Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

– Inspektoru

Odsjekuza suzbijanjepri-

vrednogkriminalitetaSimo

Lukačevićkažnjen jenovča-

no sa 20odstonaplatudva

mjeseca, jernijepoštovao

proceduruprilikomprimo-

predajedokumenata, koji su

17. decembra 2016. godine

zaplijenjeni ukući podgorič-

kogbiznismenaVeselina

Mujovića.

OvojeodlukaUnutrašnjekon-

troleMinistarstvaunutrašnjih

poslovanakojuLukačevićima

pravo žalbe.

Lukačevićseteretiodajepoči-

nio težu povredu službene

dužnosti Zakona o državnim

službenicima i namještenici-

ma.

Ministarstvo unutrašnjih po-

slovautvrdilojedaje„Lukače-

vič odgovoran jer je kao de-

žurni inspektor nemarno

obavljao službene obaveze 17.

februara 2016. prilikompreu-

zimanja privremeno oduzetih

predmeta od Radovana Radi-

novića iZoranaTomovića, ko-

ji supronađeni u kućiMujovi-

ća“.

Dokumenta su bila zapakova-

na, ali Lukačević, prema ocje-

ni Unutrašnje kontrole, nije

preduzeo bilo koju radnju ko-

jombi se utvrdilo tačno stanje

predmeta koje je preuzeo.

U rješenju MUP-a se navodi

daLukačevićnijeuporediosa-

držinu prebrojanih predmeta

sa potvrdom o onim koji su

Lukačeviću

po plati zbog

nepoštovanja

procedure

PODGORICA

–Suđenje

StefanuRistiću (29) izKra-

gujevcakoji se tereti za teš-

koubistvoMiloradaMija-

novića (66) izTrebinja,

sezonskog radnika „Planta-

ža“ 2009. godinepočinje 24.

januarapredvijećemsutki-

njeVesneMoštrokol.

Ristiću se sudi u ponovljenom

postupkunanjegovzahtjevjer

je bioubjekstvu.

On se sa Markom Savićem –

državljaninomMađarske te-

reti da je iz koristoljublja ubio

Mijanovića.

Ristić i Savić su 27. oktobra

prošlegodineosuđeninapo19

godina zatvora zbog ubistva

Mijanovića.Viši sud jeprihva-

tio Ristićev zahtjev da mu se

ponovo sudi.

SavićiRistićsu,kakosenavodi

upresudi, po prethodnomdo-

govoru 23. septembra 2009.

godine napali stražara Mija-

novića jer su znali da kod sebe

ima 2.500 eura.

Kako prvi napad naMijanovi-

ća nije uspio, optuženi su dva

dana kasnije 25. septembra od

17.45do 18 časovadošli dopar-

cele koju je čuvao Mijanović,

neopaženo mu prišli, oborili

ga, apotomgaugušili stiskaju-

či ga rukama oko vrata.

Pošto su ubili Mijanovića, op-

tuženi su mu uzeli novčanik i

pobjegli.

B.R.

AFERA „DOKAZI“

: Unutrašnja kontrola kaznila policajca zbog kršenja

procedure prilikomzapljene dokumenata u stanu VeselinaMujovića

Radonjić: Utvrdiće se da

jemoj klijent učinio sve

što je bio dužan

Advokat Ranko Radonjić, koji zastupa Lukačevića, najavio je

da će podnijeti žalbu na rješenje MUP-a i da je siguran da će

se utvrditi da je njegov klijent preduzeo sve što je bio dužan.

- Radi pravilnog i objektivnog informisanja javnosti u vezi sa

učešćemmog branjenika Sima Lukačevića kada je u pitanju

nestanak 13 pisama i određenih akata Višeg tužilaštva, nagla-

šavamda mu se ne stavlja na teret da je na bilo koji način

učlestvovao u tome, već da je navodno nemarno vršio služ-

bene dužnosti prilikompreuzimanja privremeno oduzetih

predmeta, od kolege koji je učestvovao u pretresu jedne od

kuća Mujovića i nije izvršio uvid u sadržinu predmeta i upore-

dio sa onima koji su nevedeni u potvrdi

- kazao je Radonjić.

On je istakao da će, nakon što izja-

ve žalbu na prvostepeno rješenje,

biti utvrđeno da je Lukačević pre-

duzeo sve.

Advokat Radonjić je naglasio da

je na papirnim kesama u kojima su

bili oduzeti predmeti pisalo ,,dokazni

materijal - ne otvarati“ i ne postoji bilo

kakav akt, uputstvo, odredba ili pra-

vilnik koji izričito propisuje na

koji način je potrebno da se

obavlja primopredaja takve

dokumentacije

Lukačevićeva obaveza je,

prema riječima advokata,

bila da od jednog kolege te

kese preda drugom kolegi,

što je on i učinio.

privremeno oduzeti, pa je ka-

snije utvrđeno da nedostaje 13

pisama sa potpisom Veselina

Mujovića i dva zahtjeva Višeg

državnog tužilaštva, pa se nije

moglo utvrditi da li je zaplije-

njenimaterijal i predat.

