Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Razgovor

IZDRUGOGUGLA:

Ambasadorka Francuske u Crnoj Gori Kristin Tudik-Gabori

AmbasadorkaFrancuske sa suprugom

Udiplomatiji

nema rizika

od rutine

Na početku karijere - referent za Jugoslaviju

- Sa roditeljima sam kolima

više puta prešla ondašnju

Jugoslaviju i bila u prilici da

posjetimPodgoricu, odno-

sno Titograd. Amoje prvo

radnomjesto u francuskom

Ministarstvu inostranih

poslova je bilo - referent

za Jugoslaviju. Ne bih sebi

dozvolila da učim ili komen-

tarišem zemlju koja nije moja

i ne osjećamda imampravo

da kažem što bih promijenila,

osimmožda jezika koji učim.

Šalim se, naravno! Kažem to

jer je crnogorski jezik težak,

mada to kažu i za francuski.

U svakom slučaju, Crna Gora

je divna zemlja u kojoj se

lijepo osjećamo i u kojoj je

ugodno živjeti. Navesti neke

zajedničke karakteristike

bi automatski dovelo do

upiranja prsta u ono što su

naše razlike, tako da se ne

bih upuštala u nešto tako

osjetljivo.

PODGORICA

– Ambasador-

ka Francuske Kristin Tudik-

Gabori je uCrnoj Gori od sep-

tembra 2016. godine. Za sebe

kaže da je uporna, borbena,

čak i tvrdoglava, ali i da je oso-

ba dobrog srca, časna i lojalna,

te da ne prebacuje na drugoga

odgovornost za svoje postup-

ke. Ponosna je na suprugaEri-

ka Gaborija, koji je uvijek bio

uz nju, veoma je zadovoljna

onimštojojjesudbinanamije-

nila i – ne žuri joj se iz Crne

Gore. Susret sa ekipomPobje-

de upriličen je upravo na njen

rođendan, 19. januara.

POBJEDA:

Kakvo je Vaše

porodičnoporijeklo?

TUDIK-GABORI:

Moj otac

je bio porijeklom iz Bretanje,

izskromneporodice(mojaba-

ka po ocu nije znala da čita i

piše), a majka je bila iz Over-

nje, za svoje doba vrlo obrazo-

vana žena (rođena je 1923. go-

dine) i recimo „kuguarka

ispred svog vremena“ jer je

bila dosta starija odmoga oca.

Dakle, jedna moderna žena,

koja je ohrabrivala svog muža

da napreduje u profesiji, u ko-

joj je i uspio zahvaljujući svo-

joj volji i njenim podsticanji-

ma. Veoma sam ponosna na

njih i voljela bih da mogu da

vide kako su vrijednosti koji-

ma su me učili u djetinjstvu

pomogle da uspijem.

POBJEDA:

Kakvo jebiloVa-

še djetinjstvo i čega se najra-

dije sjećate iz tog perioda,

koji suga ljudi i događaji obi-

lježili?

TUDIK-GABORI:

Imalasam

krajnje srećno djetinjstvo,

uprkos skromnim finansij-

skimmogućnostimamojihro-

ditelja i činjenici da sam bila

bolešljivodijete.Moji roditelji

su se mnogo voljeli, meni su

pružili mnogo ljubavi i uvijek

su me ohrabrivali. Mogla bih

čak da kažem i da su me raz-

mazili. Toliko imam lijepih

uspomenaizdjetinjstvadapo-

nekad ne uspijevam da razu-

mijemporodicečijesusituaci-

je složenije.

POBJEDA:

Naštosteposeb-

no ponosni – profesionalno i

privatno?

TUDIK-GABORI:

Ponosna

sam što sam ostvarila lijepu

karijeruudiplomatiji, koja jeu

vrijeme kada samkrenula tim

putem, uz roditeljsku podrš-

ku, bila sve samo ne profesija

za žene.

Ponosna sam na supruga, koji

je uvijek bio uz mene i zahva-

ljujući kome sam postala ovo

što samdanas. Višeputa jemi-

jenjao zanimanje i često svoju

karijeruostavljaopostrani ka-

ko bi me pratio u misijama u

inostranstvu.

POBJEDA:

Koje biste sop-

stvene osobine izdvojili kao

ključne?

TUDIK-GABORI:

Uporna,

borbena, čak i tvrdoglava,

istrajna, ne dam na sebe niti

dozvoljavam sebi da pokle-

knem. Za moj karakter bi se

možda reklo da je „težak ka-

rakter“. Ali, rekla bih da sam

osoba dobrog srca, časna i lo-

jalna, koja nikada ne prebacu-

je na drugog odgovornost za

svoje postupke. Sa druge stra-

ne,nijesammnogopopustljiva

prema onima koji se ponašaju

suprotno ovome, što se može

pretvoriti umojumanu.

