Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Politika

PODGORICA

-Ministarstvo

odbrane ćedokrajamjeseca

potpisati ugovor sakanad-

skomkompanijomradi na-

bavke tri srednjavišena-

mjenskahelikoptera,

saopšteno jePobjedi iz tog

resoraVlade.

- Ministarstvo odbrane je ot-

počelo proceduru nabavke he-

likopterakrozmehanizamme-

đudržavnog sporazuma i do

kraja ovogmjeseca očekujemo

potpisivanjeugovorasakanad-

skom kompanijom o nabavci

tri srednjavišenamjenskaheli-

koptera - rečeno je Pobjedi u

Ministarstvuodbrane.

Pouzdane letilice

Dodaju da je vazduhoplovstvo

VCG, analizirajući sve tehnič-

ke aspekte ponuda, predložilo

Ministarstvudasenabaveheli-

kopterikompanijeBellHelico-

pter, FortWorth, Teksas.

- Riječ je o dva helikoptera tipa

Bell 412EPI i jednom Bell

412EP, koji su četvorokraki

dvomotornihelikopteri,kojisu

dizajnirani, opremljeni i nami-

jenjenizafrekventnuupotrebu

i pouzdano izvršavanje letač-

kih zadataka, kao što su prevo-

ženjeputnika,medicinskaeva-

kuacija, traganje i spašavanje,

transport tereta, gašenje poža-

ra, operacijenamalimi ograni-

čenim i visokim terenima i

nadzor granice - navode izMi-

nistarstva.

Sva tri helikoptera, kako su

objasnili, stižuuCrnuGoru to-

komove godine.

- Jedan u prvom, a preostala

dva u četvrtom kvartalu 2018.

godine.Trebaimatiuvidudaje

uvođenjeuoperativnuupotre-

buvazduhoplova,tj.dostizanje

njihovih punih operativnih

sposobnosti relativnodugpro-

ces, koji uprosjeku trajeoko tri

godine, i podrazumijeva ospo-

sobljavanje potrebnog broja

pilota kroz sve profile letačke

obuke, kao i tehničara za odr-

žavanjevazduhoplova-kažuiz

resora ministra Predraga Boš-

kovića.

Dodaju i da će helikopteri na-

Do krajamjeseca ugovor

za tri nova helikoptera

kon uvođenja u operativnu

upotrebubitiupotrebljavaniza

izvršavanje zadataka iz dome-

na sve tri misije Vojske Crne

Gore: odbrana Crne Gore, an-

gažovanje Vojske u međuna-

rodnim misijama i operacija-

ma i angažovanje Vojske u

podršci civilnim institucijama

ukriznimsituacijama.

-VojskaCrneGorejeustalnom

procesumodernizacije. U tom

kontekstu treba posmatrati i

nabavku helikoptera, koja će

značajno unaprijediti sposob-

nosti Vazduhoplovstva Vojske

CrneGore - zaključili su izMi-

nistarstva.

AirPolicing

Na pitanje Pobjede kada će biti

potpisan sporazum sa Italijom

i Grčkom o tzv. Air Policingu

(zaštite crnogorskog vazduš-

nog prostora kao dijela NATO

vazdušnog prostora) iz Mini-

starstvajesaopštenodaćeprvo

uslijediti potpisivanje krovnog

dokumenta za Air Policing -

Technical Agreement.

-Nakontoga,naosnovutogdo-

kumenta, biće izrađeni bilate-

ralni ugovori izmeđuCrneGo-

re i Grčke i Crne Gore i Italije

za Air Policing. Nakon prijema

Crne Gore u NATO, jedan od

primarnih zadataka je organi-

zovanje sistema zaštite crno-

gorskog vazdušnog prostora

kao dijela NATO vazdušnog

prostora (Air Policing), odno-

sno integrisanje nacionalnog

sistemaprotivvazdušneodbra-

ne u zajednički integrisani si-

stem protivvazdušne i proti-

vraketne odbrane NATO-a

(NATOIntegratedAir andMi-

ssile Defence Systems - NATI-

NAMDS) - kazali su iz Vladi-

nog resora.

NapominjudaVojska trenutno

raspolaže sa jednim od četiri

neophodna segmenta za nad-

zor i zaštitu crnogorskog vaz-

dušnog prostora.

