Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-UCentruza

medicinskumikrobiologiju

Instituta za javnozdravlje

prošle sedmicepotvrđeno je

14 slučajeva sezonskoggripa.

Usedamse radi o infekciji viru-

somgripa tip B i isto toliko tipa

A. Iz Instituta navode da je od

početka sezone laboratorijski

potvrđeno33slučajagripa.

- Uvidom u elektronsku bazu

podataka u Crnoj Gori u ovom

izvještajnomperiodu prijavlje-

ne su 94 osobe sa simptomima

nalikgripu–navelisuizInstitu-

ta.

Prema podacima Evropskog

centra za kontrolu i prevenciju

bolesti (ECDC), aktivnost gripa

visokog intenziteta je prijavlje-

na u Irskoj, Luksemburgu, na

Malti, u Švajcarskoj i Ujedinje-

nomKraljevstvu (Vels), u 15 ze-

malja je prijavljena aktivnost

gripa srednjeg intenziteta, dok

je niska aktivnost gripa prijav-

ljena u 27 zemalja koje dostav-

ljajupodatke.

IzInstitutapodsjećajudajevak-

cinacija najefektivnija mjera

prevencije, pri čemu se zaštita

stvaranakondvijedotrinedjelje

oddobijanjavakcine.

- Vakcine se preporučuju svim

osobama starijim od šest mje-

seci sa hroničnimoboljenjima

respiratornog sistema, kardio-

vaskularnogsistemaibubrega,

onimakojiseliječeodmetabo-

ličkih poremećaja i osobama

sa smanjenomfunkcijomimu-

nološkog sistema uključujući i

osobe sa HIV/AIDS-om, kao i

osobe koje imaju transplanti-

rane organe i/ili ćelije. Prepo-

rukazavakcinacijujeizastari-

jeod65,aSvjetskazdravstvena

organizacija preporučuje i

vakcinacijutrudnica, kao i dje-

ce uzrasta od šest mjeseci do

pet godina – naveli su iz Insti-

tuta.

Sl.R.

PODGORICA

–Vladinako-

misija zaprocjenu šteteod

elementarnihnepogodapo-

sjetila jenajugroženijeopšti-

nena sjeverunaše zemlje i

konstatovalada štete ima i to

najvišenaobjektima starijim

od50godina.

To je saopštila predsjednica

ove komisije, ministarka bez

portfeljaMarijaVučinović juče

u Jutarnjem programu Televi-

zijeCrneGore i podsjetila da je

Vladaopredijelila190.000eura

za saniranje najurgentnijihpo-

sljedica zemljotresa. Od toga je

70.000 eura opredijeljeno za

opštinu Plav, Gusinje je dobilo

50.000, Andrijevica 40.000 i

Berane 30.000 eura.

- Vladina komisija za procjenu

štete od elementarnih nepogo-

da,kojojjestiglo3.500zahtjeva

zaprocjenuštete, prevashodno

mora imati izvještaj procjene

štete od lokalne komisije, kako

bi reagovala adekvatno – ista-

kla jeVučinović.

Premanjenimriječima,lokalne

komisije su još na terenu i obi-

laze domaćinstva na sjeveru

koja su najviše pogođena ze-

mljotresom4.januara.Potresje

bio jačine 5,1 stepen Rihterove

skale sa epicentrom na planini

Visitor kod Plava, a više od sto-

tinukuća je oštećeno.

- Ogroman je broj zahtjeva.

Najviše ih ima u opštini Plav.

Prema informacijama, oni

očekuju oko 1.400 do 1.500 za-

htjeva, a u ostalim opštinama

oko 700 – precizirala je Vuči-

nović.

UVladinoj komisiji, kako je re-

kla, sada čekaju izvještaje lo-

kalnihkomisija, zakoje, kako je

istakla, još ne zna kada će biti

završeni. Kada se završi finalni

izvještaj ovog tijela, biće opre-

dijeljena druga faza novčane

pomoći „u obliku redovnih ak-

tivnosti prema pristiglim za-

htjevima“.