IzMUP-a je Pobjedi ranije sa-

opšteno da jeUnutrašnja kon-

trola provjeravala slučaj vol-

šebnog nestanka pisama i

dokumenata iz Uprave polici-

je, te i da su svi policajci koji su

došli u „dodir“ sa dokazima

bili podvrgnuti poligrafskom

ispitivanju.

Dokazi nestali u istoimenoj

aferi pronađeni su 28. marta

2016.ugepekuautomobilako-

ji koristi krim tehnika Centra

bezbjednosti Podgorica na

parkingu ispred policijske

zgrade. Upravo zbog nestanka

tih spisa dio Uprave policije

bio je pod lupomjavnosti.

Iza brave su završili šef Odjela

za borbu protiv organizova-

nog kriminala Dalibor Medo-

jević i jedan od inspektora Ni-

kola Terzić, ali Viši sud nije

usvojio zahtjev Tužilaštva da

se osumnjičenima odredi pri-

tvor, već su nakon saslušanja

puštenidasebranesaslobode.

Specijalno tužilaštvo je protiv

njih pokrenulo istragu, ali još

je nije okončalo.

Materijalkojijeoduzetizkuće

Mujovićaprenoćio jeukance-

lariji Odsjeka zaprivredni kri-

minal, a sjutradan je proslije-

đenNikoli Terziću i potomna

ruke Daliboru Medojeviću.

Kesa sa potencijalnimdokazi-

ma, koja je proslijeđena Me-

dojeviću, nijebilazapečaćena,

kako to nalaže procedura i na-

kon uvida u spise i evidenciju

oduzetih predmeta upravo je

on otkrio da nedostaju pisma i

dva dokumenta.

M.L.

Ministarstvo

unutrašnjihposlova

PODGORICA

–MilošuVid-

maru (26) iMilošuRadovi-

ću (28), osumnjičenima za

nedozvoljenodržanjeoruž-

ja i eksplozivnihnaprava

produžen jepritvor jer je

vanraspravnokrivičnovije-

ćeOsnovnog sudaodbilo

žalbebranioca.

Vidmar i Radović uhapšeni su

15. decembra u podgoričkom

naselju Zagorič kada je polici-

ja u vozilu „golf 4“ u Ulici IX

crnogorske brigade pronašla

eksplozivnu napravu veće ra-

zornemoći.

Oni su pred policijom i tuži-

teljkom Tanjom Begović

tvrdili da ne znaju odakle

eksploziv sa svom pratećom

opremom za aktiviranje u

automobilukojimjeupravljao

Vidmar.

Vidmar je tužiteljki kazao da

mu je spremana likvidacija ra-

di osvete.

Kako je kazao, bomba je bila

zalijepljena ispod njegovog

sjedišta. Navodno, u jednom

trenutku ju je napipao i poku-

šao da je odlijepi sa sica. Po

njegovoj verziji, baš u tomtre-

nutku su naišli policajci, koji

su ih izveli iz automobila i po-

zvali stručnjakedadeaktivira-

jubombu.

Kako je ranije saopštila polici-

ja, ispod vozačevog sjedišta

uočena je improvizovana ek-

splozivna naprava velike ra-

zorne moći, izrađena tako da

se aktivira na daljinsko uprav-

ljanje.

A.G.

Odluka suda u slučaju Podgoričana

osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja

Vidmaru i Radoviću

produžen pritvor

SaprivođenjaRadovića

Viši sud

Uskoro pred Višimsudomu Podgorici

počinje suđenje Kragujevčaninu

Ristiću se sudi

za teško ubistvo

radnika „Plantaža“

PODGORICA

- Lokalni

voz, koji je saobraćao izBa-

ra, stigao jeprijepodneu

BijeloPolje, sanekoliko sa-

ti zakašnjenja.

Voz je juče ujutro zbog kvara

okodva iposatastajaoumje-

stu Trebaljevo, potvrdila je

za Televiziju Crne Gore

portparolka Željezničkog

prevozaAminaMurić.

- Lokalni elektromotorni

voz, koji je jutros krenuo iz

BarazaBijeloPolje,ostaojeu

kvaru umjestu Trebaljevo, u

osam sati i deset minuta. Že-

ljeznički prevoz je reagovao

unajkraćemmogućemrokui

poslao lokomotivu iz Podgo-

rice, koja je u Trebaljevo sti-

gla u deset sati i 30 minuta,

tako da je voz u Bijelo Polje

stigao u 11 sati i deset minuta

- kazala jeMurić.

Ona je demantovala infor-

maciju da nije bilo grijanja u

vozu.

- Kompletan voz je imao gri-

janjedoTrebaljeva.Kvarkoji

sedesio je takveprirodeda je

polovina voza ostala bez gri-

janja. Međutim, voz nije

imao dovoljno kapaciteta da

sesvi putnici prebaceugrija-

ni dio - dodala jeMurić.

S.P.

Problemi u odvijanju željezničkog saobraćaja na pruzi Bar - Bijelo Polje

Voz zbog kvara kasnio satima

Željeznička stanicauPodgorici

RankoRadonjić