Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

- ,,Bomba će

eksplodirati zanekolikomi-

nuta“ - rečenica jekoju su

policajci uprotekle tri godi-

ne čuli višeputaodnepozna-

tihosoba, sanepoznatihbro-

jeva. Utomtrenutku

prioritet je - evakuacija!

Kada se utvrdi da se radilo o

lažnom prijavljivanju, bar ka-

ko se ispostavi, odgovornost

onih koji su digli na noge poli-

ciju, vatrogasce i hitnu pomoć

gotovo je zanemarljiva. Vrlo

malopočinilacazavršiuzatvo-

ru, iako zakon predviđa kaznu

do tri godine zatvora za lažnu

uzbunu.

Uznakuuzbuna

Proteklegodine je, i toza samo

mjesec, na broj policije stiglo

čak 18 dojava o bombama, za

koje je utvrđeno da su bile laž-

ne, potvrđeno je Pobjedi

nezvaničnoupoliciji.

Pozivi su u kratkom roku pra-

znili diskoteku ,,Bigl“, šoping

centar Delta siti, Atlas kapital,

,,Ramadu“, ,,Hemeru“, ,,Hil-

ton“, pa i i Sportski centar

,,Morača“.

Pozivi su stizali sa bosanskih i

srpskih brojeva, ali je otkriven

samo jedan od ovih slučajeva i

podnijeta je krivična prijava.

Kako pojašnjava naš sagovor-

nik,lociranjetihbrojevazahti-

jevalo je vrijeme, kao i komu-

nikaciju sa policijama tim

zemalja.

Saradnjasaoperaterimabilaje

minimalna, jer identitet osoba

kojesukoristile tepripejdbro-

jeve nije biou sistemu.

Advokat Damir Lekić primje-

ćujeda jeporastaobroj prijava

o lažnim bombama posred-

stvom inostranih telefonskih

brojeva.

No, to je samo jedan od uočlji-

vih vidova lažnog prijavljiva-

nja jer se obično završi evaku-

acijom nekog objekta ili

prostora, a situaciju nerijetko

Prošle godine desetine prijava o lažnimbombama, procesuiran zanemarljiv broj uzbunjivača

Dojave stižu sa

„izgubljenih telefona“

Slučaj

Roganović

Novljanin Vladimir Rogano-

vić okrivljen je za krivično

djelo lažno prijavljivanje i

nedavno je saslušan pred

Osnovnimdržavnim tuži-

laštvom.

On je iznoseći odbranu

tvrdio da nema nikakve

veze sa krivičnimdjelom

koje mu se stavlja na teret.

Rekao je da sporni telefon,

kao ni broj sa kojeg je 29.

aprila stigao poziv o bombi

u podgoričkom lokalu

,,Bigl“ nijesu njegovi.

Tokom istrage utvrđeno je

da je poziv o lažnoj bombi

stigao sa bosanskog pri-

pejd broja, a upućen je iz

Srbije.

Prema policijskim evidenci-

jama, Roganović je viso-

kopozicionirani član

kriminialne organi-

zacije - kavačana.

Nedavno je iz

Srbije, gdje je

odslužio kaznu

zbog falsi iko-

vanja dokume-

nata, izručen

Crnoj Gori.

Za tri godine jedna presuda

sa zatvorskomkaznom

Iako je zakon jasan - kazna

za lažno prijavljivanje slijedi

tri mjeseca pa do tri godine

zatvora, u praksi je drugačije.

To pokazuju i podaci pod-

goričkog Osnovnog suda u

kojem je u protekle tri godine

formirano 13 predmeta za

krivično djelo lažno prijavlji-

vanje. Pobjedi je to potvrdila

savjetnica za odnose s javno-

šću ovog suda Anja Krkeljić.

Podaci se odnose na ukupan

broj ovih krivičnih djela, a

ne samo na dojave o lažnim

bombama. Od 13 predmeta,

samo u jednomokrivljeni je

osuđen na 30 dana zatvorske

kazne, u jednom slučaju odre-

đena je mjera psihijatrijskog

liječenja, dok je jedan pred-

met iz prošle godine u toku.

U jednomod tih predmeta

među osumnjičenima našla

se i žena.

Krkeljić je navela da su u

2015. godini formirana četiri

predmeta i da je u jednom

od njih donijeto rješenje o

obustavi postupka. To rješe-

nje postalo je pravosnažno 3.

aprila 2017. godine.

- U preostala tri predmeta

donijeta su rješenja o odbi-

janju optužnog prijedloga

- kazala je Krkeljić.

Kako je navela, tokom 2016.

godine, u ovom sudu formira-

no je pet predmeta za krivič-

no djelo lažno prijavljivanje iz

čl. 388 Krivičnog zakonika.

- U jednomod ovih predmeta

donijeta je osuđujuća presu-

da od 30. juna 2017. godine,

kojom je okrivljenom izreče-

na uslovna osuda, a koja pre-

suda je preinačena odlukom

Višeg suda u Podgorici na

kaznu zatvora od 30 dana -

kazala je Krkeljić.

