Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Hronika

KOLAŠIN

Momčilo Brau-

nović (73) poginuo je juče u

saobraćajnoj nesreći koja se

oko 10.50 sati dogodila na

Jadranskoj magistrali pored

Kolašina.

Braunović je upravljao vozilom

„kadet“ barskih registarskih

tablica. On se na Jadransku

magistralu uključivao sa

novogmosta Vladoš kada je iz

pravca Podgorice naišlo teret-

nomotorno vozilo „man“ tivat-

skih registarskih tablica, kojim

je upravljao Vaso Ilić (41).

Došlo je do direktnog suda-

ra vozila, pri čemu je „man“

udario u lijevu bočnu stranu

„kadeta“ kojim je upravljao

Braunović.

Dok je trajao uviđaj došlo je do

zastoja u saobraćaju na ovom

dijelumagistrale, koji je ubrzo

normalizovan.

Dr.D.

KOLAŠIN:

Saobraćajna nesreća namagistrali kodmosta Vladoš

Poginuo vozač „kadeta“

Pogledkamjestunesreće sa

mostaVladoš

PODGORICA

AdvokatDi-

mitrijeDapčević juče jeu

podgoričkomVišemsudu

priložio spisak sa 125 zvanica

koje subilena svadbi njego-

vogklijentaMilošaMarovića

2009. godine akoje će sud,

ukolikoodluči daprihvati

ovaj prijedlog, pozvati da

svjedočevezanoza iznos nov-

cakoji su tomprilikomdali na

dar.

AdvokatDapčevićjeovajspisak

dostavio nakon što je na pret-

hodnomročištupovodomutvr-

đivanja legalnosti novca kojim

su stečene nepokretnosti u vla-

sništvuporodicebivšegvisokog

funkcionera DPS-a ustvrdio

da su Marovići prihodo-

vali i od svadbeMiloša

i Tamare 2009. godi-

ne.

Dokazi

Pred Vijećem

predsjednika

podgoričkogVi-

šeg suda Borisa

Savića juče je

održano ročište

nakojemsupuno-

moćnici Miloša

Marovića, njegove

supruge Tamare i šure

Ivana Popovića pružali do-

kaze da je neosnovan zahtjev

Specijalnog tužilaštva za trajno

oduzimanje imovineMarovića.

Sa druge strane, Specijalno tu-

žilaštvo navodi da iz dokaza to-

kom finansijske istrage proizi-

lazi da je Miloš od 2006. do

2014. godine imovinu stekao

kriminalom. Za razliku odMi-

lošaMarovića, njegov šura Ivan

Popović je preko punomoćnika

advokata Nikole Karadžića do-

stavio spisak zvanica, ali i izno-

se koji sumudarivani na svadbi

2007. godine. Vijeće kojim je

predsjedavaosudijaBorisSavić

su uvidom u list papira koji je

Popovićličnoispisaoutvrdilida

je od svadbe sa MilenomMar-

ković prihodovao 25.000 eura.

Sudija Savić je nakon uvida u

spisak zvanica sa svadbe, a po-

redkojihsubili navedeni iznosi

koji su darivani, šaljivo proko-

mentarisao: ,,Uze obraz ovim

ljudima“.

Nakon što se tužiteljka Lidija

Vukčević usprotivila ovim do-

kazima, navodeći da ne pred-

stavljaju validna dokumenta,

advokat Karadžić je predložio

vještačenjestarostihartije, gra-

fološkovještačenje, ali i poziva-

nje zvanica koje bi potvrdile

navode Popovića. Prezentovan

jeiugovorozajedničkojgradnji

izmeđuTamarePopovićiAnto-

na i VesnePetković izTivta.

TužiteljkaVukčevićzatražilaje

ranije da se odMarovićeve su-

pruge Tamare oduzme stan u

Tivtu, a od šure stan od 123me-

tra kvadratna, poslovni prostor

od 40 kvadrata i 18metara kva-

dratnihgaraže.

Ugovori

Ugovoromje dogovorena grad-

nja poslovno-stambenog pro-

stora na zemljištu u vlasništvu

Petkovića. Popović je u ovom

poslu trebalo da uloži u izgrad-

nju objekta, ali kako je tužitelj-

ka Vukčević primijetila nije

istaknuto o komse iznosu radi.

Tužiteljka je uočila i da na ugo-

voru nije istaknut precizan da-

tum potpisivanja, osim da je

navedena 2004. godina.

Prezentiran je i ugovor o grad-

nji stambeno-poslovnog pro-

storauTivtuiz2007.godinečiji

su potpisnici sa jedne strane

Obrad Kovačević i Tamara Po-

pović, a sadrugeVesna iAntom

Petković.

