Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Aktuelnosti

ROŽAJE

-Ono što sedo sada

govori oBošnjacimaviše su

stereotipi i predrasude, a

mnogomanje fakti, činjeni-

ce, istine - kazao jeprof. dr

FeridMuhićna tribini ,,Boš-

njaci ukulturno-istorijskom

kontekstu“.

On je objasnio da o pitanjima

identiteta, jezika i vjere, posto-

je duboko ukorijenjene pre-

drasude o Bošnjacima, te da

nijesu slučajne već su se ,,iz

određenih centara stotinama

godina plasirale kako bi se

Bošnjaci prikazali kao narod

bez identiteta“.

- Činjenice, međutim, govore

da suBošnjaci starosjedioci na

Balkanu i da nijesu odnekuda

došli već tu postoje vjekovima

i da su imali svoju vjeru znača-

jnoprijedolaskaTurakanaove

prostore. Bosanski jezik ima

tradicijutakođenekolikostoti-

na godina jer jepoznatopismo

bosančica, koje je bilo osnov

bosanskog jezika. Bosanska

država je takođe postojala pri-

je mnogih balkanskih država.

Kada je u pitanju nacionalno

imeBošnjak,mnogidokumen-

ti govore da ono ima viševje-

kovnutradicijupostojanjaida,

između ostalih Ilija Garašanin

u ,,Načertaniju“ pominje ime

Bošnjak, kao i da je bilo po-

tisnuto i bukvalno izbrisano iz

svihrječnikanaovimprostori-

ma do unazad koju deceniju -

kazao jeMuhić.

On je izrazio zadovoljstvo što

je nacionalno ime Bošnjaka

ponovouupotrebi uzemljama

bivše zajedničke države i da je

ušlouustave tihzemalja.

Visoki funkcioner BS Suljo

Mustafić podsjetio je da je

2003.grupaod148ljudizvanič-

no reafirmisala svoje povijesno

imeBošnjak.

-Riječ je o imenukoje je imalo

duge tragove i u zapisima, a da

ne govorim o narodnim pjes-

mama Međedovića, Kur-

tagića, Šahinpašića. Ta godina

bila je prekretnica u reafir-

maciji povijesnog imena

Bošnjak, ali i svi događaji koji

su slijedili. Bošnjaci su 2006.

na najbolji način pokazali

odnos i privrženost državi

Crnoj Gori i građanskim vri-

jednostima koji su osnov

suživota –kazao jeMustafić.

Skupu su prisustvovali reis Is-

lamske zajednice uCrnoj Gori

Rifat efendija Fejzić, ambasa-

dor Palestine u našoj zemlji

Rabi Alhantouli, predsjednik

opštineEjupNurković.

Tribinu je organizovao Sead

Šahman u saradnji sa bošn-

jačkimnacionalnim vijećemu

Crnoj Gori, aprojekat je finan-

sijski podržao Fond za man-

jine.

F.KALIĆ

PODGORICA

–Organizato-

ri peticije zaukidanjevla-

sništvaSPCnadcrnogor-

skimmanastirima i crkvama,

koju jepokrenula grupa

vjernika i poštovalacaCrno-

gorskepravoslavne crkve,

radeprovjeru svihostalih

potpisapeticije i brišu sve

kompromitujućepotpise i

javno se izvinjavajupred-

sjednikuUreDritanuAbazo-

viću, koji jekazaodanije

potpisaonikakvupeticiju.

- Imajući u vidu demanti gos-

podina Dritana Abazovića,

osjećamo potrebu da mu se u

ime organizatora elektronske

peticijeizvinimo.Sobziromna

to da je do sada potpisalo više

od2200građana, broj tihkom-

promitujućih potpisa se kreće

između10i20.Dakle,kredibil-

nost ove elektronske peticije

se ne može dovesti u pitanje.

Žalimoštoseovakve stvari do-

gađaju, jer zaista imamomno-

go podmetanja i pritisaka od

kada smo počeli - piše u saop-

štenju koje je potpisao autor

peticijeVeskoKaradžić.

