Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 24. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Svjedoci

ŽeljkoĐurić i GoranKostel-

nikodbili sudadaju iskazu

Višemsuduuprocesukoji se

vodi protivNikšićaninaVla-

daZmajevića, optuženog za

ratne zločineprotiv civilana

Kosovu, nakončega jeovaj

sud tražionjihovo sasluša-

njevideo-linkom.

Takvu odluku donio je sudija

Višeg sudauPodgoriciDrago-

je Jović.

Zmajevićseteretidajekaodo-

brovoljac 1999. godine u selu

Žegra kod Gnjilana učestvo-

vao u ubistvu pet muškaraca i

dvije žene.

ĐurićiKostelnikseiporedne-

koliko poziva nijesu pojavlji-

vali naprethodnimsuđenjima

uVišemsudu.

Rekli sve

Kostelnik i jedan od svjedoka

DamirNovićposlali sudopisu

kojem su naglasili da se neće

pojaviti pred podgoričkim su-

domi da su ,,uBeogradukaza-

li sve što su imali“.

Njihovo prisustvo pokušaće

da se obezbijedi u saradnji sa

srpskim organima, pa će naj-

vjerovatnije preostalih osam

svjedoka putem video-linka

reći šta znajuoubistvima civi-

la naKosovu.

Branilac Zmajevića, advokat

Slavomir Božović, tada je ista-

kaodasediosvjedokanemože

saslušati, jer se protiv njih

pred nadležnima u Srbiji i da-

lje vodi postupak koji je zbog

istog krivičnog djela vođen i

protiv Zmajevića do 2015. go-

dine - razbojništvo i krađa.

Međutim, sudija Dragoje Jo-

vić juče je saopštio da je Viši

sud iz Vranja poslao dopis ko-

jim se utvrđuje da je za pome-

nutadjelaobustavljena istraga

protiv svjedoka, te stoga više

nema prepreka za njihovo sa-

slušanje.

Prinudnidolazak

Zastupnik porodica ubijenih

Kosovara, advokat LoroMar-

kić,kazaojedaukolikosvjedo-

ci odbiju poziv srpskih organa

da se njihovo prisustvo mora

prinudno obezbijediti.

On smatra da novonastala si-

tuacija vodi odugovlačenju

postupka.

Slično advokatu Markiću, i

branilac optuženog Zmajevi-

ća prokomentarisao je da se

postupakprotivnjegovogbra-

njenika nije pomjerio sa po-

četne tačke.

- Umomentu kada je crnogor-

sko tužilaštvo preuzelo gonje-

nje Zmajevića, trebalo je da

zna da će pojedini dokazi biti

skopčani s teškoćama. Svi do-

kazi se nalaze na terotoriji Sr-

bije ili Kosova. Plašimse da će

neke stvari da idu na uštrb od-

brane jer sud, htio ili ne, mora

nalaziti alternativnenačineda

se svjedoci saslušaju - kazao je

Božović.

On se ranije žaliona rješenja o

produženju pritvora, ali je to

odbijeno kao neosnovano.

Zmajević se u pritvoru nalazi

od junaprošlegodine.Dosada

su saslušani svjedoci Danijel

Čolić i FitimiHazirij.

Ubistvočobanina

Čolić je kazao da je bio starje-

šina grupe kojoj je pripadao

Zmajević i da se okrivljeni po-

našao normalno sve dok nije

zadužio oružje i ubio čobani-

na.

- Pitao je čobanina ko je, a ovaj

mu je na šiptarskomnešto od-

govorio.Nakontoga jepucaou

njega i ubio ga. Rekli su mi da

je tijelo bačeno u rijeku. Zma-

jević je djelovao kao da je lud,

drogiran i agresivan - rekao je

Čolić.

Hazirij je ispričao da je kao

dječak bio očevidac ubistva

njegovih stričeva Ćazima Ha-

zirija iMijazima Idrizija.

Prema navodima optužnice,

Zmajević se tereti da jenapra-

gu kuće ubio dva brata, Milja-

zima i Ćazima, iz automatske

puške. Potom je ušao u kuću i

ubio Ćazimovu suprugu Ća-

milju. Nju je udaraonožempo

glavi i nakon toga u nju ispalio

rafal iz automatske puške. Iz

njihove kuće je ukrao zlatni

prsten i minđuše, upaljač, da-

ljinski upravljač za televizor,

punjač za mobilni, futrolu za

naočare, tabakeru.

