Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Povlašćenim

proizvođačima je, na ime

podsticaja zaproizvodnju

električne energije izobnov-

ljivih izvora, uprošloj godini

isplaćeno4,52miliona eura,

pokazujupodaci Crnogor-

skogoperatera tržišta elek-

trične energije (COTEE).

- Podsticanje proizvodnje

energije iz obnovljivih izvora

počelo je 1.maja 2014. godine i

u ovom periodu je isplaćeno

povlašćenim proizvođačima

na ime podsticaja 7,53miliona

eura - kazali su Pobjedi iz CO-

TEE-a.

Prema podacima COTEE-a,

po osnovu podsticaja lani je

najviše para, 2,12miliona eura

zavjetroelektranuKrnovodo-

bila kompanija Krnovo Green

Energy, vlasništvo austrijske

firme Ivicom Consulting i

francuske kompanije Akuo

energy. Kompanija Masdar iz

Abu Dabija je prošle sedmice

kupila 49 odsto akcija te vje-

troelektrane. Od vlasnika ma-

lih hidroelektrana najviše je

dobila kompanija Hidroener-

gija Montenegro 1,37 miliona

eura, čijihšestmHEimajusta-

tus povlašćenog proizvođača.

Radi se o mHE Jezerštica, Bi-

strica,Orah,Rmuš,Spaljevići1

i Šekular uBeranama. Osniva-

čiHidroenergijesu,premapo-

dacima iz Centralnog registra

privrednih subjekata, Ranko

Ubović,AleksandarMijajlović

i firma Hemera capital, čiji je

osnivačOlegObradović.Obra-

dović je ovlašćeni zastupnik

Hidroenergije.

Kompanija Kronor je za mHE

Jara i Babino Polje dobila

645.530 eura, Igma energy za

mHEBradavec i Piševsku rije-

ku dobila 223.530 eura, dok je

kompaniji Synergy isplaćeno

153.120 eura, za mHE Vrelo.

OsnivačiSinergyasuKiaMon-

tenegro, čiji je osnivač Željko

Đuranović, zastupnik i izvršni

direktor Vuk Rajković, zatim

Dragana Bošković, TomašHa-

jek, Uroš Karadžić i Radoje

Vujadinović. U CRPS-u je na-

vedenoda je rješenjemOsnov-

nog suda uNikšiću od 26. juna

određeno izvršenje protiv Vu-

jadinovićakaoizvršnogdužni-

ka, pljenidbom i procjenom

njegovogudjela. Vlasnik firme

Igma energy je Igma Grand

IgoraMašovića,doksuosniva-

čiKronorakompanijeKroling,

Mont Hidro i Normal com-

panyŽarkaBurića.

Predstavnici Ministarstva

ekonomije saopštili su prošle

sedmice Pobjedi da naknada

za podsticanje proizvodnje

energije iz obnovljivih izvora

energije za ovu godinu neće

biti povećana. Oni su objasnili

da je osnovni razlog za to što

naknada neće biti povećana

činjenica da je dio naknada

prikupljenih lani neutrošen

zbog kasnog ulaska u proi-

zvodnju VEKrnovo, pa će biti

prenijet u ovu godinu. Iz tog

resora je poručeno da iznos

naknade za ovu godinu ostaje

nepromijenjen, kao i da ona

neće uticati na povećanje ra-

čuna za struju. Vrijednost na-

knade je početkom prošle go-

dine povećana sa 0,129 centa

po kilovatsatu na 0,473 centa.

Osim toga, zbog suše su slabo

radilemaleHE.

Ovegodinejeplaniranopušta-

nje u rad još četiri male hidro-

elektrane. U okviru do sada

potpisanih ugovora, osim VE

na Možuri, biće izgrađene

ukupno53mHE.

S.POPOVIĆ

Podaci COTEE-a za 2017. o podsticajima za proizvodnju iz obnovljivih izvora

Povlašćenimproizvođačima

isplaćeno 4,5miliona eura

Po osnovu

podsticaja u

prošloj godini

je najviše, 2,1

milion eura, za

vjetroelektranu

Krnovo dobila

kompanija

Krnovo Green

Energy, a od

2014. vlasnicima

ovih pogona

isplaćeno je

ukupno 7,5

miliona eura

uta veća od kamate na štednju

e

ju

u

stalnog pada pasivnih efektivnih

kamatnih stopa na depozite u na-

šem bankarskom sistemu. Istina

da je politika kamata u nadležno-

sti poslovnih banaka, ali one pri

kreiranju svojih politika moraju

voditi računa o povjerenju i zadr-

žavanju svojihklijenata. Smatram

da je Centralna banka uradila do-

bar potez kada je krajem oktobra

svim bankama uputila preventiv-

no upozorenje da ne uvode nega-

tivnekamatnestope,poštosuneke

banke najavile tumogućnost– ka-

žeKalač.

On podsjeća da su ukupno odo-

breni krediti banaka na kraju no-

ju kao loši đaci

dano visokim kamatama. Takve

kamate solidarno plaćaju zdravi

dio privrede i građani – smatra

Damjanović.