Vjeruju da će potpisivanje uz

ličnu kartu, matični broj i svo-

jeručni potpis, kojeseobavljau

crnogorskim gradovima, ,,uz

podršku Crnogorske pravo-

slavne crkveotkloniti sve sum-

njeuidentitetivjerodostojnost

izražene volje potpisnika“.

- Ovim putem želimo da se

izvinimo javnosti i da pozove-

mo sve potpisnike elektronske

peticije da, ukoliko su u mo-

gućnosti, pristupe i potpisiva-

nju peticije na papiru, kako bi

spriječili dalja podmetanja

zlonamjernih - zaključeno jeu

saopštenju.

Prethodnoreagovao jeUrade-

mantovalanavodemedijadaje

Abazović, uz Ivana Brajovića i

Ranka Krivokapića, jedan od

potpisnika teonlinepeticije.U

pokretu URA tvrde i da je pot-

pis najobičniji falsifikat.

-Dritan Abazović poštuje sve

vjeroispovijesti i religijske or-

ganizacije, ali nije potpisao ni-

kakvu peticiju. Kao neko ko je

svoj čitav život i vaspitanje po-

svetio prijateljstvu i pomire-

nju među narodima i religija-

ma, sigurnone bi na ovaj način

uvlačio ta pitanja u političku

arenu. Ura uvažava sekularno

uređenje Crne Gore i duboko

vjerujeda te temene trebazlo-

upotrebljavati nijedna politič-

ka partija, u predizborne svr-

he.Međutim,višejenegojasan

iprepoznatljivpotpiscrnogor-

skih tajnihslužbi, čiji je jedini i

osnovni cilj da svađaju opozi-

cione partije i vraćaju fokus na

identitetske teme- saopštili su

u Građanskom pokretu Ura,

prenio je portal CDM.

Ura smatra da je u pitanju na-

stavakstareprakse“kojomvla-

dajuća koalicija uvijek prona-

đe način da simboličkim

potisne realno, te da predmet

sporenja ne budu katastrofal-

ne javne politike, već referen-

dumske podjele”.

R.P.

PODGORICA

– Nacionalni

izvještaj o stanju ljudskih

prava u Crnoj Gori biće pred-

stavljen danas u Ženevi pred

Savjetom za ljudska prava, u

okviru trećeg ciklusa Opšteg

periodičnog pregleda stanja

ljudskih prava u državama

članica Ujedinjenih nacija.

Kako je navedeno u saopšte-

nju, izvještaj je pripremljen

u skladu sa smjernicama

sadržanimu odluci Savjeta

za ljudska prava i fokusira

se na pregled stanja ljudskih

prava i napredak ostvaren u

periodu između dva ciklusa

(2013 2017), sa posebnom

pažnjomna napredak u

primjeni preporuka nakon

podnošenja Srednjeročnog

izvještaja Crna Gore u julu

2015. godine.

- Dokument je rezultat nacio-

nalnih konsultacija u kojima

su učestvovali državni organi

(ministarstva i organi uprave,

sudstvo i tužilaštvo), nacio-

nalna institucija zaštitnika

ljudskih prava, nevladine

organizacije (Građanska

alijansa, Centar za prava

djeteta Crne Gore, Udruženje

paraplegičara Podgorica

UPP, Centar za ženska prava,

Romski obrazovni fond) i UN

sistemu Crnoj Gori. Uvodno

izlaganje povodompredstav-

ljanja Nacionalnog izvještaja

imaće potpredsjednik Vlade i

ministar pravde Zoran Pažin,

ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić i general-

na direktorica Direktorata za

unapređenje i zaštitu ljudskih

prava i sloboda u Ministar-

stvu za ljudska i manjinska

prava Blanka Radošević-

Marović - zaključeno je u

saopštenju.

R. P.

Akcenti sa naučne tribine u Rožajama

Muhić: Bošnjaci su

autohtoni naBalkanu

Džudžević: Izbaciti uvredljive

tekstove iz nastavnih planova

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori Mir-

sad Džudžević je kazao da će akcenat u radu biti na obrazo-

vanju, odnosno poboljšanju nastavnih planova i programa.

