Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Premijer

Kosova Ramuš Haradinaj je

u vremenskom tjesnacu jer

je obećao brzu liberalizaciju

viznog režima sa EU, koja

je uslovljena rati ikacijom

demarkacije granice sa

CrnomGorom, pa je stoga

Sporazumo demarkaciji i

izvještaj komisije hitno pro-

slijedio Skupštini Kosova,

prebacujući time odgovor-

nost za odbijanje na posla-

nike.

To je u razgovoru za

Pobjedu kazao kosovski

intelektualac i politički

savjetnik albanskog premi-

jera Edija Rame, Škeljzen

Malići komentarišući pisanje

kosovskihmedija da Hara-

dinaj traži jake razloge kako

bi od poslanika Skupštine

Kosova zatražio da podrže

rati ikaciju Sporazuma o raz-

graničenju sa CrnomGorom.

Manipulacija

- Dok je bio u opoziciji,

Haradinaj je bio najglasniji

protivnik rati ikacije Spora-

zuma o demarkaciji granice

sa CrnomGorom jer je tvrdio

da je Kosovo tim sporazu-

mom izgubilo oko 8000

hektara teritorije. Kada je

postao premijer, odmah je

smijenio raniju komisiju,

koja je pripremila sporazum;

imenovao je novu komisiju

u koju su ušli profesori koji

su tvrdili da imaju dokaze o

gubitku teritorije. Međutim,

kada je ta komisija nedavno

ponudila prvi izveštaj, nije

ponudila nikakve dokaze,

PODGORICA

–Simultanim

demonstriranjemneznave-

nosti,mržnje i podjela, Ura i

Demokrate supostali toliko

slični da se ljudi s pravompi-

tajuda li uopštepostoji ra-

zlika izmeđunjih ili suoni

jednopolitičkobićeudva ti-

jela - poručio jepredsjednik

SavjetamladihDemokrat-

skepartije socijalistaNikola

Pešić.

Kako je ocijenio, lideri tihpar-

tija, Bečić i Abazović su ,,šam-

pioni podjela i poraza“, a iz

Ulcinja šalju jasnuporuku ,,da

su složni oko togadanadržav-

nom, ali i na lokalnom nivou

naprave ,,čistku“ po svojim

kriterijumima“.

- Poznati moralni arbitri koji

supreuzeli ulogu tužilaca i su-

dija, uveliko pokazuju na pri-

mjeru opština u kojima su oni

privremenona vlasti, da nema

većih progonitelja i osvetnika

od njih. Partijska zapošljava-

nja, otpuštanja onih koji im

nijesu politički bliski, ucjene i

pritisci - to jemjerademokrat-

ske orijentacije njihove politi-

ke. Začuđujuće je što je stran-

ka koja pretenduje da bude

,,građanska“ preuzela vulgar-

nu retoriku svog političkog

idola i što se, umjesto da oni

budu korektiv političkog pri-

mitivizma koji baštini bivši

portparol SNP-a, Ura trudi ne

samodagau tome imitiraveć i

prevaziđe - poručio jePešić.

Interesantno mu je da Demo-

krate uz sebe hoće nekoga po-

put Abazovića, koji, kako kaže

Pešić, svom gradu i državi ne

misli dobro već je spreman ,,iz

političkog očaja na pakt sa lju-

dima koji su njegove sunarod-

nikevišeputapokušali dapro-

tjeraju izCrneGore“.

- U toj sramnoj namjeri bi vje-

rovatno uspjeli da, na njihovu

žalost, Demokratska partija

socijalista nije na vlasti i da ni-

je zaštitila sve manjinske na-

rode od aktuelnih partnera

Abazovića - navedeno je u sa-

opštenjuPešića.

R.P.

ŠkeljzenMalići o ratifikaciji Sporazuma o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore

Odgovornost za neuspjeh

Haradinaj prebacio na

kosovske poslanike

već je tražila više vremena da

ih pronađe - rekao je Malići

Pobjedi.

Haradinaj je, kaže sagovornik

Pobjede, bio razočaran ovih

ishodom, bio je u vremenskom

tjesnacu jer je obećao brzu libe-

ralizaciju viznog režima sa EU,

koja je uslovljena rati ikacijom

demarkacije, pa je stoga Spo-

razumo demarkaciji i izvještaj

komisije hitno proslijedio Skup-

štini Kosova, prebacujući time

odgovornost za odbijanje na

poslanike.

- ,,Jak razlog“ za sada ne postoji

i neće ga ni biti. Ono što poslani-

ke može ubijediti je pragmatič-

na potreba da se ispuni izborno

obećanje o liberalizaciji viznog

režima. Kosovo je jedina zemlja

u regionu čiji građani ne mogu

slobodno putovati u Evropu.

S druge strane, Haradinaju

zapravo, sada kada je na vlasti,

odgovara da se sporazum rati-

ikuje, ali traži malu ,,pomoć“ od

Podgorice u smislu obećanja

da će Kosovo i Crna Gora, kao

dvije suverene države, nakon

rati ikacije razgovarati o spora-

zumnim korekcijama granice

ako za to postoje opravdani

zahtjevi i interes, ne samo sa

kosovske strane - objasnio je

kosovski intelektualac.

