Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Služba za inspekcijske poslove opštine kaznila je prekr-

šajno lice (G.D.) koje su zatekli da nelegalno pali otpad na Lova-

nji. Opštine Tivat i Kotor sprovode koordiniranu akciju sa ciljem

sprečavanja nelegalnog odlaganja i paljenja otpada na lokaciji

nekadašnjeg smetlišta opština Tivat i Kotor.

- Budući da lice u prekršaju nije imalo lična dokumenta, Služba

za inspekcijske poslove pozvala je Odjeljenje bezbjednosti Tivat.

Nakon što je utvrđen identitet ove osobe, Služba za inspekcijske

poslove joj je napisala kaznu, shodno Odluci o komunalnom

redu - navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednice opštine

Snežane Matijević.

Služba za inspekcijske poslove opštine Tivat, naglašava se u

saopštenju, nastaviće kontrolu zabrane odlaganja i paljenja

otpada na lokaciji Lovanja.

S.K.

Akcija tivatske Službe za inspekcijske poslove

Kažnjen za paljenje

otpada na Lovanji

ZABRANJENOIODLAGANJE:

Lovanja

Cetinje: Veliko interesovanje za prostor u Biznis inkubatoru i Inovativnomcentru

Ugovore će potpisati

kad se konstituiše vlast

CETINJE

– ZaprostoruBi-

znis inkubatoru i Inovativ-

nomcentrupristiglo jedva-

desetakprijava. Svi koji su

prošli nakonkursuobjavlje-

nompočetkomdecembra

potpisaćeugovor oustupa-

njuprostora.Međutim, taj

završni korakzauseljenjeu

renovirani prostorupravne

zgrade „Košute“nećemoći

danapravedokCetinjene

dobije gradonačelnika i

predsjednikaSkupštine.

Biznis inkubator i Inovativni

centar pružaće usluge i podr-

šku svim građanima koji pla-

niraju da započnu sopstveni

biznis. Projektom rukovodi

Biznis centarCetinje.

Krajem novembra raspisan je

javnipozivzadostavljanjebiz-

nis inicijativa budućih ko-

risnikaprostora, nakončega je

raspisan konkurs za prijem

korisnika tog poslovnog pros-

tora. Biznis inkubator i Inova-

tivni centar namijenjeni su

preduzetnicima koji teže ra-

zvoju različitih biznis ideja i

pružaće usluge i podršku svi-

ma koji planiraju da započnu

sopstveni biznis. Biznis inku-

bator ima kapacitet do 80 ra-

dnihmjesta.

Direktor BC Luka Jovićević

kaže da su u tomobjektu defi-

nisani posebni prostori za no-

va preduzeća u razvoju, koji-

ma će se obezbijediti poslovni

prostori, infrastruktura kao i

druge usluge i pogodnosti.

- Cilj Biznis inkubatora je da

pomognerazvojmikro,malihi

srednjih preduzeća tokom

prvih godina poslovanja. Ina-

če, u ponudi su dvije kategori-

je poslovnih prostora: za proi-

zvodne pogone, koji se nalaze

u prizemlju objekta i kancela-

rijske prostore, odnosno pro-

store zauslužnedjelatnosti na

spratu - kazao je Jovićević.

Biznis inkubator sa Inovativ-

nimcentromnudinovouređe-

ne i moderno opremljene po-

slovne prostore - biznis

jedinice površine od 18 do 24

metrakvadratna, azapočetni-

ke u biznisu biće potpuno

besplatniuprvomperiodupo-

slovanja, nakon čega će moći

da se koriste po povlašćenoj

cijeni. Takođe, kako je nagla-

sio, one su opremljene inter-

net konekcijom, telefonskom

centralom i osnovnomkance-

larijskomopremom.

U drugoj kategoriji Inkubator

nudi moderno opremljene

proizvodne pogone, takođe

besplatno u prvomperidu po-

slovanja za početnike u bizni-

su.

J.Đ.

SAVREMENPROSTOR:

Detalj izbiznis inkubatora

Opštine dobijajudovoljno

novca da brinu o palmama

BUDVA

– Javnopreduzeće

zaupravljanjemorskimdo-

brompokrenulo jepostupak

izmjene zakonskihrješenja

saprijedlogomda seod50

odsto sredstavakojeprenose

lokalnimupravamaHerceg

Novog, Kotora, Tivta, Budve,

Bara iUlcinja, 20procenata

prenesedirektnokomunal-

nimpreduzećimau timop-

štinama, radi efikasnijeg

obavljanjaposlovaodržava-

nja čistoće, zelenihpovršina

i bujičnihkanalauzonimor-

skogdobra.

