Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Politika

PODGORICA

Pobjedom

Demokratskepartije socijali-

stana izborima4. februara

Berane ćemovratiti Crnoj

Gori, ocijenio je lider teparti-

jeMiloĐukanović.

Izbori

-Na svimovimizborimami se

grčevito borimo da odbrani-

mo tekovine savremene Crne

Gore. Zato što nam naša kon-

kurencija jasnostavljadozna-

nja da bi, ukoliko bi napravili i

najmanji kiks, oni to iskoristili

da revidiraju najvažnija poli-

tičkaostvarenjaDemokratske

partijesocijalistainašihkoali-

cionihpartnera.Onisutuveo-

ma eksplicitni. Rekli su da bi,

kadabi pobijedili nanekimod

ovih izbora, posebno na pred-

sjedničkim, to iskoristili da

zakažu prijevremene parla-

mentarneizbore,aondabido-

veli u pitanje nezavisnost Cr-

ne Gore, naše članstvo u

NATO, kao i mnoge druge od-

luke koje smo kao odgovorna

državna politika donosili u

prethodnom periodu – poru-

čio je Đukanović na sjednici

Opštinskog odbora Demo-

kratske partije socijalista u

Beranama.

Naglasio jeda aktuelna vlast u

tomgradu,umjestodasebavi-

ladobromprojekcijomrazvo-

ja ,,čitavo vrijeme je tumarala

poznatimbespućima,pokuša-

vajući da prkosi državi Crnoj

Gori, da prkosi crnogorskoj

državnoj politici i da se per-

manentno bavi pokušajima

prevrednovanja istorije“.

- To je jedna nepovoljna real-

nost, koja ne odgovara prije

svega građanimaBerana i koja

nipošto ne odgovara državi

Crnoj Gori. Mislim da nas to

dodatno stimuliše da pokuša-

modanapravimoobrtnaovim

izborima, dapovratimovlastu

Beranama idanatajnačinvra-

timo Berane Crnoj Gori – re-

kao jeĐukanović.

DodaojeidaDPSuprkostome

što je naučio da pobjeđuje i da

u nove izbore ulaze iz pozicije

nekog ko vrši vlast, ovog puta

to radi sa pozicije opozicije.

Vlast

- Danas vidimo da se oni koji

su od nas 2014. uzeli vlast zai-

sta nijesu proslavili na svom

poslu. Mislim da to treba

umješno da iskoristimo kroz

kritiku njihovih učinaka i,

istovremeno, kroz prezenta-

ciju planova kako mi vidimo

Berane u sljedećem četvoro-

godištu–naveo jeĐukanović.

Ocijenio je i da je prednost

DPS-auodnosunakonkuren-

cijuuvijek bila jasna vizija.

-Mi smouvijekznali dadoba-

cimodaljeuprojekciji razvoja

iistovremenosmouvijekima-

li i dovoljnohrabrosti i dovolj-

no odlučnosti da svoju viziju

slijedimo.Tonijebilakarakte-

ristika naše konkurencije, uk-

ljučujući i ovu našu konku-

renciju ovdje u Beranama

–poručio je liderDPS-a.

Đukanović je podsjetio i da,

nakon izbora u Beranama i

Ulcinju,slijedepredsjednič-

ki i izbori u još 11 opština, uk-

ljučujući i Podgoricu.

Đ.Ć.

PODGORICA

Predsjed-

nički i lokalni izbori nemo-

gubiti održani istogdana

jer za tonepostoji zakonski

osnov, saopšteno je juče iz

kabinetapredsjednikaCrne

GoreFilipaVujanovića. Li-

derDemokrataAleksaBe-

čić tvrdi da za takoneštone

postoji zakonskoograniče-

nje.

Iz Vujanovićevog kabineta su

naveli kako se predsjedniku

nijeobratilanijednaopozicio-

na stranka, partija ili koalicija

sa predlogom za zakazivanje

lokalnih izbora u istom danu

kada su zakazani i izbori za

predsjednikaCrneGore.

- Zapretpostaviti jeda supro-

vjerili, da je to zakonski ne-

moguće i dabi bilo jedinomo-

guće u danu zakazanih izbora

za predsjednika Crne Gore

zakazati lokalne izbore u op-

štini Plužine. Prvi danukome

bi se izboriuPlužinamamogli

raspisati je9. februar2018. go-

dine - navodi se u saopštenju.

Lokalni iz-

bori u

Podgorici

i još 11

crnogor-

skih opšti-

n a

biće održani tokom ove godi-

ne.IzVujanovićevogkabineta

napominju da će on, vodeći

računa o potrebi da se izbori

održeujednomdanu,apoštu-

jući rokove, obavijestiti jav-

nost u kojem će se danu ti lo-

kalni izbori održati.

Međutim, lider Demokrata

Aleksa Bečić tvrdi da Vujano-

vić u skladu sa Zakonomo iz-

boru odbornika i poslanika

može, najkasnije do 13. febru-

ara, raspisati izbore u Podgo-

rici i još 11 opština kako bi oni

bili održani zajedno sa pred-

sjedničkim15. aprila.

- Članom 14 Zakona o izboru

odbornika i poslanika, na koji

seVujanović poziva, definisa-

no jedase izbori zaodbornike

i poslanike održavaju najka-

snije 15 dana prije isteka iz-

bornog perioda odbornika,

odnosno poslanika kojima te-

če mandat. Precizirano je da

od dana raspisivanja do dana

održavanja izbora ne može

protećimanjeod60, ni višeod

100 dana... Jedan od primjera

da nema prepreka da pred-

sjednik raspiše lokalne izbore

za 15. april ove godine jeste i

odluka o raspisivanju izbora

za odbornike u Skupštini op-

štine Berane, koju je donio

upravo Vujanović skoro dva

mjeseca prije isteka mandata

SO Berane i to bez odluke SO

Berane o skraćenju mandata

– naveo je Bečić u javnom pi-

smu, pozivajući svepolitičke

subjekte, nevladineorgani-

zacije, nezavisne intelek-

tualce i diplomatski

kor da se ogla-

se tim povo-

dom.

