Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

Javni servisi

imajuobavezudaviše razvi-

jaju istraživačkonovinar-

stvo, stvaraju i jačaju istraži-

vače redakcije, kojebi

proizvodileozbiljne i odgo-

vorneprofesionalce i priče

kojebi pogađale „ucentar“ -

poručeno sa regionalnekon-

ferencijeo istraživačkom

novinarstvuu javnimservi-

simanaZapadnomBalkanu.

Direktorica RTV CG Andrija-

na Kadija kazala je da je upra-

vo istraživačko novinarstvo

snaga zbog koje novinare na-

zivaju sedmomsilom.

- To je korektiv u društvu jer

jedino tačnom, analiziranom i

dokumentima potkrijeplje-

nom pričommožemo isprav-

ljati društvene devijacije i od

institucija tražiti da djeluju -

rekla je Kadija, prenosi Ante-

naM.

Dodala jeda jeemisija ,,Meha-

nizam“ emitovana na RTCG

serijalom „Obećana zemlja“

pokazala koliko se mogu po-

mjeriti granice.

- Specijalno državno tužilaš-

tvo na osnovu dokaza iznese-

nih u toj emisiji formiralo je

predmet i pokrenulo optužni-

ce koje su okončane osuđuju-

ćom presudom. Zbog svega

toga smo formirali istraživač-

ku redakciju, prvu takve vrste

u regionu - poručila je ona.

Kadijajenaveladajeuzpodrš-

ku Delegacije Evropske unije

u Crnoj Gori istraživačka re-

dakcijadobilanovacdanabavi

opremu za rad i angažuje sa-

radnike neophodne za pripre-

mujošjednogserijala„Poreski

kraj“, koji je emitovan krajem

prošle godine.

Da je ,,Mehanizam“ odličan

primjer istraživačkog novi-

narstva potvrdio je i šef Dele-

gacije EU u Crnoj Gori Aivo

Orav.

- Nadam se da ta emisija neće

još dugoostati rijetkost u regi-

onu i da će inspirisati emitere

naZapadnomBalkanuda raz-

motre mogućnost osnivanja

istraživačkihdeskovausvojim

medijskim kućama - rekao je

on. Istakao je da javni servisi

treba da ostanu nezavisni i za-

štićeni odneprikladnog utica-

ja ipolitičkogpritiskabilokoje

vrste.

K.J.

PODGORICA

Novackoji

jedodijelilaVladakaour-

gentnupomoć za saniranje

posljedicanedavnog ze-

mljotresa, koji jepogodio

sjever države, uBeranama,

Gusinju i Plavubićeutro-

šennakupovinugrađevin-

skogmaterijala zapogođe-

nadomaćinstva.

- Treba da prikupimoponude

od građevinskih preduzeća –

armatura, cement, drvenarija

i slično. Problemje štonemo-

žemo da radimo nabavku jer

je izborni perioduBeranama.

Nemožemo raspisati nikakav

konkurs za javnu nabavku

kadbudžetnijeusvojen–ista-

kao jezaPobjedupredsjednik

beranske komisije za procje-

nu šteteMilutinMićović.

Čekajuodgovore

Prema njegovim riječima, je-

dino je opština Andrijevica

odlučila da urgentnu finansij-

sku pomoć daje direktno gra-

đanima, što, smatra on, može

povećatiprostorzazloupotre-

bu.

-Bolje jeda ljudimadamogra-

đevinski materijal da bi oni od

toga nešto napravili, nego da

potroše teparenaneštodrugo

iostanuukućikojanemanika-

kvu funkcionalnost – kazao je

Mićović.

Beranskoj komisiji do juče je

stiglo oko 780 zahtjeva za po-

moć, a stručnjaci su obišli če-

tvrtinu objekata od tog broja

prijava.

Na terenu je konstatovano da

čak oko 70 odsto objekata ima

minimalnuštetu,kojajeproci-

jenjena ispod 500 eura i ona,

kako kaže Mićović, neće biti

nadoknađena, što je odluka

Vladine komisije.

Iako je Vlada dala rok odmje-

seczautvrđivanještete, onne-

će moći da se poštuje, objaš-

njava naš sagovornik, ali ne

može ni da procijeni kada će

završiti posaona terenu.

- Ne znamo kada ćemo imati

konačnu opštinsku procjenu,

jerjepaovelikisnijegidioseo-

skog područja je nedostupan.

Izlazio sam na teren automo-

bilom i velikombroju kuća ni-

je se moglo prići – istakao je

Mićović.

Broj kuća koje su nakon ze-

mljotresa rizične za stanova-

nje u opštini Berane ima oko

10, a u komisiji očekuju da će

ihbitimaksimalno40.

Zahtjevi

- Nijesu za rušenje, ali su viso-

ko rizične, sa pukotinama ve-

ćim od tri centimetra na sve

četiri strane kuće. Srećom, u

takvim kućama živi po jedna

ili dvije osoba, pa im se može

naći smještaj – naglasio jeMi-

ćović.

Urgentna pomoć Vlade opre-

dijeljena za Berane je 30.000

eura.

Predsjednik opštinske komi-

sije u Andrijevici Rade Mar-

janović za Pobjedu je istakao

da su završili sa procjenom

štete za hitne slučajeve, od-

nosnokućakojevišenijesuza

PODGORICA

Na listama čekanja zaopera-

cije ili nekuoddijagnostičkihprocedurau

Kliničkomcentruzaovajmjesecnalaze se

834pacijenta, što jeneznatnovišenegou

decembru, kada jena čekanjubilonjih753.

