Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Evropska

unija skinula jeosamzema-

lja sa crne listeporeskihra-

jeva, nakon što su ispunile

zahtjeve izBrisela.

Barbados, Grenada, Makao,

Mongolija, Panama, Južna

Koreja, Tunis i Ujedinjeni

Arapski Emirati skinuti su sa

listeporeskihrajevanakonšto

supristali dapooštre svojepo-

reske zakone. Francuskimini-

star ekonomije i finansijaBru-

no Le Maire rekao je da nove

obaveze koje su te zemlje pre-

uzelepokazujudaje,,evropski

pritisak“ efikasan, prenosi

B92.

EU se do sada fokusirala na

javno imenovanje i kritiku ze-

malja zbog nepoštenih šema

za izbjegavanje poreza, a Le

Maire je pozivao na oštrije ak-

cije.EUjeudecembrunacrnu

listu stavila 17 zemalja zbog

nepoštenihšemazaizbjegava-

nje poreza, a više od 40 zema-

lja, među kojima je i Crna Go-

ra, stavljeno je na sivu listu i

one će biti pod nadzoromdok

se u potpunosti ne obavežu na

reforme.

Minabiznis

Poreski rajevi ispunjavaju zahtjeve EU

Skinuto osamof-šor

zemalja sa crne liste

Prosječna efektivna kamata na kredite deset

PODGORICA

Apsolutno je

neprihvatljivoda razlika iz-

međukamatanakredite i na

depozite, odnosno štednjuu

bankama iznosi blizuhiljadu

posto, jernemani jedne grane

ubiznisuukojemje toliki ra-

skorak između imputa i aut-

putakaoubankama, smatraju

ekonomisti.

Po najnovijim podacima Cen-

tralne banke, prosječna ponde-

risana efektivna kamatna stopa

na kredite, koja obuhvata sve

njihove troškove u novembru

prošle godine bila je 6,9 odsto, a

na štednju0,72 odsto.

Raskorak

Predsjednik skupštinskog Od-

bora za ekonomiju dr Predrag

Sekulić za Pobjedu kaže da je

ovoliki raskorak primjer kako

bankarski sektor svoje loše po-

slovne poteze prebacuje na kli-

jente.

- Sada plaćamo ceh loših pla-

smana poslovnih banaka u pro-

teklih nekoliko godina. I pored

destimulativne kamate na šted-

nju imamo rast depozita. Vjeru-

jem da će banke, ukoliko bude-

mo i na l i ras t i nf l ac i j e u

narednom periodu, povećati

kamatne stope kako na štednju

po viđenju tako i na oročene de-

pozite. U narednom periodu

vjerujemdaćemo imati smanje-

nje kamata na plasmane iz pro-

Ban

zarađ

hilja

post

Dr Predrag Sekulić:

Ovoliki raskorak primjer kako bankari

svoje loše poslovne poteze prebacuju na klijente

DrHalil Kalač:

Kamate na kredite i dalje su visoke, pa se s

pravomočekuje njihov dalji pad

DAMJANOVIĆ:

Bankari se pravd

Poslanik opozicije i bivši pred-

sjednik Odbora za ekonomiju

Aleksandar Damjanović za

Pobjedu kaže da su visoke efek-

tivne aktivne kamatne stope

na domaćem tržištu u eri nikad

nižih kamata na međunarodnom

inansijskom tržištu i ekspan-

zivne monetarne politike, kako

Evropske centralne banke tako i

ostalih centralnih banaka poslje-

dica načina na koji je utemeljen

ekonomsko inansijski sistemu u

Crnoj Gori.

- Veliki spred, odnosno razlika

kamata na kredite i na oročenu

štednju, koji je vjerovatno

najveći među eurizovanim

ekonomijama, dodatni je

pokazatelj nepostojanja

zdravog inansijskog

Sistema, koji de fakto

nikada nije ni bio u

funkciji razvoja crno-

gorske privrede,

odnosno preduzet-

ništva građana. Naprotiv, politika

nemilosrdne kreditne ekspanzije

od prije desetak godina, kada su

ove iste banke dijelile višemilion-

ske kredite i na telefonski poziv

i kada su promašaji menad-

žmenta, odnosno koruptivni

krediti ruinirali njihove bilanse,

i dan-danas se pegla neoprav-

stog razloga što se u bankama

nalazi sve više novca – smatra

Sekulić i dodaje da je dobro što

se procenat loših plasmana

smanjuje iz godine u godinu i

što je rizikubankarskomsekto-

ru svedennaminimum.

Nije, dodaje on, za utjehu da su

kamatne stope iste ili sa mini-

malnom razlikom u svim po-

slovnimbankama u Crnoj Gori,

ali i u regionu.

Bankarski ombudsmandrHalil

Kalač smatra takođe da je nere-

alnoineprihvatljivoovakvosta-

nje.