Zmajević je tokom dosadaš-

njegpostupkanegiraokrivicu.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 27.mart.

B.R.

Suđenje Vladu Zmajeviću, optuženomza ratne zločine na Kosovu

Svjedoci odbili da

dođuna saslušanje

PODGORICA

–Aleksandar Šaković (48) izPodgorice,

osumnjičenda jekrajemoktobraprošle godineudvorištu

Osnovne škole „BrankoBožović“ zlostavljaoučenika, nakon

dvadeset danapritvoranapustio je Istražni zatvor –potvr-

đeno jePobjedi iz izvorabliskih istrazi.

Kako namje nezvanično saopšteno, Šakoviću je ukinut pritvor i

pušten je da se brani sa slobode.

Šaković se tereti da je na poligonu škole za vrijeme šestog časa,

prišao dječaku koji je maltretirao njegovog sina, uhvatio ga za

vrat i počupao.

Sudija za istrage pustio ga je da se brani sa slobode, ali je Vijeće

Osnovnog suda preinačilo odluku i odredilo mu pritvor do 30

dana.

Šakovićseupolicijskojevidencijivodikaobezbjednosnointere-

santna osoba.

A.G.

Osumnjičeni za zlostavljanje dječaka

pušten da se brani sa slobode

Šaković izašao iz pritvora

BAR

-RožajacŠabanRedže-

pović (50) tvrdio jeuOsnov-

nomsuduuBarudanijefizički

maltretiraopartnerkuSame-

tuČivović, ističućidasuveć

godinuipouemotivnoj vezi i

daživezajedno.

Prema navodima optužnice,

Redžepović je 9. decembra

prošle godine u Baru tukao

plinskombocomSametuČivo-

vićjerjeodbiladaseudazanje-

ga, nakon čega jenasilnoodveo

zaRožaje.

Čivović je tokomsuđenja kaza-

la da je Redžepović došao u

njen stan, kazavši da hoće da je

povede u Rožaje i oženi se njo-

me, što je ona odbila.

Redžepović je onda, kako tvrdi

Čivović, uzeo nož pa je drškom

udaraopoglavi,dabijedrugom

rukomdavio.

- Silomme je stavio na prednje

sjedište vozila i odvezao u Ro-

žaje. Tamome tukao bocomod

plina teškompet kilograma, pa

džezvomza kafu - kazala je Či-

vović.

Ona je željela da raskine sa

Redžepovićem, koji joj je, kako

je kazala, ranije prijetioda će je

ubiti ako ga ostavi. Sa njim, isti-

če, nije živjela uvanbračnoj za-

jednici.

Branilac Redžepovića kazao je

za Pobjedu da je njegovog kli-

jentakritičnogdanazvalakćer-

ka njegove partnerke i rekla da

je zateklamajkupovrijeđenu.

-Pojasnila joj jedasepovrijedi-

la dok je prala prekrivač - ista-

kao jeLekić.

On je rekaoda jenjegovbranje-

nik htio da odveze Čivović u

barsku Hitnu pomoć, ali da je

ona rekla da tamone želi da ide

jer je jedan od zaposlenih oso-

basakojomjeranijebilauemo-

tivnoj vezi.

-IpakjeodvezaouKliničkicen-

tar u Podgorici, gdje su rekli da

ona nije hitan slučaj, pa je zato

odvezao za Rožaje kod ljekara.

Moj branjenik je istakao da nije

fizički maltretirao partnerku,

niti jeprisilnoodvezaozaRoža-

je -pojasnio jeLekić.

A.G.

Počelo suđenje Baraninu Šabanu Redžepoviću

zbog zlostavljanja djevojke u Rožajama

Čivović: Tukaome i

plinskombocom jer

samodbila da se udam

PODGORICA

–Braći Zora-

nu i ZdravkuRaduloviću i

njihovomujakuDaniluJo-

vanovićukoji se tereteda su,

pri bezobzirnomnasilnič-

komponašanju, saumišlja-

jemubili ZoranaBoljevića -

ponovoće se suditi.

Tuodlukudoniojesudijapod-

goričkog Višeg suda Predrag

Tabaš koji je juče trebalo da

donese presudu.