AdvokatNikolaKaradžić jepo-

jasnio da se radi o objektu iz

prethodnog ugovora, a razliku

u vremenu zaključivanja ova

dvaugovorapojasnioječinjeni-

com da su suinvestitori čekali

izmjenuDUP-akojomsudobili

dodatnih 50metara kvadratnih

prostora na objektu.

Pred sudom su prezentovana i

dokumenta koja svjedoče o

isplatama od osiguranja, ispla-

tama za bolničko liječenje Dra-

gici Popović, majci Ivana i Ta-

mare Popović, ali i alimentaciju

koju joj je isplaćivao bivši su-

prugBožidar Popović.

Advokat Karadžić pojasnio je

sudu da je sva ova dokumenta-

cija priložena kako bi objasnili

porijeklo novčanih sredstava

od kojih je Ivan Popović 2005.

godine kupio stan od Danice

Ivančević, da bi 2010. taj stan

prodao za 120.000 eura.

B.R.

Razmatrano porijeklo novca kojim je kupljena imovinaMarovića

Dostavljenspisak

sa 125 zvanica

Majka vraćalaMiloševe kredite

Odbrana Svetozara Marovića s ciljemdokazivanja legalno

stečene imovine juče je navela da očekuje odgovore iz Uprave

carina Crne Gore o prihodima Đurđine Marović, koje je imala za

vrijeme njenog angažovanja u ovomdržavnompreuzeću.

Advokat Vladimir Marinkov kazao je da su iz Arhiva Srbije dobi-

li podatak da je Svetozar Marović 146 dana proveo u putovanju

u vrijeme kada je obavljao funkciju u saveznimorganima.

Međutim, iz ove institucije nijesumogli da dostave podatak

koliko su iznosile dnevnice Svetozaru Maroviću po osnovu

ovih putovanja.

Advokat Marinkov je ukazao i na vezu između imovine Miloša

Marovića i prihoda koji su ostvarivali njegovi roditelji.

- Kredite koje je Miloš Marović uzimao vraćala je Đurđina Maro-

vić, što čini neodvojivo utvrđivanje i njihovih prihoda i rashoda

jednako kao i okrivljenog Miloša Marovića – kazao je Marinkov.

Odbrana je na prethodnom ročištu tvrdila da je Miloš Marović

od legalno zarađenog novca kupio zemljište u Prijevoru i stan

od 193 metra kvadratna.

Sudija

Boris Savić

je nakon uvida

u spisak zvanica sa

svadbe, a pored kojih

su bili navedeni iznosi

koji su darivani, šaljivo

prokomentarisao:

,,Uze obraz ovim

ljudima“

PODGORICA

Suđenjepo

tužbi bivšeg funkcioneraDe-

mokratskepartije socijalista

SvetozaraMarovićaprotiv

PodgoričaninaVeselinaMu-

jovića, kojomtraži naknadu

šteteu iznosu890.000eura,

juče jeodgođenoza 20.mart.

Proces je odgođen jer seMujo-

vić nalazi na liječenju u Klinič-

kom centru Crne Gore. On je

dan ranije sudu dostavio pod-

nesak kojim je tražio da se ovaj

postupak prekine dok se ne

okonča suđenje koje se protiv

njega vodi pred Osnovnim su-

domzbog prevare.

Sutkinja Milena Brajović će o

ovom prijedlogu odlučiti na-

knadno.

Prema navodima tužbenog za-

htjeva, Marović traži da mu

Mujović vrati taj novac koji je

odnjega uzeona prevaru.

Mujoviću se sudi pred Osnov-

nim sudom zbog optužbi da je

uzeo 890.000 eura odMarovi-

ća kako bi mu obezbijedio bolji

status u tužilačkimistragama.

On je ranije tvrdio da nije uzeo

890.000 eura i da je cijeli pro-

ceshajkaprotivnjegajerje,,do-

stavio dokaze Tužilaštvu za

slučajeve izBudve“.

Ispričaojedajesvepočelokada

je dobio punomoćje od Olivere

Ilinčić da pokuša da riješi spor

kojijeimalasaSvetozaromMa-

rovićemoko ,,Splendida“. Tako

je, prema njegovim riječima,

saznao za finansijske malver-

zacije i toprijavio tužiocu.

Tužilaštvoprovjeravaipodko-

jim okolnostima je Mujović

navodno prevario i uzeo

20.000 eura od oca Lazara Ra-

đenovića,Ljubakakobipomo-

gaonjegovomsinu,kojijebiou

pritvoru zbog sumnje da je u

pet budvanskih afera oštetio

budžet opštine.

