Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Tokomfebru-

ara DRI će objaviti novi izvje-

štaj revizije „Efikasnosti obra-

čuna i naplate prihoda od

korišćenja šuma“. Revizijom

su obuhvaćeni Uprava za

šume, Poreska uprava u dijelu

obračuna i naplate koncesione

naknade i Ministarstvo poljo-

privredeiruralnograzvojakao

državni organ koji hijerarhij-

ski ima vodeću ulogu u proce-

sima upravljanja šumskim

resursima.Treba sačekati

usvajanje konačnog izvještaja

da bi se saopštili rezultati revi-

zije – kazao je u intervjuu

Pobjedi senator DRI dr Brani-

slav Radulović. Ističe da se na

bazi utvrđenog stanja može

rećidau2017.postojipoboljša-

nje u odnosu na ranije godine,

ali i čitavniz problema.

-Problemi će biti identifikova-

ni, a subjekti revizije biće duž-

ni da ihotklone i u rokuod šest

mjeseci od dana usvajanja

konačnog izvještaja o tome

obavijesteDRI .Naškolegijum

je usvojio prošle sedmice pre-

liminarni izvještaj o reviziji

uspjeha,,Efikasnostiobračuna

inaplateprihodaodkorišćenja

šuma“ i uputio ga Upravi za

šume i Poreskoj upravi na

izjašnjenje. Oni imaju rok od

15 dana za izjašnjenje na preli-

minarni nalaz nakon čega će

DRI usvojiti konačan izvještaj.

Očekujemo da će se ovaj pro-

INTERVJU:

Dr Branislav Radulović, senator Državne revizorske institucije

Uskoro novi nalaz

revizije koncesija

na šume

ces završiti u toku februara,

kada bi i konačan izvještaj bio

objavljennasajtuDRI.Ali, tre-

ba sačekati usvajanje konač-

nog izvještaja da bi saopštili

detaljne rezultate revizije-

kažeRadulović.

POBJEDA:

Kakva je realiza-

cija preporuka koje je DRI

dala tokomprethodnih revi-

zijakorišćenja šuma?

RADULOVIĆ:

Za realizaciju

preporuka iz ranijih nalaza

DRIvećsadamožeizrećipozi-

tivnu ocjenu, primarno za re-

sor poljoprivrede, koji je gene-

ralno ušao u ozbiljan proces

reforme ukupnog gazdovanja

šumama uCrnoj Gori.

DRI je više puta revidirala

oblast koncesija, pa je tako, iz-

među ostalog, 2014. izvršila

reviziju „Prihoda budžeta po

osnovu zaključenih ugovora o

koncesijama“ i dala 20 prepo-

ruka i kontrolnu reviziju „Pri-

hoda budžeta Crne Gore po

osnovu zaključenih ugovora o

koncesijama za korišćenje šu-

ma“ 2016. kada je tretirano pi-

tanje realizacije preporuka u

oblasti šumarstva.

POBJEDA:

Da li preliminar-

no možete saopštiti da li je

došlo do povećanja naplate

naknade za korišćenje šuma

čija sepovršina, premapoda-

cima Nacionalne inventure

šuma, u posljednjim deceni-

jamapovećavazbognapušta-

nja tradicionalne poljopri-

vrede i pošumljavanja, što

potvrđuju statistički podaci?

RADULOVIĆ:

U 2016. iznos

ukupno naplaćenih prihoda

odkorišćenjašuma, premapo-

dacima Uprave za šume, izno-

sio je 5.932.492 eura, što je za

31,4 odsto više u odnosu na

2015. Samo za koncesionu na-

knadu za korišćenje šuma,

prema podacima Uprave, u

2016. naplaćeno je nešto više

od milion eura u odnosu na

prethodnu godinu.

Prema preliminarnom nalazu

DRI, nastavlja se trendporasta

naplate prihoda od korišćenja

šuma i u 2017, što

je i dijelom po-

sljedica reali-

zacije ranije

izdatih pro-

rukaDRI.

