Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Jedanod

najsavremenijihaparata–

magnetna rezonancaod

1.5T, kojunemanijednadr-

žavauregionu, osimSrbije,

biće instaliranu Institutuza

bolesti djece zapet do šest

sedmica, štoznači da ćedje-

ci izCrneGorebiti omogu-

ćena izuzetnovažna zdrav-

stvenausluga–kazao jeu

razgovoruzaPobjedupred-

stavnikPrivrednekomore

CrneGoreuDubaijudrNi-

kolasAlis.

Dr Alis je sa direktoricomKli-

ničkog centra ZoricomKova-

čević potpisao u petak ugovor

odonacijiuiznosuod400.000

eura namijenjenih za kupovi-

nu magnetne rezonance od

1.5T za potrebe Instituta za

bolesti djece. Novac je, kako

ističe, obezbijedio uz pomoć

nekoliko poslovnih partnera

iz Ujedinjenih Arapskih Emi-

rata, na inicijativu bivšeg

predsjednika Vlade Mila Đu-

kanovića.

Crna Gora je skoro 35 godina

zabiznismenadrNikolasaAli-

sa nezaobilazna destinacija, a

kako je kazao u razgovoru za

Pobjedu, dolaziminimumšest

putagodišnje jer jeoduševljen

ne samo ljepotama naše ze-

mlje, već i srdačnošću ljudi.

Tokom tih boravaka upoznao

je i bivšeg premijeraMila Đu-

kanovića sa kojim je u među-

vremenu postao prijatelj. Dr

Alis je počeo da se zanima za

našuzemlju,upoznajesveviše

ovdašnjih ljudi i kada mu je

2011. godine ponuđeno da bu-

de predstavnik crnogorske

Privredne komore u Dubaiju,

kažedanije imaodilemu–kao

prijatelj Crne Gore prihvatio

je ponudu.

Promoter

- Kada sam dobio poziv da

predstavljam Privrednu ko-

bog radova

tet i njihova primjenljivost

je osobina tog kapitala da je to

vrlo unosan posao sa stanovi-

šta minimalnih ulaganja.

- Napišemnaučni rad besplat-

no kako bih stekao određene

poene, dok onaj koji provjera

moje istraživanje isto ne napla-

ćuje svoj rad i stiče neke poene.

S druge strane, veoma često

se dešava da morate da odete

na internet ili u knjižaru i kupite

svoj rad – objasnio je Stojano-

vić.

Društvaznanja

Svako društvo se, naglasio je,

kroz istoriju prezentovalo kao

društvo znanja, a u bivšoj Jugo-

slaviji, kazao je, nauka je bila

dovedena do „nivoa kulta“.

- Čak su sve irme morale da

imaju svoje institute, naučno-

istraživačke centre i slično.

Zadnja faza socijalizma se

zvala – naučni socijalizam.

Nije to izmišljeno sa Evropom,

nego je odavno poznato. Tada

je nauka, naročito u 19. i 20.

vijeku, imala svrhu – smatra

Stojanović.

Istraživači su tada počeli „juriti“

za opravdanjem sredstava koje

su dobili, a ne za pravim rezul-

tatima.

- Na taj način se pojavio efekat

„Publikuj ili umri“. Svi naučnici

vode se tom logikomda će ili

publikovati ili nestati. Iza toga

stvorila se cjelokupna groznica,

koja je zanemarila kvalitet

samog naučno-istraživačkog

rada i njegovu svrsishodnost

– kategoričan je Stojanović.

Prema njegovim riječima,

zemlje se „takmiče“ koja će

publikovati veći broj naučnih

radova, a naša država nije

izuzetak.

- Groznica pisanja prešla je

i na UCG, na kojem je zabi-

lježen eksponencijalni skok

radova u posljednjih 10 godi-

na. S druge strane, taj skok

ne prati neka tehnološka

aktivnost, što znači da postoji

nesrazmjernost – naglasio je

Stojanović.

Lideri u pogledu broja

naučnoistraživačkih radova,

naveo je, i dalje su SAD i viso-

ko razvijene zemlje, ali je taj

trend u njima uvijek pratio i

privredni, odnosno tehnološ-

ki trend.

- Kod nas trend publikova-

nja radova ne prati trend

opšteg dobra, odnosno

razvoja društva. Na taj način

se pojavljuje disproporcija –

imamo naučnike koji imaju

svjetski priznate radove, a

nijesu u stanju da naprave

ni najprostiju stvar, odnosno

da izbace nijedan proizvod –

rekao je Stojanović.

Kompanije, dodao je, pro i-

tiraju, a u budućnosti će pri-

vatni sektor postati „sjedište

znanja“, koje se više neće

nalaziti na univerzitetima.

- Univerziteti će igrati sve

manju ulogu u primijenjenoj

nauci, zbog administrativ-

nih normi koje su uvedene,

odnosno principa „radovi

zbog radova“ – smatra Stoja-

nović.

