Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Odpretproš-

lesrijede10. januaradopetka

19. januaratragedija jedne

porodiceotvorila jePandori-

nukutijucrnogorskezbilje i

ukazalanabrojneproblemes

kojimasesuočavanašedruš-

tvo.

Odsiromaštva i beskrupulozne

zloupotrebe socijalno ugrože-

nih, besramne nezainteresova-

nosti, neznanja i birokratizma

državnihslužbenikazaduženih

za socijalnu pomoć, neodgo-

vornog ponašanja civilnog sek-

toranespremnogdapriznavla-

stite greške i da se suoči sa

posljedicama svojih (ne)na-

mjernih dezinformacija i insi-

nuacija, sve do medija koji su,

još jednom, zarad tiraža posr-

nuli u senzacionalizam i politi-

zacijupriče…Tunije kraj – ovu

tragediju visoki zvaničnik, šef

Vladinog biroa za informacije,

iskoristio je za zlonamjerni po-

kušaj blaćenja medija koji mu

ne odgovaraju i kao priliku da

imuputi javnoupozorenje.

Sama za sebe, najbolje govori

hronologijadogađaja:

Srijeda,10.januar

Nevladina organizacija „Banka

hrane“ saopštila, apelujući na

ljude dobre volje, preduzeća i

ustanovedapomognuPodgori-

čanki Marijani Bogavac, ,,koja

nije umogućnosti da prehrani

svoju djecu, a sada je zadesila i

tragedija – umrla joj je dvogo-

dišnjakćer“.

– Znamo da je djevojčica imala

šećer koji je naslijedila od oca,

koji ih je napustio. Našli su je

modru – napisali su u saopšte-

nju.

Informacija,,Bankehrane“bila

jejedinavijestoporodičnojtra-

gediji, datauzkonotacijuomo-

gućimuzrocima smrti. Većina

medija u Crnoj Gori bezrezer-

vno je prenijela saopštenje

,,Bankehrane“.

Četvrtak,11.januar

NVO„Bankahrane“ iLGBTfo-

rum „Progres“ organizovali

potpisivanje peticije kojom se

tražiostavkamini-

stra rada i socijalnog staranja

KemalaPurišića.

-Usljednemaštine i nebrigedr-

žave, ukidanja jedinog izvora

primanja samohrane majke

Marijane, kao i loših i teških ži-

votnih uslova, dječiji život je

preranougašen.Zaovutragedi-

ju je odgovorna država, odno-

snoMinistarstvo rada i socijal-

nog staranja koje je ovu

porodicu ostavilo bez ikakve

zaštiteipomoći–pišeupeticiji.

* * *

Centar za socijalno staranje

Podgorica saopštio da je poro-

dicaMarijane Bogavac bila ko-

risnikpravanamaterijalnoobe-

zbjeđenje u periodu od 1. jula

2000. godine do 1. novembra

2002, kao i od 1. jula 2007. do 1.

marta 2010. godine, kao potpu-

na porodica. Udecembru 2015.

odbijenisuzbogzakonskihpre-

preka-uintervjuusasupružni-

cima utvrđeno da porodica ne

ispunjava uslov za materijalno

obezbjeđenjejersesuprugtada

nije nalaziona evidenciji Zavo-

dazazapošljavanje.

Saopšteno i da je od 1. januara

2016.Bogavacbilakorisnicana-

knadekojujeostvarilapoosno-

vu rođenja troje i više djece, u

iznosu od 192 eura. Nakon uki-

danja naknada nije podnijela

zahtjevzamaterijalnoobezbje-

đenjeporodice.

Krajem septembra 2017. Boga-

vac je zatražila jednokratnu

novčanupomoć koja joj je odo-

brena,alinovacnijepreuzelasa

blagajne Centra, saopštili su iz

ove ustanove, ne navodeći za-

što.

Saopšteno i da je suprugMari-

jane Bogavac, koji radi u ino-

stranstvu, pomagaoporodici.

* * *

OglasioseministarKemalPuri-

šić, koji je saopštioda jenaložio

daseu,,slučajuBogavac“ispita-

jusvapostupanjaustanovakoje

pripadaju resoru na čijem je

čelu.

* * *

Uveče, na Trgu nezavisno-

sti u Podgorici, organizo-

van je i protest sa kojeg je,

takođe, poručeno da je država

odgovornazasmrtdjevojči-

ce i tražena ostavkaPuri-

šića.Naprotestugovo-

rila i predsjednica

,,Banke hrane“Ma-

rinaMedojević (su-

pruga jednog od li-

dera političkog

bloka Demokrat-

skifront),kao

i predstavnicaženakoje sebore

za vraćanje nadoknada majka-

ma sa troje i više djece Željka

Savković (aktivistkinjaDF-a).

