Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Politika

PODGORICA

Kabinet

predsjednikaCrneGoreFili-

paVujanovićaoptužio jepo-

jedineopozicionepartijeda

su se, umjestodau lokalnim

skupštinama traže skraćenje

mandata i obavežunaprije-

vremenozakazivanje izbora,

odlučilenapolitički imedij-

ski pritisak s namjeromda se

predsjednikdržavenatjera

danezakonitozakaže lokal-

ne izbore.

Saopšteno je da „uoči i nakon

zakazivanjapredsjedničkihiz-

bora dio opozicionih partija

putemmedija vrši pritisak na

Vujanovićadazakažeizboreza

glavni grad i 11 opština istovre-

meno sa predsjedničkim“.

Pritisak

- Pritisak se vrši preko medija

bez zvaničnog i obrazloženog

pismenogprijedlogapredsjed-

niku Crne Gore u kome bi se

dala pravna argumentacija.

Umjesto da te partije u lokal-

nimskupštinama tražeskraće-

njemandataiobavežunaprije-

vremeno zakazivanje izbora,

one su se odlučile na politički i

medijski pritisak - kaže seu sa-

opštenju.

Zakonomo izboru odbornika i

poslanika utvrđuje se trajanje

mandata odbornika do vreme-

na za koje su oni birani. Man-

dat im prestaje konstituisa-

njemnovoizabrane skupštine i

ona se ne može konstituisati

prije isteka mandata pret-

hodno izabranim odborni-

cima.

- Da se ne bi pravio diskon-

tinuitet mandata odborni-

ka i lokalne skupštine, propi-

san je institut skraćenja

mandata kojim se obavezuje

predsjednik na zakazivanje

prijevremenihlokalnihizbora.

Mandat odbornika ne može

skratiti predsjednikCrneGore

nezakonitim zakazivanjem

prijevremenih izbora – navodi

se u saopštenju.

Podsjeća se da se Zakonom o

izboru odbornika i poslanika

propisuje da se izbori za od-

bornike održavaju najkasnije

15 dana prije isteka izbornog

perioda za odbornike, te da od

raspisivanja do održavanja iz-

boranemožeprotećimanjeod

60ni više od 100dana.

- Time se, na krajnje očigledan

način, predsjedniku daje jasna

zakonska obaveza da se izbori

moraju održati unutar roka od

40dana(između60i100dana)

od zakazivanja. Dakle,

predsjednik je du-

žan da izbore

zakaže najka-

snije 15 dana

prije isteka iz-

bornog perio-

da, uz obavezu

da dan izbora bu-

de unutar 40dana

između naj-

kraćeg i najdužeg roka održa-

vanja u odnosu na vrijeme za-

kazivanja-kažeseusaopštenju

i dodaje da je „to ispoštovanou

slučajuBeranakojimajeverifi-

kacija mandata bila 24. marta

2014. godine pa je postojala

mogućnost da se u naznače-

nom roku od 40 dana izbori

održe 28dana ranije“.

Jasnanorma

-Danepostojiovakojasnanor-

ma predsjednik bi, teorijski i

zloupotrebom prava, mogao

zakazatinoveizboreodmahpo

okončanju prethodnih i man-

datima novih odbornika neza-

konitougrozitimandat izabra-

nimodbornicima - navodi se u

reagovanju.

Podsjećasedasuredovniizbo-

ri za glavni grad i 11 opština

održani 25. maja 2014.

godine, kao i da jeverifi-

kovanje mandata no-

vog saziva i konstitui-

sanje novoizabranih

skupština obavljeno u

okviru osam različitih

dana - u Plu-

žinama 5. juna 2014. godine,

Žabljaku 12. juna, uŠavniku 16.

juna, Podgorici, Golubovcima,

Baru, Plavu i Pljevljima 24. ju-

na, u Rožaju 19. juna, Dani-

lovgradu1.jula,BijelomPolju7.

jula i u Kolašinu 19. septembra

2014. godine.

- Zbog različitog datuma veri-

fikovanogmandatanovogsazi-

va i konstitutivnih skupština

koje su bile u osamdana pred-

sjedniku Crne Gore se daje

pravo da, u okviru 40 dana, od

najkasnije 15 dana prije isteka

tekućeg mandata zakaže nove

redovne izbore. Ukoliko bi bio

vezan krajnjim rokom održa-

vanja izbora, on bi ih morao

zakazivatiuosamrazličitihda-

na i tounedjelju, budući da za-

kon propisuje da se nedjeljom

održavaju izbori. U jednom

danu svi se ovi izbori mogu za-

kazati samouokviru40danau

odnosu na 15 dana prije isteka

izbornog perioda odbornika -

kažeseusaopštenju i objašnja-

va da bi samo u Plužinama iz-

bori mogli biti istovremeno sa

predsjedničkim15.aprila2018.

godine jer jerok izZakonao iz-

boru odbornika i poslanika za

zakazivanje ovih izbora od 9.

februara do 21.marta.

