Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

Crnogor-

ski elektrodistributivni

sistemdanas nastavlja

radove za kvalitetnije i

sigurnije napajanje elek-

tričnom energijomu više

opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do

14:30 sati dio područja

Gračanica, Peovac; od 8

do 14:30 sati Vojno selo.

BAR:

od 10:30 do 16:30

sati (u trajanju od 30 do 45

minuta) područje Velikog

pijeska, Mrkojevići i dio

Dobrih Voda; od 11:00

do 13:00 sati dio naselja

Žukotrlice, Šušanja, OŠ

„Anto Đedović“ i Novi

Pristan.

BIJELOPOLJE:

od 9 do

15 sati Čokrlije, Pavino

Polje, Kovren, Bliškovo,

Stožer i Sutivan.

BUDVA:

od 9 do 13 sati

naselja Lapčići, Pobori,

Gornji Pobori, Duletići, Sta-

nišići i Brajići.

CETINJE:

od 10 do 15

sati ulice Belvederska,

Islandska, Vučedolska i

Petrovgradska; od 12 do 14

sati Dom zdravlja Cetinje;

od 12 do 17 sati Oćevići,

Zaćir, Dubova, Ćeklin, Stru-

gari, Markov Do, Bokovo,

Đinovići, Kosijeri, Dobrsko

Selo, Ulići, Štitari, Orašani,

Mikulići i Tomići.

HERCEGNOVI:

od 9 do

13 sati dio potrošača u

Meljinama (prema tunelu).

KOLAŠIN:

od 8 do 14:30

sati Selišta, Drpe, Rijeka

Mušovića i Ski-centar; od 9

do 14:30 sati Bogutov do i

Drijenak.

Mojkovac: od 10 do 13 sati

Slatina, Bistrica, Dobrilovi-

na i Gojakovići.

NIKŠIĆ:

od 10 do 13 sati

Grahovo, Spila, Zagora,

Okolišta, Grahovac,

Zaslap, Nudo, Zakurljaj,

Prisoje, Podkraj, Katunjani,

Tospude, Trešnjevo, Osje-

čenica, Rojevići i Gornje

Polje.

PLJEVLJA:

od 10 do 16

sati Mataruge, Gačevića

dolina, Kneževići, Obarde,

Vukovo brdo, Kozica, Lju-

tići, Ćirovići, Vrulja, Breza,

Vlaovina, Podborova i

Raćevo.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30

sati Grižice.

ULCINJ:

8:30 do 12 sati

izlaz prema crkvi Sveti

Nikola; od 10 do 14:30 sati

Kamenički most, Lesko-

vac, Mali Kaliman, Među-

reč, Dabezići i Mrkojević

polje.

I.T.

CEDIS:

Radovi u

dvanaest

opština

PLUŽINE

Lokalnauprava

ove godine izdvojićeoko

100.000eura zavodovode i

duplovišenovca zaputeve

–kažepredsjednikopštine

MijuškoBajagić.

Na putnoj infrastrukturi ove

godine lokalna uprava neće

imati puno posla jer su, kaže

on, njenoj obnovi i izgradnji

bili posvećeni porethodnih

godina.

–Poredostalog, asfaltirana su

i četiri kilometra puta od Šće-

pan Polja ka Brštanovici, a to

je pravac posebno aktuelan u

ljetnjemperiodukadamnogo

turisti pivski kraj posjećuju

zbograftinga.Asfaltiralismoi

dio puta od Seljkovca prema

Borkovićima, tu smo imali

podršku Direkcije javnih ra-

dova. Mnoge seoske maka-

damske puteve nasuli smo i

uvaljali. Ostalo jeda sepopra-

ve još neki putevi ka katuni-

ma, jer nam nedostaje ade-

kvatanmeterijal, ali vjerujem

da ćemo i to završiti u ovoj

godini –kazao jeBajagić.

Prioritet ove godine biće, do-

daje on, izgradnja vodovoda.

Za izgradnjuseoskihvodovo-

da lani su utrošili oko stotinu

hiljada eura, a najveći dio tog

novca potrošen je na dionici

od izvorišta Gostaja do Selj-

kovca.