Opravdanje

Neka izjava te vrste mogla bi,

dodaje on, poslužiti Haradinaju

kao opravdanje za njegov raniji

tvrdi stav po tompitanju kada

je predsjednika Hašima Tačija

i sadašnje najveće koalicione

partnere iz Demokratske partije

Kosova optuživao za izdaju i

prodaju kosovske teritorije.

Komentarišući atentat na lidera

SDP Olivera Ivanovića, Malići

kaže da se radi o politički moti-

visanom aktu sa sa ciljemda

se omete proces normalizacije

odnosa između Kosova i Srbije

na osnovu dijaloga, koji se već

više godina vodi u Briselu i koji

sada treba da uđe u završnu

fazu.

- Beograd je svjestan da je

nezavisnost Kosova nepo-

vratna činjenica i da će ako

želi ulaznicu za EUmorati da

prizna Kosovo. Međutim, sada

nastoji da u posljednji čas izbori

kompenzaciju, da osigura auto-

nomiju Srba na Kosovu ili, mak-

simalistički, da iznudi podjelu

Kosova. Beograd nije ni skrivao

da želi uzeti sjever Kosova kako

ne bi, kako kažu srpski lideri,

,,u svemu bili u gubitku, već da

treba nešto i dobiti kao nakna-

du“ za mirovni sporazum sa

Kosovom“ - smatra Malići.

Čini se, kaže, da i u Briselu

postoji struja koja se zalaže za

ovakvu pragmatičnu kompen-

zaciju Srbiji.

- A koju zagovaraju neki centri

moći i geostrateški instituti.

Objavljeni su i projekti za nešto

širu razmjenu teritorija, da se,

recimo, ako sjever Kosova ode

u Srbiju, i nemirna Preševska

dolina sa izrazitom albanskom

većinompopulacije pripoji

Kosovu. Međutim, i za ovaj

,,pragmatični“ scenario važi

ista, štaviše malo strožija pro-

cedura, kao i za demarkaciju

granice sa CrnomGorom

- istakao je Pobjedin sago-

vornik.

Vjeruje da bi Srbija najprije

morala da prizna nezavi-

snost Kosova, pa da onda,

makar i u sljedećoj sekundi,

dvije suverene države dogo-

varaju uređenje pa i korek-

ciju granice, uključujući i

razmjenu teritorija.

- Ako bi procedura bila takva,

načelno ne bi bila ugrožena

suverenost država u aktuel-

nommeđunarodnomporet-

ku, odnosno ne bi bio stvo-

ren presedan za prekrajanje

granica suverenih država u

kojima postoje separatistički

pokreti - naglasio je Malići.

Dogovor

Govoreći o najavljenoj posje-

ti premijera Crne Gore Duška

Markovića Kosovu, koja bi

trebalo da se desi do kraja

mjeseca, Malići kaže da bi

Marković mogao obećati da

će Crna Gora biti otvorena

za razgovore kada se spora-

zum rati ikuje i u kosovskoj

Skupštini.

- Ti razgovori podrazumije-

vaju razmatranje zahtjeva

obje strane za eventualne

korekcije granice. Ja sam

svojevremeno u crnogor-

skimmedijima čitao primjed-

be, recimo iz Plava, zašto je

planina Hajla, koja je vitalna

za ekonomiju Plava, u cje-

lini pripala Kosovu. Mi smo

prijateljske zemlje i susjedi i

možemo i trebamo razgova-

rati o svemu što unapređuje

saradnju i razumijevanje -

ocijenio je on dodajući da bi

rati ikacija bila od obostrane

koristi, ne samo za Crnu

Goru.

- Kosovo kao i Crna Gora

i ostale republike iz bivše

Jugoslavije stekle su

nezavisnost na osnovama

unutrašnjih granica bivše

federacije kakve su one bile

prema posljednjem valid-

nomustavu iz 1974. godine,

a ne na osnovama istorijskih

i etničkih granica - zaključio

je Malići.

J.ĐURIŠIĆ

SPC i ruske agenture rade na

podrivanju stabilnosti Kosova

Komentarišući posjetu srpskog predsjednika Aleksandra Vuči-

ća Kosovu, Malići kaže da ne zna da li je ta posjeta bila planira-

na ranije ili je odgovor na situaciju stvorenu poslije atentata na

Ivanovića.

- Ako jo ovo drugo u pitanju, onda je njegov cilj da primiri uzne-

mirenost kosovskih Srba, koji se osjećaju izdanimod strane

Beograda. On preko Srpske liste politički kontroliše političku

elitu, ali ne i srpsku populaciju na Kosovu i tomu se može vra-

titi kao bumerang, zato što ekstremne nacionalističke snage,

SPC i ruske agenture rade na podrivanju ne samo stabilnosti

Kosova već i njegove vlasti - zaključio je naš sagovornik.

Predsjednik Savjetamladih DPS-a poručio da su Ura i Demokrate jedno političko biće

Pešić: Bečić i Abazović

šampioni podjela i poraza

Ono što poslanike

može ubijediti

je pragmatična

potreba da se

ispuni izborno

obećanje o

liberalizaciji

viznog režima.

Kosovo je jedina

zemlja u regionu

čiji građani ne

mogu slobodno

putovati u Evropu

- poručujeMalići

ŠkeljzenMalići

NikolaPešić

Kosovski parlament