J.B.

PODGORICA

-Polaganjem

vijenaca i cvijećanaspomen-

obilježjestradalima juče jena

Biočuupetdo12obilježena

dvanaestagodinaodnajveće

željezničkenesrećeunašoj ze-

mljiukojoj jepoginulo47oso-

ba, avišeod200povrijeđeno.

Porodice i prijatelji odali su po-

čast poginulimi zapalili svijeće.

Podgoričko tužilaštvo 23. jula

2006. podiglo je optužnicu pro-

tiv 12 zaposlenih u Željeznici, a

za tragediju kod Bioča jedino je

osuđen mašinovođa Slobodan

Drobnjak.

Predstavnici nevladine organi-

zacije ,,Voz neprebola“ ponovili

su juče da neće odustati od na-

stojanja da sudski postupak bu-

de obnovljen, iako je tužilaštvo

odbilo taj zahtjev.

- Beznekepatetike odobećanja,

priče,ostalasuslovanapapiruili

u prenešenom dijelu. Svi o ne-

srećiistinuznaju,isvojsuddaju,

azanasmnogonehaju-kazaoje

preživjeli putnik Vesko Vlaho-

vić, prenijeli suportali.

On jeustvrdiokako supreživjeli

i porodice žrtava prepušteni se-

bi, bez ikakvepodrške.

-Borimosezapravduiistinupo-

kušavajući preko Tužilaštva da

obnovimo sudski proces. Da se

pravdomiistinomnađuoniljudi

koji su odgovorni - naglasio je

Goran Vojinović iz NVO „Voz

neprebola“.

Počast žrtvama odali su i pred-

stavnici Vlade. Vijenac je u ime

Vladepoložiladelegacijaukojoj

su, osim ministra saobraćaja i

pomorstva Osmana Nurkovića,

bili i potpredsjednik Vlade za

ekonomskupolitiku i finansijski

sistemMilutin Simović i mini-

star odbrane Predrag Bošković,

kao i predstavnici menadžmen-

taželjezničkihpreduzeća.

Sl.R.

PODGORICA

–Razmjena

studenataFilološkogfakulte-

taUniverzitetaCrneGoreod-

vijasenabazi 71. ugovorana-

šegsastranimuniverzitetima,

odčega jedesetakmeđufakul-

tetskihugovora iniciraoFilo-

loški fakultet, kazao jedekan

ovogfakultetaprof. drDragan

Bogojević.

Dolaznamobilnost, kako jeobja-

snio, uglavnomse odnosi na stu-

dente slavistike. Podsjetio je i da

jeFilološkifakultetosnovnabaza

zaregrutovanjeprofesoramater-

njihistranihjezikaiknjiževnosti

uobrazovniminstitucijama.

- Prednost studiranja filoloških

studijapredstavljavelikibrojča-

sova jezičkih vježbi, mali broj

studenata u grupi na završnim

godinama studija i rad stranih

lektora koji predaju svoj mater-

njijezik,štoomogućavakvalitet-

nije usvajanje jezičkih znanja i

kompetencijaiempatijskiodnos

studenatainastavnika–rekaoje

Bogojevićzaovaj portalUCG.

Istakao je i da je na trećoj godini

osmišljenmodul koji omoguća-

va dobijanje bečelor diplome

orijentisane na sticanje praktič-

nih znanja i vještina ukombina-

ciji sa izborompredmeta i orga-

nizacijom praktične nastave u

institucijama odgovarajućeg

profila -medijske kuće, turistič-

keagencije, biblioteke,muzeji…

- Međunarodna prepoznatlji-

vost fakulteta i razmjena stude-

nata i profesora u stalnom su

porastu– istakao jeon.

Sl.R.

Saopšteni podaci o oboljelima od virusne infekcije

Potvrđeno još 14

slučajeva gripa

Najtežaoštećenjapretrpjele starekuće

U Plavu

šteta više od

700.000 eura

Šteta na teritoriji opštine

Plav, prema riječima pred-

sjednika Orhana Šahma-

novića, još nije konačno

procijenjena, ali prvi nalazi

komisije ukazuju da ona,

za sada, iznosi više od

700.000 eura.

