Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Naučni fo-

rum, nakojemće 25. i 26. u

Trstubiti predstavljeni prvi

finalni rezultati rješenja za

objeopcijemeđunarodnog

instituta zaodržive tehnolo-

gijenaprostoruJugoistočne

Evrope (koji bi trebaloda

budeosnovanuCrnoj Gori),

kulminacija jeogromnog

trudakoji jeuložen tokom

prethodne godine, kakona

naučnoj, tako i napolitičkoj

sceni - kazala je zaPobjedu

ministarkanaukeSanjaDa-

mjanović.

Na naučni forum, koji orga-

nizuje resor na čijem je čelu

Damjanović, usaradnji saMe-

đunarodnim institutom iz Tr-

sta „Abdus Salam – ICTP“,

doći će više od 100 učesnika.

Kako jerekla, uspjeli sudapri-

vuku pažnju najznačajnijih

evropskihinstitucija, kakopo-

litičkih tako i naučnih, ali i po-

slovne zajednice u regionu.

Podrška

Ministarka nauke očekuje da

će na forumu dobiti podršku

Evropske komisije i smjernice

za apliciranje za donatorska

sredstva neophodna za izradu

međunarodnog instituta, regi-

onalnog projekta koji je inici-

rala naša država umaju prošle

godine, aosamzemalja izregi-

ona se pridružilo potpisiva-

njem Deklaracije o namjeri

nekolikomjeseci kasnije.

- Poznato je da je ovom dijelu

Evrope potrebna ekonomska

pomoć, ali i da je ovaj region u

političkom fokusu Evropske

unije, te se čini realnimdanaj-

veći dio investicija bude upra-

vo iz različitih evropskih fon-

dova – smatraDamjanović.

Na naučnom forumu u Trstu,

kako jekazala, učestvovaćevi-

soki predstavnici Evropske

komisije, među kojima je i

drugi čovjekutomtijeluzadu-

žen za istraživanje i inovacije

Robert JanSmits.

- Doći će i predstavniciMeđu-

narodne agencije za atomsku

energiju, Evropskog društva

fizičara, ESFRI, ali i istaknuti

predstavnici naučne zajedni-

ce – CERN-a, HIT-a, CNAO,

GSI/FAIR,DESY–precizirala

jeDamjanović.

Centralni dio foruma, prema

njenim riječima, posvećen je

predstavljanju idejnih rješe-

nja za dvije opcije instituta –

četvrte generacije sinhotron-

s kog i zvo r a z r a č en j a i

hadronske kancer terapije i

istraživanje u biomedicini po-

moćuprotona i težih jona.

Dvijeopcije

- Obje opcije međunarodnog

instituta su različite, ali kom-

plementarne i raduje da ima-

mo praktično isti broj intere-

senata za jednu i drugu, što je

važno, jer povećava šansu da

se obje realizuju, a od toga bi

region imaoogromnebenefite

–naglasila jeDamjanović.

Odluka, kakojerekla, zavisiod

investicija, a postoji moguć-

nost da se prvo izradi jedna

opcija, pa potomi druga.

Ministarka je najavila da će u

narednimmjesecima raditi na

aplikacijama za evropske fon-

dove i dodaladase, uresoruna

čijem je čelu, već pripremaju

za komponentu najznačajni-

jeg evropskog programa za

istraživanja i inovacije Hori-

zont 2020 „MarijaKiri“.

- U pripreme su uključeni

predstavnici naučne i poslov-

ne zajednice regiona, kao i re-

nomirane institucije Zapadne

Evrope. Formiran je Upravni

odbor za izradu međunarod-

nog instituta, izabrana sam za

predsjednicu, a prvi sastanak

imaćemo 30. januara u Sofiji u

Bugarskoj – naglasila je Da-

mjanović.

Forum su podržali UNESKO,

Međunarodna agencija za

atomsku energiju, Evropsko

društvo fizičara iMeđunarod-

na fondacija za razvoj.

J.B.

PODGORICA

-Višedržavno

tužilaštvouPodgorici okon-

čalo je radupredmetukoji je

formiranpovodomsmrti

dvoipogodišnjedjevojčiceJ.

B. izPodgorice i utvrdilo, ka-

ko jePobjedaveć i najavila,

danema elemenatakrivične

odgovornosti, jer jedijete

umrlonaprasno.

-Ocjenomsadržinespisapred-

meta, posebno obdukcionog

zapisnika Kliničkog centra Cr-

ne Gore - Odjeljenja za sudsku

medicinu u Podgorici, a sa či-

jom sadržinom je javnost upo-

znata, te navoda izjava članova

porodice pokojne J. B. zaklju-

čeno je da smrt djevojčice nije

nastupila usljed izvršenja kri-

vičnog djela, a time i da ne po-

stoje osnovi sumnje da je bilo

koje lice, činjenjem ili nečinje-

njem, izvršilo krivično djelo

koje se goni po službenoj duž-

nosti - navodi se u saopštenju

Tužilaštva.

