Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Zakonopla-

niranjuprostora i izgradnji

objekata jeuvelikona snazi,

aprocjenakolikoobjekata

treba srušiti zavisićeodod-

lukanadležnihopštinskih

sekretarijataopodnijetim

zahtjevima za legalizaciju,

kao i odbudućegplana gene-

ralne regulacijeCrneGore -

rečeno jePobjedi izMini-

starstvaodrživog razvoja i

turizma.

Cijena

Što se tiče troškova rušenja,

sve snosi vlasnik objekta, dok

inspektor određuje cijenu ru-

šenja.

- Ako vlasnik objekta ne izvrši

rješenje o rušenju u datomro-

ku, pristupa se administrativ-

nomizvršenjurješenjao ruše-

nju. Donosi se rješenje o

izvršenju rješenja i inspektor

obavještava vlasnika o vreme-

nu i načinu izvršenja.Rješenje

se administrativno izvršava

preko drugih lica, novčanom

kaznom ili neposrednom pri-

nudom. Troškove snosi vla-

snik objekta. Dalje se preko

zaštitnika imovinsko-pravnih

interesaCrneGore isto napla-

ćuje od vlasnika objekta u za-

konskoj proceduri - objasnili

su iz MORT-a i dodali da in-

spektor rješenjem odlučuje o

troškovima administrativnog

izvršenja rješenja, a oni zavise

od cijene izvršenih radova na

rušenju.

IzMinistarstvasuistaklidapo

novom zakonu do rušenja

objekta može doći po više os-

nova i zavisi da li je objekat u

fazi građenja ili je izgrađen.

Rušenje

- U fazi građenja objekata na-

ređuje se rušenje ukoliko se

gradi ili je izgrađen i poredza-

brane gradnje koje je izdala

Urbanističko-građevinska in-

spekcija, povišeosnova

(građenje bez prijave

radovapočl. 91, urba-

nističko-tehnički

uslovi (UTU) izdati

suprotno pl anu ,

glavni projekat nije

urađen u skladu sa

UTU, ili sa idejnim

rješenjem, nema sagla-

snosti državnog/opštin-

skog arhitekte na idejno

rješenje,nemadokazaopravu

svojine, ne gradi se po revido-

vanom glavnom projektu) -

kazali su izMORT-a dodajući

dasenaređujerušenjeobjekta

ili dijelaobjekta i akovlasniku

datom roku ne otkloni nepra-

vilnosti na osnovu kojih je za-

branjena gradnja.

Oni takođe ističu da se nare-

đuje rušenje objekta ili dijela

objektaakoseutvrdenedosta-

cipriizgradnjikojiugrožavaju

stabilnost, anemogu se otklo-

niti.

- Što se tiče izgrađenih obje-

kata, naređuje se rušenje

objekta izgrađenog suprotno

važećemplanskomdokumen-

tu, suprotno revidovanom

glavnom projektu, objekta za

koji nijepribavljenorješenjeo

legalizaciji i dotrajalog objek-

takojipredstavljaneposrednu

opasnostpookolinuili susjed-

ne objekte - precizirali su iz

resornogministarstva.

Krajnji rok za podnošenje za-

htjeva za legalizaciju je 15. jul

ove godine. U slučaju nepod-

nošenja zahtjeva predviđeno

je njegovo uklanjanje, plaća-

nje naknade za korišćenje

prostora opštini do trenutka

uklanjanja i uvećanog pore-

za za bespravni objekat,

kao i prekršajnih kazni.

Obaveza podnošenje za-

htjeva za legalizaciju od-

nosi se na sve bespravno

sagrađene objekte. Obra-

zac zahtjeva se može naći

na sajtuMinistarstva održi-

vog razvoja i turizma, kao i

ostali zahtjevi i izjave koji se

koristeupostupkulegalizacije

bespravnih objekata. Zahtjev

sepodnosi nadležnomopštin-

skomsekretarijatu. Preduslov

za podnošenje zahtjeva za le-

galizaciju, kako jenavedeno iz

Ministarstva, je da je objekat

evidentiran u katastru nepo-

kretnosti. Upis, odnosno evi-

dencija se vrši na osnovu ela-

borata premjera izvedenog

stanja izgrađenog objekta

izrađenogod licencirane geo-

detske organizacije, koji je

ovjerenod katastra, i zahtjeva

za upis objekta shodno Zako-

nu o državnompremjeru i ka-

tastru.

