Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Ekonomija

- Ovaj iznos je

isplaćen samo u

jednommjesecu,

te se ne može za-

ključiti da se radi o

redovnom mjeseč-

nom primanju zapo-

slenog, već o otpremni-

ni, bonusu ili nekom

drugom obliku ličnog prima-

nja, iako je unijet u IOPPD

obrazac pod šifrom 1-zarade,

pa se kao takav i vodi u sistemu

Poreske uprave - pojasnili su iz

ovog organa u sastavu Mini-

starstva finansija.

Za razliku od ovog enormnog

PODGORICA

Iz budžeta države mjesečno

će se za rad političkih partija izdvajati 354.166

eura, navodi se u odluci koju je juče objavilo

Ministarstvo inansija.

Najviše novca dobijaće DPS - mjesečno

133.796, potomDF 70.833, Velika koalicija

Ključ - Demos, SNP i Ura 39.351, a Demokrate

35.853 eura. Socijaldemokratska partija dobija-

će po 21.862, Bošnjačka stranka i Socijaldemo-

krate po 14.866, Albanci odlučno Forca - Dua,

AA i Hrvatska građanska inicijativa po 11.368

eura.

U odluci koju je potpisaoministar inansija

Darko Radunović se kaže da je visina sredsta-

va određena na osnovu Zakona o inansiranju

političkih partija i izbornih kampanja.

M.P.M.

OdlukaMinistarstva finansija

Za političke partije

mjesečno 354 hiljade

PODGORICA

Uskupštin-

skuproceduru stigao jepri-

jedlog zakonaopotvrđiva-

nju sporazuma između

vladaCrneGore i SADna

unapređenju ispunjavanja

međunarodnihporeskih

obaveza i sprovođenjuFAT-

CA(ForeignAccountTax

ComplianceAct).

Sporazum je potpisan u Pod-

gorici 1. juna prošle godine, a

cilj je sprečavanje utaje pore-

za, odnosno obezbjeđivanje

naplate poreza od poreskih

obveznika SAD koji posjedu-

ju sredstvana računima otvo-

renim u stranim bankama i

drugim finansijskim institu-

cijama.

- Svrha sporazuma je razmje-

na informacija o bankarskim

računima i transferu sredsta-

va američkihdržavljanauCr-

noj Gori, koja bi se vršila iz-

međunadležnogcrnogorskog

i organa SAD - navedeno je u

dokumentu o kojem će usko-

roposlanici odlučivati.

Crna Gora je dužna da jed-

nom godišnje obavještava i

razmjenjuje sa SAD informa-

cije o imenu i nazivu, adresi i

SADPIB-usvakogodređenog

lica iz SAD koje je ovdje vla-

snik računa. To je obaveza i u

slučaju subjekta koji nije iz

SAD, a za kojeg se utvrdi da je

pod kontrolom jednog ili više

lica iz SAD. Ona izvještava

SADadresu i SADPIB(akoga

ima) takvog subjekta i lica iz

SAD-a, broj računa ili funkci-

onalno ekvivalentnu oznaku,

naziv i identifikacioni broj iz-

vještajne finansijske institu-

cijeCrneGore, saldo na raču-

nu…

U slučaju kastodijalnog raču-

na izvještava se ukupan bruto

iznos kamata, dividendi, dru-

gog dohotka ostvarenog u od-

nosu na imovinu na računu,

odnosno ono što je isplaćeno

ili odobreno na računu tokom

kalendarske godine ili drugog

odgovarajućeg izvještajnog

perioda, ukupni bruto primici

od prodaje ili otplate imovine,

isplaćeni ili odobreni na raču-

nu tokomkalendarske godine,

u slučaju svakoga depozitnog

računa, ukupan bruto iznos

kamata isplaćenih ili odobre-

nihna računu…

U prijedlogu piše da se na sve

razmijenjene informacije pri-

mjenjuju načela povjerljivosti

i drugemjere zaštite, uključu-

jući odredbe o ograničavanju

upotrebetihpodataka.

M.P.M.

U skupštinsku proceduru ušao prijedlog zakona o potvrđivanju

sporazuma između vlada Crne Gore i SAD

Amerikancima na

uvid bankarski računi

Crna Gora je dužna da jednom godišnje

razmjenjuje sa SAD informacije o imenu i

nazivu, adresi i SAD PIB-u svakog lica iz SAD

koje je ovdje vlasnik računa, kao i subjekta za

koji se utvrdi da je pod kontrolom lica iz SAD

PODGORICA

Najvećabru-

tozarada isplaćenauprošloj

godini bila je 71.551 euro, sa-

opšteno jePobjedi izPoreske

uprave.

Ovabrutozarada,kakosukaza-

li iz ovog poreskog organa,

isplaćena je licu zaposlenomu

djelatnosti konsultantskih

usluga u oblasti informaci-

onih tehnologija.

Posvoj prilici, ovaza-

rada je isplaćena

za decembar jer je

naš list već pisao

da je najveća bruto

plata u oktobru bi-

la 43.860 eura i ispla-

ćena je nekome u sek-

toruhotelskogsmještaja.

Po podacima, zaključno

sa oktobromnajveća bruto

zarada u prošloj godini bila

je 64.980 eura i dobio je zapo-

sleni u djelatnosti ostalog mo-

netarnog posredovanja.

Ni sada, kao ni ranije, iz Pore-

skeupravenijesusaopštili ko je

dobio ovaj novac jer ih u tome

sprečava Zakon o tajnosti po-

dataka.

Jednokratno

Iz Poreske uprave juče su nam

kazali da se radi o podacima

kojima raspolažu na 29. de-

cembar 2017.

Iznosod71.551eurojeisplaćen

jednokratno, kao i svi raniji.