- Ukupno je više od 1.600

odštetnih zahtjeva. Komi-

sija za procjenu štete je na

terenu i svakodnevno stižu

novi zahtjevi – rekao je Šah-

manović Radiju Antena M.

Vladina komisija za procjenu štete od zemljotresa

Stiglo oko 3.500 zahtjeva

Položeni vijenci na spomen-obilježježrtvamanaBioču

Obilježena dvanaestogodišnjica najveće željezničke nesreće u našoj zemlji

Vlahović: Nećemo odustati od obnavljanja suđenja

Mobilnost studenata i profesora u fokusu

Filološki fakultet UCG sarađuje sa brojnimstranim fakultetima

Premamišljenju našeg

novopazarskog sagovornika

Fahredina Ć. najveću krivicu za

tragedije pojedinaca ili čitavih

porodica snose oni koji su svojim

propovijedima navodili mlade

muslimane na put u pakao

PODGORICA/NOVIPA

ZAR

- Još suprijevišeod

godinudana sudski procesi

uBosni iHercegovini vođe-

ni protiv20osobaoptuže-

nihzaučešćena ISILrati-

štimauSiriji i Iraku ili za

podstrekivanje i organizo-

vanjeodlaskamladihmu-

slimanau logističke ili bor-

bene formacije takozvanog

kalifata, pokazali da je riječ

ođavolski teškomposlu.

Dokazni materijal je, kako se

pokazalo, prilično „trošan“;

do ioleozbiljnijihsvjedoka se

objektivno nije moglo doći, a

na pravno-administrativnu

pomoć država u kojima su se

odvijala borbena dejstva te-

rorista, uglavnom se nijemo-

glo računati.

Nametipodstrekivači

U prvostepenom postupku,

doduše, 20 ljudi je u 23 vođe-

na postupka osuđeno na uku-

pno 50 godina zatvora, a po-

sebno je zanimljivo da su

oštrijekažnjenipodstrekivači

iorganizatoriodlazaka, odsa-

mih povratnika sa ratišta. Da

li će tako biti i nakon žalbi

osuđenika, odnosno njihovih

branilaca, nije uputno pro-

gnozirati, ali je sasvim izvje-

sno da bi ovakav koncept mo-

gao biti veoma interesantan.

Po mišljenju našeg novopa-

zarskog sagovornika Fahre-

dina Ć, čovjeka koji se u po-

sljednje dvije godine bavi

humanitarnim radom veza-

nim za pomoć porodicama

poginulih džihadista sa pro-

stora Sandžaka i Kosova, naj-

veću krivicu za tragedije po-

jedinaca ili čitavih porodica

snose oni koji su svojim pro-

povijedima navodili mlade

muslimane na put u pakao.

Uz njihovo nakaradno tuma-

čenja Kurana obećavali su im

novac i dženet (raj), a ustvari

susenanjihovimžrtvamabo-

gatili i bahatili.

Ulogapropovjednika

O dvojici od takvih „islam-

skihpropovjednika“Pobjeda

jepisalaunekolikonavrata, a

radi se o Zećiji Ćazimiju, ne-

kadašnjem radikalnom ima-

mu iz Kačanika i Nedžadu

Balkaniju, bečkom islami-

stičkom radikalu. Ćazimi je

naKosovuosuđenna10godi-

nazatvora, aBalkani jeuhap-

šen u Austriji, đe se još istra-

žuje ne samo njegova, nego i

uloga mreže koju je „ispleo“

u zemljama nastalimna teri-

toriji bivše SFRJ. Svojevre-

meno je, sa saradnicima iz

Njemačke i Holandije, na

kratko, boravio i u Ulcinju,

kao gost tekfirdžijske grupe

Organizatori puta u

pakao izmičupravd

POVODI:

Što pokazuju sudski procesi protiv povratnika s