Vještak

Nalaz vještaka sudske medici-

ne je pokazao da je smrt nastu-

pila prirodnim putem, najvje-

rovatnije izazvana sindromom

naprasne smrti odojčadi imale

djece, poznatijem kao SIDS

Sudden Infant Death Syndro-

me (smrt ukrevecu).

Smrt djevojčice, koja je prona-

đenamrtva10.januara,ukućiu

kojoj je živjela sa majkom i se-

strama, bila je u žiži, zbog više

dezinformacijakojesuuzbuni-

le javnost – od toga da je dijete

bolovalo od dijabetesa, do toga

da je bilo neuhranjeno, a što su

tvrdili izNVO„Banka hrane“.

Ova organizacija godinama je

pomagala porodici Bogavac

koja je živjela u teškoj materi-

jalnoj situaciji, a predsjednica

„Banke hrane“ Marina Medo-

jević ranije je Pobjedi rekla da

je u javnost iznijela podatke da

je dijete bolovalo od dijabetesa

jer joj jemajka djevojčice rekla

da ima šećernu bolest koju je

naslijedilaodoca.Kazalajeida

joj je majka djeteta, Marijana

Bogavac, često govorila da su

gladni.

„Banka hrane“ i LGBT forum

„Progres“organizovalisuipot-

pisivanjepeticije tražeći ostav-

ku ministra rada i socijalnog

staranjaKemalaPurišića.

Dezinformacije

- Usljed nemaštine i nebrige

države, ukidanja jedinog izvo-

ra primanja samohrane majke

Marijane, kao i loših i teških

životnih uslova, dječiji život je

prerano ugašen. Za ovu trage-

diju je odgovorna država, od-

nosnoMinistarstvo rada i soci-

jalnog staranja koje je ovu

porodicu ostavilo bez ikakve

zaštite i pomoći - navodi se u

peticiji.

Organizovan je i protestnaTrgu

nezavisnosti u Podgorici, sa ko-

jeg je, takođe, poručenoda jedr-

žava odgovorna za smrt djevoj-

čice i traženaostavkaPurišića.

Utvrđeno je, međutim, da

uzrok smrti djeteta nijesu glad

inemaština,avještakjeuizvje-

štaju naveo i da djevojčica nije

bila neuhranjena. Interne

istrage u nadležnim resorima

pokazale su i da je Marijana

Bogavac bila korisnica socijal-

nih davanja u ranijemperiodu.

Nakon što su ukinute naknade

za majke troje i više djece Bo-

gavac, kako je utvrđeno, nije

upućivalazahtjevzamaterijal-

no obezbjeđenje. Kako je istra-

ga inspekcijepokazala, ona jeu

septembrutražilajednokratnu

pomoć koja joj je odobrena, ali

je službenici o tome nikada ni-

jesu obavijestili. Zbog toga će

neko od njih snositi odgovor-

nost.

Ministar Purišić optužio je u

petakmedije i civilni sektor da

su „i ovoga puta uznemirili cr-

nogorsku javnost, ne vodeći

računa o najboljem interesu

djeteta, kao i prava djece i po-

rodicenaprivatnostidostojan-

stven život“.

K.K.

PODGORICA

-Ministarstvo

naukeotvorilo jedvapozivau

okviruInicijativeza inovativ-

ne ljekove - IMI2koji seodno-

sena javno-privatnopartner-

stvo izmeđufarmaceutske

industrije, kojupredstavlja

evropskaFederacija farmace-

utskihindustrija iudruženja

(EFPIA) iEvropskekomisije.

Kakojesaopšteno,rokzadostav-

ljanje projekata je 15. mart. Cilj

inicijative je, piše su saopštenju

Ministarstva nauke, da podrži

naučne projekte i gradi mreže

industrijskih i akademskih ek-

sperata u Evropi koji će podsta-

knuti inovacijeuzdravstvu.

- IMIprojekti trebalobi daomo-

guće ubrzanje postupka od pro-

nalaska lijeka do njegove konač-

ne primjene u liječenju bolesti

današnjice poput dijabetesa,

Alchajmera, bolesti pluća, onko-

logije, upale i infekcije, tuberku-

lozeilirazvojefikasnihantibioti-

ka za rezistentne bakterije.

Program IMI 2 usmjeren je na

otkrićasigurnijihidjelotvornijih

ljekova, poboljšanje zdravlja i

blagostanja evropskih građana,

nove i efikasnijedijagnostike i li-

ječenja–navelisuizovogresora.