Pojasnila je da je jedan pred-

met delegiran Osnovnom

sudu u Kolašinu, a u preostala

tri su donijeta rješenja o odbi-

janju optužnog prijedloga i

sva su potvrđena odlukama

drugostepenog suda.

Požar u centru Bara

Izgorjela ,,honda“

BAR

-Automobil ,,honda“,

koji jeuvlasništvuMarka

Krstića izBara, gorio je juče

ucentru toggrada, piše

portal CdM.

Kako prenosi ovaj portal, va-

trogasci subrzomintervenci-

jom ugasili požar i spriječili

da se on proširi na vozila par-

kirana ublizini.

Uzrok požara utvrdiće istra-

ga.

C.H.

prati panika. Malo ko ostaje

ravnodušan na takve alarme

koji se dogode, po pravilu, na

javnim mjestima, hotelima,

aerodromima, utakmicama…

Lekić precizira da, prema za-

konu,onajkoprijaviodređeno

liceda jeučinilokrivičnodjelo

za koje se goni po službenoj

dužnosti, a zna da to lice nije

učinilac, kazniće se zatvorom

odtrimjesecado3godine-na-

vodi Lekić.

Pojašnjava da je radnja ovog

krivičnog djela prijavljivanje

određenog lica da je učinilo

krivično djelo koje se goni po

službenoj dužnosti.

- Postoji mogućnost da krivič-

no djelo za koje se neko lažno

prijavljuje uopšte nije izvrše-

no ili ako jeste da je učinilac

neko drugo lice, a ne ono koje

je lažno prijavljeno - kazao je

Lekić.

On dodaje da je na državnom

tužiocu zadatak da u optužbi

koju zastupa pred sudom do-

kaže krivicu okrivljenog kako

bi se donijela osuđujuća pre-

suda za krivično djelo lažno

prijavljivanje.

- U suprotnom, biće donijeta

oslobađajućapresuda. Sudska

praksa je u tompogledu šaro-

lika - naveo jeLekić.

Naš sagovornik objašnjava da

odbrana okrivljenih zavisi od

mnogo faktora. Ipak, kakodo-

daje, okrivljeni najčešće tvrde

danijesu imali svijest da lažno

prijavljuju, odnosno da sumi-

slili da jeprijavljeno licezaista

počinilac krivičnog djela ili da

ćeseprijavljenokrivičnodjelo

zaista izvršiti.

- Najčešći motivi su osveta,

mržnja, pakost, sujeta, ljubo-

mora, prikrivanje, lažno pred-

stavljanje - kazao jeLekić.

Joščudnijaodbrana

Ada okrivljeni u sudnici izno-

se različite odbrane kada su u

pitanju dojave o lažnim bom-

bama, saglasan je i vještak za

Za samo

mjesec lani je na broj

crnogorske policije stiglo

18 dojava o nepostojećim

bombama. Većina sa pripejd

brojeva iz regiona. Stručnjaci

upozoravaju da i pored

zakonske zabrane kod nas

još ima brojeva bez

,,pune identi kacije“

elektrokomunika-

cije Predrag Bolje-

vić, koji je, kako je na-

veo, mnogo puta čuo

priču o ,,izgubljenomtele-

fonu“.

- Zanimljivo je da su baš tog

dana kad je počinjeno to kri-

vično djelo izgubili telefon. A

još zanimljivije da to nijesu

prijavili sve do momenta dok

nijesu uhapšeni - ispričao je

Boljević.

On napominje da u ovakvim

situacijama okrivljeni ne sno-

se odgovornost, a trebalo bi.

-Akosuizgubilitelefon,uoba-

vezi su da prijave operateru,

kako bi, u slučaju da se iskori-

sti ukrivičnomdjelu,mogli da

,,skinu“ odgovornost sa sebe -

kazao jeBoljević.

Ipak,tose,kakonapominje,ne

dešava.

Jednako kao što se, i pored za-

konskezabrane, uopticajuna-

laze brojevi bez takozvane va-

lidne legitimacije.

Prema njegovim riječima, za-

kon u Crnoj Gori od 2008, od-

nosno od 2011. godine kao

krajnjim rokom, predvidio je

da se ne može u upotrebi naći

broj korisnika koji nema ,,pu-

nu“ identifikaciju.

- Svjedok sam da su od 2011.

godinepadodanasubardese-

takpredmetaukojimaseradi-

lo o teškom krivičnom djelu,

korisnici brojeva ostali nepo-

znati, jer operateri nijesu ima-

li podatak ko ihkoristi.

Iako sam sudijama ukazivao

da u konkretnim slučajevima

to nije dozvoljeno po Zakonu

oelektronskimkomunikacija-

ma, oni su ili prenebegavali

sugestiju ili otvoreno govorili

,,da ih taj zakon ne interesuje,

jer oni sude po Krivičnom za-

koniku Crne Gore“ - kazao je

Boljević.

A.GAGOVIĆ

AnjaKrkeljić

SaevakuacijeuDelta sitiju

Damir Lekić

PredragBoljević

Bar