Niko od organizatora protesta

nijedoveou sumnju saopštenje

,,Bankehrane“iobjavljenudija-

gnozuda jedjevojčica imala še-

ćernubolest.

Niko izdržavnih institucijanije

se oglašavao povodomoptužbi

oodgovornostidržave,saopšte-

nihnaprotestu.

Petak,12.januar

Inspekcija počela provjeru do-

kumentacije u podgoričkom

Centruza socijalni rad.

* * *

UDomu zdravlja Podgorica i u

Kliničkom centru počeli pro-

vjerumedicinske dokumenta-

cijedjevojčice.

* * *

Televizija Prva objavila infor-

maciju da je premijer Duško

Marković naredio opsežnu

istraguoeventualnimpropusti-

ma državnih institucija i da je

većutvrđenoda ih jebilo.

Subota,13.januar

Pobjedaobjavilainformacijuda

jeporodicadjevojčice, usrijedu

u osamsati ujutro, pozvalaHit-

nupomoć, a timkoji jena inter-

venciju stigao nakon 15-akmi-

nut a samo j e mogao da

konstatuje smrt. Ustanovili su

da jedjevojčicabilamrtvaznat-

no prije nego je upućen poziv,

zbog čega je naložena obdukci-

ja.

* * *

Tužilaštvo potvrdilo da je po-

krenuta istraga o okolnostima

podkojima jedijeteumrlo.

* * *

Vijesti objavile da im je pred-

sjednica „Bankehrane“Marina

Medojević ranije kazala da je

djevojčica ,,jelakada imahrane,

koju su dobijali iz Narodne ku-

hinje i da je Bogavac skupljala

novac za insulin koje je dijete

moralo primati jer je rođeno sa

dijabetesom“.

Ponedjeljak,15.januar

Dnevne novine objavile razgo-

vorsaMarijanomBogavac,koja

je demantovala tvrdnje da je

njenodijetebilodijabetičar i da

jebiloneuhranjeno i gladno.

Utorak,16.januar

Predsjednica ,,Banke hrane“

Marina Medojević kazala Po-

bjedi da im jemajka djevojčice

ispričala da dijete ima šećernu

bolest koju jenaslijedila odoca,

štooni nijesuprovjeravali, kao i

da jeBogavac tvrdilada suona i

njenadjecagladni.

Medojević je kazala i da su im

ljudikojisuponudilipomoćpo-

rodiciBogavacispričalikakoim

je Marijana tražila novac za

injekcije za svoju najmlađu

kćerku.

Demantovala je da je Vijestima

rekla da je dijete koristilo insu-

linsku terapiju.

* * *

Marijana Bogavac razgovarala

sa premijerovom saradnicom,

nanjihovpoziv,izatražiladajoj

država obezbijedi stan za nju i

njenudjecu.

* * *

Medicinska dokumentacija

dvogodišnje djevojčice dostav-

ljenamedicinskomvještaku dr

DraganiČukić.

* * *

InspekcijautvrdiladasuuCen-

tru za socijalni rad napravili

propust jer nijesuMarijani Bo-

gavac dostavili rješenje o dobi-

janju jednokratne pomoći zbog

čega će biti podnijet zahtjev za

pokretanje prekršajnog po-

stupka protiv pravnog i odgo-

vornog lica.

Tojebilaprvazvaničnapotvrda

danadležni uCentruza socijal-

ni rad nijesu djelovali u skladu

sa profesionalnim i moralnim

obavezama.

Srijeda,17.januar

Agencija za elektronskemedije

upozorila novinare da prilikom

izvještavanja o nesrećama ili

porodičnim tragedijamamora-

jupoštovati pravonaprivatnost

porodice žrtava i drugih osoba

koje supogođene timdogađaji-

ma, uz poruku da ćemediji koji

toprekršebiti kažnjeni.

Agencija nije dala uputstvo ili

preporuku medijima kako da

postupaju u slučaju kada saop-

štenja nevladinih organizacija

sadrže lične podatke i navode

informacije o porodičnoj situa-

ciji. Ne osvrćući se ni na to što

mediji da čine kada se ispostavi

da ti podaci nijesu tačni. Osim

što se to dogodilo u slučaju ne-

sreće porodice Bogavac, dezin-

formacija je bilo i unekimrani-

jim slučajevima - porodična

zloupotrebamaloljetnikauKo-

lašinu iBijelomPolju.

