Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

–Doprinos na-

cionalnog avio-prevoznika

Montenegroerlajnza (MA)

crnogorskoj turističkoj pri-

vredi je, prema rezultatima

istraživanja tržišta, između

150 i 200miliona eurana go-

dišnjemnivou, saopštio jeko-

mercijalni direktorDragan

Popović i dodaodakompani-

japredstavlja značajangene-

rator razvoja ekonomije.

Ta je kompanija u prošloj go-

dini prevezla ukupno 568,59

hiljada putnika u sve tri kate-

gorije.

- Rezultati istraživanja tržišta

pokazuju da je doprinos MA

crnogorskoj turističkoj pri-

vredi samo u periodu ljetnje

sezone od 1. juna do 30. sep-

tembra blizu 120miliona eura

- rekao je Popović u intervjuu

za agencijuMina.

On je naveo da jeMA za svoje

potrebeangažovaoreferentnu

kompaniju, koja jeod1. julado

30. septembra prošle godine

sprovelaistraživanjetržištana

reprezentativnom uzorku

putnika (ispitanika) na crno-

gorskimaerodromima.

- Na bazi tog istraživanja kao

najveći motiv putovanja ispi-

tanici su naveli ‘turističku po-

sjetu’,doksukaoopredjeljuju-

ći faktor pri odlučivanju da

putuju sa nama naveli cijenu

naših karata - objasnio je Po-

pović.

Kada je riječ o stepenu zado-

voljstva kompanijom, 94,5 od-

sto ispitanika je zaokružilo

odgovor ‘veoma dobro’ i ‘od-

lično’. Anjih 96 odsto je odgo-

vorilo da bi ponovo letjeli sa

Montenegro erlajnzom.

- MA je u prošloj godini pre-

vezao ukupno 568,59 hiljada

putnika u sve tri kategorije

saobraćaja, u redovnom, čar-

ter i code share saobraćaju,

uz ostvareni nalet od 10,38

hiljada blok sati, odnosno

6,96 hiljada letova, sa flotom

od pet aviona - precizirao je

Popović.

On jepodsjetioda jepostignu-

ti rezultat približno isti kao u

2015. i 2016. godini, kada su u

floti imali šest aviona, a ne od-

stupa značajno u broju preve-

zenih putnika ni u poređenju

sa ranijimgodinama, kada je u

floti bilo sedamaviona.

-Biznisplanomzaprošlugodi-

nuplaniralismodaprevezemo

550 hiljada putnika, međutim

cjelokupnim angažmanom

menadžmenta i zaposlenih,

optimizacijom reda letjenja,

boljom popunjenošću putnič-

ke kabine i brižljivim planira-

njemkomercijalne tarifne po-

litike taj plan je značajno

premašen - naveo jePopović.

Prema njegovim riječima,

osim angažmana menad-

žmenta i zaposlenih u nacio-

nalnoj kompaniji presudna je

bila i podrška resornog mini-

starstva i Vlade, pa se uprkos

brojnim izazovima uspješno

završila poslovna godina i

ugovoreni aranžmani.

- Tokom cijele prošle godine

saobraćali smo ka osamdesti-

nacija,odnosnoBeogradu,Be-

ču, Frankfurtu, Cirihu, Lju-

bljani, Rimu, Parizu i Moskvi,

atokomljetnjeIATAsezoneje

obnovio i linijekao što suLon-

don, Kopenhagen, Sankt Pe-

terburg, Dizeldorf i Lion - ka-

zao jePopović.

R.P.

PODGORICA

–Bugarska će

tokomsvogpredsjedavanja

Evropskomunijomsnažno

podržati nastavak integraci-

jaCrneGoreuEU, kao i

ostalihzemaljaZapadnog

Balkana, poručeno je tokom

sastankapotpredsjednika

Vlade iministrapoljoprivre-

de i ruralnog razvojaMiluti-

naSimovića iministrapoljo-

privrede, prehrane i

šumarstvaRumenaPoroža-

nova– saopšteno je izVlade.

Kako je navedeno, oni su se sa-

stali na marginama Globalnog

foruma za hranu i poljoprivre-

du (GFFA). koji se održava u

Berlinu tokom trajanja najzna-

čajnijegsvjetskogpoljoprivred-

nog sajma ,,Zelena nedjelja“.

Brzinanapretka

Ministri su ocijenili da je naša

državalideruregionuuproce-

su integracija u EU i saglasili

se da je važno da se brzina na-

pretka zemalja koje su u pro-

cesu pristupanja ocjenjuje na

bazi postignutih rezultata.

-Porožanov jekazaoda jepro-

ces pristupanja veoma zahtje-

van, posebno u oblasti poljo-

privrede na koju se odnose tri

obimna pregovaračka poglav-

lja. On je podsjetio da je EU

trenutno u procesu kreiranja

novog programskog razdoblja

Zajedničke poljoprivredne

politike (ZPP), i da je za poljo-

privrednike EU, ali i njihove

kolege iz zemalja koje su u

procesupristupanja, kaošto je

Crna Gora, značajno to što će

nova politika ići u pravcu po-

jednostavljenja procedura za

korišćenje izdašne podrške -

navedeno je u saopštenju re-

sornogministarstva.

Ministar Simović je, kako do-

daju, naglasio i da je važno da

EU, posebno nove zemlje čla-

nice, prilikom kreiranja Za-

jedničke poljoprivredne poli-

tike za naredni period, vode

računa o interesima zemalja

kandidata koje će biti dio te

nove politike.