Ni ovaj mjesec nema liste čekanja na Klinici za

očne bolesti.

Kada je u pitanju Klinika za bolesti srca, tu je i

daljenajvišepacijenata,gdjeovogmjesecačeka

623 pacijenta.

- Na HDO čeka 320 pacijenata, 55 više nego u

decembru, na implantacije ICDčeka26pacije-

nata, četiri manje nego prošli mjesec, a na

ugradnju pejsmejkera 27 oboljelih isto koliko i

udecembru.Na

implantacijeCRTčeka 11bole-

snika, šest više nego prošlog mjeseca, a na

CRTDšest-jedanvišenegoudecembru-navo-

di se na sajtuKliničkog centra.

OvogmjesecalistačekanjaKlinikezaonkologi-

ju i radioterapiju je duža i na njoj se nalazi 136

pacijenata, 30više negoudecembru.

- Na ambulantni pregled čekaju 44 osobe, isto

koliko i u decembru, na hospitalizaciju čeka 17

pacijenata, pet više nego prošli mjesec. Na listi

čekanja za palijativno zračenje nalazi se 14 pa-

cijenata, dok na zračenje dojke čekaju 54 paci-

jentkinje, 14 više nego u decembru – piše u iz-

vještaju.

Na listi čekanjaKlinikezaortopedijuje75paci-

jenata,14manje negoudecembru.

Sl.R.

PODGORICA

Nacionalni parkovi

postavili sunaulcinjskoj solani 16

kućica za zlatovranu, globalnougro-

ženuptičjuvrstu.

Iz tog preduzeća je saopšteno da je u

saradnji sa slovenačkim ornitologom

Borutom Štumbergerom i uz pomoć

angažovanih radnika na solani i volon-

tera izmijenjeno 16 starih, nefunkcio-

nalnih boksova za zlatovranu sa novim

kućicama, urađenim na osnovu dosa-

dašnjihnajboljih saznanja i praksi.

Direktor Elvir Klica kazao je da će biti

nastavljeneaktivnostičijijeosnovnicilj

obezbjeđivanje povoljnih uslova za

gniježđenjezazlatovranunaulcinjskoj

solani.Onjenajaviodajeumartuplani-

rana izmjena još 10 dotrajalih boksova

zaštajenovacobezbijeđenodmeđuna-

rodnihdonacija.

-Uprethodnomperiodu riješen jepro-

blem pumpnih postrojenja, odnosno

PODGORICA

Ambasada

SjedinjenihAmeričkihDr-

žavauručila jeAgenciji za

sprečavanjekorupcijedo-

naciju - hardverskuopre-

muzapotrebe te instituci-

je, vrijednuoko40.000

eura.

Donacija je zvanično uruče-

na jučena sastankudirektora

ASK-a Sretena Radonjića i

ambasadorke SAD-a u Crnoj

GoriMargaret EnUehare.

- Donacija će doprinijeti da-

ljem unapređenju hardver-

ske infrastrukture za potrebe

rada informacionog sistema

ASK-a, nivoa bezbjednosti

informacionog sistema, kao i

nivoa transparentnosti i inte-

rakcije sa građanima - navodi

se u saopštenjuASK-a.

Donacijom će, takođe, biti

unaprijeđen rad Agencije u

svim organizacionim jedini-

cima,posebnouoblastiinfor-

macionih tehnologija, kon-

trole finansiranja političkih

subjekata i izbornih kampa-

nja i prevencije korupcije.

Radonjić je kazao da je za-

hvalanzapodrškuAmbasade

u jačanju kapaciteta ASK-a

kroz obezb j eđen j e ek-

spertske i drugih oblika po-

drške u različitim segmenti-

ma rada tog organa.

On je upoznao Ueharu sa

ključnim rezultatima Agen-

cijeuprošloj godini i glavnim

prioritetima ovogodišnjeg

rada. Ambasada SAD-a je

Agenciji 2015. i 2016. godine

donirala informatičku plat-

formu za razmjenu podataka

te institucije sa drugim dr-

žavnimorganima, koja danas

predstavlja jedan od najvaž-

nijih alata za potrebe kontro-

le imovine i prihoda javnih

funkcionera.

R.D.

Saokruglog stola

Regionalna konferencija o istraživačkom

novinarstvu u javnimservisima

„Mehanizam“

za primjer

Donacija američke ambasade ASK-u

Hardverska

oprema vrijedna

40.000 eura

Komisija za procjenu štete nastale zemljotresom4.

Zahtjevi i dalje sti

šteta ispod 500 e

neće biti nadokna

Bolje je da

ljudima damo

građevinski

materijal da

bi oni od toga

nešto napravili,

nego da potroše

te pare na nešto

drugo i ostanu

u kući koja

nema nikakvu

funkcionalnost

– kazao je

MilutinMićović

Zahtjevi i dalje sti-

žu, a veliki snijeg

otežavapristup se-

oskimkućama

Klinički centar objavio listu zakazanih specijalističkih pregleda za januar

Na zračenje

dojki čekaju 54

pacijentkinje

Akcija Nacionalnih parko

Kućice za zl

RadeMarjanović

MilutinMićović

Klinički centar

Sa sastankauPodgorici