Ne zna se o čemu je

riječ - kazao jenaš sagovornik.

Knežević juče nije odgovarao

na naše pozive i poruke. Poje-

dini profesori sa Fakulteta po-

litičkih nauka nezvanično su

ispričali da ih je, takođe, izne-

nadiopotezKneževića. Prošle

sedmice su imali sjednicu Vi-

jeća, ali, kako kažu, on nije na

bilo koji način nagovijestio da

planira da napusti upravljanje

fakultetom.

- Nije nam ništa pomenuo.

Ostavka jeste lični čin i vjero-

vatno je samo poslao upravi

UCG- kazali suoni.

Knežević je početkom 2017.

godine reizabran na funkciju

dekana, koju je trebalo da

obavlja do 2020. godine. Tada

je najavio kako planira u no-

vommandatu da, prije svega,

poboljša aktivnosti studenata

unastavi.

Istakao je i da planira, u sarad-

nji sakolegamauSlovačkoj, da

organizuju ljetnju školu za

studentekojabi seodržavalau

CrnojGori.UtokuKneževiće-

vog mandata, odnosno od po-

četka studijske 2017/2018. go-

d i n e p o č e l a j e d a s e

primjenjuje reforma visokog

obrazovanja prema kojoj se

nastava odvija po modelu

3+2+3, te su prvi put uvedene

besplatne osnovne studije,

kao i praksa od minimum 25

odsto.

Senat UCG Kneže-

vića ljetos nije iza-

brao u zvanje re-

dovnogprofesora,

jer nije zadovo-

ljavao odre-

đene krite-

rijume.

N.Đ.

PODGORICA

Naprvoj

sjednici proljećnog zasijeda-

njaSkupštineCrneGore,

koja je zakazana za 1.mart,

bićepredloženoda se rok

važenja licenci za raddokto-

ramedicineproduži šest

mjeseci ili godinu, jer jenji-

hovo izdavanjeogromanpo-

sao - kazao jepredsjednik

LjekarskekomoredrAlek-

sandarMugoša.

Gostujući na Radiju Crne Go-

re, on je najavio da će se pod

posebnom lupom Ljekarske

komore naći izdavanje privre-

menih isprava doktorima iz

drugih država, koji povreme-

no rade unašoj državi.

Prema procjenama dr Mugo-

še, u našoj zemlji ordinira 300

do500stranaca, kojimanijesu

provjerena zvanja, što, ističe

on, izaziva ogromnu zabrinu-

tost.

- Za tonijesuodgovorni direk-

tori zdravstvenih ustanova,

posebno državnih, jer im je to

nametnuto. Oni nijesu uče-

stvovali u blokadi rada Komo-

re. Ministarstvo zdravlja, u

međuvremenu, nije imalo ka-

pacitetdaposlovepreuzeteod

Komore obavlja u skladu sa

zakonom. Direktori sumorali

da angažuju doktore sa strane

kako bi se građanima obezbi-

jedila odgovarajuća zdrav-

stvena zaštita - kazao je dr

Mugoša, uz konstataciju da su

direktori„natjeranidaposluju

na ivici zakona“.

Istakao je da su o problemu li-

cenci razgovarali sa premije-

rom Duškom Markovićem,

koji je prihvatio da inicira hit-

ne izmjene Zakona o zdrav-

stvenoj zaštiti. Riječ je, obja-

snio je Mugoša, o ogromnom

poslu jer treba izdati licence

za 2.000 ljekara.

Sl.R.

anuara još na terenu

u,

ra

ena

Završeno

oko 80

odsto posla

Predsjednik opštine Plav

Orhan Šahmanović za

naš list je precizirao da su

do sada primili oko 1.680

zahtjeva za procjenu štete,

a da je na terenu završeno

80 odsto posla.

- Očekujemo da ćemo do

kraja sedmice, eventualno

mjeseca, imati konačnu

procjenu štete – istakao je

Šahmanović i dodao da će

vrlo brzo „izaći sa procje-

nom štete i raspodjelom

sredstava“.

Prema njegovim riječima,

na žiro računu koji je otvo-

ren za donacije ima oko

5.000 eura, koji su uplatila

pravna i izička lica iz Crne

Gore za pomoć ugroženim

kućama, dok na deviznom

računu, za donacije iz ino-

stranstva, nemaju nijednu

uplatu.

- Nijesmo još dogovorili ras-

podjelu sredstava, to ćemo

raditi sa Vladom i sve će

biti transparentno i na sajtu

opštine – naglasio je Šah-

manović.

o

a na području ulcinjske solane

izvršene su neophodne popravke po-

stojeće i nabavljena je nova pumpa, dok

nam predstoji sanacija bentova - rekao

jeKlica.

On je podsjetio da je u toku rekonstruk-

cijaosmatračnicezaposmatranjeptica,

a planirana je i popravka i postavljanje

nove signalizacije unutar solane i grad-

njavještačkihostrvazagniježđenjepti-

ca.

- Kućice za zlatovranu su izrađene od

šperpločaodarišasasistemomzaventi-

lacijuinadstrešnicomnakrovuisastra-

nekojepovećavajusjenkuitimeštiteod

prevelike vrućine - piše u saopštenju.

Zlatovrana je migratorna vrsta koja zi-

mujeuAfrici, anasolani semoževidjeti

od sredine aprila.

Područjesolanejeprekrivenoniskimra-

stinjemi ovoj ptici nenudi odgovarajuća

mjesta za gniježđenje, zato je gradnja i

postavljanje kućica značajna sa aspekta

uspostavljanjauslovazagniježđenjeove

izuzetnougrožene vrste.

N.K.

tovranu

Postavljeno 16kućicazaptice

Upravni odbor pokrenuo proceduru za izbor novog čelnika FPN

Predsjednik Ljekarske komore najavio da će Skupština razmatrati rok važenja licenci

Mugoša: Pod lupom

rad stranih ljekara

U Crnoj Gori ordinira 300 do 500 stranaca, kojima

nijesu provjerena zvanja, što izaziva ogromnu

zabrinutost – kazao je dr Aleksandar Mugoša

AleksandarMugoša

Knežević iz ličnih

razloga podnio ostavku

Upravni odbor je juče

donio odluku o pokretanju

postupka za izbor dekana

Fakulteta za turizam i hote-

lijerstvo iz Kotora, Fakulteta

za sport i izičko vaspitanje

iz Nikšića, kao i direktora

Istorijskog instituta.

Predsjednik Upravnog

odbora Duško Bjelica

saopštio je i da su usvojili

inicijativu rektora prof. dr

Danila Nikolića za donoše-

nje odluke o obliku organi-

zovanja Centra izvrsnosti u

bioinformatici kao posebne

unutrašnje jedinice Univer-

ziteta, umjesto dosadašnjeg

statusa Centra u okviru

Elektrotehničkog fakulteta.

- Zadužuje se rektor da

podnese elaborat o oprav-

danosti statusnih promjena,

kao i o ispunjenosti uslova

za osnivanje Centra izvrsno-

sti u skladu sa zakonom i

StatutomUniverziteta Crne

Gore. Rok za podnošenje

elaborata je 1. mart - saop-

štio je Bjelica.

Nakon usvajanja elaborata

o opravdanosti osnivanja

posebne unutrašnje jedi-

nice Univerziteta, kako je

kazao, Upravni odbor bi

donio odluku o pokreta-

nju postupka osnivanja i

dostavio Vladi Crne Gore na

usvajanje.

Postupak za izbor još dva dekana

Tačanbroj oštećenihobjekata još senezna

OrhanŠahmanović

SašaKnežević