Smrtonosne hice u Boljevića

je, prema navodima optužni-

ce, ispalio Jovanović.

On je naložio da se uradi vje-

štačenje telefonskih razgovo-

ra između jednog svjedoka i

jednog odoptuženih.

Prema optužnici koju zastupa

tužiteljkaSuzanaMilić,Zoran

Radulović je došao do pokoj-

nog Boljevića, pozdravio se s

njim a potom ga, ničim iza-

zvan, udario čašompo licu, či-

me mu je nanio tjelesnu po-

vredu.

- Nakon toga je nastavio da ga

pesnicama udara po glavi i ti-

jelu, u čemumu se pridružio i

njegov brat Zdravko, naoči-

gled zaposlenih i gostiju loka-

la. Pri tome su optuženi sve

vrijeme pokazivali izrazitu

grubost, drskost i bezobzir-

nostufizičkomnasiljunadpo-

kojnimBoljevićem u savlada-

vanju otpora koji im je pružao

dok je pokušavao da se odbra-

ni od napada - navodi se u op-

tužnici.

Pošto su Radulovići savladali

pokojnog Boljevića, optuženi

Jovanović je ,,ostvarionjihovu

zajedničku odluku da se ošte-

ćeni liši života“, odnosno u

žrtvuispaliotrimetkaodkojih

ga je jedanpogodiou glavu.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 22. februar.

B.R.

Optuženima za ubistvo Zorana Boljevića će se ponovo suditi

Sud traži dodatno vještačenje

telefonskih razgovora

PODGORICA

- Nadzorne kamere sa jedne zgrade u Podgorici

snimile su nesvakidašnju krađu, objavljeno je na snimku na

društvenimmrežama.

Kako se vidi na snimku, nepoznati mladić je automobil „reno“

parkirao pored automobila iste marke i sa njega ukrao senzore

i poklopac za rezervoar.

Potom se automobilomudaljio.

C.H.

TIVAT

– TivćaninR. S. teško

jepovrijeđenuudesukoji se

dogodio jučeoko 11 sati u

Bjelilima, na lokalnomputu

premaKrašićima.

Do nesreće je došlo kada je R.

S. automobilom „škoda okta-

via“ sletio sa kolovoza i udario

u zid pored puta. Pripadnici

opštinske Službe zaštite i spa-

šavanja morali su tokom jed-

nosatne intervencije da isjeku

„škodu“, kako bi povrijeđenog

R. S. izvukli iz potpuno smr-

skanog vozila. Sa povredama

donjihekstremitetaR. S. je ko-

lima tivatske Hitne pomoći

prebačen u kotorsku Opštu

bolnicu.

Dok je jedna ekipa Službe in-

tervenisala u Bjelilima, druga

jemorala poći put Vrijesa, gdje

se oko 11.20 sati dogodila nez-

godanagradilištunoveulice.U

jednom od kanala dubokom

oko četiri metra došlo je do

obrušavanja zemlje, koja je do

iznad pojasa zatrpala G. K. iz

Bijelog Polja. Uz tivatske, u iz-

vlačenju radnika građevinske

kompanije „Toškovići“ iz Pod-

gorice učestvovali su i vatro-

gasci iz Kotora. G. K nije imao

vidljivih povreda, a Hitna po-

moćga jeprevezladobolniceu

Kotoruradidetaljnihpregleda.

O ovom incidentu je obavije-

šteno Osnovno državno tuži-

laštvo u Kotoru i Inspekcija

zaštitena radu, auviđaj suoba-

vili službenici tivatskog Odje-

ljenja bezbjednosti.

S.K.

Vatrogasci iz smrskanogauta spasili vozača

Tivatska Služba zaštite i spašavanja intervenisala u Bjelilima

NIKŠIĆ

– Tijelo R. R. (60),

rođenog u Nikšiću, prona-

đeno je juče u Slanom. U

blizini tijela pronađen je i

pištolj. Obavljen je uviđaj, a

nakon istrage biće poznato

pod kojimokolnostima je

stradao Nikšićanin.

S.D.

Mladić ukrao djelove

sa automobila

Pored tijela

Nikšićanina

pronađen

pištolj

Viši sud

ZIKS

SaprivođenjaZmajevića