N.K.

Ministarstvo održivog razvoja o primjeni Zakona o planiranju i izgradnji

Inspektor određuje cijenu,

vlasnik objekta plaća rušenje

Ako vlasnik

objekta ne izvrši

rješenje o rušenju,

donosi se rješenje

o izvršenju rješenja i

inspektor obavještava

vlasnika o vremenu i

načinu rušenja, kažu

uMORT-u

u pojedinačnimslučajevima

decembar prošle godine, a po-

smatrajući period od januara

do decembra 2017, prosječan

broj lica koja su bila prijavlje-

nanaminimalniiznosbruto

zarade od 288 eura, odno-

sno 193 eura u neto iznosu

bilo je 8.984 - kazali su iz

ove institucije.

Sudeći po podacima Po-

reske uprave, najveći

broj ljudi uCrnoj Go-

riprimaplatuizmeđu

minimalca i 250 eura.

- Prema podacima koji-

ma raspolaže Poreska

uprava (presjek na dan 29.

decembar 2017. godine) u no-

vembru 2017. tačno 6.516 lica

bilojeosiguranonabrutoiznos

zaradeurasponuod373do447

eura, što je 250-300 eura neto.

Na bruto iznos zarade u raspo-

nu745–747eura (500eurane-

to)bilojeosigurano570lica,32

lica bila su osigurana na bruto

iznos u rasponuod 1.491 - 1.493

eura (1000 eura neto), a tri lica

na bruto iznos zarade u raspo-

nu od 2.984 do 2.986 eura, od-

nosno 2000 eura - objasnili su

iz ovog poreskog organa.

Prosjek

Prosječna zarada bez poreza i

doprinosa, prema podacima

Monstata, iznosila je 511 eura

ili767eurabruto.Najvećeplate

uCrnoj Gori imaju zaposleni u

sektorima snabdijevanje elek-

tričnomenergijom, finansijske

i djelatnosti osiguranja, infor-

misanje i komunikacije, sekto-

ru vađenja rude i kamena…

Najmanje plate tradicionalno

primajuzaposleni usektorima

administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti, trgovina

na veliko i malo, usluge smje-

štaja i ishrane...

Sudeći po posljednjim infor-

macijama povećanjeminimal-

ne zarade, koju traži Sindikat a

analizira Vlada, biće dežurna

tema ove godine.

Poslodavci se, podsjetimo,

protive i povećanjeminimalca

uslovljavaju smanjenjem po-

reza i doprinosa na plate.

Oni smatraju da bi rastereće-

nje proizvelo niz pozitivnih

efekata -povećanjezarada, za-

poslenosti, kao i eliminisanje

isplate dijela zarade mimo le-

galnih tokova. U krajnjem to

bi, smatraju poslodavci, pove-

ćalo i budžetski priliv. IzUnije

se još zvanično nijesu izjasnili

koliko smanjenje dažbina tra-

že. Još se ne zna ni kada će So-

cijalni savjet raspravljati o po-

većanjuminimalne zarade.

M.P.M.

Najveća zarada ispla-

ćenaudjelatnosti

konsultantskihuslu-

gauoblasti informa-

cionih tehnologija

ko Zlatibora, Žabljaka, Nikši-

ća, Podgorice i Primorja Crne

Gore.VelikibrojKinezadolazi

i avionima Aeroflota, koji po-

vezujeMoskvusavelikimbro-

jemgradovauKini i imajusva-

kodnevni saobraćaj prema

Crnoj Gori, kao i preko Turkiš

erlajnza, koji takođe ima od-

lične konekcije iz Istanbula ka

Kini -kazali su predstavnici

FlajMontenegra i dodali da su

agenti ruske avio-kompanije

Aeroflot zaCrnuGoru.

- Imamo i ugovor sa Hainan

erlajnzom kao i kćerkom fir-

mom ove kompanije, koja je

jedanodvodećihturoperatera

u Kini, za zajednički razvoj i

promociju tržišta Crne Gore,

Srbije kao i čitavog Balkana -

naveli su predstavnici agenci-

je.

AgencijaFlajMontenegrotra-

vel je osnovana 2014. godine i

sastavni je dio Flaj Montene-

gro grupe, koja posluje više od

15 godina na tržištu Crne Go-

re.