- Saglasni su da je u kontekstu

daljih integracija i razvoja ze-

maljaZapadnogBalkanavažno

nastaviti povezivanje regiona

saobraćajnominfrastrukturom

i ohrabriti investitore da više

ulažu u poljoprivredu - piše u

saopštenju.

Potrošnjahrane

U fokusu ovogodišnjeg samita

bila je tema „Oblikovanje bu-

dućnosti stočarstva – održivo,

odgovorno, efikasno“, a mini-

stri poljoprivrede pozvali su

sve relevantne aktere da se

kroz zajedničku akciju uklju-

čeuoblikovanjerazvojaodrži-

ve stočarske proizvodnje.

- Naglasili su važnost umjere-

ne potrošnje hrane životinj-

skog porijekla u cilju uravno-

t ežene i shrane, zaš t i t e

zdravlja i očuvanja resursa.

Iskazana je odlučnost da se

promoviše istraživanje i ra-

zvoj tehnologija, uključujući

digitalizaciju, razvoj veteri-

narske medicine, posebno

vakcina, i njihovu primjenu.

Obavezali su se na promociju i

razvoj održivih i klimatskim

promjenama prilagođenih la-

naca vrijednosti i sistema uz-

goja stokekoji doprinose sma-

njenju intenziteta emisije

štetnih gasova. Više pažnje

posvetiće se i zdravlju i dobro-

biti životinja - navedeno je u

saopštenju.

K.J.

PODGORICA

–Pripremni radovi

na sanaciji obalnog zidaukompa-

niji Port ofAdriapočeli suovihda-

na, što jeujedno i posljednja aktiv-

nost izobaveznog investicionog

programa, koji je sproveonovi ve-

ćinski vlasnikGlobal ports - saop-

šteno je iz te firme.

Precizirali su da su radovi počeli na

južnoj obali gata 1, da je vrijednost

investicije 2,1 milion eura i da će ra-

dovi trajati 17 mjeseci. Kako su do-

dali, izvođači su kompanije Aqua

Mont Service iz Beograda i herce-

gnovskaAquaMont.

- Izvršni direktor Port of Adria, Se-

dat Kara, kazao je da je kompanija,

odmah nakon dobijanja građevin-

ske dozvole koju je izdaloMinistar-

stvo turizma i održivog razvoja,

objavila međunarodni tender u

skladu sa važećom regulativom, ka-

ko bi odabrali kvalifikovanog izvo-

đačazarealizacijudefinisanihrado-

va. On je naveo da je od osam

zainteresovanihkompanija,njihpet

prošlo pretkvalifikacionu fazu i da

su pregovarali sa tri kvalifikovana

ponuđača koji su dostavili ponude -

pišeusaopštenju. DodajudajeKara

istakao da su zadovoljni kvalitetom

izabranog izvođača i rokovima za

završetak,pogotovoštoćeradovibi-

ti organizovani na načinda ne ugro-

ze redovnoposlovanje kompanije.

- Global ports je u potpunosti ispu-

nio obaveze iz socijalnog programa

u ukupnom iznosu od 6,5 miliona

eura. Za planirane investicije do sa-

da je izdvojeno 11,5 miliona eura -

saopšteno je iz kompanije.

Kako dodaju, zahvaljujući realizo-

vaniminvesticijama, produktivnost

kontejnerskog pretovara utrostru-

čena jeuodnosunaperiodprijepri-

vatizacije.

- U prethodnom periodu, sa opre-

mom kojom je raspolagala, kompa-

nija je bila u mogućnosti da za sat

vremenapretovari 17-18kontejnera,

dok sadamože 50, što je blizu kapa-

citeta koje imaju konkurentne luke

uregionu. Sanacijaobalnogzidane-

će uticati na produktivnost kompa-

nije, ali predstavljavažnoulaganjeu

infrastrukturu- zaključeno je u sa-

opštenju.

K.J.

Ministar Milutin Simović na Globalnom forumu u Berlinu

Investitori da ulažu

višeupoljoprivredu

U fokusu ovogodišnjeg samita bila je tema „Oblikovanje budućnosti

stočarstva – održivo, odgovorno, efikasno“, aministri poljoprivrede

pozvali su sve relevantne aktere da se kroz zajedničku akciju uključe

u oblikovanje razvoja održive stočarske proizvodnje

Crna Gora potpisala Evropsku

deklaraciju o soji bez GMO

U okviru ovogodišnjeg Globalnog foruma u Berlinu, ministar

Simović je zajedno sa kolegama iz Makedonije, Kosova i Mol-

davije potpisao Evropsku deklaraciju o soji.

- Potpisivanjemdeklaracije, Crna Gora se pridružila zemljama

koje se zalažu da se proizvodi soja bez GMO. Time naša zemlja

daje doprinos politici kvalitetnije ishrane proteinima, kako u

ljudskoj ishrani, tako i u dijelu proizvodnje stočne hrane, kao i

uspostavljanju transparentnog sistema označavanja kao što je

Dunav soja i evropska soja – navodi se u saopštenju.

Komercijalni direktor MA o radu te kompanije

Popović: Generator

razvoja ekonomije

Kompanija Port od Adria će ispuniti kompletan investicioni programvrijedan 11,5miliona eura

Počeli pripremni

radovi na sanaciji

obalnog zida

ZAODRŽIVOSTOČARSTVO:

Ministar Simović sapotpisnicimadeklaracije

POSAOVRIJEDAN21,1MILIONEURA:

Port ofAdria