R.P.

Lider DPS-a govorio pred Opštinskimodborompartije u Beranama

Đukanović: Grad

ćemopobjedom

vratiti Crnoj Gori

Predsjednik saopštio da zahtjev nema

zakonskog osnova, Bečić uputio javno pismo

VUJANOVIĆ:

Predsjednički i

lokalni izbori ne

mogu biti istog dana

PODGORICA

Predsjednik

VladeDuškoMarkovićuče-

stvovao je jučeuraduredov-

nog radnog sastanka amba-

sadoradržava članica

Evropskeunije i šefaDele-

gacijeEvropskeunijeuCr-

noj Gori AivaOrava.

Domaćin sastanka bio je am-

basador Republike Bugarske

Mladen Červenjakov u svoj-

stvu diplomatskog predstav-

nika države predsjedavajuće

SavjetomEvropske unije.

Kako je saopšteno izVlade, na

dvosatnomsastankunakojem

su predstavljeni prioriteti bu-

garskog predsjedavanja – Bu-

dućnost Evrope za mlade, Za-

padni Balkan i povezivanje,

BezbjednostistabilnostiDigi-

talna ekonomija – premijer

Marković je ponovio da je, na-

konuspješnookončanogučla-

njenja u NATO, proces evrop-

ske integracije strateški

prioritet Vlade.

R.P.

PODGORICA

Šeficakan-

celarijeEvropskeunijeu

PrištiniNatalijaApostolova

pozvala jekosovskevlasti da

hitno ratifikujuSporazumo

demarkaciji saCrnomGo-

rom, prenosi portal Gaze-

taexpress.

Apostolova je juče, tokom

predstavljanja prioriteta bu-

garskog predsjedavanja Sa-

vjetomEvrope, navela da Pri-

ština ne bi trebalo da ostane

talac pojedinaca jer je taj spo-

razum, kako je rekla, od„naci-

onalnog interesa za zemlju“.

Sporazum o demarkaciji sa

Crnom Gorom potpisan je u

ljeto 2015. godine.

SkupštinaCrneGore ratifiko-

vala je taj sporazum, dok je

kosovski premijerRamušHa-

radinaj protiv ratifikacije jer

smatra da je taj dokument

potpisanna štetuPrištine.

Đ.Ć.

BERANE

Nosilac listekoa-

licije ,,SDP -Demos - drRa-

dovanAsanović“, na lokal-

nimizborimauBeranama,

koji će seodržati 4. februara

MirkoPavićević,kaže zaPo-

bjedudaovaj graddanas nije

ni sjenkanekadamoćnih i

snažnihBerana. Naglašava

da suBerane sadanavrhu

samounegativnimkatego-

rijamauCrnoj Gori: prvi po

nezaposlenosti, broju soci-

jalnih slučajeva, prvi pouni-

štenosti industrije, grad

sportskihdrugoligaša, bez

ozbiljnekulturne i naučne

djelatnosti.

Pavićevićsmatradaćekoalici-

ja koju predvodi prekinuti ne-

gativne trendove i uraditi sve

kako bi Berane ponovo bile na

mapi ozbiljnihcentaraudrža-

vi.

U ovoj koaliciji su svjesni svih

problema u kojima se Berane

nalazi i želedadobijušansuda

pokažukolikoumiju.

- Zalagaćemo se za profesio-

nalizaciju lokalne samoupra-

ve, ukojoj ćemjestodobitinaj-

stručniji i najobrazovaniji, a

ne partijski podoban kadar.

Budžetom ćemo predvidjeti

fond za pomoć penzionerima

koji primaju minimalnu pen-

ziju, a planskom dokumenta-

cijom predvidjećemo izgrad-

njuregionalnogdomazastare.

Berane. Formiraćemo garan-

tni fond opštine Berane, koji

će biti dostupan za realizaciju

prioritetnih problema građa-

na, podsticanjezapošljavanja i

samozapošljavanja, kreditira-

nje i subvencionisanje poljo-

privrednih proizvođača i ma-

lih i srednjih preduzeća

-kazao jePavićević inavodida

će koalicija obezbijediti ga-

ranciju za razvojne kredite u

iznosu do 10.000 eura za sve

koji žele da počnu sopstveni

biznis.

On naglašava da im je plan da

nakon dolaska na vlast više

pažnje posvete obrazova-

nju i razvoju sporta.

- Za svakog polumatu-

ranta ćemo obezbijediti

laptop.Ruiniranusport-

skudvoranu (podJasi-

kovcem) ćemo pre-

tvoriti u dvoranu za

treninge za mnoge

sportske kolektive i

uz besplatno korišće-

nje - dodajePavićević.

V.J.

Premijer DuškoMarković sa ambasadorima EU

Nakon ulaska u NATO

evropska agenda

najvažnija tema

BERANE - LOKALNI IZBORI:

Nosilac liste koalicije ,,SDP - Demos - dr Radovan Asanović“

Pavićević: Svakom

polumaturantu laptop

Šefica kancelarije EU na Kosovu pozvala na ratifikaciju sporazuma sa CrnomGorom

APOSTOLOVA: Priština ne

smije ostati talac pojedinaca

MirkoPavićević

PredsjednikDPS-aMiloĐukanović

na sjednici Opštinskogodbora

Sa sastankapremijera saambasadorima

FilipVujanović