Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Društvo

Obilježen Dan novinara Crne Gore, Skupštini dostavljeni amandmani namedijske zakone

Novinarska plata niža

od prosječne udržavi

Ekonomski

položaj, prema

mišljenju 67

odsto anketiranih

novinara, oslabio

je u odnosu na

prošlu godinu i

više od 50 odsto

zaposlenih prima

manje od 500

eura – saopštila

Marijana Camović

PODGORICA

–Povodom

DananovinaraCrneGore,

Sindikatmedijadostavio je

jučeSkupštini prijedloge za

dopune zakonaomedijima i

elektronskimmedijima, od-

nosnoamandmanenaove

zakone čije izmjenepripre-

maMinistarstvokulture.

Predsjednica SindikataMari-

jana Camović kazala je da cr-

nogorski novinari rade uuslo-

vimacenzure i autocezure i da

njihovi tekstovi moraju da

pratepolitikuzakojusezalaže

medij ukojemsu zaposleni.

Problemi

- Cenzura, autocenzura, na-

metnutisagovorniciitemeno-

vinare ograničavaju u poslu, a

zarade su često minimalne.

Njihov ekonomski položaj,

prema mišljenju 67 odsto an-

ketiranihnovinara, oslabio je i

to u odnosu na prošlu godinu i

više od 50 odsto zaposlenih

prima manje od 500 eura, od-

nosno ispodprosjekananivou

države.Zbogsvegatogaodpo-

Predstavnici Sindikatamedija juče ispredSkupštine

DruštvocrnogorskihnovinarauručivanjenagradaorganizovalonaCetinju

Čestitke Vujanovića i Markovića

Predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović i premijer Duško

Marković čestitali su novinari-

ma i ukupnoj medijskoj zajed-

nici 23. januar – Dan novinara

Crne Gore.

Vujanović je istakao da ovaj

značajan datumobavezuje

sve novinare da riječju dopri-

nose demokratskom i evrop-

skomputu Crne Gore.

- Crna Gora će kao i uvijek

podržavati profesionalno i

objektivno novinarstvo, afir-

mišući ambijent slobodne i

nezavisne riječi, u interesu

svih građana naše države –

piše u čestitki Vujanovića.

Premijer Marković je kazao da

crnogorsko društvo prolazi

kroz dinamičan i zahtjevan

period reformi usmjerenih ka

unapređenju kvaliteta života

građana i ispunjavanju obave-

za iz evropske agende.

- Na tomputu novinari i mediji

imaju posebnu odgovornost

da na profesionalan i objek-

tivan, dakle i kritički način,

informišu javnost u svim sfe-

rama interesovanja. Timprije

što u vremenu u kojem živi-

mo i stvaramo, odgovornost

za pisanu riječ nikada nije

imala veći značaj - navodi se

u čestitki predsjednika Vlade

koji je poručio da će Vlada biti

odgovoran i posvećen par-

tner medija.

slanika i poslanica smo tražili

da izmijeneZakonomedijima

kako bi se situacijamakar dje-

limičnopopravila.Natajnačin

će se doprinijeti unapređenju

profesionalizma medija u

ostvarivanju njihove javne

funkcije-poručilajeCamović.

Ona je naglasila da je neop-

hodno precizirati pravo novi-

nara da odbije nalog urednika

pod određenim uslovima i da

sebezkonsultacijasaautorom

teksta njegov sadržaj ne smije

suštinskimijenjati.

- Potrebno je propisati i obave-

zu za osnivača u pokrivanju

troškova sudskih postupaka,

koji se odnose na novinarski

rad, jer sad imamo situacije da

medij ostavi novinara da se

sam nosi sa sporovima i snosi

troškove postupka - kazala je

predsjednicaSindikatamedija.

Osim toga, kako je istakla, ne-

ophodno je pristupiti izmjeni

Zakona o elektronskimmedi-

jima, jer postojeći ne omogu-

ćava stabilno finansiranje lo-

kalnih javnih emitera, koji

zapošljavaju veliki broj ljudi i

koji su značajni za gradove u

kojima postoje.

Podršku Sindikatu medija ju-

če su pružili i predstavnici

Evropske federacije novinara

(EFJ), kao i Mreža za etičko

novinarstvo (EJN), Udruže-

njenovinaraKosovaisindikati

novinaraHrvatske i Srbije.

Predstavnike Sindikata medi-

ja Crne Gore juče je primio

predsjednik crnogorskog par-

lamenta Ivan Brajović, koji je

najaviodaćeSkupština formi-

rati tijelo koje će u okviru svo-

jih nadležnosti doprinijeti da

postojeće istrage o napadima

na novinare budu na još ade-

kvatniji način tretirane.

Javni servis

Povodom Dana novinara

oglasio se i Sindikat zaposle-

nih Radio i televizije Crne

Gore odakle su ocijenili da

bez ekonomskog i profesio-

nalnog dostojanstva svih za-

poslenih nema suštinskog

Javnog servisa.

Navodi se da urušavanje pro-

fesionalnog imaterijalnog do-

stojanstva zaposlenih traje

godinama unazad.

-Tasituacijanemavezesabilo

kojim menadžmentom poi-

menice,jerjejasnodasesličan

obrazac nasljeđuje - zavadi i

vladaj. Tako je najlakše držati

mogući otpor zbog lošegpolo-

žajainepravdepodkontrolom

- piše u saopštenju.

