Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Potpred-

sjednikNove srpskedemo-

kratijeSlavenRadunović i

potpredsjednicaPokreta za

promjeneBrankaBošnjak

najozbiljniji sukandidati za

gradonačelnikaPodgorice iz

Demokratskog fronta.

Više izvora Pobjede iz Demo-

kratskog fronta saopštilo je da

kao „ozbiljni i jaki kandidati“

figuriraju i profesor Branko

Radulović, potpredsjednik

Pokreta za promjene, kao i

predsjednik DNP-a Milan

Knežević, ali tek ostaje da se

vididalibioniprihvatilidabu-

du nosioci liste i uđu u trku za

gradonačelnika.

Izvorinašeglistasuprecizirali

da za sada nije poznato ko od

pomenuta četiri visoka funk-

cionera Fronta ima najviše

šansi da bude izabran za kan-

didata koji će predvoditi listu

u Podgorici, ali da su se iskri-

stalisala dva favorita.

- Kao ključni favoriti su se iz-

dvojili Radunović i Bošnjak. U

Demokratskom frontu lokal-

ne izboreuPodgorici, za razli-

ku odpredsjedničkih, smatra-

ju kao „biti ili ne biti“, jer

opozicija ima veoma dobru

šansu da pobijedi - rekao je

izvor Pobjede izDF-a. Podsje-

tio jena izjavuNebojšeMedo-

jevića,,dabiistarletaSorajada

je DPS kandiduje pobijedila

lidere opozicije na predsjed-

ničkimizborima“.

Favoriti

Kaoprvi kandidat figuriraSla-

venRadunović,članNovesrp-

ske demokratije, najjače

stranke uDF-u.

- Radunović dolazi iz najjače

stranke i logično jedabudepr-

va opcija. On odlično poznaje

situaciju u glavnomgradu, što

su njegove potrebe kao i pla-

novi razvoja - naveo je izvor

Pobjede. Saopštio je da je Ra-

dunović već par mjeseci kre-

nuo u kampanju na društve-

nim mrežama, objavljujući

markantne fotografije iz Pod-

gorice i navodeći da je „u pita-

njunjegov grad“.

- Ukoliko Nova srpska demo-

kratija i Andrija Mandić čvr-

stostanuizaRadunovića, onje

vjerovatni kandidat. Ipak, tre-

ba sačekati da se vidi kakvo će

biti raspoloženje u ostalim

strankama - saopštio je izvor

našeg lista.

Žena

Kao drugi ozbiljan kandidat

pominje se Branka Bošnjak,

pogotovo što kao dugogodiš-

nja odbornica odlično pozna-

je situacijuu glavnomgradu.

Bošnjak je snažan favorit i

podgoričkog odbora PZP. Taj

odborjenaposljednjojsjedni-

ci čvrsto zastupao stav da bi

PZP trebalo da ima svog kan-

didata za gradonačelnika.

- Bošnjak je izuzetno kvalifi-

kovana i nema razloga da ne

bude kandidat. Mislim da je

konačno vrijeme da žena bu-

de u trci za gradonačelnika

Podgorice - rekao je izvor Po-

bjedeizpodgoričkogPZP.Od

-

luku o kandidatu za gradona-

čelnika DF bi trebalo da

donese početkomfebruara.

N.ZEČEVIĆ

Raste spisak zainteresovanih za nosioca liste Demokratskog fronta za lokalne izbore u glavnomgradu

I Branka Bošnjak u igri za

gradonačelnika Podgorice

PODGORICA

-Ovihdanako-

alicijakojasebenaziva„Zdra-

voBerane“– iakotamoničeg

zdravognema, štavišeufazi je

truljenja i raspada–pokušava

dapodmetačinama i kleveta-

madiskredituje izbornulistu

Demokratskepartijesocijali-

stauBeranama, saopštili suiz

beranskogDPS-a.

Ranije je koalicija „Zdravo Be-

rane“objavilaspisakfunkcione-

raDPS-a koji primaju socijalnu

pomoć.

-Kako je timkoji je naša partija

okupila na ovim izborima sa-

stavljenod ljudi koji suunašem

graduprepoznati kaonajugled-

niji građani, dokazani u svojoj

profesiji, mnogi od njih, čak 26,

prvi put je u izbornoj trci, a sve

ih spaja želja da učine život u

ovomgradu boljim i kvalitetni-

jim za svoje sugrađane, pred-

stavnici ‘Trule koalicije’ su pri-

bjegli niskim, ali njima

svojstvenimmetodama poku-

šaja diskreditacije - kazali su iz

DPS-a. Kako dodaju, grupa

avanturista i profitera koja je iz

svojih ličnih i partijskih razloga

držala ovaj grad četiri godine u

blokadi i v.d. stanju, isti oni koji

su, kako tvrde iz DPS-a, među-

sobno potpisivali nezakonite

sporazume oopstankuna vlasti

posvakucijenu.

IzDPS-atvrdedaberanskakoa-

licija danima pokušava da vje-

štački stvori aferu, spominjući

imena ljudi koji sunavodno do-

bili socijalnu pomoć, a bliski su

ovoj partiji.

-Nebavimo sedemantovanjem

besmislica i ne učestvujemo u

dodatnomspinovanju njihovih

podmetanja. Koliko su imargu-

menti na mjestu i koliko ništa

nijesumogli danađuza štabi se

uhvatili kako bi prikrili svoj ne-

radihaoskojisuostavili,svjedo-

či i činjenica da na izborima

2018. godine pričaju o nečemu

štosetobožedesilo2012.godine

-dodajuoni.DPSpozivasveone

koji smatraju da postoje ele-

menti krivičnog djela u ovoj

podmetačiniDF-aiSNP-a,dato

dokažuprednadležnimorgani-

ma.