- To je Vazduhoplovni opera-

tivni centar (VOC), čije će pot-

puno uvezivanje u NATO si-

stem omogućiti razmjenu

podataka, kako sa regionalnim

NATO komandnim centrima,

tako i sa NATO centrom kom-

binovanihvazdušnihoperacija

koji se nalazi uTorehonu, Špa-

nija.

Drugi segment predstavljaju

radari. Crna Gora planira na-

bavku radara u naredne dvije

godine, što će omogućiti da u

punomkapacitetuvršimonad-

zor svog vazdušnog prostora -

ističuuMinistarstvu.

Kontrolaletjenja

Treći segment je, doda-

ju, vojna kontrola le-

tjenja.

- Vojska Crne Gore

nema vojnih kon-

trolora letjenja,

tako da će se si-

stem vođenja

NATO presre-

tačkih vazduho-

plova realizovati

u saradnji sa NA-

TO centrima za

komandovanje i

kontrolu i sa Agenci-

jomzakontroluvazduš-

nog saobraćaja Srbije i Cr-

ne Gore (SMATSA), koja je i

do sada bila zadužena za vođe-

njesvihcivilnihivojnihvazdu-

hoplova kroz vazdušni prostor

Crne Gore - navodi se u odgo-

vorimaMinistarstva.

Četvrti segment, objasnili su iz

Boškovićevog resora, pred-

stavljaju presretački avioni.

Dodaju i da Crna Gora nije je-

dina NATO članica koja nema

presretačke avione.

- U okviru „Smart Defence“, u

NATO-u je dogovoreno da sa-

veznice dobrovoljno stavljaju

na raspolaganje svoje presre-

tačke avione zemljama NATO

članicama koje ih nemaju. Od-

lučeno je da misiju zaštite vaz-

dušnog prostora Crne Gore

obavljaju Republika Grčka i

Republika Italija, po modelu

koji je već implementiran u

drugimNATOčlanicama - isti-

ču izMinistarstva.Naglašavaju

da je Air Policing misija apso-

lutnomirnodopskogkaraktera,

kojanepodrazumijevanikakvo

stacioniranje vazduhoplova ili

izgradnju NATO objekata i ba-

za uCrnoj Gori.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Odbornik

Socijalističke narodne partije

u Kotoru Mićo Dobriša i član

Skupštine Glavnog grada te

partije Kolja Ljuljđuraj prekršili

su Zakon o sprečavanju korup-

cije jer u Izvještaju o prihodima

i imovini za 2016. godinu nijesu

prijavili prihode od SNP-a u

iznosu od 5.100, odnosno

3.400 eura.

U odluci Agencije za spre-

čavanje korupcije navodi se

da je Dobriša prekršio zakon

na način što je ASK dostavio

izvještaj u roku od 30 dana

od dana prestanka funkcije sa

nepotpunimpodacima koji se

odnose na prihod po osnovu

angažovanja u SNP u 2016.

u ukupnom iznosu od 5.100

eura.

Dobriša je, kako navode, u

pismenom izjašnjenju dostav-

ljenomASK izjavio da je u

njegovom izvještaju slučajnom

greškom izostavljena stavka o

njegovimprimanjima u SNP.

- Priznaje navode iz zahtjeva

ASK, te u tom smislu obavje-

štava da je za starije odbor-

nike popunjavanje podataka

o imovini i prihodima vršila

stručna služba Skupštine, pri

čemu se potkrala greška, kako

je to s pravom konstatovano

od strane odsjeka za imovinu i

prihoda - navela je ASK objaš-

njenje Dobriše. Dodaju i da je

odbornik SNP primio naknadu

od 5.300 eura za 2016. godinu

po osnovu rada u toj stranci.

Dobriša je kazao da nije posto-

jala nikakva namjera prikriva-

nja tih podataka, a što se, kako

navodi, može provjeriti u svim

prethodnim izvještajima.

Ljuljđuraj, odbornik u Skup-

štini Glavnog grada, koji nije

prijavio 3.400 eura, kazao je u

postupku pred Agencijomda

nije znao da je bio u obavezi

da prijavi ove prihode koje je

ostvario povodom angažova-

nja u partiji, te da je odbornik

od 2001. godine i da je od tada

uredno prijavljivao imovinu i

prihode.

