Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

CrnomGorom

PLUŽINE

-Utoku jeproce-

duradonošenjaodlukeona-

knadi zakomunalnoopre-

manje građevinskog

zemljišta zabespravne

objekte, shodnoZakonuo

planiranjuprostora i izgrad-

nji objekata. Ovisini nakna-

de još je ranogovoriti jer je

nijesmodefinisali, ali radi-

ćemona tomedabudepri-

stupačna za sve građane–

kazao jePobjedi sekretar za

opštuupravu i društvene

djelatnosti PetarMitrić.

On je najavio da će odluka biti

spremna za usvajanje na na-

rednoj sjednici Skupštine op-

štine.

Zahtjevi

Zakon o planiranju prostora i

izgradnji objekata primjenju-

je se od 14. oktobra 2017. godi-

ne. Vlasnici bespravno izgra-

đenih objekata najkasnije do

14. jula ove godine mo-

raju podnijeti zahtjev za

legalizaciju. UPlužinama

nije podnijet ni jedan za-

htjev.

Mitrić kaže da nijesu utvrdili

ni tačan broj bespravnih obje-

kata.

-Toćebiti problemkada je se-

osko područje u pitanju jer će

biti teško da se ustanovi kad je

koji objekat sagrađen, a od to-

ga zavisi da li je bespravan ili

ne. Svi objekti na selu koji su

izgrađeni do 2008. godine ni-

jesu bespravni jer tada za njih

nijebilapotrebnagrađevinska

dozvola. Zaobjekte izgrađene

poslije 2008. godine, kada je

donesen pređašnji zakon o

planiranjuprostora i izgradnji

objekata,građevinskadozvola

je bila neophodna, tako da oni

koji su rađeni bez nje se treti-

raju kao bespravni – objaš-

njavaMitrić.

Arhitekta

Jedna od obaveza

koje imaju opštine

po osnovu Zakona

o planiranju pro-

stora i izgradnji

objekata jeste da

imenuju glavnog

gradskog arhitektu.

UPlužinamasu, kaže

sagovornik Pobjede,

preduzeli određene ko-

rake.

-Stupili smoukontakt satroji-

com arhitekata kao potenci-

jalnimkandidatimazatupozi-

ciju. Takođe, u komunikaciji

smo sa kolegama sa Žabljaka i

iz Šavnika o imenovanju jed-

nog arhitekte za više jedinica

lokalne samouprave jer zakon

daje takvumogućnost – poru-

čio jeMitrić.

I.T.

PLUŽINE:

Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Teško će utvrditi

broj nelegalnih

objekata u selima

U toku je

priprema odluke o

naknadi za komunalno

opremanje građevinskog

zemljišta. Nastojaćemo

da bude pristupačna

za sve građane kako

bismo ih podstakli da

podnesu zahtjev za

legalizaciju

PetarMitrić

Svi objekti na selu

koji su izgrađeni do

2008. godine nijesu

bespravni jer tada

zanjihnijebilapo-

trebnagrađevin-

skadozvola

TIVAT

– Umalomgrad-

skomparku na Trgu

Dara Petkovića juče su

posječena dva bora, viso-

ka dvadesetak metara, a

stara nekoliko decenija.

Radnici Komunalnog

preduzeća su ih uklonili

jer je prijetila opasnost

da dođe do pada nakriv-

ljenih stabala, a umjesto

posječenih borova Služba

zelenila će uskoro zasaditi

nove sadnice.

Tokom skoro dvosatnog

uklanjanja borova povre-

meno je obustavljan sao-

braćaj u dijelu Ulice Palih

boraca.

S.K.

Aktivnosti tivatskih komunalaca

Posječena

dva bora

ZAMIJENIĆEIHNOVIM

SADNICAMA:

JučeuTivtu

Ministarstvo evropskih poslova

Obilježiće vijek od

pobunemornara

PODGORICA

-Obilježavanje

vijekaodpobunemornarau

BokiKotorskoj odvijaće seu

višeopština, apočećemani-

festacijomuHercegNovom,

1. februara, na stotugodišnji-

cu togdogađaja– saopšteno

jena sastankuuMinistarstvu

evropskihposlova.

Sastankomjepredsjedavaomi-

nistar evropskih poslova Alek-

sandarAndrijaPejović.

Kako je saopšteno, programom

obilježavanjapredviđenojepo-

laganje vijenaca i procesija u

Đenoviću iKumboru, kao i sve-

čana akademija u Herceg No-

vom, uz pozorišni prikaz doga-

đaja koji su se desili 1. februara

1918. Par dana nakon toga, odr-

žaće se i svečanost u Tivtu, uz

kulturno-umjetnički program

u prostoru Zbirke pomorskog

nasljeđa.