- U suprotnom, sve ovo što pri-

padnici ove dvije partije u ras-

padu rade danima, samo služi

da prikrije njihov katastrofalni

učinak kao i činjenicu da će na-

konnjihovogneminovnogodla-

ska sa vlasti u Beranama biti

dovoljnomaterijala za pokreta-

nje krivične odgovornosti onih

kojisučetirigodinesvjesnouni-

štavali ovaj grad - zaključuju

oni.

R.P.

PODGORICA

-Parlamentar-

naskupštinaNATO-aposma-

tra izboresamouizuzetnim

okolnostima, akosmopozva-

ni odstranevlasti jedneze-

mlje i ako jepozivodobrilo

našerukovodstvo, saopštila je

zaPobjeduportparolkaNA-

TOparlamentarneskupštine

RobertaKalorio.

DodajedaParlamentarnaskup-

štinaAlijanse u principu ne vrši

posmatranje izborauzemljama

članicamaNATO.

- Iuprincipunadgledamo izbo-

re kada su na nacionalnom ni-

vou. Da odgovorimo na vaše pi-

tanje, nijesmo pozvani da

nadgledamo lokalne izbore u

Crnoj Gori - rekla je Kalorio.

Podsjećemo, Vlada Crne Gore

juče je pozvala strane misije u

CrnojGoridaučestvujuumoni-

toringu lokalnih izbora u Bera-

nama iUlcinju.

PrekoMinistarstvavanjskihpo-

slova upućen je poziv i diplo-

matsko-konzularnimpredstav-

ništvimaakreditovanimuCrnoj

Gori da učestvuju umonitorin-

gu lokalnih izborauBeranama i

Ulcinjuzakazanimza4.februar.

- Poziv jeupućendržavama čla-

nicamaEvropskeunijeiNATO-

a kako bi njihovi predstavnici

stekli uvid u aktivnosti tokom

izborne kampanje i izbornog

dana, doprinoseći na taj način

transparentnosti procesa - sa-

opšteno je izMinistarstva vanj-

skihposlova.

Iz Savjeta Evrope je Pobjedi ra-

nije saopšteno da delegacija

Kongresa lokalnih i regionalnih

vlasti Savjeta Evrope neće nad-

gledati lokalne izbore u Crnoj

Gori, koji će biti održani 4. fe-

bruara.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Parlamen-

tarna skupštinaSavjeta

Evrope (PSSE) prihvatila je

pozivpredsjednikaSkupšti-

neCrneGore IvanaBrajovi-

ćadauputi delegacijukoja

ćepratiti predstojećepred-

sjedničke izbore, koji ćebiti

održani 15. aprila 2018.

U pismu koje je predsjedniku

Brajoviću uputio predsjednik

PSSEMikele Nikoleti, navodi

se da će odbor Parlamentarne

skupštine formiranzaovupri-

liku činiti 14 članova iz svih

političkih grupacija evropske

Parlamentarne skupštine.

Nikoleti očekuje da će nadlež-

ni državni organi Crne Gore

pružitipodrškučlanovimade-

legacije u pripremi njihove

posmatračkemisije.

Podsjećamo, Brajović je osim

PSSE, poziv za posmatranje

predsjedničkihizborauputioi

ODIHR-u, Parlamentarnoj

skupštini OEBS-a i Evrop-

skomparlamentu.

R.P.

Radunović

nadgleda

aktivnosti

pokretanja

novog lista

Da Radunović ima ozbiljne

namjere da se uključi u

priču oko lokalnih izbora u

Podgorici, svjedoči i podatak

da u ime Nove srpske demo-

kratije nadgleda aktivnosti

pokretanja novog dnevnog

lista, čije je izlaženje planira-

no već za početak februara.

-Radunović je zadužen za

neke operativne i tehničke

stvari i neće biti uključen

direktno u funkcionisanje

lista - kazao je izvor Pobjede.

Sjedište novog dnevnog

lista biće u Srpskoj kući,

a inansiraće ga, prema

informacijama Pobjede,

biznismen Miodrag Daka

Davidović. Urednički timbi

trebalo da sačinjavaju bivši

urednici i novinari dnevnog

lista Dan.

UDemokratskom frontu lokalne izbore u Podgorici, za razliku od

predsjedničkih, smatraju kao ,,biti ili ne biti“ jer opozicija ima veoma

dobru šansu da pobijedi, rekao je izvor Pobjede iz DF-a. Podsjetio je na

izjavu NebojšeMedojevića ,,da bi i starleta Soraja da je DPS kandiduje

pobijedila lidere opozicije na predsjedničkim izborima“

Demokratska partija socijalista tvrdi da koalicija

„Zdravo Berane“ pokušava da ih diskredituje

DPS: Podmetačina

Fronta i SNP-a

Iz Alijanse saopštili da ne posmatraju izbore u zemljama članicama

Parlamentarna skupštinaNATO-a

neće nadgledati lokalne izbore

PSSE prihvatila poziv predsjednika Skupštine Ivana Brajovića

Delegacija Savjeta Evrope biće

posmatrač predsjedničkih izbora

SkupštinaSavjetaEvrope

BrankaBošnjak

ZgradaopštinePodgorica