- Na tomplanu je već napravljen prvi korak tako što su iden-

ti ikovani svi uvredljivi tekstovi za Bošnjake u nastavnim

planovima od osnovne škole do univerziteta. Uz to što ćemo

se zalagati da se takvi tekstovi izbace iz nastavnih planova

i programa, tražićemo da se u literaturu uvrste i bošnjački

stvaraoci - rekao je Džudžević.

Brišu sve sumnjive potpise

Organizatori peticije za ukidanje vlasništva SPC nad crnogorskimmanastirima i

crkvama se izvinili predsjedniku Ure Dritanu Abazoviću

Treći nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava

u Crnoj Gori biće predstavljen danas u Ženevi

Crnogorskudelegaciju

predvodi ZoranPažin

DritanAbazović

Sa tribineuRožajama

PODGORICA

-Sindikatme-

dija(SMCG) ćesjutra, naDan

novinaraCrneGore, svimpo-

slanicimacrnogorskeSkup-

štinedostaviti konkretne

predlogeza izmjenemedij-

skihzakona, najavila jepred-

sjednicaSindikataMarijana

Camović.

CamovićjeagencijiMinakazala

daSMCGvećpet godina, koliko

i obilježava23. januar –Danno-

vinara Crne Gore, uporno skre-

ćepažnunaproblemesakojima

sesuočavajuzaposleniumediji-

ma.

-Mislimodatonijedankadatre-

ba da primamo čestitke od zva-

ničnika, većda imskrećemopa-

žnjunausloveradaumedijimai

podstičemo ih da te uslove, iz

raznihuglova, poprave - rekla je

Camović.

To će, kako je navela, uraditi i

ovegodine,kadaćeodposlanika

i poslanica tražiti da izmijene

zakone o medijima i elektron-

skimmedijima.

-SMCG je tokom decembra

predstavio ekpertsku analizu ta

dva zakona sa konkretnimpre-

porukama koje ćemo u utorak

dostaviti svima koji čine aktuel-

nisazivSkupštine-kazalajeCa-

mović.

Ona jepodsjetilada jeMinistar-

stvo kulture krenulo u izmjene

Zakonaomedijima.

-Njima smo već dostavili naše

predloge,ismatramodajevrije-

me da se uradi nešto konkretno

za crnogorske novinare i novi-

narke -dodala jeCamović.

Kako je pojasnila, predlozi se,

između ostalog, tiču uvođenja

autonomijezanovinare.

-Smatramo da tekstovi i prilozi

ne smiju biti suštinski mijenja-

ni bez saglasnosti autora, a to je

ono što je naša svakodnevica.

Kotouradimoraćedasnosi od-

govornost - naglasila je Camo-

vić.

Prema njenim riječima, u

SMCGsenadajudaćeposlanici

uvidjeti opravdanost tih zahtje-

va.

-Tražićemo i dopunu Zakona o

elektronskim medijima jer je

2016. godine, kad je taj zakon

mijenjan,izostavljenodasepre-

cizno i na održiv način reguliše

finansiranje lokalnih javnih

emitera - kazala jeCamović.

Umeđuvremenu, kako je nave-

la,opštine,kaoosnivači,ilokalni

javni emiteri gotovo uopšte ne

poštujutajzakon,jerjejakoma-

li broj njih potpisao trogodišnji

ugovor o finansiranju progra-

ma, što je trebalo da bude zavr-

šenodo31.decembra.

Iz SMCG ističu da zaposleni u

crnogorskim medijima i dalje

rade za plate koje su manje od

državnogprosjeka.

-Ogroman je jaz između zara-

da novinara i urednika, zarade

kasne, 30odstonovinara jepri-

nuđeno da radi neki drugi po-

sao koji nije vezan sa novinar-

stvom kako bi preživio, skloni

su samocenzuri kako bi se pri-

lagodili zahtjevima urednika i

vlasnika i zadržali posao, pišu

naručene tekstove sa sagovor-

nicima koji sumiljenici redak-

cija - navela jeCamović.

R.P.

Umjesto čestitki,

autonomija za novinare

SMCG sjutra dostavlja poslanicima prijedloge

izmjenamedijskih zakona

ZoranPažin