Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. januar 2018.

Primjeri

Udruženje crnogorsko-slovačkog prijateljstva obilježava deset godina rada

PODGORICA

– Za deset

godina rada nevladino udru-

ženje crnogorsko-slovačkog

prijateljstva realizovalo je 44

projekta iz oblasti kulture i

obrazovanja. Predsjednik te

organizacije Mihal Spevak

kaže da su projekti prepo-

znatljivi kao dodatne kultur-

ne vrijednosti, najčešće podr-

žani od Ureda za Slovake u

dijaspori iz Bratislave.

Početak

- Prvijenac je bio u decem-

bru 2007. godine, kada je

pred podgoričkompubli-

komu prepunomDodestu

odigran pozorišni komad

,,Emigranti“ autora Slavomi-

ra Mrožeka na slovačkom

jeziku. U Crnoj Gori su više

puta boravili slovački folklor-

ni ansambli, a priređivani

su razni koncerti i izložbe.

I crnogorski folklorni ansam-

bli su nastupali u Slovačkoj

- ,,AS“ Herceg Novi u Mihalov-

cima 2008, a ,,Tekstilac“ Bije-

lo Polje u Kežmaroku 2015.

Od 2011. godine na Svetog

Nikolu po gregorijanskom

kalendaru djeca članova

CSP priređuju adventni pro-

gramMikulaš. Tradicionalno

svakog ljeta funkcioniše

škola slovačkog jezika koja

je namijenjena djeci i omla-

dini, dok je u Bratislavi 2012.

godine organizovana izložba

fotogra ija ,,Crna Gora pet

godina nezavisnosti“, rekao

je Spevak i podsjetio da od

maja 2016. godine u Pod-

gorici ima ulica sa nazivom

Slovačka.

KOLAŠIN

- SpomenikuBa-

ramaKraljskimu subotu je

posjetiladelegacijaUdruže-

njaboraca i antifašista i po-

ložilavijencena snijegom

pokriveni spomenički ka-

men, koji pričao stradanju

partizana i rodoljubakoje se

desilounoći između 19. i 20.

januara 1941. godine.

Tada su borci Komskog odre-

da sačekani u zasjedi od više-

struko brojnijih četničkih i

italijanskih formacija i to je

bilonajvećestradanjerodolju-

ba i antifašista u Drugom

svjetskom ratu na području

kolašinske opštine. O istorij-

skim porukama onoga što se

dogodilo prije 66 godina uBa-

rama Kraljskim govorio je

Gojko Vlahović, predsjednik

Udruženja boraca i antifašista

Kolašina, podsjećajućida je99

partizana i rodoljuba založilo

živote za ideale i vrijednosti

slobode.

- Bare Kraljske su ostale

simbol jednih koji su vjerovali

da sloboda u Crnoj Gori može

dapostojisamoakosamiodlu-

Kolašin: Delegacija Ubnora i antifašista položila vijence na spomenik u Barama Kraljskim

Zakletva slobodi potpisana 99 puta

čujemo o njoj i drugih koji su

pružili ruku saradnje okupa-

torima i fašistima. Pobjednici

seznaju, ali borbaprotiv fašiz-

ma traži da se i dalje pobjeđu-

je, da se afirmišu vrijednosti

slobode, pravde i nacionalnog

dostojanstva za šta je život

založilo 99 partizana i rodo-

ljuba čija imena „sjaje“ na

spomeniku u Barama Kralj-

skim. Imena koja traže da ih

pamtimo i da čuvamo poklike

sa kojim su razmjenjivali sebe

za slobodu - istakao je Vlaho-

vić.

D.DRAŠKOVIĆ

Sapolaganjavijenaca

Nađmeđer

Pobjeda je više puta detaljno

pisala o istraživanju o logoru

Nađmeđer u koji su tokom

Prvog svjetskog rata bili inter-

nirani crnogorski zarobljenici.

Naš sagovornik očekuje da

u prvom kvartalu ove godine

bude objavljena monogra ija

o logoru Nađmeđer (današnji

Velki Međer u Slovačkoj).

- Velikombroju ljudi iz Crne

Gore to je bila posljednja život-

na stanica. Umrli su i sahranje-

ni na logorskomgroblju, a mi

smo više godina istraživali taj

slučaj. U knjizi koja će izaći

u prvom kvartalu ove godine,

u izdanju eminentne crno-

gorske nacionalne institucije,

pored studije o životu u logoru

biće objavljen spisak svih

preminulih i sahranjenih logo-

raša sa područja Crne Gore

u Nađmeđeru i bližoj okolini

- kaže Spevak i naglašava da je

Crnogorsko-slovačko prijatelj-

stvo ponosno što je doprinijelo

uspješnoj realizaciji izuzetno

značajnog projekta.