M.L.

Odgođeno suđenje po tužbi bivšeg funkcionera

DPS-a protiv podgoričkog biznismena

Mujović na liječenju,

traži prekid postupka

PODGORICA

V. R. (36) iz Pod-

gorice uhapšen je zbog sumnje

da je u novembru i decembru

prošle godine prijeteći nožem

opljačkao sportsku kladioni-

cu „Bukmejkers“ i apoteke

„Medeon farm 1“ i „Julia pharm“

u naselju Masline. Kako je

saopštila Uprava policije, on je,

kako se sumnja, 22. novembra

u večernjim časovima došao

maskiran do sportske kladio-

nice „Bukmejkers“ u Skopskoj

ulici u Maslinama, prišao naplat-

nompultu i prijeteći nožemod

radnice zahtijevao da mu preda

novac, nakon čega je iz ioke

ukrao 400 eura. V. R. je nakon

toga pobjegao. On se, sumnja

se, opet vratio 6. decembra oko

19 časova i ponovo prijeteći

nožemod radnice tražio novac.

TomprilikomV. R. je, kako se

sumnja, ukrao 270 eura nakon

čega je pobjegao.

Iz policije su saopštili da je V.

R. 26. decembra opet maski-

ran upao u apoteku „Medeon

farm 1“ u Ulici Zetskih odreda,

takođe u naselju Masline i pri-

jeteći pištoljemod zaposlene

tražio novac. Radnica je iz kase

izvadila 400 eura i stavila ih na

pult. On ih je, sumnja se, uzeo i

pobjegao.

Isto krivično djelo, V. R. je poči-

nio 12. januara. Upao je maski-

ran u apoteku „Julia pharm“ u

Maslinama i prijeteći pištoljem

od zaposlenih tražio novac. Iz

ove apoteke je ukrao 835 eura,

nakon čega je pobjegao.

C.H.

Krivična prijava protiv Podgoričanina zbog razbojništva

Prijeteći pištoljemopljačkao

kladionicu i apoteke

VeselinMujović

SvetozarMarović

PODGORICA

Viši sudu

Podgorici juče jenaložio

vještačenjepsihičkog sta-

njaukojemsenalazioUlci-

njaninSavoĐurišićkada je

početkommartaprošle go-

dineubioKosovaraBeću

Likija.

Sudćeudaljemtokupostupka

odlučitiopreostaladvaprijed-

loga branioca Đurišića, advo-

kata Aleksandra Đurišića, o

rekonstrukcijikonkretnogdo-

gađaja i dopuni balističkog

vještačenja.

Vještak balističar Božidar

Bakić prilikomizrade nalaza

imišljenja nije imaopred so-

bom skicu sa mjesta ubistva,

većsamofotoelaborate, pa je

advokat Đurišić ocijenio da

postoje nedostaci uviđaja.

- Smatram da vještačenje ne

pruža potrebne podatke, od-

nosno doprinosi potpunoj

racionalizaciji materijalne

istine - naveo jeĐurišić.

Uvidomudostupnimaterijal

vještak Bakić nijemogao de-

cidno da kaže da li se okriv-

ljeni Đurišić kretao kad je is-

paljivao sporne projektile,

dok je kazao da je oštećeni

Likaj u trenutku nanošenja

povreda bio okrenut prema

cijevi pištolja, te daomoguć-

nost da je bio u sjedećem ili

polusjedećempoložaju.

Predmet balističkog vješta-

čenjaporedpet čaura i pišto-

lja bila su i četiri projektila,

od kojih je jedan izvađen iz

tijela Likaja tokom obdukci-

je.

Bakić je odgovarajući na pi-

tanje odbrane, kazao da ne

može potvrditi da je ispalje-

no pet projektila s obzirom

da je pronađenonjih četiri.

Odbrana, tužilaštvo i puno-

moćnikporodicenijesuimali

pitanja i primjedbe na nalaze

i mišljenja vještaka fizičko-

hemijske struke, transologa i

vještaka forenzičkegenetike.

Naredni pretres, na kojem bi

trebalo da bude pročitan na-

laz komisije vještaka sudske

psihijatrije, zakazan je za 13.

mart. Proces vodi sutkinja

VesnaPean.

B.R.

Nastavljeno suđenje optuženomza ubistvo Kosovara Beće Likaja

Đurišiću određeno psihijatrijsko vještačenje

Marović saadvokatom

Begovićemdolazi na suđenje

ARHIVAPOBJEDA