Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Politika

PODGORICA

–UCrnoj

Gori je 19. januarabiloupi-

sano534.135građana spra-

vomglasa, što je za 5.318

višeuodnosunadanpar-

lamentarnih izbora 16. ok-

tobra 2016, kada jepravo

glasa imalo528.817puno-

ljetnihgrađana.

Ovo proizilazi iz numerič-

ko-tabelarnog prikaza pro-

mjena u biračkom spisku,

koji je juče objavilo Mini-

starstvounutrašnjihposlova

CrneGore.

Uprikazusenavodidanajvi-

še građana s pravom glasa

ima u Podgorici (bez grad-

skih opština) - 135.770, što je

uodnosuna oktobarskepar-

lamentarne izbore iz 2016.

godine više za 2.810, kada je

mogloda glasa 132.960.

U tabeli piše da je u januaru

ugradskimopštinamaGolu-

bovci i Tuzi upisano 12.014,

odnosno 11.761 građana s

pravomglasa.

Najmanje građana s pravom

glasa je u Šavniku, gdje je na

dan 19. januar 2018. godine

upisano 1.753 birača, odno-

sno dva više u odnosu na iz-

bore2016, kadihjebilo1.751.

Manji broj birača (110) u od-

nosu na izbore 2016. godine

zabilježen je u Andrijevici.

Tada je u toj opštini pravo

glasa imalo 4.259 građana,

dok je 19. januara 2018. upi-

sano4.149građana s pravom

glasa.

Manjak broja upisanih bira-

ča (107) evidentan je i u Ko-

lašinu. U tom gradu je u ok-

tobru 2016. bilo 6.685

građanaspravomglasa,dabi

u januaru ove godine bilo

upisanonjih6.578.

Manji broj birača evidentan

je i uMojkovcu (83),Nikšiću

(30),Petnjici (87),Pljevljima

(219), Plužinama (12) i Ža-

bljaku (51).

R.P.

PODGORICA

–Ambasador

BugarskeMladenČervenja-

kovnapominjeda jenjegova

zemlja još prijepola godine

najavilada ćeZapadni Bal-

kanbiti prioritetEUtokom

bugarskogpredsjedavanja

EUi naglašavadavisoki

evropski zvaničnici uočava-

juuspjeheupovezivanjure-

giona saUnijom.

-Prije pola godine smo rekli da

ćeZapadniBalkanbitiprioritet

za vrijeme našeg predsjedava-

nja EU, kao povezanost - tran-

sporta energije, digitalizacije

itd.aliikaoevropskaperspekti-

va za sve zemlje regiona. I već

možemo vidjeti prve uspjehe -

EU govori o ZapadnomBalka-

nu - i Mogerini, Han i Junker.

Čak je i predsjednik Evropske

komisije istakaodatumpridru-

živanja - 2025, uzimajući u

obzirmogućnost da se tomože

dogoditi ranije– istakao jeČer-

venjakovurazgovoruzaPobje-

du.

Bugarska je 1. januaraovegodi-

ne zvanično preuzela šesto-

mjesečno predsjedavanje Sa-

vjetom Evropske unije i

ambasador Červenjakov kaže

da će Zapadni Balkan biti prio-

ritet Bugarske, te naglašava da

tustrategijupodržavajuidruge

države članiceEU.

- Sastanak na nivou Evropska

unija –VelikaBritanija umaju

u Sofiji bio je prvi u posljed-

njih 15godinanakonSolunske

agende. Pričali su o „balkan-

skom predsjedavanju“, ne sa-

mo o bugarskom. Imajući u

vidu sljedeće austrijsko i ru-

munskopredsjedavanje,može

se reći da se ova situacija treba

koristiti - ističe bugarski di-

plomata.

Kad je u pitanju Crna Gora,

Červenjakov kaže da će se Bu-

garska maksimalno truditi da

zavrijemenjihovogpredsjeda-

vanja EU, Crna Gora otvori još

dva poglavlja pregovora - 8 i 17.