POBJEDA:

Koliko putova-

nja i boravak u raznimdrža-

vama - civilizacijama utiče

na formiranje ličnosti, odno-

sno koliko nas mijenjaju

iskustva i susreti sa različi-

timljudima i kulturama?

TUDIK-GABORI:

Uprkos

skromnim sredstvima, moji

roditelji su uvijek nastojali da

me vode u inostranstvo. Tako

smo autom obišli cijelu Evro-

puupravomsmisluriječi,zna-

li smo i spavati i pod šatorom.

Za moju majku se moglo reći

da je bila „globtroter“ i taj „vi-

rus“ je prenijela na mog oca i

mene. Susreti sa različitim

kulturama razvijaju otvore-

nost duha i doprinose većem

razumijevanju. U Francuskoj

imamo običaj da kažemo da

putovanja formiraju mlade

ljude. Mislim da je to sasvim

tačno i da svako putovanje ili

studije u inostranstvu za koje

mladi imajumogućnost pred-

stavljaju neprocjenjivo isku-

stvo.

POBJEDA:

Što bi moglo biti

zajedničko poslu i porodič-

nom životu, odnosno diplo-

matiji i braku?

TUDIK - GABORI:

Samo ću

reći - neophodnost da seprave

ustupci.

POBJEDA:

Koje ste navike,

osobine i namjere ponijeli iz

roditeljskogdoma?

TUDIK-GABORI:

Mislimda

sam zadržala dosta njihovih

navika: uživati u jelu i piću i to

u lijepom društvu, u porodici

ili sa prijateljima, mnogo čita-

ti,posjećivatinovezemljeino-

vamjesta, ići na plažu kad god

je moguće, slušati dobru mu-

ziku, gledati dobre filmove.

Kadavamjebilodobrouokru-

ženju u kome ste proveli dje-

tinjstvo, onda i ne težite dru-

gačije negoda stvorite isto.

POBJEDA:

KakoizgledaVaš

radni dan?

TUDIK-GABORI:

Nemogu-

ćejeopisatijedantipičanradni

dan, i tim bolje, jer je upravo

raznolikost ono što posao di-

plomate čini zanimljivim. Di-

japazon aktivnosti je toliko ši-

rok da ih ne bih mogla sve

navesti, a da neke ne zabora-

vim. Tu su različiti sastanci,

susreti sa ličnostima iz svijeta

politike, ekonomije, kulture,

obilasci,prijemi,večereiliruč-

kovi, organizovanje zvaničnih

posjeta, promovisanje francu-

skog jezika, francuskih intere-

sa i Francuske uopšte. Pomalo

kao Preverov „Inventar“ i pri

tome sam sigurno zaboravila

neke od aktivnosti. Dakle, rad-

ni dani znaju biti krajnje razli-

čiti što mi odgovara jer ne vo-

lim rutinu. A u diplomatiji

nema rizika od rutine!

POBJEDA:

Kako provodite

slobodno vrijeme, ko su Vaši

najbliži prijatelji, kako izgle-

dajudruženja?Ko suVaši fa-

voriti u sportu i umjetnosti?

TUDIK-GABORI:

Sa prijate-

ljima provodimmanje vreme-

na nego što bih željela, jer žive

na različitimstranama svijeta i

nijesmo u mogućnosti da se

gledamo često. Ali, kada god

mogušaljemimporuke, nekad

vrlokratke,tekdaihpodsjetim

da ihvolim.Današnje tehnolo-

gije (Face Time iliWhats’App)

su prava sreća, naročito za nas

koji živimo van granica svoje

zemlje i stalno smo u pokretu.

Što se tiče sporta, žaomi je, ne

bihmogla odgovoriti, jer ga ne

pratim. Odgledam ponekad

fudbalsku utakmicu i to samo

ako igraFrancuska.

POBJEDA:

Kakvi suVašida-

lji profesionalni planovi i

ambicije?

TUDIK-GABORI:

Nastaviću

da doprinosim promovisanju

svoje zemlje u inostranstvu, u

drugim zemljama nakon što

napustim Crnu Goru, iz koje

mi se apsolutnone žuri.

POBJEDA:

Imatelineostva-

renihželja?

TUDIK-GABORI:

Da dobi-

jem na Lotou ili Euro-milio-

nu... Naravno, trebalo bi da

prvo igram. Što se ostalog tiče,

da se zaključiti da sam veoma

zadovoljnaonimštomi je sud-

bina namijenila i mislim da

imampuno sreće.

POBJEDA:

Jeste li nekada

poželjeli da zaustavitevrije-

me? Ako jeste, kada i zbog

čega?

TUDIK-GABORI:

Kao što je

to slučaj sa svima, poželjela

samda ga zaustavimu lijepim

trenucima, a ubrzam u lošim.

R.USKOKOVIĆ IVANOVIĆ

KristinTudik - Gabori