- Neprihvatljivo je da se kamat-

ne stope na depozite, odnosno

štednju spustenanulti nivoiliu

zonu negativnih. Svjedoci smo

USD 1.22490

JPY 135.35000

Kursna lista

GBP 0.87830

CHF

1.17790

AUD

1.53650

CAD

1.52890

PODGORICA

Ministarstvo

saobraćajado sada je izdalo

78 saglasnosti za angažova-

njepodizvođača za izgrad-

njuprioritetnedioniceauto-

putaBar –Boljare, kojima je

obuhvaćeno99kompanija,

odčega80 izCrneGore.

-Natajnačinjeautoputpostao

projekat koji je uključio najvi-

še domaćih kompanija - navo-

diseusaopštenjuobjavljenom

na sajtuMinistarstva i podsje-

ća da izvođač radova nema

pravo da radove u cjelini ustu-

pi podizvođačima.

Ministarstvo, u svojstvu inve-

stitora, izdaje prethodnu sa-

glasnost, ali to ne znači auto-

matski i da je neko postao

podizvođač,jerjetoobligacio-

ni odnos izvođača radova i

drugih kompanija. Investitor,

kako su objasnili, ne određuje

podizvođače, već na predlog

izvođača daje prethodnu sa-

glasnost ako ispunjavaju uslo-

ve.

- Osnovni kriterijumi koje in-

vestitor ima u vidu prilikom

davanja prethodnih saglasno-

sti su tehnička i kadrovska re-

ferentnost potencijalnog po-

dizvođača za određenu vrstu

poslova, kao i posjedovanje

odgovarajućih licenci - kazali

su izMinistarstva.

Gradnja prioritetne dionice

Smokovac –Uvač –Mateševo,

dugačke 41 kilometar, počela

je 11. maja 2015. godine, od ka-

da kineskoj kompaniji CRBC

kreće rok od četiri godine za

završetak radova.

S.P.

Ministarstvo saobraćaja izdalo 78 saglasnosti za angažovanje podizvođača

Na autoputu radi 80

domaćih kompanija

PODGORICA

Glavni radovi na tvrđa-

vi Mamula, čiji je zakupac švajcarska

kompanija Orascom, trebalo bi da

počnu krajem aprila. U ovoj godini bi,

prema preliminarnimprojekcijama,

trebalo da bude investirano 4,5 miliona

eura. U izvještaju Vlade se navodi da

je u prošloj godini isplaćena godišnja

iksna zakupnina od 47.770 eura. Za

realizaciju projekta je do sada utrošeno

543.000 eura. Ugovor o dugoročnom

zakupu između Vlade i Orascoma

zaključen je 2015. godine.

N.K.

Radovi naMamuli

Ulažu četiri

i pomiliona

PODGORICA

Skupština je

prirodni partner poslovnoj

zajednici kroz saradnjuuobe-

zbjeđivanjuzakonodavnog

okvira zaolakšani razvoj, ja-

čanjekonkurentnosti, a time i

privrednog rastadržave, oci-

jenjeno jeurazgovorupred-

sjednikaparlamenta Ivana

Brajovića sadelegacijomAso-

cijacijemenadžeraCrneGo-

re, koju jepredvodiopred-

sjednikBudimirRaičković.

Usaopštenju nakon sastanka se

navodi da supredstavnici asoci-

Predsjednik parlamenta sastao se sa predstavnicima Asocijacijemenadžera

Zakoni

pomjeri

biznisa

jacije istakli zainteresovanost

zasaradnjusaskupštinskimod-

borima za ekonomiju, rad i

evropske integracije.

- Dogovoreno je i potpisivanje

memoranduma o saradnji iz-

među Skupštine i Asocijacije

menadžera, kojim će biti po-

stavljene smjernice i okvir bu-

duće saradnje - dodaje se u sa-

opš t en j u i doda j e da j e

dogovorenozasijedanjeposlov-

nog parlamenta, koji će okupiti

Uniju poslodavaca, Privrednu

komoru,Asocijacijumenadžera

idrugesrodneorganizacije,ana

kojem će sa predstavnicima za-

konodavne i izvršne vlasti raz-

matrati unapređenjeposlovnog

ambijenta.

R.E.

PODGORICA

Besix grupa iz Belgije

zainteresovana je za učešće umogućim

projektima vezanim za valorizaciju aero-

droma Tivat i Podgorica, mosta na Veri-

gama, izgradnju turističkih i energetskih

kapaciteta, saopšteno je nakon razgovora

direktora grupe Rika Vandenberga sa pre-

mijeromDuškomMarkovićem. Iz kabineta

premijera je saopšteno da će predstavnici

Vlade i Besiks grupe u što kraćemperiodu

sagledati konkretne mogućnosti za strateš-

ku saradnju. Besiks grupa je u Crnoj Gori

prisutna od 2013. godine kao suinvestitor u

Luštici Bej i vlasnik polovine budućeg hote-

la ,,Čedi“.

M.P.M.

Premijer primio predstavnike belgijske Besiks grupe

Zainteresovani za

aerodrome i Verige

PredragSekulić

Bridžtaun, Barbados

Sa sastanka

Prijemkodpremijera