Ambasador BugarskeMladen Červenjakov o prioritetima

za vrijeme predsjedavanja SavjetomEU

Da sačuvamo

lidersku

poziciju

Crne

Gore

Snaženje EU je odgovor

na krizne procese

Na pitanje Pobjede šta je odgovor na krizne procese u EU,

Červenjakov ističe da je odgovor jasan.

- Jača, integrisanija i prosperitetnija Evropa! Međutim, moje

mišljenje je da promjene ne bi trebalo da se odnose samo na

horizontalno i vertikalno funkcionisanje Unije, već je potreb-

no okrenuti se i promjeni politike Evropske unije - rekao je

Červenjakov i dodao da se za važna pitanja, kao što su naše

mjesto u globalizacijskom svijetu, stope ekonomskog rasta,

produbljivanje nejednakosti i mnoga druga - moraju pronaći

rješenja.

Kad su u pitanju problemi unutar EU, konkretno Poljske,

ambasador se nada da čl. 7, stav 1 neće biti aktiviran protiv

ove zemlje, iako je, navodi, to lakša mjera od paragrafa 2.

- Nadajmo se da nećemomorati razgovarati i donositi odluke

o ovompitanju tokomnašeg predsjedavanja. Vidim izvje-

sno ublažavanje položaja Poljske posljednjimpromjenama

u kabinetu Vlade, gdje sumjesta sada zauzeli proevropski

političari. Što se tiče problema u EU, ja ću samo spomenuti

postupak koji se tiče Mađarske i problemi sa završetkom

prve etape i druge faze Bregzita - ističe Červenjakov.

IzMinistarstva unutrašnjih poslova saopšteno

da glasačko pravo ima 534.135 građana

U biračkomspisku

5.318 građana više

- Zašto ne i važno poglavlje 27

-Životna sredina - kakobi pro-

ces otvaranja poglavlja bio za-

vršen u ovih šest mjeseci. Jed-

nako tako, bitno je započeti

dijalog omjerilima za zatvara-

nje poglavlja 23 i 24 - rekao je

ambasador.

Regata idvapoglavlja

Govoreći onačinupristupanja

EU, Červenjakov kaže da ze-

mlje kandidate treba vredno-

vati prema sopstvenim zaslu-

gama - po „principu regate“

- umjesto pristupanja u pake-

tu.

- Dakle, napredak je u potpu-

nosti usklađen sa vašimnapo-

rima - vladavinom prava, slo-

bodom medija, ekonomskim

kriterijumima i reformama u

administraciji.Toćeomogućiti

Crnoj Gori da zadrži poziciju

lidera u regionu i da ne bude

posmatrana kao jedna od pre-

govaračkih zemalja - ocijenio

jeČervenjakov.

Ipak, dodaje da postoje i neka

prekomjerna očekivanja od

njihovog predsjedavanja.

- Tokomovih šestmeseci naša

uloga je da postavljamo pita-

nja, stavimo ih na dnevni red,

tražimo konsenzus o odluka-

ma. Ali ne možemo odrediti

rješenja. Važno je potvrditi

perspektivu,identifikovatina-

čine, a na EU je da ostvari naš

zajednički interes za stabil-

nost, sigurnost i prosperitet u

regionu - rekao je Červenja-

kov.

Liderskapozicija

Kaoambasadorunašojzemlji,

Červenjakov kaže da će uvijek

raditi na očuvanju crnogorske

liderske pozicije.

-Ne treba zaboraviti da je vaša

zemlja, odproglašenjanezavi-

snosti 2006. godine, intenziv-

no radila na evroatlantskoj

orijentaciji i vrijednostima.

Jasno jedavećpostojepodjele

u regionu. S jedne straneCrna

Gora i Srbija pregovaraju, Al-

banija i Makedonija čekaju da

započnupregovore,dokKoso-

vo i BiHmoraju da riješe pro-

bleme. U takvoj situaciji, Crna

Gora je dobar primjer dobro-

susjedskih odnosa i koheren-

tne spoljne orijentacije, bez

obziranaprobleme- istakao je

on.