I prošlu godinu obilježile enormne zarade, ali sam

Podaci

Poreske uprave

pokazuju da je u novembru

prošle godine 6.516 lica bilo

osigurano na bruto iznos

zarade u rasponu od 373 do

447 eura, što je 250 300

eura neto

PODGORICA

Uovoj godini

semožeočekivati povećan

dolazakkineskih turistau

CrnuGoru, s obziromna to

da jeFlajMontenegro travel

krajemprošle godinepotpi-

saoveliki broj strateških

ugovora sanajvećimturope-

raterimauKini, saopšteno

je iz te turističke agencije.

-Očekujemodolaskekineskih

turistatokomčitavegodine,ali

najveći broj od početka marta

do kraja novembra - kazali su

Pobjedi iz Flaj Montenegro

travela.

Prošle godine je posredstvom

oveagencijeCrnuGoruposje-

tilo pet hiljada kineskih turi-

sta. Predstavnici ove agencije

smatraju da je kinesko tržiste

potencijalno od ogromnog

značaja za naš turizam.

- Kako kineski gosti uglavnom

putuju izvan ljetnje sezone, to

je i šansa Crnoj Gori da pre-

brodi sezonalnost i da turizam

bude aktivan tokomčitave go-

dine - naglasili supredstavnici

Flaj Montenegra i naglasili da

su kineski turisti zaintereso-

vani za otkrivanjenovihdesti-

nacija.

- Trenutno Evropu godišnje

posjećuje deset miliona Kine-

za, štonijevelikibrojuzimaju-

ći u obzir da godišnje ima više

od 100 miliona kineskih turi-

stausvijetu-reklisupredstav-

niciagencijeiocijenilidaCrna

Gora ima veliku šansu da pri-

vuče kineske turiste zbog

olakšanog viznog režima.

-To je jedanodglavnihpredu-

slova za razvoj tržišta. U pret-

hodnoj godini, nakon ukida-

nja viza, broj kineskih turista

u Srbiji se povećao tri puta i

50.000 gostiju je posjetilo Sr-

biju, što pokazuje da postoji

ogromanpotencijal i šansa i za

Crnu Goru - smatraju u Flaj

Montenegru.

Predstavnici agencije navode

da najveći dio kineskih turista

dolazi direktnom linijom Pe-

king – Beograd, koju obavlja

kineska avio-kompanija Hai-

nan erlajnz.

- Kružne ture počinjemo iz

Beograda,putsenastavljapre-

Flaj Montenegro krajem2017. potpisao ugovore

Stižu kin

PODGORICA

Obavezna

rezerva banaka na kraju decem-

bra je iznosila 233,6miliona

eura. Podaci Centralne banke

pokazuju da je na računima u

zemlji izdvojeno 51,5 odsto, a na

računima CBCG u inostranstvu

48,5 odsto.

- Prosječno stanje ukupnih

depozita banaka u novembru,

koji čine osnovicu za obračun

obavezne rezerve, bilo je 3,16

milijardi. Na one po viđenju

odnosi se 60,7 odsto, a na oro-

čene 39,3 odsto. OdlukomCBCG

je uspostavljen sistemobračuna

obavezne rezerve primjenom

stope od 7,5 odsto na dio

osnovice koju čine depoziti po

viđenju i ugovoreni sa ročnošću

do jedne godine i stope od 6,5

odsto na dio osnovice koju čine

depoziti ugovoreni sa ročnošću

preko jedne godine. Na one sa

ročnošću preko jedne godine

koji imaju klauzulu omoguć-

nosti razročenja u roku kraćem

od jedne godine primjenjuje se

stopa od 7,5 odsto - pokazuju

podaci CBCG.

M.P.M.

Obavezna

rezerva

banaka 233,6

miliona eura

PODGORICA

Nacionalna turističkaor-

ganizacijau saradnji sa turističkompri-

vredompredstavljaponuduCrneGorena

berziMICEturizmaConventa, koja je juče

počelauLjubljani.

Predstavnici NTO i turističke privrede, pu-

tem direktnih sastanaka, prezentovaće po-

tencijalnimpartnerima mogućnosti za orga-

nizaciju događaja u Crnoj Gori. MICE

turizam obuhvata organizovanje sastanaka,

podsticajnihputovanja, kongresa i događaja.

- Tokomsajma, svi zainteresovanimoći će da

se informišu o ponudi hotela sa kongresnim

kapacitetima, različitim mogućnostima za

motivaciona putovanja, kao i investicionim

projektima koji će biti realizovani u nared-

nomperiodu - navodi se u saopštenju.

Organizatori dvodnevnog događaja kazali su

da su zainteresovani za organizaciju manjih

konferencija i incentive, odnosno podsticaj-

nih putovanja u Crnoj Gori, a pored dobrih

avio konekcija, kvaliteta hotelskih sadržaja,

prilikom odabira destinacije važan im je i

kvalitet usluge kao i bezbjednost destinacije.

- Pored NTO na sajmu učestvuju Hotelska

grupa (HG) Montenegro stars sa hotelom

Splendid Conference&Spa resort, hoteli Re-

gent Por to Montenegro i Maest ra l

hotel&kazino, agencijeCongress travel iMe-

ridianDMC - precizira se u saopštenju.

N.K.

BerzaMICE turizma u Ljubljani

Predstavljena ponuda Crne Gore

Najveća bruto p

euro, minimaln

imaju 8.984 gra

USD

1.23520

JPY 135.13000

Kursna lista

GBP 0.87183

CHF

1.17350

AUD

1.53100

CAD

1.52290

primanja, na hiljade zaposle-

nihprimajuminimalnuzaradu

od 193 eura.

- Prema podacima kojima ras-

polaže Poreska uprava na 29.