* * *

Redakcija koncerna Vijesti nije

reagovala na demanti Marine

Medojević.

Četvrtak,18.januar

Pobjeda objavila da je premijer

DuškoMarkovićprimiona raz-

govorMarijanuBogavac.

* * *

Pobjeda objavila da je prelimi-

narni nalaz obdukcije pokazao

da djevojčica nije umrla od po-

sljedica dijabetesa ili zbog neu-

hranjenosti, te da smrt nije na-

silna.

* * *

,,Banka hrane“ pozvala socijal-

nougroženedapomoć tražeod

nadležnih državnih institucija,

aneodnjih.

Petak,19.januar

Pobjedaobjavilapojašnjenjeda

seMarijana Bogavac nije srela

sapremijeromDuškomMarko-

vićem, već sa njegovom sarad-

nicom.

* * *

Više tužilaštvo saopštilo da im

je dostavljen nalaz vještaka i da

je obducent konstatovao da se

uzrok smrti sa sigurnošću ne

može ustanoviti, ali da se na

osnovu urađenih analizamože

zaključitidajedjevojčicaumrla

usljedsindromanaprasnesmrti

odojčadi –maledjece.

* * *

Na vanrednoj konferenciji za

novinare šef Vladinog biroa za

odnose s javnošću SrđanKuso-

vac saopštio da je na sjednici

Vlade zaključeno da je slučaj

ispolitizovan.

- Pratio ga je veliki broj dezin-

formacija u više medija. Izme-

đuostalog,novinarisusaznava-

li kako je predsjednik Vlade

naložio istragu, kako je pred-

sjednik Vlade primio majku

preminulogdjeteta.Tonije isti-

na. Podsjećamo da su se slične

dezinformacije pojavljivale

uglavnom pred izbore – poru-

čio jeKusovac.

Umjestoepiloga

Zvanično, ,,slučaj Bogavac“ još

nije zatvoren. Tužilaštvo će na-

rednih dana donijeti odluku da

li će arhivirati ovaj predmet ili

eventualno pokrenuti neku

istragu.Hoće li sezaista saznati

punaistinaosvemuštosedoga-

đalo, veliko jepitanje?

Nezvanično, ali stvarno: i bez

dodatne istrage tragična deša-

vanja jasnosuukazalakolikosu

neki ljudi u državnim instituci-

jama,kojebitrebalodapomažu

ljudima u stanju socijalne po-

trebe, neosjetljivi na tuđu mu-

ku.Nespretniinepotpuniodgo-

vori na optužbe, u internoj

potrazi za krivcem, dodatno su

raspirivali aferu.

Pokazalose,nažalost,idasune-

ki ljudi - unutar civilnog sekto-

ra, države ali i medija - beskru-

p u l o z n o s p r e m n i d a

zloupotrijebe tragediju, radi

vlastite promocije, političkih

pobuda ili ličnog interesa.

Više od 10 dana nakon vijesti o

smrti dvoipogodišnje djevojči-

ce brojne informacije o tragič-

noj istoriji jedne porodice još

nijesudostupne,namnogapita-

nja sečekajuodgovori.

Ono što je već sada očigledno je

da je trebalo, umjesto ,,lova na

vještice“, da akteri ove tužne

priče,prijesvihpredstavniciin-

stitucija i predstavnici nevladi-

nog sektora, u konstruktivnom

dijalogu daju odgovore i nađu

način za humano rješavanje

problema skojima se suočavaju

socijalno ugrožene porodice i

djeca.

Zato bi, da se u bliskoj buduć-

nosti ne bi ponavljala loša isto-

rija, bilo važno izvući pouke i

povući nekepoteze.

K.KRSMANOVIĆ

SaVladinevanrednekonferencijezanovinare

Hronologija „slučaja Bogavac“ pokazala brojne

probleme s kojima se suočava crnogorsko društvo

Zloupotreba

tragedije

Ono što je očigledno je da je trebalo, umjesto ,,lova

na vještice“, da akteri ove tužne priče, prije svih

predstavnici institucija i predstavnici nevladinog

sektora, u konstruktivnomdijalogu daju odgovore i

nađu način za humano rješavanje problema s kojima

se suočavaju socijalno ugrožene porodice i djeca

MarijanaBogavac

Tužilaštvoćeodlukudonijeti zanekolikodana