Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Svijet

Masovni protesti u Grčkoj zbog riječi ,,Makedonija“ u rješenju spora Atine i Skoplja

Više od sto hiljada

demonstranata

na ulicama Soluna

SOLUN

-Višeod stohiljada

demonstranataokupilo se

jučeucentruSolunaprote-

stujući protivupotrebe rije-

či ,,Makedonija“ubiloka-

kvomrješenju spora između

Atine i Skoplja zbog imena

bivše jugoslovenske republi-

ke. Protest jeprotekaou

mirnoj atmosferi.

Najmanje 500 autobusa sa de-

monstrantima iz cijele Grčke

stiglo je juče u Solun, gdje je

održan prvi veliki protest ot-

kako su seAtina i Skoplje ovog

mjeseca saglasili da obnove

napore u cilju rješavanja

25-godišnjeg spora.

Organizatoriprotestatvrdeda

se okupilo 400.000 ljudi, dok

policija nezvanično procje-

njuje da se okupilo 100.000

demonstranata, prenosi AP.

Uprotestima,kojinijesupove-

zani ni sa jednom političkom

partijom, učestvuju svešteni-

ci, članovi sindikata iz sjever-

neGrčke, konzervativni i soci-

jalistički lokalni političari i

vojni penzioneri.

Doksusazvučnikaglasnosvira-

le pjesme legendarnog grčkog

kompozitora Mikisa Teodora-

kisa, demonstranti suuzvikivali

slogane,,Grčka–Grčka–Make-

donija“, ,,Nema duplog imena,

nema više izdaje“, ,,Makedonija

je Grčka“, naveo je portal gree-

kreporter.com

.

- Postoji samo jednaMakedo-

nija i ona je grčka - poručuju

protestne grupe na video-

snimcima objavljenim na in-

ternetu.

Protest je protekao u mirnoj

atmosferi, sa nekoliko čarki

kojesusedogodile izmeđude-

monstranata i anarhista obu-

čenih u crno koji su pokušali

da se ubace među demon-

strante. Ovonedjeljni prego-

vori između glavnih pregova-

rača Grčke i Makedonije, pod

posredovanjem diplomate

UNMetjuaNimica, nijesudo-

nijeli konkretne rezultate.

Ipak, neki predlozi vezani za

imesuiznijetinapregovarački

sto, navode lokalnimediji.

U intervjuu za makedonsku

televizijuSitel,Nimic jeotkrio

da je njegov predlog rješenja

dostavljen vlastima Grčke i

Makedonije i da je napisan na

četiri stranice.

Prošlonedjeljna anketa poka-

zala je da većina Grka ne želi

da se riječ ,,Makedonija“ upo-

trijebi ni u jednom rješenju,

navodi Rojters. Grčka blokira

pokušaje Makedonije da se

pridružiNATO-uiEU,tvrdeći

da naziv Makedonija podra-

zumijeva polaganje teritori-

jalnih prava na istoimeni sje-

verni grčki region, koji

obuhvata i gradSolun.

Dok se spor ne riješi, Atina je

pristala da se Makedonija na

međunarodnomplanu naziva

,,Bivša Jugoslovenska Repu-

blika Makedonija“ (BJRM), a

pod timimenomje i primljena

uUN1993. godine.

Cipras: Bila bi ludost ne

iskoristiti rješenje za ime

Grčki premijerAleksisCipras rekao jeza jučerašnje izdanjegrč-

koglistaEtnosdauvažavazabrinutostiosjetljivostsvojihsuna-

rodnika na sjeveru Grčke, ukazavši da je i sam porijeklom iz

grčkogregionaMakedonije, prenosi ANA.

-Međutim, pozivamdasemirnorazmotri šta idenarukunacio-

nalnom interesu, a šta taj interes potkopava. Potkopava ga od-

sustvorješenja - rekao jegrčki premijer.

Podsjetio je da u proteklih 25 godina mnoge zemlje priznaju

grčkog susjeda kao RepublikuMakedoniju, dok se Grčka ,,na

svestraneborizaimeBivšaJugoslovenskaRepublikaMakedo-

nija“,kombinovaninazivukojemriječ‘Makedonija’nijepraćena

nikakvomoznakomkojaisključujevlasništvonadgeografskim

položajemi istorijom.