Ministar Pejović je istakao da

obilježavanjem stote godišnji-

ce ovog važnogdogađaja zaCr-

nuGoru i šire, pokazujemo ka-

ko na pravi način gajimo ideje

slobode, borbe za jednakost i

prava, kao i mira, te da će u tom

duhu biti i organizovane pred-

stojeće aktivnosti.

Planirano je da se program za-

vršiuKotoru,11.februara,otva-

ranjem izložbe na temu pobu-

nemornarauBoki, polaganjem

vijenaca na spomenik palim

mornarima uŠkaljarima.

Poredtoga,dogovorenojeizda-

vanje prigodne poštanskemar-

ke na temu jubileja, krajem ja-

nuara.

C.G.

ISTORIJSKIDOGAĐAJZACRNUGORU:

Akteri pobune

Pljevlja: Tender za posao na Trgu 13. jul

,,Ving“ želi da

gradi ,,Dijatretu“

PLJEVLJA

-Na tender za iz-

gradnju fontanenaTrgu 13.

jul stigla je samo jednapo-

nuda. Ponuđač je građevin-

skopreduzećeVing izPlje-

valja sapodizvođačemIGP

Fidija izPodgorice.

Ving je ponudio cijenu oko

68.000 eura, a predračunska

vrijednost radova iznosila je

70.000 eura.

Komisija za otvaranje i vred-

novanje ponuda će narednih

dana ocijeniti ispravnost po-

nude i donijeti rješenjeo izbo-

ru najpovoljnije ponude. Na-

kon isteka roka od 10 dana za

žalbe, potpisaće se ugovor sa

najpovoljnijimponuđačem.

Izgradnja fontane počela je

2015. godine, pred kraj građe-

vinske sezone. Firma Pupović

elektro iz Tivta izmjestila je

tadastarufontanuiuradilaze-

mljane i armirano-betonske

radove,nakončegasunapusti-

li gradilište. Nakon toga, na

tenderu, firma „Perošević“ iz

BijelogPoljabiva izabranakao

najbolji ponuđač za posao na

izgradnji fontane, ali izvođač

radova nikad nije ušao u po-

sao, pa je ugovor raskinut.

Fontana se radi po idejnom

rješenjumladiharhitekataTa-

mare Manojlović i Nebojše

Stankovića.

A.S.

Budući izgled fontane

HERCEG NOVI:

Potpredsjednica opštine o projektu vrijednom 18,5miliona

Kolektor će završiti domaja

HERCEGNOVI

- Svi građe-

vinski radovi naprimarnom

kanalizacionomkolektoru i

dijeluvodovodne infrastruk-

turekojaprati taj projekat su

završeni.

Takođe, kompletiran je vodo-

vodni sistem, kao i za potisni

cjevovod kolektora, dok kaš-

njenja postoje na ispitivanju

gravitacionog kolektora. Kada

je riječ o elektro i mašinskim

radovima,nedostajejoštrafoza

pumpnu stanicu Kumbor-sje-

ver čiju isporuku očekujemo u

narednihdeset dana–kazala je

na jučerašnjoj konferenciji za

novinare potpredsjednica op-

štineDanijelaĐurović.

Kako je istakla, svi radovi na

tomprojektu, uključujući i vra-

ćanje površina u prvobitno sta-

nje i asfaltiranje ulica, biće

okončani do kraja aprila.

Utokusuradovinaspajanjuse-

kundarne kanalizacije, odno-

sno kućnim priključcima. Ra-

dovi će biti prekinuti od 1. do 4.

februara na području od Kum-

bora do Baošića, zbog početka

Praznikamimoze i tradicional-

neFešteodmimozeiribeivina.

Zbog kašnjenja u testiranju za

petak je zakazan sastanak sa

predstavnicima firme „Ćel-

tikćoglu“.

Naprioritetnojdionicišetališta

odŠkveradohotela„Plaža“po-

čeće uskoro popločavanje ka-

menom.

–Jedna isporukakamena jesti-

gla, druga će uskoro i u pone-

djeljakpočinjepripremagradi-

l i št a . Izvođač radova j e

albanska firma „Frali“, koja je i

proizvođač kamena – kazala je

Đurović.

Svi radovi, kako je rekla, ostaće

u ugovorenim finansijskim

konstrukcijama, uprkos kaš-

njenju projekta. Vrijednost

projekta je 18.500.000 eura.

Projekatizgradnjekanalizacio-

nogkolektoranapodručjuher-

cegnovske opštine počeo je u

oktobru 2012. godine, a ugovo-

reni rok završetka bio je febru-

ar 2014.

Ž.K.

Danijela

Đurović