On kaže da poput pravdanja

lošeg đaka zvuče pozivanja na

tzv. visoki rizik zemlje, kao slabe

ekonomije, ili objašnjenja kako

nema zdravih projekata za kredi-

tiranje, pa kamate ostaju visoke.

- To je providan alibi etabliranih

banaka koje se, u nedostatku

suštinskih regulatornih pote-

za Centralne banke ili čak uz

otvorenu ili prikrivenu podršku

te institucije, koja polako ali

sigurno postaje suštinski servis

komercijalnih uglavnom ino-

stranih banaka - ne ,,zamaraju“

kreditnim aranžmanima. One

lagodno funkcionišu od visokih

provizija i drugih dažbina koje

imomogućava poslovanje na

,,otvorenom“ crnogorskom

inansijskom tržištu - kaže za

naš list Damjanović.

vembra prošle godine bili 2,7

milijardi eura, a depoziti 3,18

milijardi eura. Prosječna likvid-

na sredstva banaka u novembru

bila su 1,03 milijarde i 11,5 odsto

su veća nego u istom mjesecu

2016.

Neprihvatljivo

Kalač takođe smatra da su ka-

matne stope na kredite i dalje

visoke.

-Spravomse očekuje njihovda-

lji pad. Da su aktivne kamatne

stope i dalje na visokom nivou,

govore iuporedni podaci sa trži-

šta iz EU. Dalji pad aktivnih ka-

matnih stopa je neophodan jer

bi to omogućio snažniji razvoj

realnog sektora i povoljnije kre-

ditne uslove za razvoj naše eko-

nomije, pokrenule bi investicio-

nu tražnju, urednije izmirenje

kredita, smanjenje kreditnog ri-

zika povjerioca. Performanse

poslovanja banaka u Crnoj Gori

govoredaonemogubiti snažniji

faktor dinamičnijeg razvoja cr-

nogorske ekonomije - smatra

bankarski ombudsman.

Banke su, dodaje on, na potezu

da kreditiranje učine povoljni-

jim.

-Ove tvrdnjezasnivamnapoda-

cima Centralne banke da sve

bilansnepozicijekaoštosuuku-

pna aktiva, depoziti, kapital, u

bilansima banaka bilježe konti-

nuirani rast. Učešće nekvalitet-

nihkreditauukupnimjeznačaj-

nosmanjeno,finansijskirezultat

banaka na agregatnom nivou je

pozitivan, a likvidnost i solven-

tnost bilježe rast i njihovi nivoi

su i dalje značajno iznad zako-

nom propisanog standarda –

objašnjavaKalač.

M.P.M.

PODGORICA

Odgovornost

trgovaca je da istaknu oznake

energetske e ikasnosti na

modelima u prodavnicama i

da navedu energetsku klasu

proizvoda prilikom reklamira-

nja, saopšteno je iz Uprave za

inspekcijske poslove.

Predstavnica uprave Marina

Janković smatra da se time

štite građani od loših proizvo-

da, a privrednici od nelojalne

konkurencije.

S. P.

Uprava za inspekcijske

poslove ukazala na

odgovornost trgovaca

Istaknuti

oznake

energetske

efikasnosti

PODGORICA/LONDON

-U

prošloj je godini dodatnoproši-

ren jaz između siromašnih i bo-

gatih, a čak82odstobogatstva

otišlo jeuruke jedanodstonaj-

bogatije svjetskepopulacije,

dok3,7milijardi ljudi koji čine

najsiromašnijupopulacijunije-

su imali ništa, pokazujupodaci

Oxfama, internacionalnekon-

federacijehumanitarnihorga-

nizacija, kojadjelujeu90zema-

lja, aosnovana je 1942. godineu

Oksfordu.

Od 2015. godine, navode, jedan

odstonajbogatijih ljudi na svijetu

imavišenovcaodostatkaplanete.

Iz Oxfama ističu kako je omogu-

ćenomalojelitnojgrupiakumuli-

ranjegolemogbogatstvanaračun

stotina miliona ljudi, često žena.

Takođe upozoravaju da je svjet-

ska ekonomija izgrađena na leđi-

ma radnika koji su zarobljeni u

siromaštvu, dok se koristi eko-

nomskograstaidaljekoncentrišu

kod malobrojnih. Kao glavne

krivce za ogroman jaz navode

izbjegavanjeplaćanjaporeza,uti-

caj korporacija na političare,

agresivno smanjivanje troškova

proizvodnje...

Inače, osam najbogatijih pojedi-

naca posjeduje onoliko koliko i

najsiromašnija polovina svjet-

skogstanovništva.Brojmilijarde-

ra jedostigaorekordannivoproš-

le godine, kad je svijet je dobijao

nove milijardere svaka dva dana,

navodi Oxfamreferišući se na pr-

vu listu milijardera koju je ame-

rički magazin Forbs objavio 1987.

godine. Prije 30godinabilo je 140

milijardera sa ukupnom aktivom

od 295milijardi dolara (241,1 mi-

lijardu eura), a sada ih je 2.043 sa

ukupno rekordnih 7,7 hiljada mi-

lijardi dolara.

R.E.

Jedan odsto najbogatije populacije posjeduje 82 odsto svjetskog bogatstva

Lani svaka dva dana svijet

dobijao novogmilijardera

Halil Kalač