Konačne re-

z u l t a t e z a

2017. DRI će

saopštitinakon

usaglašavanja

sa dvije državne

uprave i objaviti u

konačnomizvještaju.

POBJEDA:

Koliki je

sadadug zakoncesije?

RADULOVIĆ:

Dugpoosnovu

koncesija za korišćenje šuma

na kraju 2015, prema podaci-

ma Poreske uprave, iznosio je

5.945.810 eura. Prema podaci-

ma iz izvještaja o radu Uprave

za šume za 2016. ukupne oba-

veze svih koncesionara koji su

u poslovnom odnosu sa Upra-

vom, na 31. decembar 2016.

utvrđene suod8.041.848eura.

Ovipodaciukazujunapoveća-

nje dugovanja po osnovu na-

knada za korišćenje šuma od

35 odsto.

Dug za koncesije zaključno sa

2017,nakonusaglašavanja,tre-

ba da objave Poreska uprava i

Uprava za šume.

POBJEDA:

Koji je primarni

cilj revizije čije objavljivanje

čekamo?

RADULOVIĆ:

Primarni cilj

ove revizije, koja ima karakter

revizije uspjeha, je da DRI

utvrdi da li Uprava za šume i

Poreska uprava obezbjeđuju

efikasanobračuninaplatupri-

hoda odkorišćenja šuma, kao i

da se utvrdi stepen realizacije

ranije izdatihpreporuka.

Dug „Vektre

Jakić“

6.797.544

eura

POBJEDA: U javnosti se

komentariše da je pre-

duzeće ,,Vektra Jakić“

– Pljevlja najveći problem

u sistemuupravljanja

šumama uCrnoj Gori. Da

li je utemeljena ta ocjena?

RADULOVIĆ:

U novom

izvještaju DRI konstatuje

se da „Vektra Jakić“ ima sa

Upravom za šume potpi-

san ugovor o eksploataciji,

uzgoju i preradi drvnih

sortimenata na period od

30 godina, sa prosječnim

godišnjim etatomod oko

140.000 kubika bruto

drvne mase raspoređene

na 13 gazdinskih jedinica

koje zauzimaju ukupnu

površinu od 58.932,94

hektara. To predstavlja 17

odsto površine državnih

šuma raspoloživih za kori-

šćenje.

Nesporno je, dakle, da je

preduzeće „Vektra Jakić“

najveći koncesionar sa

najdužim rokom trajanja

ugovora za eksploataciju

šume u Crnoj Gori (do

2037. godine). DRI je i ranije

u nalazima konstatovala da

je ovo privredno društvo i

najveći dužnik po osnovu

koncesione naknade, a

prema podacima Poreske

uprave iz oktobra 2017.

dugovanje DOO ,,Vek-

tra Jakić“, Pljevlja,

po osnovu poreza,

doprinosa i kon-

cesionih naknada

iznosi 6.797.544

eura.

Svi drugi elementi,

koji se tiču ovog

pitanja, u novom

izvještaju DRI biće

tretirani kroz „studiju

slučaja“, koja će biti

sastavni dio konačnog

izvještaja.

dana ostavljenoUpravi za

šume i Poreskoj upravi da se

izjasne na preliminarni nalaz

nakon čega ćeDRI usvojiti i

objaviti konačni izvještaj

15

Pored koncesione naknade,

koju obračunava koncesiona-

rima, Uprava za šume ubira i

druge prihode od korišćenja

šuma koji u ukupnom priho-

du participiraju sa oko 20 do

25 odsto u zavisnosti od godi-

ne.

DRIće takođe izdatipreporu-

kekojetrebadadoprinesupo-

boljšanju efikasnosti obraču-

na i naplate koncesione

naknade i vođenju ukupne

politike uovoj oblasti.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

Branislav Radulović

Višemilionski dugovi koncesionarazakorišćenje šuma