– Završena je primarna mre-

ža, asad jevrijeme i dasemje-

štani uključeuakciju, dovedu

PLUŽINE:

Predsjednik opštineMijuško Bajagić o prioritetima lokalne uprave

Za vodovode i puteve

ove godine 300.000

Asfaltirana su četiri

kilometra puta od

Šćepan Polja ka

Brštanovici, dio puta

od Seljkovca prema

Borkovićima. Za

izgradnju seoskih

vodovoda lani

je izdvojeno oko

stotinu hiljada eura, a

najveći dio tog novca

potrošen je na dionici

od izvorišta Gostaja

do Seljkovca – kaže

Mijuško Bajagić

,,Nika“ zainteresovana za otkupmlijeka

Lokalna uprava je ove godine, prvi

put, opredijelila subvencije proi-

zvođačima mlijeka. Za tu namjenu

izdvojili su 40.000 eura.

- Već smo razgovarali s vlasnikom

mljekare „Nika“ i oni su zaintere-

sovani, a mi ćemo biti spremni da

garantujemo svim stočarima redov-

nost isplate za svaki litar. Cilj nam je

da najprije utvrdimo koliko je poljo-

privrednih proizvođača zaintereso-

vano, da organizujemo sastanke, a

na kraju ćemo, nadam se, za svaki

isporučeni litar mlijeka izdvojiti

četiri-pet centi. Vlasnik Nike je izra-

zio želju da se na Goranskom ili u

Plužinama napravi neki tip sabirnog

centra, kako on ne bi morao svaki

dan dolaziti. Nama je cilj da na

taj način doprinesemo pove-

ćanju broja govedi, a već od 1.

maja počeo bi otkup, što odgo-

vara i poljoprivrednicima, jer do

tada i nemaju neke veće

količine za otkup. Najprije

bi otkupljivač dolazio s

cisternom, a onda bismo

našli i neko trajno rješe-

nje. U svakom slučaju

neće biti domljekara

i lokalne uprave, što

znači da su na potezu

proizvođači mlijeka

- kazao je prvi čovjek

opštine Mijuško

Bajagić.

dopoje. Gdje god su nam se-

ljaci tražili da napravimo lo-

kvu izašli smo im u susret, a

mislili smo i na elektrifikaciju

katuna. Lokalnaupravaobez-

bijedila je lani 33 solarna pa-

nela, a domaćini su učestvo-

vali sa svega četvrtinom

novca. Zadovoljni su ljudi, ali

mi ćemoiovegodinenastaviti

da pomažemo žitelje – kaže

Bajagić.

Na pitanje koji su prioriteti u

poljoprivredi ondodajeda još

nijesuodređeni.

–ČekamoMinistarstvopoljo-

privrede i ruralnog razvojada

učestvujeu izgradnji vodovo-

da. Jasno je, koji god projekat

prihvati resorno ministar-

stvo, mi ćemo finansirati tre-

ćinu predviđenog novca, a

trećinu bi trebalomještani da

izdvoje. Iskustvokažeda, naj-

češće, mještani nijesu ništa

plaćali, ali važno je da se radi

– riječi suBajagića.

Ra.P.

40

hiljada eura izdvojila je

lokalna uprava za sub-

vencije za mlijeko

PUTEVISTIGLIIDOKATUNA:

Plužine

vodu do kuća i izgrade šahte

kako bi mogli biti ugrađeni

vodomjeri. Vodovod je zavr-

šen i u Seljanima, pa i Bezuju

–kažeBajagić.

On dodaje da je zbog velike

suše minulog ljeta bilo nesta-

šica vode pa sudopremili više

od 300 cisterni vode Pivljani-

ma, besplatno, a posebno su

vodili računa o stočarima.

– Napravili smo i mnoge vo-

MijuškoBajagić

BAR

Uvelikoj sali Skupšti-

neBaraodržana jekome-

morativna sjednicapovo-

domsmrti Svetozara

Vuletića.

OdbornicaSOBarBrankaNi-

kezić otvorila je komemora-

ciju povodom smrti, kako je

navela, ,,poznatog Baranina,

uvaženog Crmničanina,

društveno-političkog radni-

ka, privrednika i nekadašnjeg

predsjednika opštine“.

Predsjednik opštine dr Zo-

ran Srzentić oprostio se od

,,uspješnog preduzetnika,

dobrog i čestitog čovjeka“.

- Po završetku studija, u toku

petnaestogodišnjeg rada,

Svetozar Vuletić je obavljao

vrlo odgovorne poslove i na-

lazio se na najznačajnijim

društvenimfunkcijama u op-

štini Bar, bio je direktor pre-

duzeća ,,Hljeb imeso“, načel-

nik Odjeljenja za unutrašnje

poslove, sekretar Opštinskog

komiteta OKSK Bar, inspek-

torRepubličkogsekretarijata

unutrašnjih poslova u Baru.