J. BEHAROVIĆ

Pritisak na

fundamentalnu

nauku

Profesor dr Radovan Sto-

janović ilustrovao je priti-

sak tržišta na akademski

istraživački rad primjerom

izičara Higsa, dobitnika

Nobelove nagrade u 2013.

godini za otkriće takozva-

nog Higsovog bozona u

fundamentalnoj izici.

- Profesor Higs je nepo-

sredno pred prijemnagra-

de kazao da u današnje

vrijeme ne bi našao aka-

demski posao, odnosno da

je „nemoguće da zamisli

kako bi danas imao uopšte

dovoljnomira i tišine da

uradi ono što je uradio

1964. godine“, aludirajući

na stalni pritisak za publiko-

vanjem kojem su u današ-

nje vrijeme izloženi posleni-

ci nauke – objasnio je on.

Lideri upogledubroja

naučno-istraživačkih

radova i dalje suSAD i

visoko razvijene zemlje,

ali je taj trendunjima

uvijekpratio i privredni,

odnosno tehnološki

trend

Ako više publikuješ

imaš veće šanse da

napreduješ, zaradiš,

samimtimpostaješ

više uticajanudruš-

tvu i naučnimsfera-

ma,možeš da imaš

veći pristup fondovi-

ma i nastaviš da cir-

kulišeš u tomnepre-

kidnomkrugu

publikovanja, opisao

je Stojanović

NAŠ GOST:

Predstavnik Privredne komore Crne Gore u

Dubaiju koji je doniraomagnetnu rezonancu Dječijoj bolnici

Alis: Đukanović je predložio

da kupimo taj aparat, moji

prijatelji i ja odmah pristali

Za donacijume je prije svegamotivisala ljubav prema

djeci, ali i prema Crnoj Gori – kazao je dr Nikolas Alis

Studije završio u Beogradu

i sreo ljubav svog života

Dr Nikolas Alis, koji odlično govori naš jezik, u Beogradu je

završio ekonomiju i Fakultet organizacionih nauka. Sa nepu-

nih 27 godina doktorirao je ekonomiju, što ga svrstava među

najmlađe doktora nauka u svijetu u to vrijeme.

Naš sagovornik priča da se u bivšoj Jugoslaviji i zaljubio, a

kasnije i oženio sa Marinom iz Beograda sa kojom već 27

godina živi u Dubaiju.

Nova

donacija uz

podršku sina

Dr Nikolas Alis ponovo

dolazi u Crnu Goru za mje-

sec dana sa sinom koji živi

u Americi. Razlog njihove

posjete je nova donacija o

kojoj sada ne želi da otkriva

više detalja.

- Ne bih da pričamunapri-

jed. Nije velika donacija,

ali predstavlja podršku

humanim akcijama. To će

biti poklon odmene i mog

sina – poručio je dr Alis.

moru sa zadovoljstvom sam

prihvatio. Čast mi je da pro-

movišem Crnu Goru i u tome

samuspješan. Doveli smo do-

sta investitora – ističe drAlis.

Dr Alisa je, kako kaže, za ovu

vrijednu donaciju prije svega

motivisala ljubav prema djeci,

ali i Crnoj Gori. Ističeda je ini-

cijativupokrenuobivšipremi-

jerMiloĐukanović.

- Đukanović je u razgovoru sa

direktoricom Kliničkog cen-

traZoricomKovačevićsaznao

da Dječija bolnica ima stari

aparat za magnetnu rezonan-

cu, koji se često kvari. Kada

smo se vidjeli, predložio je da

nađemo način da se nabavi taj

aparat. Odmah sam prihvatio

predlog iuspjeli smosvedaor-

ganizujemo za dva mjeseca.

Pozvaosamnekolikoprijatelja

daučestvujusamnomudona-

ciji i oni su odmah pristali, jer

seprvenstvenoradiodjeci.Svi

smo radosni zbog toga što je

tajprojekat realizovanzakrat-

ko vrijeme –priča drAlis.

Mogućnosti

Ističe da će prijatelji koji su sa

njim učestvovali u obezbjeđi-

Radovan

Stojanović

vanju novca za kupovinu apa-

rata, takođe, doći uCrnuGoru

kadamagnet stigne.

-Želeionidavidevašuzemlju.

Pokazaćemo imsve ljepote jer

imate divnu zemlju. Možda

budu spremni za još ulaganja

–dodaje naš sagovornik.

Srećan je, kaže, što će djeca u

našojDječijoj bolnici ubuduće

imati većumogućnost izlječe-

nja jer više neće morati da idu

van zemlje.

- Ljekari će sada imati priliku

da brže reaguju. Kada se djeca

šalju van zemlje, to može biti

rizično po zdravlje. Ako od-

mahimaterezultatemagnetne

rezonance, ljekari mogu brzo

dareagujuipomognutomdje-

tetu. Nabavkom aparata sma-

njuju se i troškovi plaćanja

usluga u inostranstvu – nagla-

sio je drAlis i dodaoda će sada

bitimnogo lakše i roditeljima.

Sl.RADONJIĆ

DječijabolnicauPodgorici

NikolasAlis