- Za ostale opštine rok raspisi-

vanja je nakon roka u kojem bi

se mogli zakazati izbori u tim

ostalim opštinama istovreme-

no sa predsjedničkim– navodi

se i dodajeda, ako seunutar lo-

kalnih parlamenata želi isto-

vremeno održavanje pred-

sjedničkih i lokalnih izbora,

treba skratiti mandat skup-

štinama.

- To bi obavezivalo pred-

sjednikadržavenazakaziva-

nje prijevremenih izbora –

dodaje se u saopštenju.

I.K.

Kabinet šefa države poručio da dio opozicije vrši medijski

i politički pritisak na predsjednika Vujanovića

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoDemokratskepartije so-

cijalistaCrneGore je, na sjed-

nici kojomjepredsjedavao

predsjednikovepartije

Milo

Đukanović,

dalo saglasnost

naprijedlogOODPSMojko-

vacda

RankoMišnić

bude

predloženzapredsjednika

oveopštine, ada

Petar Smolo-

vić

,

poslanikuSkupštini Cr-

neGore, budepredloženza

predsjednikaopštineBijelo

Polje, saopšteno je izDPS-a.

Iz DPS-a je saopšteno da je

Predsjedništvoupoznato sa to-

kom pregovora o formiranju

vlasti u prijestonici Cetinje i

opštiniusastavuGlavnoggrada

Tuzi.

- Dalo je punu podršku prego-

varačkim timovima i predstav-

ljenim platformama za formi-

ranje vlasti sa koalicionim

partnerima, kako bi nove vlasti

štoprijebileposvećenekapital-

nim projektima u tim sredina-

ma - navodi se u saopštenju.

Predstavništvo DPS-a razma-

traloje,kakojenavedeno,dosa-

dašnje predizborne aktivnosti

za lokalne izbore u Beranama i

Ulcinju i izrazilo zadovoljstvo

tokom kampanje, kao i čvrsto

uvjerenje da će izbornim po-

bjedama u ove dvije opštine

DPS preuzeti odgovornost za

upravljanje ekonomskim i

društvenimrazvojem.

- Nakon uspješno organizova-

nih opštinskih izbornih konfe-

rencija i izbora opštinskih od-

bora u Herceg Novom i Budvi,

Predsjedništvo je upoznato sa

prijedlozima partijske baze za

čelneljudeutimodborima.Da-

ta je saglasnost naprijedlogOO

DPS Herceg Novi da Slobodan

Krušo Radović bude ponovo

izabran za predsjednika Odbo-

ra. Uproceduri, koja jepodrža-

na i usaglašena na sjednici

Predsjedništva, u najskorijem

rokubiće izabran i predsjednik

OODPSBudva - navodi seu sa-

opštenju.

Na prijedlog političkog direk-

tora DPS Tarzana Miloševića,

donijeta jeodlukadaseuIzvrš-

ni odborDPSCrneGore izabe-

ru Rajko Đurić i Andrija Rad-

man.

-Predsjedništvo jedonijelood-

luku da podnese inicijativu

Vladi da se izradi zakonska re-

gulativa, u skladu sa najboljom

dosadašnjompraksomrazvije-

nih evropskih zemalja i država

članica NATO, kojom će se

sankcionisati širenje lažnih vi-

jestiputemmedija-zaključeno

je u saopštenju.

R.P.

Hoće nezakonito

zakazivanje

lokalnih izbora

PODGORICA

Upravni sudCrneGore

odbio je tužbu koju je GoranDanilović

podnioprotivMinistarstvajavneupra-

ve zbog ranije odluke tog resora da se

politička partija Demos, čiji je Danilo-

vić bio član, vodi na ime njenog lidera

MiodragaLekića, saznajePobjeda.

U obrazloženju presude Upravnog suda,

u koju je Pobjeda imala uvid, navedeno je

da je tužba odbijena jer je podnijeta „od

strane neovlašćenog lica“.

Danilović, koji je u vrijeme podnošenja

tužbe bio predsjednik Izvršnog odbora

Demosa zahtijevao je da se uRegistar po-

litičkih partija on upiše kao predsjednik

partije,anakonštojediočlanovaDemosa,

na vanrednoj izbornoj skupštini 27. avgu-

sta u Mojkovcu, njega izabrao za lidera

stranke.

Rješenje Upravnog suda poklopilo se sa

ranijom odlukom Ministarstva javne

uprave, koje je, takođe, utvrdilo da je Da-

nilović neovlašćen za podnošenje zahtje-

va.