S.P.

a najvećim turoperaterima na Dalekom istoku

ski turisti

Reklamirati

Crnu Goru

na kineskim

društvenim

mrežama

Predstavnici Flaj Montene-

gro travela smatraju da je

za povećanje broja kineskih

turista potrebno pojačano

reklamiranje destinacije

putem kineskih društvenih

mreža i kanala prodaje

poput WeChata i Weibo i

onlajn platformi za putova-

nja.

- Potrebno je prilagoditi turi-

stičke proizvode, turističku

infrastrukturu, oznake i

brošure za potrebe kineskih

gostiju, obezbijediti veći broj

vodiča na kineskom jeziku i

organizovati reklamne fam

grupe putem kojih se pred-

stavnici kineskih agencija

upoznaju sa određenom

destinacijom - kazali su

predstavnici agencije.

PODGORICA

StečajnaupravaPrerade, bivšegpogona

KAP-a, raspisala je juče tender zaprodaju imovinepocijeni

od4,59miliona eura.

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina, koju čini

Fabrika valjaonica sa livnicom trake, odnosno građevinski

objekti sa zemljištem, pripadajućom infrastrukturom i opre-

momza proizvodnju livene aluminijumske trake iz tečnogme-

tala, kao i Valjački stan za proizvodnju hladno valjane alumini-

jumske trake sa pripadajućomopremom.

Tender je otvorendo 27. februara do 12 sati.

Stečajna uprava Prerade raskinula je kupoprodajni ugovor sa

Unipromom, koji nakončetiri godinenijeuplatio1,1milioneura

za kupovinu dijela opreme. Pejović je 2014. godine ponudio 1,5

milionaeurazaopremuiuplatio400hiljadaeura, aostataknije-

sujer,kakonavode,stečajnaupravanijeriješilaimovinsko-prav-

na pitanja.

PovjeriociPreradeustečajusuranijenamireni odprodajedijela

imovineUkrajincuRomanuDenkovičuzadvamilionaeura.

S.P.

Tender stečajne uprave bivšeg pogona KAP-a

Nude Preradu za

4,6miliona eura

PODGORICA

SDP jenaja-

vioda ćeodnaredne sedmi-

cepočeti daprikupljapotpi-

se zauvećanjeminimalne

zarade, čiji je cilj da seona sa

sadašnjih 193povećana 250

eura.

Prethodne sedmice iz Mini-

starstva finansija, kako je Po-

bjeda već pisala, saopštili su

da bi povećanje minimalca

poslodavcekoštalo40miliona

eura.

- Pokrenućemo potpisivanje

peticije po svimgradovima i u

elektronskom obliku, kako bi

napravili dodatan pritisak na

Vladu i na Socijalni savjet da

konačnouvećaminimalnuza-

radu i makne Crnu Goru sa

regionalnog začelja po mini-

malcu koji se isplaćuje zapo-

slenom - kazao je juče član

predsjedništvaSDPBojanZe-

ković.

Uvećanje minimalne zarade

traži odavno sindikat, a inici-

jativu Socijalnom savjetu

uputili su i iz SDP.

-Oko17hiljadazaposlenihko-

ji rade za minimalnu zaradu

će imati veća primanja, kao i

okošesthiljadaonihčijaseza-

rada kreće od 193 do 250 eura

- kazao jeZeković.

M.P.M.

Akcija SDP-a

Prikupljaju potpise za

povećanjeminimalca

PODGORICA

Montenegro

erlajnzponudio jeputovanja

po super promotivnimcije-

nama zaLjubljanu, Rimi Ci-

rih.

-Povratnekartekojeuključu-

ju sve taksemogu se kupiti od

juče do 31. januara, a putova-

nja se mogu realizovati od 1.

februarado30. aprila -navodi

se u saopštenju.

U okviru te akcije povratna

karta za Ljubljanu iznosi 102

eura, Rim 139, dok se za Cirih

može putovati po cijeni već

od 149 eura. Putovanje može

biti započeto i iz inostranstva.

Brojmjestapoovimcijenama

je ograničen i ne moraju biti

dostupna na svim letovima, a

cijena povratne karte može

varirati u zavisnosti od pro-

mjene aerodromskih taksi i

kursnih razlika.

S.P.

AkcijaMontenegro erlajnza do 31. januara

Promotivne cijene za

Ljubljanu, Rim i Cirih

ata 71.551

primanja

anina