J.ĐURIŠIĆ

BERANE

–Broj zaposlenih

upreduzećimaopštineBe-

rane zavrijeme aktuelne

vlasti u tomgraduudvostru-

čen je, saopšteno je juče iz

OpštinskogodboraDPS-a

Beraneuzocjenuda to svje-

doči tomekako jeberanska

odlazećavlast zloupotre-

bljavalanovac građana i pre-

usmjeravala gauopštinska

preduzećaukojima je zapo-

šljavala svojurodbinu i par-

tijskeposlušnike.

Iz beranskog ogranka DPS-a

navode da je Agencija za iz-

gradnjuirazvojBeranau2014.

godini imala 34 zaposlena, te

da se samo dvije godine kasni-

je taj broj više nego udvostru-

čio i iznosio je čak 73. Dodaju

da je i u Komunalnom predu-

zeću broj zaposlenih za godi-

nu dana od 2016. do 2018. po-

rastao sa 129na 208.

-Ovouhljebljavanjepartijskih

kadrova po svaku cijenu u op-

štinska preduzeća, rezultat je

međusobnih ucjena, koje su

nezakonitim i skandaloznim

sporazumom o opstanku na

vlasti, čelnici „trule koalicije“

potpisivali, obavezujući se da

će ljude zapošljavati samo ako

dobiju dozvolu odborničkog

kluba DF-a – navode iz OO

DPSBerane.

Đ.Ć.

Vojna opremljenost unutrašnja stvar države

Kupovina vojne opreme je

ekskluzivna, suverena pret-

postavka svake pojedine

zemlje, uključujući i zemlje

unutar NATO-a, saopštio je

Pobjedi NATO zvaničnik.

- Kada to kažem, mislimna to

da je sposobnost savezničkih

snaga da sarađuju ključna

za alijansu. Države moraju

podijeliti zajednički skup stan-

darda, posebnomeđu vojnim

snagama, kako bi sproveli

multinacionalne operacije,

rekao je naš sagovornik govo-

reći o standardima NATO

kad je u pitanju opremljenost

države članice.

Dodaje i da postizanje odre-

đenih standarda među NATO

snagama omogućava e ika-

sniju upotrebu resursa i na taj

način povećava operativnu

e ikasnost Alijanse. U okviru

NATO, standardizacija se,

kaže on, formalizuje kroz spo-

razume o standardizaciji koji

se nazivaju STANAG.

-STANAG je dokument koji

precizira saglasnost država

članica da implementiraju

standarde djelimično ili u

cjelini, sa ili bez rezervacije, u

želji da se postigne zahtjev za

interoperabilnost. Upućujem

vas na crnogorske zvanični-

ke kako bi provjerili koliko

ovakvih dokumenata je Crna

Gora potpisala, rekao je naš

sagovornik. Važan dio stan-

dardizacije je, kaže Odbor za

standardizaciju.

- Sastoji se, prije svega od

predstavnika svih zema-

lja NATO-a a radi pod

nadležnošću Sjevernoatlant-

skog vijeća. On izdaje politiku

i smjernice za sve aktivnosti

NATO standardizacije. Njego-

va misija je da izvrši upravlja-

nje domenom za politiku stan-

dardizacije u okviru Alijanse

kako bi doprinijela razvoju

savezničkih vojnih snaga i

sposobnosti, rekao je briselski

zvaničnik. Naš sagovornik

objašnjava i da u okviru NATO

postoji Kancelarija za standar-

dzaciju, koja koordinira aktiv-

nostima NATO.

Riječ

je o dva

helikoptera tipa

Bell 412EPI i jednomBell

412EP, koji su namijenjeni za

izvršavanje letačkih zadataka,

kao što su prevoženje putnika,

medicinska evakuacija, traganje

i spašavanje, transport tereta,

gašenje požara, operacije

namalim i ograničenim

i visokim terenima i

nadzor granice

ASK: Dva odbornika SNP-a prekršila Zakon o sprečavanju korupcije

Prećutali partijske prihode

od 5.100 i 3.400 eura

OODPS Berane o zloupotrebama vladajuće koalicije SNP DF u tomgradu

Zapošljavali rodbinu i partijske

poslušnike u javnimpreduzećima

POUZDANELETILICE:

HelikopterBell412EP

Vojska Crne Gore u procesumodernizacije