Ciljana terapija, ističu, trebalobi

da smanji troškove liječenja, što

bi olakšalo teret javnim zdrav-

stvenimsistemima.Takođe,IMI

2 programomogućiće bolju ko-

ordinaciju industrijskih sektora,

što će rezultirati pouzdanijim i

bržim kliničkim ispitivanjima,

kaoiboljomregulacijomibržom

primjenomljekova.

-Mnogi IMI projekti daju sred-

stvazaotkrivanje ljekova. Touk-

ljučuje onlajn platforme koje

naučnicima omogućavaju brzi

pristup različitim izvorima po-

dataka sa samonekolikoklikova,

fizička postrojenja koja omogu-

ćavaju istraživačima da identifi-

kuju i dalje razviju potencijalne

ljekove i kliničke mreže, koje

olakšavaju sprovođenje klinič-

kihstudija i kliničkih ispitivanja.

Mnogo tih resursa lako je dostu-

pno široj naučnoj zajednici - na-

veli sui zMinistarstvanauke.

ProgramIMI2pokrenut je2014.

godinesbudžetomod3,276mili-

jardi eura. Polovina ovog iznosa

(1,638milijardi eura) proističe iz

budžeta Horizonta 2020; 1,425

milijardi eura dolazi od EFPIA

kompanija i do 213miliona eura

od drugih organizacija koje do-

prinose IMI2 kao pridruženi

partneri.

Sl.R.

SanjaDamjanović

Na forumu u Trstu biće predstavljeni prvi rezultati za opcijemeđunarodnog instituta

CrnaGora dobila podršku

za veliki regionalni projekat

Obje opcijemeđunarodnog instituta su različite, ali

komplementarne i raduje da imamo praktično isti broj

interesenata za jednu i drugu. Odluka zavisi od investicija, ali

postoji mogućnost da se prvo izradi jedna opcija, a potom i druga -

istakla je za Pobjeduministarka nauke Sanja Damjanović

Obuka

kadra sada

najvažnija

Ministarka Sanja Damjano-

vić za naš list je naglasila da

pored evropske inansijske

podrške očekuju i podršku

institucija i naučnika iz regi-

ona, kako bi što prije počeli

proces edukacije mladog

naučnog i tehničkog kadra,

što je jedna od najvažnijih

komponenti u osnivanju

međunarodnog instituta.

- U domenu edukacije i

obuke ljudi koji će biti nosi-

oci projekta, podrška svih

partnerskih institucija je

od ključne važnosti, a već

imamo obećanje Međuna-

rodne agencije za atomsku

energiju da će inansijski

podržati obuke polovinom

ove godine – istakla je ona.

MarijanaBogavac

Tužilaštvo zatvorilo istraguupredmetu „Bogavac“

Nemakrivičnog

djela u slučaju

smrti djevojčice

Konkurs za projekte Inicijative za inovativne ljekove

Zaprograme izdvojeno

3,276milijardi eura

kojupredvodiAsimLuković.

Obojica „propovjednika“,

prema saznanjima novopa-

zarskog humanitarca, imali

su svoje povjerenike i na po-

dručju Sandžaka, a pod di-

rektnomBalkanijevom kon-

trolom bili su državljani

Srbije Ferat Kasumović,

Abid Podbićanin, Rejhan

Plojović, TefikMujević, Ize-

din Crnovršanin, Goran

Pavlović i Rejhan Plojović.

Protiv njih su otvoreni sud-

ski postupci, ali je samo Ka-

sumović dostupan srpskom

pravosuđu. Ostalima će se

suditi uodsustvu.

Kosu„povjerenici“

Što se Crne Gore tiče, od 10

povratnika izSirije, procesu-

iran jeUlcinjaninHamidBe-

harović, koji je nedavno osu-

đen na pet mjeseci zatvora.

Nekoliko„slučajeva“ jeufazi

takozvanog izviđaja, ali su

sva dosadašnja istraživanja

(moguće- i istragenadležnih

organa) pokazala da su se svi

vratili duboko razočarani u

„ISIL- koncept“ džihadista i

iskreno žale što supodutica-

jem raznih „propovjednika“

u potrazi za takozvanim

izvornimislamom, aneki i za

novcem,ušliupakaokalifata.

Prema svim dosadašnjim

analizama, sabezbjednosnog

stanovišta, niko od njih ne

predstavljanikakvuopasnost

po crnogorsko društvo. No,

svakako je interesantno da

jošnemaodgovoranapitanje

- ko su pojedinci ili grupacije

koje su u svojstvu povjereni-

ka lidera džihadističkih cen-

tara na Balkanu i nekim

evropskim zemljama, vrbo-

vali uglavnommlade musli-

mane, ali i cijele porodice iz

CrneGore?!

R.TOMIĆ

NedžadBalkani

HamidBeharović

ratišta u Siriji i Iraku