Medova

U toj nevladinoj organizaciji

planiraju da prigodno obilježe

još jedan istorijski događaj

koji potvrđuje vjekovno prija-

teljstvo Crnogoraca i Slovaka.

Naš sagovornik podsjeća da je

parobrod Brindizi potopljen

6. januara 1916. usljed udarca

u podvodnuminu blizu alban-

ske luke Medova (današnji

Shengjin) kada se manji broj

putnika spasio i svjedočio o toj

velikoj tragediji u izuzetno teš-

kim trenucima za Crnu Goru i

njene stanovnike.

- Medovski stradalnici, junaci,

dobrovoljci, uputili su se na

ratište, u svoju rodnu grudu,

prekookeanskimbrodom iz

Kanade, iz Halifaksa. O njiho-

vombroju bilo je dosta naga-

đanja, a Ilija Petrović, koji se

iscrpno bavio timdogađajem,

naveo je cifru od 587 dobrovo-

ljaca - kaže Spevak.

U dobrovoljačkoj grupi bili su

i stanovnici Paštrovića, Boke

Kotorske, Like, Hercegovine i

Krajine, a za komandanta tog

korpusa izabran je Slovak iz

Vojvodine Đuro Guča, ljekar i

predstavnik američko-čehoslo-

vačke ljekarske misije pozna-

tog dobrotvora jugoslovenskih

naroda Džona V. Frotingama.

U toj misiji su bile i milosrdne

sestre, njih devet, kao i medi-

cinska sestra Meri Lamoš, tako-

đe Slovakinja iz Vojvodine.

Spevak dodaje da je u planu

zajednički projekat CSP,

Udruženja Crnogoraca Srbije

,,Krstaš“ i Matice Slovačke u

Vojvodini, čiji je cilj organizova-

nje naučnog skupa o dr Đuru

Guči i postavljanje spomen

ploče na njegovoj rodnoj kući

u BačkomPetrovcu.

Planovi

Govoreći o narednimplano-

vima udruženja kao člana

koalicije Saradnjomdo cilja,

Spevak kao imperative isti-

če poboljšanje saradnje civil-

nog sektora i Vlade Crne Gore.

- Koalicija će se baviti stvara-

njemboljih uslova za djelo-

vanje NVO u lokalnim samo-

upravama, a nastavićemo

aktivno da pratimo rad Vlade

u odnosu na NVO i redovno

upućujemo inicijative i prijed-

loge za poboljšanje uslova za

rad i djelovanje NVO. U okviru

stručne službe CSP u funk-

ciji je prevodilački biro koji

koriste slovačke irme koje

posluju u Crnoj Gori. Sada

su se stvorili preduslovi da

nalazimo ljudima zaposlenja

u Slovačkoj, a postoji manjak

radne snage. Pružaćemo i

besplatnu pravnu pomoć

za pronalaženje poslova u

Slovačkoj - kaže Spevak i

navodi da će više informacija

o novim aktivnostima javnosti

uskoro biti dostupno preko

sajta

www.nvocsp.org

.

R.USKOKOVIĆ-

IVANOVIĆ

Projekti su

potvrda

međusobne

podrške

Predsjednik CSPMihal Spevak kaže da su projekti prepoznatljivi kao

dodatne vrijednosti, a realizovano ih je 44 iz oblasti kulture i obrazovanja

Priznanja

Povodom 10. godišnjice CSP će dodijeliti priznanja za dopri-

nos razvoju crnogorsko-slovačkih odnosa. Laureati su amba-

sador Slovačke Republike u Crnoj Gori Roman Hloben,

savjetnik za međunarodnu saradnju opštine Mojkovac Ste-

van Grdinić i Matica crnogorska. Dosadašnji dobitnici ovih

priznanja su dr Svetlana Zeković, Nenad Stevović i Zvonimir

Deković za 2015. godinu, te Petar Krajčirovič iz Vojno-istorij-

skog arhiva Bratislava i potpredsjednik opštine Velki Međer

za 2016. godinu Deneš Mikoci.

MOJKOVAC:

GostovanjeSKCSafarik

OtvaranjeSlovačkeuliceuPodgorici

Mihal Spevak