-Akopostojimogućnostzarješenjekojećepreinačitiovenega-

tivne činjenice, onda bi bila nacionalna ludost ne iskoristiti je -

istakao jeCipras.

Prema njegovim riječima, u praksi nije iracionalno da pojam

,,Makedonija“ postoji ukombinovanomnazivubilo sageograf-

skim ili vremenskimkvali ikativom, zageneralnuupotrebu, ka-

ko bi bilo apsolutno jasno da niko ne polaže prava na teritoriju

niti istorijudrugognaroda.

U intervjuuzaEtnos, čiji je jedandio jučeobjavljen, Cipras je re-

kao i damakedonska nacija nikada nije postojala u klasičnom

antičkomperiodu, kaošto je tobioslučaj sanacijamaAtinjana i

Spartanaca.

– Nekadašnja Makedonija je bila velika sila drevnog grčkog

svijeta koja se, pogotovouperioduvladavineAleksandraVeli-

kog,raširiladalekoizvandanašnjeggeografskog

regiona –Makedonije – rekao jegrčki premijer,

prenijela jeMIA.

Naveo je da su taj region od sedmog vijeka

naseljavali, poredGrka, Bugari, Srbi, kao i Je-

vreji i osmanlijski Turci.

– Danas ova široka geografska regija

pripadatrimadržavama.Stogaje

protivno istoriji i apsurdno da

nekitražeekskluzivitetza

Makedoniju, tako-

đe što se tiče

etničke iden-

ti ikacije - re-

kao jeCipras.

KILIS

-Četiri rakete ispaljenesasjeveraSirijepo-

godile su tokomnoći pogranični turski gradKilis,

pri čemu je jedna osoba povrijeđena, prenijela je

agencija Dogan. Projektili su pali u centar grada i

razbijeno staklo je lakše povrijedilo jednu ženu.

AgencijaDoganprenosi dasuoštećenedvijekuće

ijedanposlovniprostor.Turskaartiljerijajeodgo-

vorilagranatiranjempodručjapodkontrolomJe-

dinicazazaštitunaroda(YPG),formacijesirijskih

Kurda koje Ankara smatra terorističkim. Turska

je sinoć počela veliku vojnuoperacijuprotivYPG

u kurdskoj enklavi Afrin na sjeveru Sirije. Opera-

cija je nazvana ,,Maslinova grana“.

KABUL

- Talibani su

juče preuzeli odgo-

vornost za napad na

hotel ,,Interkontinen-

tal“ u Kabulu, kada je

stradalo najmanje 18

osoba.

- Hotel ,,Interkon-

tinental“ je sinoć

napadnut. Napad

je izvelo pet naših

mudžahedina - naveo

je portparol talibana

Zabiulah Mudžahid u

saopštenju poslatom

i-mejlom.

Avganistanske snage

bezbjednosti su juče

ujutro saopštile da je

talačka kriza u hotelu

okončana.

BERLIN

-Većinomglasovanjemačke so-

cijaldemokratepodržale suulazakuko-

alicionepregovore sakonzervativcima

kancelarkeAngeleMerkel, što jeključni

korakkaokončanjupolitičkog zastoja i

konačnog formiranjanovevlade.

Za otpočinjanje koalicionih pregovora

glasala su 362 delegata u odnosu na 279

koji subili protiv, prenijela je agencijaAP.

Kadakoalicionisporazumbudepostignut

sa konzervativnim blokom Angele Mer-

kel, članstvo Socijaldemokratske partije

Njemačke moraće najprije da odobri ko-

načan sporazum, prije nego što bude for-

mirana vlada. Uoči glasanja, lider stranke

Martin Šulc poručio je delegatima da će

insistirati na više ustupaka konzervativa-

ca za rad, zdravstvo imigracionupolitiku.

Očekujesedaovesedmicezapočnukoali-

cioni pregovori, što će donijeti olakšanje

njemačkimpartnerimauEvropi,gdjeAn-

gela Merkel dugo ima vodeću ulogu u

ekonomskim i bezbjednosnimpitanjima,

navela je agencijaRojters.

Talibani napali „Interkontinental“ u Kabulu

Najmanje

18 žrtava

Okončana kriza vlasti u Njemačkoj

Socijaldemokrate glasale za koaliciju

sa konzervativcima AngeleMerkel

Raketiran

pogranični

turski grad

AleksisCipras

Detalj saglasanja

Detalj saprotestauSolunu