Razlog za to je, objašnjava di-

rektor Predrag Jelušić, činje-

nicadaseprimorskimopština-

ma od naknade za korišćenje

morskog dobra prenose znat-

na sredstva, ali da komunalni

red u zoni morskog dobra nije

na zadovoljavajućemnivou.

Sredstva

– Po osnovu Zakona o finansi-

ranju lokalne samouprave op-

štinama godišnje prenesemo

oko 3.500.000 eura. Od 2012.

godine ukupno im je po osno-

vunaknadezakorišćenjemor-

skog dobra preusmjereno

16.700.000 eura. To je, prema

analizamakoje smomi uradili,

sasvimdovoljnozaodržavanje

komunalnog reda, uključujući

i aktuelni problemkoji opštine

imajuzbogcrvenogsurlašako-

ji napadapalme–kažeJelušić.

Skupština Herceg Novog zasi-

jedala jeuponedjeljakvanred-

no a na dnevnom redu bile su

palme kojima u tomgradu, ka-

ko se čulo, prijeti nestanak

ukoliko se nešto ne preduzme.

Učesniciuraspravinajčešćesu

Po osnovu Zakona o nansiranju lokalne samouprave opštinama se godišnje prenese oko 3.500.000

eura. To je, prema analizama koje smomi uradili, sasvimdovoljno za održavanje komunalnog reda,

uključujući i aktuelni problemkoji imaju zbog crvenog surlaša koji napada palme – kaže Predrag Jelušić

Preusmjeriće još 250.000 eura

JP za upravljanje morskimdobromuputilo je inicijativu ka

Vladi da se dio neraspoređenih prihoda tog preduzeća u izno-

su od 250.0000 eura preusmjeri Ministarstvu poljoprivrede i

ruralnog razvoja Crne Gore, sa namjenom tretiranja i obnav-

ljanja kanarskih palmi na primorju koje su oštećene crvenim

surlašom, a radi prikupljanja većeg novčanog fonda.

kao problem isticali da nema

dovoljnonovcazaodgovaraju-

ći tretman i održavanje palmi

te da je neophodna snažnija

podrška i pomoć države.

Obaveze

U morskom dobru kažu da je

ukupanprihodnateritorijiop-

štineHercegNoviu2017. godi-

ni iznosio777.218eura, odčega

je polovina, 388.609 eura, u

skladu sa Zakonom o finansi-

ranjulokalnesamoupravepre-

nijeta direktno u opštinsku

kasu.

Ugovorom o korišćenju i na-

mjeni prihoda od naknada za

korišćenjemorskog dobra, za-

ključenog između JPMorsko

dobro i opštine, lokalnauprava

obavezuje seda ta sredstvana-

mijeni za finansiranje redov-

nog cjelogodišnjeg obavljanja

komunalnih djelatnosti u zoni

morskog dobra. To podrazu-

mijevasveobuhvatnoodržava-

nje čistoće i komunalnog reda

u zoni morskog dobra, sezon-

sko i vansezonsko čišćenje i

održavanjekupalištakojanije-

su ustupljena na korišćenje sa

posebnom pažnjom u zim-

skomperiodu, zatim održava-

nje i rekonstrukciju javne ra-

svjete u zoni morskog dobra,

održavanje i zaštitu zelenila,

hortikulturnouređenje,uređi-

vanje i održavanje parkova,

javnih zelenih i rekreacionih

površina u zoni morskog do-

bra, održavanje i regulisanje

bujičnih tokova u zoni mor-

skogdobra, kao ihitnesanacije

obale i obalne infrastrukture.

Brojke

Stručnjaci kažu da se više od

60 zemalja bori sa štetnikom

crveni surlaš a nijedna nije u

potpunosti uspjela da ga

eliminiše.

Prema podacima iz 2017. godi-

ne na Crnogorskom primorju

zbog crvenog surlaša uništeno

jeviše 130palmi a jošblizu200

stabala napadnuto je tim in-

sektom.

U našoj zemlji crveni palmin

surlaš pojavio se prvo u Ulci-

nju oktobra 2012. godine, kada

je otkriven na dvije palme u

području kompleksa hotela

,,Lido“ . Dvije godine kasnije

registrivan je u Budvi. Umaju

2015. godine potvrđeno je pri-

sustvo na teritoriji opštine Ti-

vat, Herceg Novi i Kotor, a dva

mjeseca kasnije uBaru.

D.Š.

Premapodacima iz

2017. godine na Crno-

gorskomprimorju zbog

crvenog surlašaunište-

no je više 130palmi a još

blizu 200 stabalanapad-

nuto je tim insektom

SURLAŠNEPOSUSTAJE:

PosječenepalmeuTivtu

Predrag Jelušić

RADIOTIVAT

Direktor Morskog dobra o tvrdnji lokalnih uprava da im fale sredstva za suzbijanje crvenog surlaša