Funkciju predsjednika SO

Bar obavljao je od 1973. do

1978. godine. Prije isteka

mandata predsjednika SO

Bar prihvatio je tešku i odgo-

vornu dužnost generalnog

direktora Luke Bar. Bio je i

predsjednik Privredne ko-

more Crne Gore od 1983. do

1985. godine i direktor Pri-

morske banke u Baru - pod-

sjetio je Srzentić.

On je dodao da će Vuletić

ostati upamćen i kao istaknu-

ti društveno-politički i sport-

ski radnik. Odlikovan je Or-

denom zasluga za narod sa

srebrnomzvijezdom.

- Posebno želim da istaknem

njegovu spremnost da se kao

funkcioner vrati udruženom

radu i da radi na podizanju i

proširenjumaterijalne osno-

ve rada i razvijanju samou-

pravnih socijalističkih odno-

sa - podsjetio je Srzentić.

Podsjetivši da su Vuletićevi

rezultati i uspjesi u društve-

no-političkom i kulturnom

životu dio njegovog neumor-

nogangažovanja,njegovepo-

litičke i druge aktivnosti, Sr-

zentić je kazao da je ,,gradu

Baru čast što je imao ovako

uspješnog predsjednika i pri-

je svega, dobrog i čestitog čo-

vjeka, anjegovoj porodici po-

nos je što je bionjihov član“.

Svetozar Vuletić sahranjen je

juče na gradskom groblju

Gvozdenbrijeg.

V.K.V.

SvetozarVuletić

BAR:

Komemoracija povodomsmrti Svetozara Vuletića

Odlazak poznatog Baranina,

uvaženog Crmničanina

HERCEGNOVI

Privredni

suduPodgorici donio je juče

rješenjeoodgađanju izvrše-

njanaplatepolamiliona eura

zaprojekat ledrasvjete, do

odluke sudskogvijećapopri-

govoruopštine. Toznači da

dodaljnjeg računopštinene-

ćebiti blokiran.

Mjeničnu naplatu aktivirala je

danskafirmaNovalume,pravni

nasljednik kompanijeHesa lajt

sa kojom je opština potpisala

ugovor o realizaciji projekta, a

koja jeumeđuvremenuotišlau

stečaj.

Rješenje o izvršenju naložila je

javna izvršiteljka Jasminka Ba-

jović.

Po riječima glavnog admini-

stratora opštine Nenada Đor-

đevića, rješenje koje je sud do-

nio je ,,jako dobro za opštinu,

jer ovaj slučaj ne odlaže izvrše-

nje“.

- Mi smo tražili od Privrednog

suda da odloži izvršenje i uka-

zalikojesusveopasnostipoop-

štinu, ako se rješenje sprovede

dok se ne donese odluka suda,

tako da smo u ovoj fazi jako za-

dovoljni - kazao jeĐorđević.

Onkažeidaneznakadaćesud-

sko vijeće razmatrati prigovor.

- Predali smo prigovor blago-

vremeno javnom izvršitelju.

On treba da dostavi više pred-

meta Vijeću Privrednog suda.

Onda Vijeće treba da odluči i

tada ćemo znati na čemu smo i

kakav je stav Suda - kazao je

Đorđević.

Projekat led rasvjete „težak“ je

2,7miliona eura, prema ugovo-

ru koji je opština Herceg Novi

potpisala sa danskom kompa-

nijom Hesa lajt 17. novembra

2015. godine. Ugovor je predvi-

đaozamjenuoko6.000svjetilj-

ki, a radovi su trebalo da traju

tri mjeseca. Shodno ugovoru,

opština je imala obavezu da pr-

vu ratu investicije uplati pola

godine nakon tehničkog prije-

ma rasvjete, anarednedvaputa

godišnje u narednih šest godi-

na.Projekatnijeokončan,Hesa

lajt jeotišlau stečaj anakongo-

dinu se pojavila firma Novalu-

me tvrdeći da jepravni nasljed-

nik.

Projekt led rasvjete dvije godi-

ne istražuje specijalnodržavno

tužilaštvo.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Privredni sud o slučaju led rasvjete

Odgođena

naplata

mjenice