Oni suukazali naniskaprima-

nja i, kako su istakli, nameta-

nje teme o višku zaposlenih,

dok istovremeno svaki novi

menadžment dovodi novi broj

zaposlenih. Podsjetili suda još

nije usvojen kolektivni ugo-

vor, da je sistematizacija koja

je ljetosurađenaneprimjenlji-

va, da su zakinuti za pravo na

razliku u obračunu startnog

dijela zarade…

Dan novinara Crne Gore obi-

lježava se u znak sjećanja na

23. januar 1871. godine, kada je

odštampan prvi broj lista ,,Cr-

nogorac“.

N.K.

Špadijer: Kritikamora biti zasnovana na istini

CETINJE

– Medijska scena u

Crnoj Gori je danas razuđena

više nego ikada. Novinarstvo

se svodi na formu saopštava-

nja, a malo je autora dostoj-

nih respekta – poručio je juče

sa Cetinja Marko Špadijer,

dobitnik novinarske nagrade

za životno djelo.

Upozorio je da „bjesomučno

tabloidno traganje za sen-

zacijama i partikularizacija

svemogućih interesa i nazora

dovode do toga da se novi-

narstvom agresivno bave

nepismeni, nedoučeni, ostra-

šćeni ljudi“.

- Umjesto da građani doznaju

što više, oni nikome ne vjeru-

ju. Slobode nikad nije dosta,

a kritika vlasti je dužnost sva-

kog savjesnog građanina, kri-

tika mora biti zasnovana na

istini, u demokratiji riječ mora

imati cijenu, a moral ne smije

biti potrošna roba – kazao je

Špadijer.

Špadijeru je nagradu za

životno djelo dodijelilo Druš-

tvo crnogorskih novinara.

Godišnja nagrada pripala je

novinarki Televizije Crne

Gore Aleksandri Pavićević i

dopisnici Radija Crne Gore

iz Nikšića Anki Perović.

Novinarka Vijesti Svetlana

Mandić dobila je nagradu

za najbolju reportažu, a

nagrade za najboljegmla-

dog novinara dodijeljene su

Ani Tomović iz RTV Cetinje i

Sonji Ičević iz Dnevnih novi-

na. Za doprinos feljtonistič-

komnovinarstvu nagrađen

je Slobodan Čukić, novinar

Pobjede.

J.Đ.

Savjet Agencije za elektronskemedije postupao po žalbama

Odbijena još dva prigovora Ivanovića

PODGORICA

–Savjet

Agencije za elektronske

medijeodbio jedvaprigo-

vorakoje jedirektor i jedan

odosnivačakoncernaVije-

sti Željko Ivanovićpodnio

protivove agencijenakon

štoonanijeprihvatilanje-

gove žalbena račun

TelevizijePinkM.

Ivanović jeuprigovorima Sa-

vjetuAgencijenaveoda jeova

ustanova donijela rješenja

kojasuneutemeljena, ističući

da su u dva sporna priloga

emitovana u emisiji „Minut,

dva“ prekršeni profesionalni

standardi.

- Prekršeno je pravilo druge

strane,aovonačelonedozvo-

ljava jednostrane napade na

ličnosti, niti vođenje dugo-

trajnih ili ponavljanih kam-

panja u vezi sa pojedinim lič-

n o s t i ma , d r u š t v e n i m

grupama ili institucijama.

Pink M i njegov formalni di-

rektor beskrupulozno napa-

daju medijsku grupu Vijesti,

bez šanse da neko od prozva-

nih kaže nešto u svoju odbra-

nu-pišeudokumentu, udije-

l u k o j i s e o d n o s i n a

Nije prihvaćena ni pritužba

Javnog servisa na odluku AEM-a

Savjet Agencije za elektronske medije odbio je prigovor

Javnog servisa koji se odnosi na prilog emitovan u emisiji „Iz

pravog ugla“ povodom kojeg je Agencija još u 2017. godini

utvrdila da je voditeljka Duška Pejović povrijedila neka od

profesionalnih načela kada je u emisiji govorila o izboru Mila-

na Radovića za člana Savjeta RTCG.

Radović se tada žalio Agenciji da je Pejović nanijela štetu nje-

govomugledu i plasirala „neistine i nepotpune informacije“ u

slučaju njegovog izbora u Savjetu RTCG.

Savjet Agencije je, između ostalog, zaključio „da Pejović nije

objektivno predstavila sve informacije i jasno se svrstala na

samo jednu stranu navodnog problema“.

Ivanovićevo obrazloženje

žalbe.

Savjet je zaključio da Ivano-

vić nije iznio nove dokazne

prijedloge ili činjenice kojim

bi se potvrdila osnovanost

podnesene žalbe, a što bi,

eventualno, ukazivalo da

Agencijanije, prilikomdono-

šenja prvostepenog rješenja,

potpuno i pravilno utvrdila

sve činjenice i okolnosti koje

su od značaja za donošenje

rješenja.

- Savjet Agencije je konstato-

vaodaprvostepeni organnije

propustio da razmotri bilo

kojinavodizprigovora, koji je

relevantan za odlučivanje o

eventualnom kršenju pro-

gramskih standarda – piše,

pored ostalog, u dokumenti-

ma koje jepotpisaopredsjed-

nik Savjeta Agencije Ranko

Vujović.

To tijelo odbilo je i prigovor

Drugačije radio stanice na

rješenje Agencije za elek-

tronske medije u kome piše

da je taj emiter prekršio Za-

konoelektronskimmedijima

jer se nije pridržavao pro-

gramske šeme.

K.J.

ZgradaAgencijezaelektronskemedije