Važno je, dodaje, da se „bal-

kansko bure baruta“ transfor-

miše u neodvojivi dio Evrope

- jugoistočnuEvropu.

- Potrebno je da prevaziđemo

našu zaostalost - istorijsku,

političku, ekonomsku; da afir-

mišemo stabilnost, sigurnost i

prosperitet, a stare ideje i ste-

reotipe da ostavimo u prošlo-

sti - zaključio jeČervenjakov.

Komentarišući pojedine ocje-

ne da u EU postoji zamor od

proširenja, bugarski ambasa-

dor navodi da postoji niz pro-

blema u pojedinim državama

članicama koje izazivaju za-

mor.

- Neka od tih pitanja su i

budžetski okvir2017-2021,Br-

egzit, ali i izazovi očuvanjako-

hezije, migracione politike,

zajedničke poljoprivredne vi-

zije, bezbjednost, energetski

problemi itd. Međutim, treba

da ohrabruju izjave da Evropa

neće dovršiti proces ujedinje-

nja bez pristupa zemalja Za-

padnog Balkana. Ovo nije sa-

mo u vašem, već i u našem

interesu - naveo je Červenja-

kov.

Odgovarajući na pitanje o

strategiji prema kojoj bi Srbija

i Crna Gora mogle zajedno

pristupiti EU, sagovornik Po-

bjede kaže da ne vidi takvu

strategiju, izuzevnekih izjava,

iako su ih iznijele važne lično-

sti uEU.

-Moramosačekati februarsku

strategiju, izvještaje iz aprila, i

samituSofiji kakobismo izvu-

kli zaključke. Već sam ukazao

na našu kategoričku poziciju -

podržavamo princip regate -

dodao jeČervenjakov.

JovanaĐURIŠIĆ

Zemlje kandidate treba

vrednovati prema sopstvenim

zaslugama, po „principu

regate“ umjesto

pristupanja u paketu -

ocijenio je Červenjakov

MladenČervenjakov

PODGORICA

- Građani Crne

Gore će od danas moći da

izvrše uvid u birački spisak za

predsjedničke izbore, koji će

biti održani 15. aprila.

Iz Ministarstva unutrašnjih

poslova (MUP) saopšteno je

da je birački spisak izložen

u elektronskoj formi u svim

područnim jedinicama i ili-

jalama za građanska stanja i

lične isprave.

Iz tog resora su objasnili da

birač uvid u birački spisak

može ostvariti svakim radnim

danomod ponedjeljka do

petka, od osamdo 14 sati.

Kako su kazali, birački spi-

sak za opštinu Gusinje biće

izložen u Filijali za građanska

stanja i lične isprave Plav.

Iz MUP-a su naveli se uvid u

birački spisak vrši lično, na

šalterima područne jedinice i

ilijale, uz važeću ličnu kartu ili

putnu ispravu (pasoš).

Prilikomneposrednog uvida,

birač može zatražiti promje-

nu podataka upisanih u birač-

ki spisak.

Navodi se da birač može

izvršiti uvid u birački spisak i

direktno, preko internet por-

tala

www.biraci.me

.

Iz MUP-a su objasnili da na

tomportalu građanin uno-

sombroja lične karte ili putne

isprave može provjeriti da li je

u biračkom spisku i na kojem

biračkommjestu glasa.

- S obziromna to da je tačnost

adrese na kojoj građanin živi

važna za tačnost biračkog

spiska, na portalu je ostavlje-

na mogućnost podnošenja

elektronskog zahtjeva za

promjenu adrese u okviru

opštine (jedinice lokalne

samouprave) - objasnili su iz

MUP-a.

R. P.

Od danasmoguć

uvid u spisak

ZgradaMinistarstvaunutrašnjihposlova