-Osporenimrješenjemodbijen jezahtjev

političke partije Demos, koju zastupa i

predstavlja GoranDanilović, za upis pro-

mjenepodatakauRegistarpolitičkihpar-

tija, o licu ovlašćenom za zastupanje De-

mosa, iz razloga što je podnijet od strane

neovlašćenog lica – navedeno je u obra-

zloženjupresudeUpravnog suda.

Đ.Ć.

PODGORICA

Predsjednik

Skupštine Ivan Brajović kazao

je da je Crna Gora čvrsto opre-

dijeljena da istraje u reform-

skim aktivnostima, kako bi na

kvalitetan način završila proces

pristupnih pregovora i postala

prva sljedeća članica Unije. On

je na sastanku sa šefomDelega-

cije Evropske unije u Crnoj Gori

AivomOravom razgovarao

o predstojećim aktivnostima

vezanim za integracioni proces

naše države, s akcentomna

2018. kao veoma značajnoj

godini za Zapadni Balkan.

- Sagovornici su iznijeli očeki-

vanje da će Strategija za inte-

graciju Zapadnog Balkana, koju

će Evropska komisija objaviti

početkom februara, svojimmje-

rama akcentovati politiku proši-

renja i biti dodatno podsticajna

za zemlje kandidate. Tome bi

doprinijele i posjete visokih

zvaničnika Evropske unije

Crnoj Gori, čija je mogućnost

najavljena za prvu polovinu ove

godine - navodi se u saopštenju

Brajovićevog kabineta.

Na sastanku je, kako dodaju,

takođe bilo riječi o predstojećim

predsjedničkim i dijelu lokalnih

izbora, a predsjednik parlamen-

ta je naglasio značaj dodatno

unaprijeđenog izbornog zako-

nodavstva, kao i dobre saradnje

sa ODIHR-om.

R. P.

PODGORICA

Programom

pristupanjaCrneGore

Evropskoj uniji (PPCG) 2018

–2020, koji bi Vlada trebalo

dausvoji početkomfebruara,

planirano je, izmeđuostalog,

zapošljavanje još 673 radnika

udržavniminstitucijama, u

cilju jačanja administrativ-

nihkapaciteta, saopštili su

juče izMinistarstva evrop-

skihposlova.

Kako je saopšteno na okru-

glom stolu povodom izrade

PPCG, ovaj dokument obu-

hvata obaveze za 33 pregova-

račkapoglavlja,kojeseodnose

na preuzimanje pravne teko-

vineEvropske unije.

Državna sekretarka uMEP-u

MarinaVujačićkazala jeda je

PPCG najvažniji strategijski

dokumentkojipredstavljata-

belarni prikaz od prvog do-

kumenta usvojenog 2014. go-

dine, a odnosi se na plan

institucija, odnosno vremen-

ski okvir prenošenja pravne

tekovine EU. Prema njenim

riječima, PPCGpruža kvalite-

tan pregled relevantnog zako-

nodavstva za poglavlja, insti-

tucije koje su zadužene za

Zasijedalo Predsjedništvo DPS-a, još bez odluke

o gradonačelniku Cetinja

Mišnić na čeluMojkovca,

Smoloviću Bijelo Polje

Predsjedništvo

upoznato sa

tokompregovora o

formiranju vlasti u

prijestonici Cetinje

i opštini Tuzi; i

dalo punu podršku

pregovaračkim

timovima i

predstavljenim

platformama za

formiranje vlasti

sa koalicionim

partnerima, kako

bi nove vlasti što

prije bile posvećene

kapitalnimprojektima

u tim sredinama,

navodi DPS

Upravni sud odbio tužbu bivšeg člana Demosa protivMinistarstva javne uprave

Danilović neovlašćeno lice

Susret Brajovića i šefa Delegacije EUAiva Orava

Crna Gora odlučna

da nastavi reforme

Ministarstvo evropskih poslova najavilo jačanje administrativnih kapaciteta

U državnim institucijama će

se zaposliti još 673 radnika

njihovo sprovođenje, stepen

usklađenostisapravnomteko-

vinom EU i rok za potpuno

usklađivanje u slučaju djeli-

mične usklađenosti.

Takav dokument, smatra Vu-

jačić, omogućavabrže i opera-

tivnije praćenje, koordinaciju

i sagledavanje aktivnosti svih

ključnihnosilaca procesa.

Dokumentom će se, kako je

navela, okvirno odrediti oba-

veze koje je potrebno ispuniti

do 2020. u cilju postizanja

unutrašnje spremnosti za

članstvouEU.

J.Đu

.

FilipVujanović

AivoOrav i IvanBrajović